ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Укрнафта"

Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 00135390
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укрнафта"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укрнафта"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 04053
Область: м.Київ
Район: Шевченківський
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: пров. Несторівський
Будинок: 3-5
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0445061003
Номер факсу емітента: 0445061081
Веб-сайт емітента: www.ukrnafta.com
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2011

 

Вступ

      ВАТ "Укрнафта" засноване відповідно до наказу Державного Комітету України по нафті і газу від 23.02.1994 р. № 57 шляхом перетворення державного підприємства "Виробниче об’єднання "Укрнафта" у Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" згідно з Указом Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 р. № 210/93 та зареєстроване Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва 31.03.1994 р., свідоцтво про державну реєстрацію № 795047.
      У відповідності до п. 1 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VІ рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укрнафта" від 22.03.2011 р. було змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" на Публічне акціонерне товариство "Укрнафта".
      Придбання цінних паперів пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.2. Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укрнафта".
     
      1.2.1. Коротка інформація про емітента
      Скорочене найменування: ПАТ "Укрнафта".
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 00135390.
      Дата проведення державної реєстрації: 31.03.1994 р.
      Місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.
      ПАТ "Укрнафта" існує з 31.03.1994 р. та створене на невизначений строк.
      Місцезнаходження: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5.
      Тел.: 0445061003, факс: 0445061081.
      Адреса електронної пошти: vkv@ukrnafta.com.
      Веб-сайт емітента: www.ukrnafta.com.
      Річну інформацію складено станом на 20.04.2010 року.
     
      1.2.2. Основні види господарської діяльності за КВЕД:
      11.10.1 Добування нафти
      11.10.2 Добування природного газу
      24.15.0 Виробництво добрив та азотних сполук
      45.21.1 Будівництво будівель
      50.50.0 Роздрібна торгівля пальним
      74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології
     
      1.2.3. Метою господарської діяльності ПАТ "Укрнафта" є найбільш ефективний видобуток та використання вуглеводневих запасів України для забезпечення балансу інтересів акціонерів Товариства, споживачів, працівників та держави.
     
      1.2.4. Стратегією бізнесу ПАТ "Укрнафта" Товариства є реалізація довгострокового плану стратегічного розвитку Товариства, спрямованого на реалізацію концепції створення вертикально-інтегрованої компанії.
     
      1.2.5. Основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року.
      У звітному році продовжувалась діяльність ПАТ "Укрнафта" з отримання прибутку, реалізації плану розвитку товариства. Суттєвих змін у господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року не було.
      Операції щодо купівлі чи продажу, які не пов’язані з основною діяльністю, понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) в статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи) Товариство протягом звітного періоду не здійснювало.
      Дочірні підприємства, філії, представництва Товариства протягом звітного періоду не створювались.
      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу емітента на початок та кінець звітного періоду - 13 557 тис. грн. Протягом звітного періода змін розміру або структури статутного капіталу у емітента не було.
      Протягом звітного періоду емітент не входив і не припиняв участь в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств). Акції (частки, паї) статутного капіталу ПАТ "Укрнафта" до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств або інших холдингових компаній, концернів протягом звітного періоду не передавались.
      У звітному періоді приймалось два рішення про проведення загальних зборів акціонерів ПАТ "Укрнафта" (позачергових), збори проводились 25.02.2011 року та 22.03.2011 року.

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201120102009
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 24502072 20010407 9978912
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 20573410 15179697 8367619
Валовий прибуток (збиток) 3928662 4830710 1611293
Інші операційні доходи 5812750 9672453 295258
Адміністративні витрати 339526 362617 309012
Витрати на збут 731137 693254 725973
Інші операційні витрати 5920541 9699782 199260
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 2750208 3747510 672306
     інші доходи 184518 99415 89803
     інші витрати 231891 138768 206823
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 2702835 3708157 555286
Податок на прибуток від звичайної діяльності 520943 1061870 170163
Чистий прибуток (збиток) 2181892 2646287 385123
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 40240 48800 6980
Всього активів, у т.ч. 21907086 18425293 18883008
Оборотні активи 13861050 10439992 11019900
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 204626 279185 813000
Необоротні активи 8046036 7985301 7863108
Всього пасивів, у т.ч. 21907086 18425293 18883008
Зобов`язання
     поточні зобов`язання 11900657 9855096 756397
     довгострокові зобов`язання 375473 343814 548257
Забезпечення наступних витрат та платежів 5480 2701 2286
Власний капітал 9625476 8223682 10772068
     статутний капітал 13557 13557 13557
     пайовий капітал 0 0 0
     додатковий вкладений капітал 0 0 0
     інший додатковий капітал 1425805 1413358 1412104
     резервний капітал 3389 3389 3389
     (неоплачений капітал) 0 0 0
     (вилучений капітал) 0 0 0
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 8182725 6793378 9343018
Розрахункова вартість чистих активів 9612751 7608944 10858476

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.
     
      2.1.1. Фактори ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента:
      Товариство оцінює істотність факторів ризику, які обмежують можливість акціонерів впливати на рішення стосовно обрання членів органів емітента або інших питань, що вирішуються шляхом голосування акціонерів, факторів, що можуть спричинити "розмиття" поточної частки акціонера у статутному капіталі емітента, інших факторів, що можуть негативно вплинути на права власників цінних паперів Товариства, включаючи можливість реалізації цих прав, як незначну.

      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента:
      Товариство оцінює ризик нерентабельності як помірний. На рентабельність діяльності Товариства у майбутньому може вплинути, зокрема, зниження ціни нафти на світовому ринку, директивне постачання нафтопродуктів та природного газу державі, збільшення податкового навантаження.
      Товариство оцінює ризик зростання собівартості у зв’язку з процесами інфляції у країні як істотний. ПАТ "Укрнафта" на постійній основі здійснює аналіз структури собівартості та пошук можливих шляхів її мінімізації.
      Оскільки коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу ПАТ "Укрнафта" є низьким, Товариство не очікує проблем із нестачею грошових коштів, необхідних для обслуговування боргу.
      Ризики, пов'язані з проблемами із залученням коштів для розширення діяльності, Товариство оцінює як незначні.
      Ризик незадоволення претензій та позовів Товариства та ризик задоволення претензій і позовів проти Товариства оцінюється як помірний. Детальніше щодо судових процесів, процедур досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій див. Розділ ХI.
      Ризики забруднення атмосферного повітря, водних ресурсів та ґрунтів на ділянках видобутку та транспортування вуглеводнів Товариство оцінює як помірні. Екологічна політика Товариства спрямована на збереження безпечного для існування живої i неживої природи навколишнього середовища, раціональне використання ресурсів та енергозбереження, мінімізацію техногенного впливу на довкілля. Детальніше щодо заходів екологічної та радіаційної безпеки. див. Розділ IV.

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента:
      Ризик зростання податкового навантаження Товариство оцінює як значний. Нестабільність податкового законодавства, зростання рентної плати за нафту, газовий конденсат та природний газ, плати за користування надрами, введення нових податків на здійснення видобутку вуглеводнів, можуть спричинити значний негативний вплив на фінансові результати діяльності Товариства.
      Ризики, пов’язані із невизначеністю регуляторного середовища для діяльності емітента, Товариство оцінює як значні. Мінливість законодавства, особливо в сфері оподаткування, оформлення прав користування природними ресурсами, в земельній сфері, суттєво ускладнює реалізацію довгострокових та капіталоємних проектів Товариства.
      Ризик рецесії Товариство оцінює як помірний. Зниження темпів економічного розвитку в Україні та світі може мати негативний вплив на доходи товариства у зв’язку із зниженням цін реалізації нафти та нафтопродуктів.

      2.2. Система управління ризиками знаходиться в стадії розробки.

      2.3. Дочірні підприємства, що разом з емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, відсутні.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне та скорочене найменування емітента.
      Повне найменування:емітента: Публічне акціонерне товариство "Укрнафта".
      Скорочене найменування емітента: ПАТ "Укрнафта".
      Найменування емітента зареєстроване як торговельна марка та як частина торговельної марки. Реєстрація свідоцтв на знаки для товарів і послуг здійснена в 2011 році. Отримано 6 Свідоцтв на знаки для товарів і послуг в Державному підприємстві "Український інститут промислової власності" (Укрпатент).
      У відповідності до п. 1 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VІ рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укрнафта" від 22.03.2011 р. було змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" на Публічне акціонерне товариство "Укрнафта".
      3.2. Дата проведення державної реєстрації: 31.03.1994 р.
      Місце проведення державної реєстрації: Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація.
      Місцезнаходження емітента: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5.
      Тел.: 0445061003, факс: 0445061081.
      Адреса електронної пошти: vkv@ukrnafta.com.
      Веб-сайт емітента: www.ukrnafta.com.
      Місцезнаходження спеціального підрозділу емітента по роботі з акціонерами та інвесторами емітента – Департаменту інвестиційного аналізу та зв’язків з інвесторами: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5.
      Т/ф: (044) 506-10-45.
      Адреса електронної пошти: vkv@ukrnafta.com.
     
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації: 17 років.
      ПАТ "Укрнафта" створене на невизначений строк.

      3.4. ВАТ "Укрнафта" засноване відповідно до наказу Державного Комітету України по нафті і газу від 23.02.1994 р. № 57 шляхом перетворення державного підприємства "Виробниче об’єднання "Укрнафта" у Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта" згідно з Указом Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 р. № 210/93 та зареєстроване Шевченківською районною державною адміністрацією м. Києва 31.03.1994 р., свідоцтво про державну реєстрацію № 795047. У відповідності до п. 1 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VІ рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укрнафта" від 22.03.2011 р. було змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" на Публічне акціонерне товариство "Укрнафта".
      Після перетворення внаслідок корпоратизації, подальшої приватизації Товариство розвивалося динамічно. В межах вертикальної інтеграції компанії створена система реалізації нафтопродуктів, що включає 563 автозаправні станції.
      Істотних фактів та важливих подій, таких, як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів Товариства, процедури банкрутства протягом п’яти останніх років не було. Не плануються та не очікуються злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів.

      3.5. До складу ПАТ "Укрнафта" входять 22 структурнi одиницi без статусу юридичної особи. Створенi структурнi одиницi надiлено основними засобами та обiговими коштами, якi належать Товариству i знаходяться в оперативному управлiннi керiвництва структурних одиниць з обмеженим правом розпоряджатися майном. Структурнi одиницi ведуть окремий бухгалтерський та податковий облiк, подають звiтнiсть, що включається до звiтностi ПАТ "Укрнафта" .
      Структурнi одиницi, що входять до складу Товариства , створенi за виробничим принципом : - нафтогазовидобувнi управлiння (далi НГВУ), якi здiйснюють видобуток нафти i газу ; - газопереробнi заводи ( далi ГПЗ), що здiйснюють пiдготовку i переробку нафти i газу; - управлiння бурових робiт (далi УБР) , якi забезпечують будiвництво та експлуатацiю свердловин; - тампонажнi управлiння (далi ТУ) , що виконують тампонажнi роботи в процесi пiдготовки свердловин; - бази i iншi пiдроздiли, які забезпечують виробничу дiяльнiсть iнших структурних одиниць.
      В свою чергу структурнi одиницi складаються з цехiв, вiддiлень, дiльниць, бригад, бюро.
      Станом на 31.12. 2011 року до структури ПАТ "Укрнафта" входять наступнi структурнi одиницi: 1) НГВУ "Охтирканафтогаз" - Сумська обл., м. Охтирка, вул. Київська, 119;
      2) НГВУ "Чернiгiвнафтогаз" - Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Вокзальна,1;
      3) НГВУ "Полтаванафтогаз" - Полтавська обл., м. Полтава, вул. Монастирська, 12;
      4) НГВУ "Долинанафтогаз" - Iвано-Франкiвська обл., м. Долина, вул. Промислова, 7 ;
      5) НГВУ "Бориславнафтогаз" - Львiвська обл., м. Борислав, вул.ул. Карпатська Брама, 26;
      6) НГВУ "Надвiрнанафтогаз" - Iвано-Франкiвська обл., м. Надвiрна, вул. Грушевського, 13;
      7) Качанiвський газопереробний завод - Сумська обл., Охтирський р-н, с. Мала Павлiвка, вул.Центральна, 1;
      8) Гнiдицинцiвський газопереробний завод - Сумська обл., Охтирський р-н., смт. Варва , вул. Лiсова, 1;
      9) Долинський газопереробний завод - Iвано-Франкiвська обл., м. Долина, вул. Пiдлiвче, 63;
      10) Охтирське управлiння бурових робiт- Сумська обл., м. Охтирка, вул. Київська, 164А;
      11) Прилуцьке управлiння бурових робiт - Чернiгiвська обл., м. Прилуки, вул. Київська, 200;
      12) Прикарпатське управлiння бурових робiт - Iвано-Франкiвська обл., м. Долина, вул.
      Пiдлiвче, 63;
      13) Полтавське тампонажне управлiння - Полтавська обл., м. Полтава, вул. Половки, 90;
      14) Долинське тампонажне управлiння -Iвано-Франкiвська обл., м.Долина, вул. Промислова,4;
      15) Бориславська центральна база виробничого обслуговування - Львiвська обл., м. Борислав, вул. Шевченка, 77 А;
      16) Гоголiвська центральна база виробничого обслуговування – Полтавська обл., Великобагачанський р-н, смт. Гоголеве, вул. Жовтнева, 70;
      17) Монтажно- налагоджувальне управлiння - Сумська обл. м. Охтирка, вул. Київська, 119;
      18) Науково-дослiдний i проектний iнститут - Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ, вул. Незалежностi, 93;
      19) Центр Нормативно-економiчних дослiджень -Iвано-Франкiвська обл., м. Iвано-Франкiвськ , вул. Незалежностi, 93;
      20) Центр геолого-тематичних дослiджень – Київська обл., м. Київ, Кудрявський узвiз, 5;
      21) Управлiння автоматизованих систем – Київська обл., м. Київ, пров.Нестерiвський, 3-5;
      22) Полтавська воєнiзована частина по попередженню i лiвiдацiї вiдкритих нафтових i газових фонтанiв - Полтавська обл., м. Полтава, вул. Ливарна, 10.
      Змін в організаційній структурі товариства порівняно з попереднім звітним роком не було.
      Відповідно до статуту ПАТ "Укрнафта" в товаристві діють такі органи управління:
      Загальні збори акціонерів, Наглядова рада, Ревізійна комісія, Правління.
      3.6. Філій, представництв, інших відокремлених підрозділів у складі ПАТ "Укрнафта" немає.
     
      3.7. Інформація про дочірні та залежні підприємства емітента.
      Повне найменування підприємства: Товариство з обмеженою відповідальністю "Спільне підприємство "УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД".
      Скорочене найменування підприємства: ТОВ "Спільне підприємство "УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД".
      Місцезнаходження підприємства: 04053, м. Київ, провулок Несторівський, 3-5.
      Дата і країна реєстрації: 18.04.1995 року, Україна.
      Підстава визнання підприємства залежним: частка ПАТ "Укрнафта" в статутному капіталі ТОВ складає 100%.
      Мотиви створення: видобуток нафти та газу в Україні з використанням іноземних інвестицій та технологій.
      Основні види діяльності ТОВ “СП "УкрКАРПАТОЙЛ ЛТД":
      - добування нафти;
      - добування природного газу;
      - реалізація нафти власного видобутку.

      3.8. Інформація про розмір зареєстрованого та сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок і кінець звітного року.
      За звітний рік не було змін зареєстрованого і сплаченого статутного капіталу.
      Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ “Укрнафта”на початок та кінець звітного періоду - 13 557 тис. грн.
      Розмір власного капіталу ПАТ “Укрнафта” на початок звітного періоду - 8 223 682 тис. грн. Розмір власного капіталу ПАТ “Укрнафта” на кінець звітного періоду - 9 625 476 тис. грн.

      3.9. Інформація про входження емітента до об’єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об’єднань підприємств) чи груп суб’єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо).
      ПАТ “Укрнафта” не входило і не входить в об’єднання підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об’єднань підприємств) чи групу суб’єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо).

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основні види діяльності емітента:
      11.10.1 Добування нафти
      11.10.2 Добування природного газу
      24.15.0 Виробництво добрив та азотних сполук
      45.21.1 Будівництво будівель
      50.50.0 Роздрібна торгівля пальним
      74.20.3 Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології
     
      4.2. Інформація про основні види продукції (товарів, робіт, послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки.
      Основні види продукції, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік:
      - нафта: обсяг реалізації 2061,64 тис. т., 13 905 165,4 тис. грн., середньореалізаційна ціна 6744,71 грн./т.;
      - нафтопродукти: обсяг реалізації 9 774 782,5 тис. грн.
      Загальна сума експорту: 10 433 803 тис. грн., частка експорту в загальному обсязі продаж: 28 %.
     
      4.3. Інформація про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.
      Собівартість всієї продукції 20 573 410 тис. грн., в тому числі:
      - нафти: 1 580 585,6 тис. грн.;
      - нафтопродуктів: 7 818 876,8 тис. грн.

      4.4. Інформація про основні тенденції розвитку тієї галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою діяльність.
      У 2011 році в Україні було видобуто 3 325 тис. т нафти з газовим конденсатом, що на 6,3% менше відповідного показника 2010 року.
      Видобуток газу в Україні збільшився на 0,4% порівняно з 2010 роком до 20 139 млн. куб. м.
      Україна задовольняє власні потреби у нафті на 36%, у газі – на 32,9%.
      Частка Товариства у загальному видобутку нафти з газовим конденсатом складає 68,3%, тоді як доля у загальному видобутку газу сягнула 10,7%. Таким чином, ПАТ «Укрнафта» є найбільшою нафтодобувною компанією в країні та займає друге місце в Україні після ДК «Укргазвидобування» у видобутку газу.
      В сегменті реалізації нафтопродуктів в Україні функціонує 7 450 автозаправних станцій та автомобільних газозаправних пунктів. ПАТ «Укрнафта» належить 563 АЗС, частина яких обладнана газовими модулями.
     
      4.5. Інформація про систему збуту продукції, а саме: способи постачання продукції (товарів, робіт, послуг), дистриб'юторську мережу, основні ринки збуту продукції (товарів, робіт, послуг), сезонність діяльності емітента, якщо вона має місце.
      Відповідно до статті 41 Закону України «Про нафту і газ», підпункту 213.3.11 пункту 213.3 статті 213 Податкового кодексу України, ПАТ «Укрнафта» протягом 2011 р. здійснювала реалізацію всіх обсягів нафти (газового конденсату) власного видобутку та всіх обсягів скрапленого газу власного виробництва виключно через аукціонні торги, порядок проведення яких регламентувався Постановою КМУ від 04.04.2000 р. № 599, а з жовтня 2011 р. - Постановою КМУ від 3 жовтня 2011 р. № 1064. Відповідно до вищевказаних Постанов КМУ, покупцями нафти (газового конденсату) на аукціонних торгах можуть бути тільки резиденти України, а покупцями скрапленого газу на спеціалізованих аукціонах - спеціалізовані суб'єкти господарювання, що реалізують такий скраплений газ виключно населенню через власні або орендовані майнові об'єкти (крім автомобільних газозаправних станцій).
      Покупці нафти: ПАТ «Укртатнафта» та ВАТ «НПК- Галичина».
      Нафтопродукти реалізуються через мережу, що включає 563 автозаправні станції.
     
      4.6. Інформація про джерела надходження сировини, а також найменування і місцезнаходження основних постачальників.
      Сировина ПАТ “Укрнафта” закуповувало виключно для технологічних потреб структурних
      одиниць. Дана сировина закуповувалась з метою виготовлення власними силами та подальшого використання структурними одиницями ПАТ «Укрнафта» ізоляційних матеріалів, гумо-технічних виробів, пластикових виробів, залізобетонних виробів.
      У 2011 р. закуповувалась сировина:
      Композиція клею-розплаву «Термоспрут» на основі севілену, виробник ДП «Короп-пласт», постачальник ДП «Короп-пласт» (Чернігівська обл., м. Короп, вул. Київська, 75-б). Використовується для виготовлення силами БВО НГВУ «Чернігівнафтогаз» ізоляційного антикорозійного матеріалу для нафтопровідних труб. Ціни на цю сировину не змінювались на 10 або більше відсотків порівняно з 2010 роком. В майбутньому прогнозується доступність та можливість обрати альтернативне джерело отримання цієї сировини.
      Вуглець технічний марки N330, виробник ПАТ «Стахановський завод технічного вуглеця», постачальник ТОВ «Спецбудконструкція» (м. Дніпропетровськ вул. Винокурова, 3). Використовується для виготовлення гумовотехнічних виробів. Ціни на цю сировину не змінювались на 10 або більше відсотків порівняно з 2010 роком. В майбутньому прогнозується доступність та можливість обрати альтернативне джерело отримання цієї сировини.
      Вуглець технічний марки П-803 гранульований, виробник ВАТ «Кременчуцький завод технічного вуглецю», постачальник ТОВ «Хорс» (м. Київ, вул. Ярославів Вал, 38). Використовується для виготовлення гумовотехнічних виробів. Ціни на цю сировину не змінювались на 10 або більше відсотків порівняно з 2010 роком. В майбутньому прогнозується доступність та можливість обрати альтернативне джерело отримання цієї сировини.
      Полімер вторинний, виробник ТОВ «Жостер», постачальник ТОВ «Жостер» (м. Львів вул.. Чигиринська, 42). Використовується для виготовлення пластикових ковпаків захисту різьб НКТ. Ціни на цю сировину не змінювались на 10 або більше відсотків порівняно з 2010 роком. В майбутньому прогнозується доступність та можливість обрати альтернативне джерело отримання цієї сировини.
      Поліамід ПА-6-210 КС, виробник ТОВ «ТАНА», постачальник ТОВ «ТАНА» (Луганська обл.., м. Сєвєродонецьк, вул. Ломоносова, 9). Використовується для виготовлення скребків для насосно-компресорних штанг. Ціни на цю сировину не змінювались на 10 або більше відсотків порівняно з 2010 роком. В майбутньому прогнозується доступність та можливість обрати альтернативне джерело отримання цієї сировини.
      Щебінь гранітний, виробник ЗАТ «Кременчуцьке кар'єроуправління «Кварц», постачальник ТОВ «СТВ» (м. Київ, вул. І.Кудрі, 10, к.6). Використовується для виготовлення залізобетонних конструкцій. Ціни на цю сировину не змінювались на 10 або більше відсотків порівняно з 2010 роком. В майбутньому прогнозується доступність та можливість обрати альтернативне джерело отримання цієї сировини.
      Щебінь гранітний, виробник Філія ПКНК «Нерудник» ПАТ «Івано-Франківськ цемент», постачальник Філія ПКНК «Нерудник» ПАТ «Івано-Франківськ цемент» (с. Пасічна, Надвірнянського р-ну, Івано-Франківської обл). Використовується для виготовлення залізобетонних конструкцій. Ціни на цю сировину не змінювались на 10 або більше відсотків порівняно з 2010 роком. В майбутньому прогнозується доступність та можливість обрати альтернативне джерело отримання цієї сировини.
      Імпортна сировина займає в постачанні сировини частку 0% .
     
      4.7. Інформація про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу) та укладені з ними договори, включаючи короткий опис їх істотних умов.
      1. Кількість договорів, які укладені з ПАТ «Укртатнафта» (код за ЄДРПОУ - 00152307) на реалізацію нафти складає 281 шт. на суму 10 148 636 349,00 грн. та на реалізацію нафтопродуктів складає 69 шт. на суму 620 479 699,40 грн.
      2. Кількість договорів, які укладені з ПАТ НПК «Галичина» (код за ЄДРПОУ - 00152388) на реалізацію нафти складає 138 шт. на суму 4 019 381 261,00 грн.
      Відповідно до ст. 41 Закону України «Про нафту і газ», п.п. 213.3.11 п. 213.3 ст. 213 Податкового кодексу України, ПАТ «Укрнафта» протягом 2011 р. здійснювала реалізацію всіх обсягів нафти (газового конденсату) власного видобутку виключно через аукціонні торги, порядок проведення яких регламентувався Постановою КМУ від 04.04.2000 р. за № 599, а з жовтня 2011р. – Постановою КМУ від 3 жовтня 2011 р. за № 1064.
      Відповідно до вищевказаних Постанов КМУ, покупцями нафти (газового конденсату) на аукціонних торгах можуть бути тільки резиденти України. Рівень стартових цін (без урахування ПДВ та витрат на транспортування, постачання і зберігання) на аукціонах для нафти сирої та газового конденсату визначається аукціонним комітетом на підставі митної вартості нафти сорту "Юралс" за даними Держмитслужби за 15 днів, що передують даті реєстрації заявок на участь в аукціоні.
      Базис поставки нафти (газового конденсату) за умовами продажу - EXW - резервуари структурних одиниць ПАТ «Укрнафта», скрапленого газу - EXW - резервуари газопереробних заводів (ГПЗ) ПАТ «Укрнафта».
     
      4.8. Інформація про спільну діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами.
      4.8.1. Договір №999/97 «Про Спільну Інвестиційну і Виробничу Діяльність, Не Пов’язану із Створенням Юридичної Особи, з Освоєння та Розробки Родовищ» від 24 грудня 1997 року:
      –– Внесок ПАТ «Укрнафта» – 29 738 697,25 грн.
      – Мета договору: отримання доходів учасниками; забезпечення організаційно-економічних умов для спільного інвестування освоєння і розробки родовища, використання передових технічних засобів вітчизняного і зарубіжного виробництва для інтенсифікації його розвідки і експлуатації, нарощування обсягів видобутку вуглеводнів, досягнення високих економічних показників при розробці родовища з забезпеченням виконання вимог безпеки праці, охорони надр і оточуючого навколишнього середовища; вироблення технічних рішень з врахуванням передового світового досвіду, впровадження яких забезпечило б раціональну розробку родовища та безпечне проведення робіт в свердловинах при аномально високих пластових тисках.
      – Фінансовий результат за 2011 рік: 92 301,8 тис. грн.
     
      4.8.2. Договір №5/56-СД про спільну діяльність з освоєння та розробки нафтогазоконденсатних родовищ в Полтавському нафтогазопромисловому районі без створення юридичної особи від 21.12.2000 р.:
      – Внесок ПАТ «Укрнафта» – 9 476,83 тис. грн.
      – Мета договору: отримання доходів Учасниками; забезпечення організаційно-економічних умов для спільного інвестування, освоєння і розробки об’єктів робіт, експлуатація і ремонт свердловин з використанням нових технологій, нарощування обсягів видобутку вуглеводнів, досягнення високих економічних показників при розробці родовища з забезпеченням виконання вимог безпеки праці, охорони надр і навколишнього середовища, створення нових робочих місць.
      – Фінансовий результат за 2011 рік: 1 628,2 тис. грн.
     
      4.8.3. Договір №35/809-СД про спільну інвестиційну діяльність від 20.07.2004 р.:
      – Внесок ПАТ «Укрнафта» – 9,3 тис. грн.
      – Мета договору: забезпечення організаційно-економічних умов для спільного інвестування, освоєння і розробки об’єктів робіт, використання передових технологічних та технічних засобів вітчизняного і зарубіжного виробництва для їх експлуатації, нарощування обсягів виробництва вуглеводнів, досягнення високих економічних показників при експлуатації об’єктів робіт із забезпеченням виконання вимог безпеки праці, охорони надр і навколишнього середовища; отримання доходів Учасниками.
      – Фінансовий результат за 2011 рік: збиток - 65,9 тис. грн.
     
      4.8.4. Договір №35/4 про спільну діяльність в Прилуцькому нафтогазопромисловому районі від 19.01.1999 р.:
      – Внесок ПАТ «Укрнафта» – 39 260,21 тис. грн.
      – Мета договору: отримання доходів учасниками; забезпечення організаційно-економічних умов для спільного інвестування, освоєння та розробки об’єктів робіт, використання передових технологічних та технічних засобів вітчизняного і зарубіжного виробництва для їх експлуатації, нарощування обсягів видобутку вуглеводнів, досягнення високих економічних показників при експлуатації об’єктів робіт з забезпеченням виконання вимог безпеки праці, охорони надр і навколишнього середовища; створення нових робочих місць.
      – Фінансовий результат за 2011 рік: 124 086,0 тис. грн.
     
      4.8.5. Договір №35/21-СД простого товариства про спільну виробничу (інвестиційну) діяльність (без створення юридичної особи) від 28.01.2008 р.:
      – Внесок : «ПАТ «Укрнафта» – 9,3 тис.
      – Мета договору: забезпечення Ліцензіатом комплексу робіт, які проводяться на ділянці надр, відповідно до Ліцензійної угоди по площі Леляківського нафтового родовища від 08.05.1996 р., укладеного між Ліцензіатом та Державним комітетом України по геології та використанню надр; забезпечення організаційно-економічних умов для спільного інвестування, освоєння і розробки Леляківського родовища, використання передових технологічних та технічних засобів вітчизняного і зарубіжного виробництва для їх експлуатації, нарощування обсягів видобутку вуглеводнів, досягнення високих економічних показників при експлуатації об’єктів робіт із забезпеченням виконання вимог безпеки праці, охорони надр і навколишнього середовища; отримання прибутку учасниками.
      – Фінансовий результат за 2011 рік: 1 015,9 тис. грн.
     
      4.8.6. Угода про спільну діяльність щодо ведення робіт на родовищах ПАТ «Укрнафта» включаючи умови повного фінансового ризику окремих учасників від 07.09.2001 р. (Додаток №4 до договору про спільну діяльність №35/4 від 19.01.1999 р.):
      – Внесок ПАТ «Укрнафта» – 10 534,62 тис. грн.
      – Мета договору: отримання прибутків учасниками; забезпечення організаційно-економічних умов для інвестування в тому числі на умовах повного фінансового ризику, освоєння та експлуатації об’єктів робіт, використання передових технологій та технічних засобів вітчизняного і зарубіжного виробництва в процесі бурових, ремонтних та експлуатаційних операцій, нарощування обсягів видобутку вуглеводнів, досягнення високих економічних показників при експлуатації об’єктів робіт з забезпеченням виконання вимог безпеки праці, охорони надр і навколишнього середовища; створення нових робочих місць.
      – Фінансовий результат за 2011 рік: 17 869,0 тис. грн.
     
      4.8.7. Крім того, в стані ліквідації знаходяться:
      4.8.7.1. Договір №35/176 про спільну діяльність в Охтирському нафтогазопромисловому районі від 11.11.1999 р. (договір припинено у зв’язку із закінченням його строку дії з 11.11.2009 р.).
      4.8.7.2. Договір №35/78-СД про Спільну Діяльність з геологічного вивчення, в т.ч. дослідно-промислової розробки, Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища від 24.02.2003 р. (припинений у зв’язку із закінченням терміну дії спеціального дозволу з 24.04.2009 р.).
      4.8.7.3. Договір №35/71-СД простого товариства про спільну виробничу (інвестиційну) діяльність (без створення юридичної особи) від 01.07.2007 р. (договір припинено за спільною згодою учасників з 01.07.2010 р.).
      4.8.7.4. Договір №410/95 про спільну діяльність від 14.09.1995 р. (в процесі ліквідації).

      4.9. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, із зазначенням номера і дати видачі документа, органу, що видав, строку (терміну) дії документа.
      Перелік діючих ліцензій (дозволів):
      Ліцензія на операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення), серія АГ № 594530, видана 14.08.2007 (переоформлена 12.04.2011) Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Термін дії - 14.08.2012.
      Ліцензія на придбання, зберігання, перевезення прекурсорів (списку 2 таблиці IV) «Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів», серія АВ №580472, видана 07.04.2011 (переоформлена 19.04.2011) Державним комітетом України з питань контролю за наркотиками. Термін дії - 18.10.2012.
      Ліцензія на діяльність з використання джерел іонізуючого випромінювання ОВ № 010538, переоформлена 10.08.2011 Північною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки Державної інспекції ядерного регулювання України. Термін дії - 10.08.2016.
      Ліцензія на діяльність з перевезення радіоактивних матеріалів, серія ОВ № 000916, видана 30.12.2009 (переоформлена 20.04.2011) Державним комітетом ядерного регулювання України. Термін дії - 30.12.2012.
      Ліцензія на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (для НГВУ "Полтаванафтогаз"), серія АВ № 527415, видана 17.01.2007 Полтавською обласною державною адміністрацією. Термін дії - 17.01.2012
      Ліцензія на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (для НГВУ "Полтаванафтогаз"), серія АВ № 553885, видана 30.12.2011 Полтавською обласною державною адміністрацією. Термін дії - 14.12.2016
      Ліцензія на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення (для НГВУ "Охтирканафтогаз"), серія АВ № 387099, видана 25.04.2008 Сумською обласною державною адміністрацією. Термін дії - 24.04.2013.
      Ліцензія на виробництво особливо небезпечних хімічних речовин (згідно з переліком, що визначається Кабінетом Міністрів України), серія АГ №596074, видана 01.04.2011 Міністерством промислової політики України. Термін дії - 01.04.2016.
      Ліцензія на транспортування залізничним транспортом небезпечної речовини (метанолу) , № 73/11, видана 31.03.2011 Міністерством охорони навколишнього природного середовища України (Мінприроди України). Термін дії - 31.12.2012.
      Ліцензія на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, реєстраційне свідоцтво № 434, видане 22.01.2010, Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Термін дії - 30.01.2013.
      Ліцензія на розробку документів, що обґрунтовують обсяги викидів для підприємств, установ, організацій та громадян – суб’єктів підприємницької діяльності, реєстраційне свідоцтво № 691, видане 12.03.2012 Міністерством екології та природних ресурсів України. Термін дії - 30.01.2013
      Ліцензія на розробку проектів нормативів гранично допустимих скидів (ГДС) забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами , №35-09, видана 07.10.2009 Міністерством охорони навколишнього природного середовища України. Термін дії - 11.06.2012
      Ліцензія на господарську діяльність, пов'язану зі створенням об'єктів архітектури, серія АГ №573909, видана 31.03.2011 Державною архітектурно-будівельною інспекцією Міністерства регіонального розвитку та будівництва України. Термін дії - 19.05.2015
      Ліцензія на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, серія АГ №507393, видана 31.03.2011 Національною комісією регулювання електроенергетики України (НКРЕ). Термін дії - 15.12.2015.
      Ліцензія на проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів, серія АГ № 595015, видана 12.04.2011 Державним департаментом пожежної безпеки МНС України. Термін дії необмежений
      Ліцензія на виробництво теплової енергії (для Гнідинцівського ГПЗ), серія АВ №572241, видана 02.02.2012 Чернігівською обласною державною адміністрацією. Термін дії - 01.02.2017
      Ліцензія на транспортування теплової енергії (для Гнідинцівського ГПЗ), серія АГ №572242, видана 02.02.2012 Чернігівською обласною державною адміністрацією. Термін дії - 01.02.2017
      Ліцензія на постачання теплової енергії (для Гнідинцівського ГПЗ), серія АГ № 572243, видана 02.02.2012 Чернігівською обласною державною адміністрацією. Термін дії - 01.02.2017.
      Ліцензія на виробництво теплової енергії (для НГВУ "Охтирканафтогаз"), серія АВ № 393523, видана 24.01.2012 Сумською обласною державною адміністрацією. Термін дії - 24.01.2017
      Ліцензія на транспортування теплової енергії (для НГВУ "Охтирканафтогаз"), серія АВ № 393524, видана 24.01.2012 Сумською обласною державною адміністрацією. Термін дії - 24.01.2017
      Ліцензія на постачання теплової енергії (для НГВУ "Охтирканафтогаз"), серія АВ № 393525, видана 24.01.2012 Сумською обласною державною адміністрацією. Термін дії - 24.01.2017
      Ліцензія на надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом, серія АГ № 592139, видана 02.12.2011 Міністерством транспорту та зв’язку України. Термін дії необмежений.
      Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами пов’язаних з одержанням професійної освіти, на рівні к/в перепідготовки підвищення кваліфікації, серія АВ №552597, видана 09.09.2010 Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Термін дії - 24.06.2013
      Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні к/в перепідготовки підвищення кваліфікації, серія АВ №586279, видана 05.08.2011 Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. Термін дії - 25.05.2014.
      Ліцензія на надання освітніх послуг навчальними закладами пов’язаних з одержанням професійної освіти на рівні к/в перепідготовки підвищення кваліфікації, серія АГ №508558, видана 11.04.2011, Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України Термін дії - 10.03.2014.
      Ліцензія на медичну практику, серія АГ №570487, видана 19.04.2011 Міністерством охорони здоров'я України. Термін дії – безстроково.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки, № 1494.11.30-74.30.0, виданий 20.04.2011 Державниим Комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). Термін дії - 21.03.2016.
      Дозвіл на початок експлуатації об’єкта, № 1493.11.30-74.203, виданий 20.04.2011 Державним Комітетом України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду (Держгірпромнагляд). Термін дії - 30.12.2013.
      Ліцензія на програмне забезпечення по обробці сейсмічної інформації “ProMAX 3D 2003.12.1”(№20547) та інтерпретації сейсмічної інформації “GeoGraphix Discovery R2004.1”, видана 22.01.2007 Представництвом компанії “Landmark Graphics Corporation” на підставі угоди про надання ліцензії на програмний продукт між Landmark Graphics Corporation та Укрнафта № 2005-COM-029148/7/534-P. Термін дії – безстроково.
      Ліцензія на програмне забезпечення геологічного та гідрогеологічного моделювання фірми Sclumberger -“GeoFrame”* “Finder”, “Eclipse”, програмний продукт № SLA-0899-02-10-UN, видана27.04.2000 Представництвом компанії “Schlumberger” на підставі “ИЗМЕНЕНИЯ №2 к Соглашению по Использованию Лицензионного Программного Продукта № SLA-0899-02-10-UN”. Термін дії - безстроково
      Ліцензія на програмне забезпечення геологічного “RMS” та гідродинамічного “Tempest” версія 6.2, моделювання, видана 23.01.2006 Представництвом компанії ”ROXAR Services AS” згідно договору № RU 970 248 (35/35мтр). Термін дії - безстроково
      Ліцензія на програмне забезпечення для оцифровування кривих каротажу з відсканованих оригіналів каротажних діаграм “Карпати”, видана 23.06.2005 Представництво м компанії ТОВ “Каротаж-софт” згідно договору № 198 від 23.06.2005 р. Термін дії – безстроково.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП по Вінницькій обл.), № 10204-66-02755, видана 16.05.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України у Вінницькій області. Термін дії - 16.05.2012.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними виробами (для ВРНП по Рівненській обл.), № 117081005467, видана 06.01.2012 Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у Рівненській області. Термін дії - 11.01.2013.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП по Рівненській обл.), № 117081105438, видана 06.01.2012 егіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у Рівненській області. Термін дії - 11.01.2013.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними виробами (для ВРНП по Запорізькій обл.) , № 650201, видана 21.06.2011 Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Запорізькій області. Термін дії - 27.06.2012.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП по Запорізькій обл.), № 650690, видана 21.06.2011 Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Запорізькій області. Термін дії - 27.06.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними виробами (для ВРНП по Запорізькій обл.), № 632379, видана 02.06.2011 Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Запорізькій області. Термін дії - 04.06.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП по Запорізькій обл.), № 632810, видана 02.06.2011 Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Запорізькій області. Термін дії - 04.06.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (для ВРНП по Запорізькій обл.), № 632378, видана 02.06.2011 Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Запорізькій області. Термін дії - 04.06.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП по Запорізькій обл.), № 632809, видана 02.06.2011 Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів Державної податкової адміністрації України в Запорізькій області. Термін дії - 04.06.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП "Лівобережжя" по Дніпропетровській обл.),
      АГ № 484465 26.12.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України у Дніпропетровській області. Термін дії - 26.12.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП "Лівобережжя" по Дніпропетровській обл.), АГ № 484466 26.12.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України у Дніпропетровській області. Термін дії - 26.12.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП "Лівобережжя" по Дніпропетровській обл.), АГ № 484467 26.12.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України у Дніпропетровській області. Термін дії - 26.12.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП "Лівобережжя" по Дніпропетровській обл.), АГ № 484468 26.12.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України у Дніпропетровській області. Термін дії - 26.12.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП "Лівобережжя" по Дніпропетровській обл.), АГ № 484469 26.12.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України у Дніпропетровській області. Термін дії - 26.12.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП "Лівобережжя" по Дніпропетровській обл.), АГ № 484470 26.12.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України у Дніпропетровській області. Термін дії - 26.12.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП "Лівобережжя" по Дніпропетровській обл.), АГ №484471 26.12.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України у Дніпропетровській області. Термін дії - 26.12.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП "Лівобережжя" по Дніпропетровській обл.), АГ № 484472 26.12.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України у Дніпропетровській області. Термін дії - 26.12.2012
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП по Хмельницькій обл.), серія АГ № 457232, видана 13.12.2011 Регіональним управлінням департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів України у Хмельницькій області. Термін дії - 12.12.2012.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП по Хмельницькій обл.), серія АГ № 457652, видана 13.12.2011 Регіональним управлінням департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів України у Хмельницькій області. Термін дії - 12.12.2012.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (для ВРНП по Хмельницькій обл.), серія АГ № 457230, видана 13.12.2011 Регіональним управлінням департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів України у Хмельницькій області. Термін дії - 12.12.2012.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП по Хмельницькій обл.), серія АГ № 457650, видана 13.12.2011 Регіональним управлінням департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів України у Хмельницькій області. Термін дії - 12.12.2012.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (для ВРНП по Хмельницькій обл.), серія АГ № 457231, видана 13.12.2011 Регіональним управлінням департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів України у Хмельницькій області. Термін дії - 12.12.2012.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП по Хмельницькій обл.), серія АГ № 457651, видана 13.12.2011 Регіональним управлінням департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів України у Хмельницькій області. Термін дії - 12.12.2012.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами (для ВРНП по Дніпропетровській обл.), серія АГ № 484044, видана 09.12.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України в Дніпропетровської обл. Термін дії - 09.12.2012.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю алгогольними напоями (для ВРНП по Дніпропетровській обл.), серія АГ № 483041, видана 09.12.2011 Регіональним управлінням департаменту САТ ДПА України в Дніпропетровської обл. Термін дії - 09.12.2012.
      Ліцензія на роздрібну торгівлю алгогольними напоями (для УАС), № 499836, видана 29.12.2011 Регіональним управлінням Департаменту контролю за виробництвом та обігом спирту, алкогольних напоїв і тютюнових виробів ДПА України у м. Києві. Термін дії - 14.01.2013.
      Дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (для УАС), № 8039100000- 322, виданий 15.12.2010 Державним управлінням навколишнього природного середовища. Термін дії - 15.12.2015.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби -2 р/ст. (для УАС), №12-5063-37399, виданий 21.04.2006 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 04.2011 (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби -24 р/ст. (для УАС), №53-6092-43756, виданий 16.08.2006 Українським державним центром радіочастот (УДЦР) . Термін дії - 07.2011 (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку - 26 р/ст. (для УАС), №59-6267-57397, виданий 04.07.2007 Українським державним центром радіочастот (УДЦР) . Термін дії - 09.2011 (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 26 р/ст. (для УАС), №59-6267-57398, виданий 04.07.2007 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2011 (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби – 5 р/ст. (для УАС), №59-6267-57399, виданий 04.07.2007 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2011 (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 5 р/ст. (для УАС), №59-6267-57400, виданий 04.07.2007 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2011 (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 5 р/ст. (для УАС), №БС150-63-0021622, виданий 02.08.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 07.2011 (подовжено).
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 31 р/ст. (для УАС), №БС150-74-0041517, виданий 02.11.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 10.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 27 р/ст. (для УАС), №46-7373-68439, виданий 24.01.2008 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2011 (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 17 р/ст. (для УАС), №46-7373-68444, виданий 24.01.2008 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2011 (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 3 р/ст. (для УАС), №77-5634-486701, виданий 27.11.2006 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 11.2011 (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 39 р/ст. (для УАС), №БС150-26-0052830, виданий 22.12.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 11.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 10 р/ст. (для УАС), №БС150-26-0052829, виданий 22.12.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 11.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 85 р/ст. (для УАС), №74-8953-103644, виданий 28.08.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 07.2014.
      Дозвіл на право використання радіоподовжувача телефонних ліній - 54 шт. (для УАС), №45-5-05142, виданий 08.12.2006 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 10.2011.
      (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 26 р/ст. (для УАС), №26-7369-76377, виданий 22.07.2008 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 06.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 5 р/ст. (для УАС), №59-7070-75905, виданий 27.11.2008 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 05.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 14 р/ст. (для УАС), №59-7509-86134, виданий 27.11.2008 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 10.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 2 ст. (для УАС), № ШПС-26-8827, виданий 04.02.2008 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 12.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 8 р/ст. (для УАС), №59-9270-106969, виданий 05.10.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 35 р/ст. (для УАС), №59-9270-106970, виданий 05.10.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 6 р/ст. (для УАС), №59-9270-106971, виданий 05.10.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 9 р/ст. (для УАС), №59-9270-106972, виданий 05.10.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 9 р/ст. (для УАС), №59-9270-106973, виданий 05.10.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 19 р/ст. (для УАС), №59-9270-106974, виданий 05.10.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 18 р/ст. (для УАС), №74-9485-108566, виданий 28.10.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 3 р/ст. (для УАС), №26-9033-108590, виданий 28.10.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 2 р/ст. (для УАС), №26-9033-108597, виданий 28.10.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 16 р/ст. (для УАС), №26-9033-108596, виданий 28.10.2009 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2013.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 7 р/ст. (для УАС), №БС150-26-0020652, виданий 02.08.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 06.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби .- 10 р/ст. (для УАС), №БС150-26-0020651, виданий 02.08.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 06.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 3 р/ст. (для УАС), №БС150-63-0041744, виданий 02.11.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 10.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 6 р/ст. (для УАС), №БС150-63-0041743, виданий 02.11.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 10.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 8 р/ст. (для УАС), №77-9684-113716, виданий 30.03.2010 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 02.2015.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 2 р/ст. (для УАС), №77-9684-113717, виданий 30.03.2006 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 11.2011.
      (подовжено)
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 11 р/ст. (для УАС), №БС150-26-0052831, виданий 22.12.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 11.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 5 р/ст. (для УАС), №БС150-26-0052828, виданий 22.12.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 11.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 1 р/ст. (для УАС), №26-10369-19540, виданий 25.08.2010 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 07.2015.
      Дозвіл на експлуатацію радіо засобу широкосмугового доступу - 2 ст. (для УАС), №ШПС-59-0007679, виданий 21.04.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 04.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 1 р/ст. (для УАС), №СА150-26-0020650, виданий 02.08.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 06.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 5 р/ст. (для УАС), №БС150-80-0037247, виданий 25.10.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 09.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 1 р/ст. (для УАС), №БС150-53-0046046, виданий 28.11.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 10.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 6 р/ст. (для УАС), №БС150-53-0054208, виданий 02.11.2011 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 12.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 5 р/ст. (для УАС), №32-9-163761, виданий 25.01.2012 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 02.2016.
      Дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу ультракороткохвильового радіотелефонного зв'язку сухопутної рухомої служби - 18 р/ст. (для УАС), №БС150-53-0049488, виданий 05.01.2012 Українським державним центром радіочастот (УДЦР). Термін дії - 11.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Вінницькій області), № 866.11.32-50.50.0, виданий 28.07.2010 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 28.07.2015.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Вінницькій області), № 867.11.32-50.50.0, виданий 28.07.2010 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 28.07.2015.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Волинській області), № 192.12.32-50.50.0, виданий 25.01.2012 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 25.01.2017.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Волинській області), № 328.11.30-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Волинській області), № 881.11.32-50.50.0, виданий 08.09.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 08.09.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Волинській області), № 882.11.32-50.50.0, виданий 03.06.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 03.06.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпропетровськ"), №167.08.32-50.50.0, виданий 19.02.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.02.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпропетровськ"), №186.08.32-50.50.0, виданий 19.02.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.02.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпропетровськ"), №3617.08.30-50.50.0, виданий 05.12.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 05.12.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпропетровськ"), №3618.08.30-50.50.0, виданий 05.12.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 05.12.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпропетровськ"), №3619.08.30-50.50.0, виданий 05.12.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 05.12.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1309.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1310.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1312.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1313.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1314.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1315.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), №1316.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1317.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1318.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1319.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1320.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1321.11.32.-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1322.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1323.11.32-50.50.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Дніпродзержинськ"), № 1324.11.32-50.59.0, виданий 12.08.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.08.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області (м.Кривий Ріг), № 1421.11.30-50.50.0, виданий 10.02.2009 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 10.02.2014.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Лівобережжя"), №188.08.32-50.50.0, виданий 19.02.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.02.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Лівобережжя"), № 189.08.32-50.50.0, виданий 19.02.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.02.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Лівобережжя"), № 192.08.32-50.50.0, виданий 19.02.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.02.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Лівобережжя"), № 3620.08.30-50.50.0, виданий 05.12.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 05.12.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Лівобережжя"), № 3621.08.30-50.50.0, виданий 05.12.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 05.12.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Лівобережжя"), № 3622.08.30-50.50.0, виданий 05.12.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 05.12.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Лівобережжя"), № 3623.08.30-50.50.0, виданий 05.12.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 05.12.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Дніпропетровській області "Лівобережжя"), № 3624.08.30-50.50.0, виданий 05.12.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 05.12.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Донецькій області), № 0634.11.14-50.50.0, виданий 01.06.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 01.06.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Житомирській області), № 1486.11.30-50.50.0, виданий 20.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 20.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1450.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1451.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1452.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1453.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1454.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1455.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1456.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1457.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1458.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1459.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1460.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1461.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1462.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1463.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1464.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1465.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1466.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1467.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1468.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1469.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1470.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1471.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1472.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1473.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1474.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1475.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1476.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Закарпатській області), № 1477.11.30-50.50.0, виданий 19.04.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.04.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Київській області), № 1449.11.30-50.50.0, виданий 26.11.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 26.11.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Київській області), № 857.11.32-50.50.0, виданий 12.01.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 12.01.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Київській області), № 874.11.32-11.10.1, виданий 25.11.2009 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 25.11.2014.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Київській області), № 885.11.32-50.50.0, виданий 09.02.2007 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 09.02.2012.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Миколаївській області), № 877.11.32-50.50.0, виданий 10.06.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 10.06.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Одеській області), № 872.11.32-50.50.0, виданий 16.09.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 16.09.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Полтавській області), № 1423.11.30-50.50.0, виданий 19.10.2009 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 19.10.2014.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Тернопільській області), № 1499.11.30-50.50.0, виданий 02.06.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 02.06.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Харківській області), № 868.11.32-50.50.0, виданий 09.08.2010 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 09.08.2015.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Харківській області), № 869.11.32--50.50.0, виданий 09.08.2010 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 09.08.2015.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Харківській області), № 887.11.32-50.5050.0, виданий 09.11.2007 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 09.11.2012.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 191.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 192.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 193.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 194.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 195.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 196.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 197.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 198.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 199.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 200.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 201.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 202.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 203.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 204.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 205.11.32-50.50.0, виданий 15.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 15.12.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Хмельницькій області), № 259.11.68-50.50.0, виданий 28.10.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Хмельницькій області. Термін дії - 28.10.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Черкаській області), № 91489.11.30-50.50.0, виданий 24.06.2010 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 24.06.2015.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Черкаській області), № 809.11.32-50.50.0, виданий 03.06.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 03.06.2016.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Чернігівській області), № 1400.09.32-50.50.0, виданий 25.11.2009 ТУ Держгірпромнагляду у Чернігівській області. Термін дії - 24.11.2014.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Чернігівській області), № 1519.07.32-50.50.0, виданий 19.12.2007 ТУ Держгірпромнагляду у Чернігівській області. Термін дії - 19.12.2012.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Чернігівській області), № 1520.07.32-50.50.0, виданий 19.12.2007 ТУ Держгірпромнагляду у Чернігівській області. Термін дії - 19.12.2012.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Чернігівській області), № 233.08.32-50.50.0, виданий 27.02.2008 ТУ Держгірпромнагляду у Чернігівській області. Термін дії - 27.02.2013.
      Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки (для ВРНП по Чернівецькій області), № 164.11.77-11.10.1, виданий 21.12.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 21.12.2016.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки „Виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком” (для НГВУ «Охтирканафтогаз»), № 1496.11.30-74.30.0, виданий 20.04.2011 (повторно) Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 12.01.2012.
      Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки „В процесі добування нафти виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком” (для НГВУ «Охтирканафтогаз»), № 067.11.59-11.10.1, виданий 19.04.2011 (повторно) ТУ Держгірпромнагляду по Сумській області. Термін дії - 18.12.2012.
      Дозвіл на початок експлуатації об’єкта „експлуатація обладнання основних виробництв нафтогазовидобувної промисловості: установка факельна модернізована типу УФМС-300/350 (Росія)” (для НГВУ «Охтирканафтогаз»), № 1504.11.30-11.10.1, виданий 20.04.2011р. (повторно) Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 13.12.2013.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки „Виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком” (для НГВУ «Охтирканафтогаз»), № 068.11.59-11.10.1, виданий 19.04.2011 (повторно) ТУ Держгірпромнагляду по Сумській області. Термін дії - 11.05.2015.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки „Виконання робіт підвищеної небезпеки (випробувальна лабораторія дефектоскопії) за переліком згідно з додатком” (для НГВУ «Охтирканафтогаз»), № 350.12.30, виданий 08.02.2012 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 08.02.2017.
      Дозвіл на „Виконання робіт підвищеної небезпеки при видобуванні нафти та природного газу, а саме: (згідно переліку)” (для НГВУ «Охтирканафтогаз»), № 331.12.32, виданий 13.02.2012 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 13.02.2017.
      Дозвіл на „Експлуатацію устаткування підвищеної небезпеки при видобуванні нафти та природного газу, а саме: (гвинтовий компресорний агрегат блочно-контейнерного типу PCU-VMY-536M (Угорщина), 2006 р.в.)” (для НГВУ «Охтирканафтогаз»), № 332.12.32, виданий 13.02.2012 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м. Києві. Термін дії - 13.02.2017.
      Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки (для НГВУ «Бориславнафтогаз»):
      Проведення технічних оглядів вантажопідіймальних кранів:
      - мостових електричних вантажопідіймальністю до 10 т;
      - козлових вантажопідіймальністю до 12.5 т;
      - стрілових самохідних вантажопідіймальністю до 36 т;
      - залізничних вантажопідіймальністю до 25 т;
      - кран-балок, талів, тельферів вантажопідіймальністю до 10 т.
      № 1859.03.30-29.22.1, виданий 12.12.2003 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - з 12.12 2003 – по 12.12 2006.
      Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки (для НГВУ «Бориславнафтогаз»):
      - огляд та випробування парових і водогрійних котлів з робочим тиском 10 МПа та посудин, що працюють під тиском 16 МПА.
      № 1323.04.30-74.30.0, виданий 12.07.2004 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - з 12.07 2004 - по 12.07.2007.
      Дозвіл на початок експлуатації об’єкта (для НГВУ «Бориславнафтогаз»):
      - підіймальної споруди: автомобільний кран КТА-25.
      № 1107.09.32-11.10.1, виданий 24.09.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м.Києві. Термін дії - з 24.09.2009 – по 24.09.2012 р.
      Дозвіл на початок експлуатації об’єкта (для НГВУ «Бориславнафтогаз»)
      - посудини, що працюють під тиском: парогенератор (паровий котел) УПП-1600/100-260-01
      № 1140.09.32-11.10.1, виданий 05.10.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м.Києві. Термін дії - з 05.10.2009 – по 05.10.2012.
      Дозвіл на початок експлуатації об’єкта (для НГВУ «Бориславнафтогаз»)
      - підіймальної споруди: автомобільний кран КТА-25.
      № 871.11.32-11.10.1 (переоформлений № 1107.09.32-11.10.1 від 24.09.2009 ), виданий 10.06.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м.Києві. Термін дії - з 24.09.2009 – по 24.09.2012.
      Дозвіл на початок експлуатації об’єкта (для НГВУ «Бориславнафтогаз»)
      - посудини, що працюють під тиском: парогенератор (паровий котел) УПП-1600/100-260-01
      № 871.11.32-11.10.1 (переоформлений № 1140.09.32-11.10.1 від 05.10.2009 р.), виданий 10.06.2011 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м.Києві. Термін дії - з 05.10.2009 – по 05.10.2012.
      Дозвіл (для НГВУ «Бориславнафтогаз»)
      Експлуатувати машини, механізми, устаткування підвищеної небезпеки:
      - комплектна трансформаторна підстанція КТП-250-6-0.4 УЗ з силовим трансформатором ТМ-250/6/0.4
      № 236.12.32, виданий 31.01.2012 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м.Києві. Термін дії - з 31.01.2012 – по 31.01.2017.
      Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки (для НГВУ «Бориславнафтогаз»)
      - зберігання, експлуатація балонів із зрідженими газами (пропан-бутан).
      № 883.11.32-11.10.2 (переоформлений № 1159.08.32-11.10.2 від 21.10.2008 р.), виданий 10.06.2012 ТУ Держгірпромнагляду у Київській області та м.Києві. Термін дії - з 21.10.2008 – по 21.10.2013.
      Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки (для НГВУ «Бориславнафтогаз»).
      Дозволяється виконання робіт підвищеної небезпеки:
      1. Зварювальні, газополум'яні, наплавні і паяльні роботи. Контроль за зварювальними з'єднаннями.
      2. Роботи в охоронних зонах ліній електропередач, діючих нафто-, продукто- та газопроводів, комунікацій газових промислів, а також споруд на них
      3. Роботи на діючих електроустановках.
      4. Роботи на повітряних лініях зв'язку, які перетинають лінії електропередачі, контактні проводи.
      5. Роботи із застосуванням ручних електро- і пневмомашин та інструментів.
      6. Розігрівання бітуму і смоли.
      7. Роботи з небезпечними речовинами та інертними газами.
      8. Зберігання, експлуатація балонів, контейнерів, цистерн та інших ємностей із стисненими, зрідженими, вибухонебезпечними та інертними газами, їх заповнення, спорожнення та ремонт.
      9. Виконання газонебезпечних робіт і робіт у вибухонебезпечних зонах.
      10. Монтаж, налагодження і експлуатація засобів електрохімічного захисту підземних газопроводів від корозії.
      11. Промислово-геофізичні дослідження, освоєння і глушіння газових та нафтових свердловин.
      12. Ліквідація відкритих газових та нафтових фонтанів.
      13. Водобування та переробка нафти і конденсату.
      14. Ліквідація нафто-, газо-, водопроявлень в процесі буріння свердловин.
      15. Роботи, пов’язані з підготовкою цистерн, контейнерів, балонів та інших ємностей до зливу-наливу небезпечних речовин.
      16. Злив, очищення, нейтралізація резервуарів, тари та інших ємностей з-під нафтопродуктів, кислот, лугів та інших шкідливих речовин.
      17. Застосування скловати, шлаковати, азбесту, мастики на бітумній основі, перхлорвінілових і бакелітових матеріалів.
      18. Застосування лако-фарбових покрить, ґрунтовок та шпатльовок на основі нітрофарб, полімерних композицій (поліхлорвінілових, епоксидних тощо). Роботи з нанесенням протикорозійного ізоляційного покриття.
      19. Обслуговування і ремонт акумуляторних батарей.
      20. Гасіння вапна.
      21. Обстеження, ремонт і чищення дахів будинків та споруд, чищення повітропроводів.
      22. Експлуатація піскоструминних апаратів.
      23. Геолого-макшейдерські роботи.
      24. Аварійно-рятувальні роботи, а також практичні навчання та тренування, пов’язані з проведенням цих робіт.
      25. Роботи з дозиметрії, дезактивації, дегазації та дезінфекції.
      26. Контроль за станом рудникової атмосфери.
      27. Експлутуція та ремонт водозбірних споруд.
      28. Роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях,топках, трубопроводах).
      29. Роботи верхолазні та на висоті, в тому числі з риштувань, підйомними і підвісними колисками з механічними підіймачами та автомеханічними драбинами.
      30. Будівництво,зведення, монтаж та демонтаж споруд, а також відновлення та зміцнення їх аварійних частин.
      31. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.
      32. Такелажні та стропальні роботи.
      33. Транспортування негабаритних та важких вантажів на під’їзних коліях будівельних майданчиків.
      34. Управління тракторами і самохідним технологічним устаткуванням.
      35. Механічна обробка деревини і металів.
      36. Розвантаження, складання і зберігання сипких матеріалів (насипом і в тарі).
      37. Лісосічні роботи, трелювання та транспортування лісу.
      а також експлуатувати об’єкти та машини, механізми і устаткування підвищеної небезпеки, що знаходиться на балансі підприємства:
      - Об”єкти, на яких використовуються або зберігаються легкозаймисті речовини.
      - Об”єкти, на яких проводяться гірничі роботи та роботи з видобування корисних копалин.
      - Об”єкти гідротехнічного будівництва.
      - Обладнання, призначене для застосування у вибухонебезпечному середовищі.
      - Парові та водогрійні котли.
      - Посудини, що працюють під тиском понад 0,07 Мпа.
      - Трубопроводи пари та гарячої води
      - Підіймальні споруди.
      - Обладнання, в якому використовується іонізуюче та радіаційне випромінювання.
      - Технологічні транспортні засоби.
      - Зварювальне обладнання.
      - Ковальсько-пресове обладнання.
      - Обладнання, в якому використовуються небезпечні речовини.
      № 2605.05.30-11.10.0, виданий 25.11.2005 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - з 25.11.2005 - по 25.11.2008.
      Дозвіл (для НГВУ «Бориславнафтогаз»)
      виконувати роботи підвищеної небезпеки:
      - випробування електричного устаткування електричних станцій та мереж:
      1. Силові трансформатори, автотрансформатори і масляні реактори.
      2. Силові конденсатори.
      3. Силові кабельні лінії.
      4. Повітряні лінії електропередавання.
      5. Підвісні та опорні ізолятори.
      6. Вводи і прохідні ізолятори.
      7. Масляні та електромагнітні вимикачі.
      8. Вакуумні вимикачі.
      9. Вимикачі навантаження.
      10. Запобіжники напругою понад 1000 В.
      11. Роз'єднувачі, короткозамикачі та відокремлювані.
      12. Вентильні розрядники та обмежувачі перенапруг.
      13. Вимірювальні трансформатори.
      14. Комплектні розподільні установки внутрішнього та зовнішнього розташування.
      15. Електродвигуни змінного струму.
      16. Заземлювальні пристрої.
      17. Електроустановки, апарати, вторинні кола та електропроводки напругою до 1000 В.
      18. Зварювальні трансформатори.
      19. Електрозахисні засоби.
      № 236.12.32, виданий 10.02.2012 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - з 10.02.2012 – по 10.02.2017.
      Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки (для Охтирського УБР), виконання робіт підвищеної небезпеки за переліком згідно з додатком, №1445.11.30-11.10.1 (переоформлений №2161.08.30-11.10.1 від 01.08.2008р.), виданий 19.04.2011 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 01.08.2013.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для НГВУ «Долинанафтогаз»):
      проведення огляду (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) вантажопідіймальних машин, що знаходяться на балансі підприємства:
      - крани стрілові самохідні вантажопідіймальністю до 36 т;
      - крани мостові вантажопідіймальністю до 10 т;
      - крани козлові вантажопідіймальністю до 20 т;
      - крани баштові вантажопідіймальністю до 8 т;
      - крани підвісні однобалочні вантажопідіймальністю до 5 т;
      - підйомники автомобільні гідравлічні вантажопідіймальністю до 0,3 т
      № 1498.11.30-74.30.0 (переоформлений № 1305.07.30-74.30.0 від 27.04.07), виданий 20.04.11 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 27.04.12.
      Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки (для НГВУ «Долинанафтогаз»)
      виконання робіт підвищеної небезпеки:
      - зварювальні, газополум'яні роботи;
      - ремонт устаткування підвищеної небезпеки (за встановленим переліком) та їх елементів:
      - посудини, що працюють під тиском понад 0,07 МПа:
      - повітрозбірники; установки УПС; теплообмінники; електродегідратори; кульові відстійники; газозбірники; установки «Супутник»; установки УБСН; трапи вертикальні ТА; трапи горизонтальні ТГ; трапи ХН; установки СП; установки ПТ; блок дожимної насосної станції БМ; установки УДВ-3; блочні установки СУ; апарати з гіідігрівачем; сепаратори, ємності технологічні.
      - підіймальні споруди:
      - крани мостові; крани козлові; консольно-поворотні крани; крани баштові; кран стріловий; кран-балки; монорельси; механізований підйомник; вантажопідіймальні споруди з електрокраном; вантажопідіймальні споруди з ручною таллю; електротельфери; талі електричні.
      № 121.10.26-11.10.1, виданий 29.09.10 ТУ Держгірпромнагляду у Івано-Франківській обл. Термін дії - 27.04.12
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для НГВУ «Долинанафтогаз»)
      проведення випробувань електрообладнання, апаратів та засобів захисту:
      1. Силові трансформатори, автотрансформатори
      2. Масляні вимикачі
      3. Вимірювальні трансформатори
      4. Роз'єднувачі, короткозамикачі і відокремлювачі
      5. Запобіжники напругою вище 1000В
      6. Вводи і прохідні ізолятори
      7. Вимикачі навантаження
      8. Машини постійного струму
      9. Електродвигуни перемінного струму
      10. Комплектні розподільчі пристрої внутрішнього і зовнішнього виконання (КРП і КРПЗ)
      11. Збірні і з'єднувальні шини
      12. Паперово-масляні конденсатори до 1000В
      13. Силові кабельні лінії
      14. Акумуляторні батареї
      15. Фарфорові підвісні і опорні ізолятори
      16. Електричні апарати, вторинні кола і електропроводки напругою до 1000В
      17. Заземлюючі пристрої
      18. Статичні перетворювачі для промислових потреб
      19. Вентильні розрядники
      20. Засоби захисту
      № 1501.11.30-74.30.0 (переоформлений № 746.09.30-74.30.0 від 19.09.09), виданий 20.04.11 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 19.03.14.
      Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки (для Прилуцького УБР) (за переліком):
      1. Роботи в діючих електроустановках до 35 кВ включно.
      2. Випробування електроустаткування та електрообладнання:
      - вимірювання опору ізоляції електроустановок, силових та освітлювальних електропроводок;
      - вимірювання опору постійного струму;
      - вимірювання опору розтікання на основних заземлюючи та заземленнях магістралей та устаткування;
      - вимірювання струму КЗ петлі „фаза-нуль”;
      - випробування ізоляції електрообладнання підвищеною напругою промислової частоти;
      - випробування ізоляції електрообладнання підвищеною випрямленою напругою;
      - випробування трансформаторного масла;
      випробування захисних засобів)
      № 3609.10.30-45.12.0, виданий 20.10.2010 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 20.10.2015.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для Качанівського ГПЗ), №1418.11.30-74.30.0, виданий 15.06.2007 Центральним апаратом Держгірпромнагляду Термін дії - 15.06.2012.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для Качанівського ГПЗ), №1419.11.30-11.10.3, виданий 15.06.2007 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 26.10.2012.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки та експлуатацію машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки згідно з переліком (для Прикарпатського УБР), №1446.11.30-11.10.1 (переоформлений 2162.08.30-11.10.1 від 01.08.2008р.), виданий 26.10.2007 Центральниим апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 01.08.2013 .
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для Прикарпатського УБР). Випробування і неруйнівний контроль обладнання для буріння свердловин на суходолі. №1422.11.30-74-30.0 (переоформлений 2772.09.30-74.30.0 від 22.09.2009р.)., виданий 01.08.2008 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 22.09.2014.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для Прикарпатського УБР). На випробування електроустановок та електрообладнання. №1491.11.30-74.30.0 (переоформлений 2794.10.30-74.30.0 від 30.08.2010р.), виданий 22.09.2009 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 30.08.2015.
      Дозвіл на продовження експлуатації об’єкта (для Прикарпатського УБР). Устаткування імпортного виробництва. №1490.11.30-11.20.0 (переоформлений 2369.10.30-11.20.0 від 16.07.2010р.) , виданий 30.08.2010 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 16.07.2015.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для НГВУ «Чернігівнафтогаз»). 1424.11.30-11.10.1 (переоформлений №143.11.30-11.10.1 від 24 01.2008р.), виданий 18.04.2011 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 24.01.2013.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для НГВУ «Чернігівнафтогаз»). Роботи в діючих електороустановках до та вище 1000В. 1425.11.30-74.30.0 (переоформлений №400.08.30-11.10.1 від 18.02.2008р.), виданий 18.04.2011 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 18.02.2013.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для НГВУ «Чернігівнафтогаз»). Випробування та неруйнівний контроль обладнання. 1448.11.30-74.30.0 (переоформлений №3541.08.30-11.10.1 від 01.12.2008р.), виданий 19.04.2011 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 01.12.2013.
      Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки (для Долинського ГПЗ), №202.09.26-40.21.0, виданий 18.11.2009 ТУ Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області. Термін дії – з 18.11.2009 – по 18.11.2014.
      Дозвіл на початок виконання роботи підвищеної небезпеки (для Долинського ГПЗ), №870.11.32-23.20.0, виданий 10.06.2011 ТУ Держгірпромнагляду по Київській області та м. Києву. Термін дії – з 24.09.2009 – по 24.09.2012р.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для Долинського ГПЗ), №1414.11.30-74.30.0, виданий 18.04.2011 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії – з 07.02.2007 – по 07.02.2012.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для Долинського ГПЗ), №1447.11.30-74.30.0, виданий 19.04.2011 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії – з 13.11.2008 - 13.11.2013.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для Долинського ГПЗ), №195.07.26-40.20.1, 04.12.2007 ТУ Держгірпромнагляду по Івано-Франківській області. Термін дії – з 04.12.2007 – по 04.12.2012 р.
      Дозвіл. Монтаж, налагодження та ремонт вибухозахищених вентиляторів (без права виконання випробувальних і вимірювальних робіт в електродвигунах вентиляторів) (для МНУ), № 063.11.59-33.20.2 , виданий 22.09.2009, ТУ Держгірпромнагляду по Сумській обл. Термін дії - 22.09.2014.
      Дозвіл. Зварювальні роботи (для МНУ): зварювання виробів із термопластів а рулонних матеріалів із полімерних плівок при влаштуванні протифільтраційних екранів.
      Роботи в траншеях і котлованах.
      Монтаж, налагодження та ремонт (без застосування зварювання) посудин, що працюють під тиском понад 0,07МПа:
      - балонів, що використовуються в системах газового автоматичного пожежогасіння місткістю до 70л і робочим тиском 150кг/см2 (робоче середовище: азот, двоокис вуглецю, тощо);
      - модулів металевих в системах порошкового автоматичного пожежогасіння місткістю до 110л і робочим тиском до 15кг/см2 (заповнення – вогнегасний порошок П-2АП, П-АПМ або 2П-АПМ ТУ У6-05766362.001-97);
      - пробовідбірників: балонів місткістю до 10л і робочим тиском до 210кг/см2 (заповнення-природний газ і зразкові газоповітряні суміші); а також під час експлуатації (застосування) обладнання підвищеної небезпеки:
      - зварювальне обладнання: комплекс зварювальний екструзійний КЗЕ 01.00.00.
      № 064.11.59-33.20.2, виданий 22.09.2009 ТУ Держгірпромнагляду по Сумській обл. Термін дії - 22.09.2012.
      Дозвіл. Роботи в діючих електроустановках напругою до 1000В (для МНУ). Роботи із застосуванням ручних електроінструментів (електричні дрилі, електричні перфоратори, електричні кутові шліфувальні машинки). № 1109.11.32-11.10.1, виданий 18.07.2011 ТУ Держгірпромнагляду по Київській обл. та м.Києву. Термін дії - 18.07.2016.
      Дозвіл. Виконання газонебезпечних робіт (при монтажі, налагодженні, ремонті та реконструкції обладнання систем газопостачання природним і зрідженим газом, споруд на них та газовикористовувального обладнання) (для МНУ).
      Монтаж (без застосування зварювання), налагодження, ремонт та реконструкція устаткування підвищеної небезпеки:
      - обладнання систем газопостачання природним і зрідженим газом, споруд на них та газовикористовувального обладнання: запобіжно-запірної і регулюючої арматури, контрольно-вимірювальних приладів, АСУ ТП, систем сигналізації, пристроїв захисту і блокування, тощо;
      - парових котлів, автономних пароперегрівачів і економайзерів з робочим тиском понад 0,07МПа (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і автономних економайзерів з температурою води вище 115оС та парових котлів, що працюють під тиском не більше 0,07МПа (0,7кгс/см2), водогрійних котлів і водопідігрівачів з температурою води не вище 115оС.
      № 1110.11.32-11.10.1, виданий 18.07.2011 ТУ Держгірпромнагляду по Київській обл. та м.Києву. Термін дії - 18.07.2016.
      Дозвіл. Роботи підвищеної небезпеки при проведенні монтажу, ремонту та технічного обслуговування контрольно-вимірювальної апаратури (для МНУ), а саме:
      - зварювальні і газополумяні роботи: газове і електродугове зварювання під час монтажу і ремонту КВПіА на магістральних, промислових, технологічних нафтогазопроводах;
      - зберігання балонів із стисненим, зрідженим вибухонебезпечним газом: з киснем та пропан-бутаном;
      - газонебезпечні роботи та роботи у вибухопожежонебезпечних зонах: під час монтажних, налагоджувальних, ремонтних робіт та при технічному обслуговуванні КВПіА технологічного устаткування об’єктів нафтогазовидобувної промисловості та технологічного устаткування нафто газопереробної промисловості;
      - монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування устаткування;
      - технологічного устаткування об’єктів нафтогазовидобувної промисловості;
      - технологічного устаткування нафтогазо-видобувної промисловості (приладів КВПіА обчислювачів витрат газу, коректоріввитрат газу, перетворювачів тиску та перепаду тиску, перетворювачів температури, витратомірів, густиномірів, рівнемірів, хромотографічного та лабораторного обладнання, вимірювачів вмісту води в нафті, лічильників рідини та газу, автоматизованих систем керування технологічними процесами (АСК ТП), інформаційно-вимірювальних систем (ІВС) та інформаційно-керуючих систем (ІКС), тощо;
      - вантажопідіймальних кранів і машин: (приладів і пристроїв безпеки), анемометрів (сигналізаторів тиску вітру на кран); реєстраторів параметрів вантажопідіймальних кранів, тощо.
      Роботи верхолазні, що виконуються на висоті 5м і більше над поверхнею ґрунту, та роботи, що виконуються за допомогою підйомних і підвісних колисок та механічних підіймачів (без права роботи в безопорному просторі).
      № 279.12.32, виданий 07.02.2012 ТУ Держгірпромнагляду у Київській обл. та м.Києву. Термін дії - 07.02.2017.
      Дозвіл на експлуатацію водогрійних котлів теплопровідністю понад 0,01 МВт (для НГВУ «Полтаванафтогаз»), а саме: котел сталевий водогрійний КСВ-2,0»ВК-21» - М2 – 2 одиниці, № 498.12.32, виданий 28.02.12 ТУ Держгірпромнагляду у Київській обл. і м.Києву. Термін дії - 28.02.12.
      Дозвіл на виконання робіт з підвищеної небезпеки: виробництво, переробка, розподіл та застосування шкідливих небезпечних речовин, № 192.12.30, виданий 18.01.12 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 18.01.17.
      Дозвіл на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки на виконання робіт підвищеної небезпеки: неруйнівний та руйнівний контроль обладнання: котли, посудини, крани, трубопроводи, обладнання для буріння та ремонту, № 944.10.30-74.30.0, виданий 31.03.10 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 31.10.15.
      Дозвіл на експлуатацію обладнання підвищеної небезпеки, а саме: кран-маніпулятор автомобільний ИФ 300 С-03, № 1325.11.32-11.10.1, виданий 12.08.11 ТУ Держгірпромнагляду у Києвській обл. і м.Києву. Термін дії - 12.08.16.
      Дозвіл на продовження на продовження виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме: огляд (крім первинного та позачергового у разі закінчення граничного строку експлуатації, виникнення аварії) ванта жопідіймальних машин, що знаходяться на балансі підприємства, № 1416.11.30-74.30.0 (переоформлений № 1410.07.30-74.30.0 від 14.05.2007), виданий 14.05.07 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 14.12.12.
      Дозвіл на продовження виконання роботи підвищеної небезпеки (для Гнідинцівського ГПЗ), № 1417.11.30-11.10.3, виданий 13.06.2007 Центральним апаратом Держгірпромнагляду. Термін дії - 13.06.2012.
     
      ПАТ "Укрнафта" подовжило ліцензію № АВ 319945 від 25.07.2007 р. на проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного стану об"єктів, яка видана Державним департаментом пожежної безпеки МВС. 12.04.2011р. було отримано нову безстрокову ліцензію на проектування, монтаж технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об"єктів.
      Отримано ліцензію № АА 323830 від 16.12.2005р. на постачання природного газу за нерегульованим тарифом, яка видана Національною комісією регулювання електроенергетики України. 05.04.2011р. було отримано нову ліцензію на постачання природного газу, газу (метану) вугільних родовищ за нерегульованим тарифом, серія АТ № 507393, термін дії до 15.12.2015р.
      Отримано 87 спеціальних дозволів на користування надрами з метою видобування вуглеводнів та 9 спеціальних дозволів на користування надрами з метою геологічного вивчення.
     
      4.10. Протягом звітного періоду ПАТ "Укрнафта" набуло права інтелектуальної власності, а саме на:
      1. Знак для товарів і послуг (Свідоцтво України № 143908, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 серпня 2011р.).
      2. Ззнак для товарів і послуг (Свідоцтво України № 143909, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 серпня 2011р.).
      3. Знак для товарів і послуг (Свідоцтво України № 143910, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 серпня 2011р.).
      4. Знак для товарів і послуг (Свідоцтво України № 143911, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 серпня 2011р.).
      5. Знак для товарів і послуг (Свідоцтво України № 143912, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 серпня 2011р.).
      6. Знак для товарів і послуг (Свідоцтво України № 143913, зареєстроване в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 25 серпня 2011р.).
      Всього у ПАТ "Укрнафта" є чинними 12 Свідоцтв на знаки для товарів і послуг.
     
      У ПАТ "Укрнафта" станом на 31.12.2011 року є чинними 73 патенти України на винаходи та корисні моделі.
      В 2011 році подано в Державне підприємство "Український інститут промислової власності" (Укрпатент) для отримання охоронних документів 4 заявки на корисні моделі. Отримано 2 патенти України на винаходи та 3 патенти України на корисні моделі.
      До Державної служби інтелектуальної власності України за 2011 рік подано 4 заявки про реєстрацію авторського права на твір – комп’ютерні програми та отримано 4 Свідоцтва України про реєстрацію авторського права на ці програми. Всього в ПАТ "Укрнафта" є чинними 11 Свідоцтв України про реєстрацію авторського права на комп’ютерні програми.

      4.11. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента.
      Вплив змін у чинному законодавства на діяльність Товариства є дуже значним. Слід, зокрема, відзначити, що нестабільність податкового законодавства, мінливість та недосконалість законодавчо-нормативної бази, яка регулює оформлення прав користування природними ресурсами та відносини в земельній сфері, спричиняють істотний негативний вплив на діяльність Товариства, суттєво ускладнюють реалізацію довгострокових та капіталоємних проектів Товариства.
     
      4.12. Інформація про науково-дослідну політику емітента.
      У 2011 році ПАТ "Укрнафта" (НДПІ) виконано науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт, проектних робіт з будівництва свердловин та облаштування родовищ, проектно-тематичних робіт з геології та розробки родовищ та наданo науково-технічних та виробничо-технологічних послуг на загальну суму 42 111,0 тис. грн.
      Було укладено 603 наряд-замовлення (у т.ч. для центрального апарату - 39, для структурних одиниць – 564), 10 оперативних завдань ПАТ «Укрнафта». Крім того, для сторонніх організацій виконані роботи згідно 14 договорів.
      Структурними одиницями використано в 2011 році 12 винаходів та 14 корисних моделей. За рахунок використання 5 винаходів видобуто 15,7 тис. т нафти та 5,01 млн.м3 газу.
      За цей період в структурних підрозділах ПАТ “Укрнафта” було подано 52 раціоналізаторських пропозиції та використано у виробництві 9 раціоналізаторських пропозицій. За рахунок використання рацпропозиції на Гнідинцівському ГПЗ за попередніми розрахунками отримано чистий дохід 58,3 тис. грн. Більшість раціоналізаторських пропозицій направлені на покращення безпеки праці, культури виробництва і якості виконання технологічних операцій.
      В 2011 році доведено до виконання структурними одиницями 62 заходи по Плану особливо важливих завдань і робіт з впровадження заходів науково-технічного прогресу ПАТ «Укрнафта» із них: інтенсифікація видобутку нафти і газу – 25, техніка і технологія видобутку нафти і газу – 6; підготовка нафти і газу та переробка газу – 6; механізація і автоматизація виробничих процесів - 7, будівництво свердловин – 8; екологія – 3; захист від корозії - 7. Всі заходи виконані в повному обсязі.
      В результаті впровадження заходів НТП орієнтовний додатковий видобуток за 2011 рік становить: нафти з конденсатом - валовий – 40.04 тис. т; товарний – 39.5 тис. т; газу - валовий – 50.8 млн.м3, товарний – 45.9 млн. м³; економія електроенергії складає 24,48 тис. кВт. год. , економія паливного газу 127,49 тис. м³.
     
      4.13. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції.
      Всього у звітному році здійснено капітальних інвестицій на суму 957 982 тис. грн. Виконано робіт з капітального будівництва на суму 485 639,1 тис. грн., в т.ч. робіт з будівництва свердловин - на 426 469,0 тис. грн.
      Фінансування інвестицій у звітному році було виключно внутрішнім.
     
      4.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на ПАТ "Укрнафта".
      Конституція України.
      Кодекси: Водний, Земельний, Про надра, Податковий, Про адміністративні
      правопорушення.
      Закони України:
      Про охорону навколишнього природного середовища;
      Про охорону атмосферного повітря;
      Про відходи;
      Про екологічну експертизу;
      Про нафту і газ;
      Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;
      Про питну воду та питне водопостачання;
      Про металобрухт;
      Про хімічні джерела струму;
      Про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку;
      Про дозвільну діяльність у сфері використання ядерної енергії;
      Про захист людини від впливу іонізуючого випромінювання;
      Про поводження з радіоактивними відходами;
      Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори;
      Про ліцензування певних видів господарської діяльності.
      Постанови Кабінету Міністрів України:
      Від 27 липня 1995 р. № 554 «Перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену
      екологічну небезпеку»;
      Від 03 липня №1216 «Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення
      відходів»;
      Від 3 серпня 1998 р. № 1218 «Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і
      перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»;
      Від 13 липня 2000 р. №1120 «Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів»;
      Від 13 травня 2011 р. № 615 «Порядок надання спеціальних дозволів на користування надрами;
      Від 13 березня 2002 № 321 «Порядок погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування»;
      Від 25 березня 1999р. № 465 "Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами";
      Від 11 вересня 1996р. № 1100 "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів
      гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується";
      Від 18 грудня 1998р. № 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів";
      Від 3 червня 2009 р. № 589 «Про затвердження порядку провадження діяльності,
      пов’язаної з обігом наркотичних засобів психотропних речовин і прекурсорів та контролю за їх обігом»;
      Від 13 червня 1995 р. № 420 «Про затвердження Положення про гігієнічну регламентацію та державну реєстрацію небезпечних факторів і Порядку оплати робіт із проведення гігієнічної регламентації та державної реєстрації небезпечних факторів»;
      Від 20 червня 1995 р. № 440 «Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів»;
      Від 29 листопада 2001р. № 1598 "Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню";
      Від 13 березня 2002 р. № 302 «Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян - підприємців, які отримали такі дозволи»;
      Від 26 квітня 2003р. № 631 "Про затвердження Методики обчислення розміру збитків від забруднення нафтою";
      Від 06 грудня 2000р. №1782 "Про затвердження Порядку ліцензування окремих видів діяльності у сфері використання ядерної енергії";
      Від 01 липня 2002 р. №912 «Про затвердження переліку джерел іонізуючого випромінювання, діяльність з використання яких звільняється від ліцензування»;
      Від 26 квітня 2003 N 625 "Про затвердження порядку визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання відповідно до їх категорії";
      Постанова Ради Міністрів Української РСР від 21 грудня 1990р. №377 “Про поліпшення стану захоронення радіоактивних відходів”.
     
      Додержання ПАТ “Укрнафта” норм екологічного законодавства, забезпечення екологічної та радіаційної безпеки.
      ПАТ “Укрнафта” вважає збереження природного різноманіття і дотримання відповідних сучасних екологічних вимог - невід’ємною частиною виробничої діяльності Компанії, приділяє значну увагу запобіганню та зменшенню негативного впливу виробничих процесів на стан навколишнього сердовища, раціональному використанню природних ресурсів, безпечному поводженню з відходами виробництва, матеріалами забруненими природними радіонуклідами тощо.
      З цією метою Товариством забезпечено виконання передбачених чинним законодавством організаційних, кваліфікаційних, технічних та технологічних вимог щодо діяльності з небезпечними відходами, джерелами іонізуючого випромінювання, небезпечними речовинами та прекурсорами, що підтверджується відповідними ліцензіями та спеціальними дозволами, які отримало ПАТ “Укрнафта”, а саме:
      - Ліцензія на вид господарської діяльності «Операції у сфері поводження з небезпечними відходами (збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізація, видалення)»;
      - Ліцензія на право провадження діяльності з використання джерел іонізуючого випромінювання;
      - Ліцензія на право провадження діяльності з перевезення радіоактивних матеріалів;
      - Ліцензія на придбання, зберігання, перевезення прекурсорів;
      - Ліцензія на здійснення господарської діяльності з централізованого водопостачання та водовідведення;
      - Дозволи на зберігання, використання та транспортування, в т.ч. з/д транспортом, небезпечних (отруйних) речовин;
      - Дозволи та ліміти на утворення та розміщення відходів;
      - Дозволи на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел викидів;
      - Дозволи на спеціальне водокористування.
      Крім цього, з урахуванням змін до Кодексу України “Про надра”, ПАТ “Укрнафта” забезпечило підготовку відповідних гідрогеологічних матеріалів для отримання у Державній службі геології та надр України спеціальних дозволів на користування надрами (геологічне вивчення, в т.ч. дослідно-промислову розробку родовищ підземних вод) по 24 ділянках надр і видобування підземних вод по одній ділянці та забезпечено отримання необхідних погоджень у відповідних центральних органах виконавчої влади.
      Приділяється значна увага питанню поводження з небезпечними відходами, а саме нафтошламами. Модульна установка з перероблення нафтошламів успішно працює на території НГВУ “Полтаванафтогаз” і протягом 2011 року забезпечила перероблення відходів в обсягах 1615,4 т. В 2011 році розпочато експлуатацію аналогічної установки з перероблення нафтошламів на Качанівському ГПЗ. Враховуючи позитивний досвід експлуатації даних установок, у 2011 році розпочато підготовчі роботи по впровадженню даної технології перероблення виробничих відходів на Гнідинцівському газопереробному заводі. Крім цього, в 2011 році розпочато експлуатацію сучасної установки для перероблення нафтошламів Hoffland Environmental (США), яка включена в систему підготовки нафти НГВУ “Долинанафтогаз”.
      Крім цього, забезпечено утилізацію на власних потужностях таких відходів як “масла та мастила моторні, трансмісійні інші зіпсовані, відпрацьовані” та “замазучений грунт, пісок”. Виконуються заходи щодо реконструкції об’єктів довгострокового зберігання нафтошламових відходів, використовується технологія безпечного знешкодження (біодеструкція) вуглеводневовмісних відходів тощо.
      Реалізація зазначених заходів в значній мірі дала змогу зменшити кількість раніше накопичених вуглеводневовмісних відходів, ліквідувати потенційні джерела забруднення та забезпечити поступову реабілітацію територій, що піддалися техногенному впливу в минулі періоди.
      З метою оперативного реагування на можливі аварійні ситуації, пов’язані з нафтохімічним забрудненням грунтів та водних об’єктів, у нафтогазовидобувних управліннях створені необхідні аварійні запаси матеріалів та реагентів для знешкодження вказаних забруднень: біопрепаратів, сорбційних матів та бонів, які по мірі використання, поповнюються.
      Протягом 2011 року реалізується проект ліквідації вуглеводневого забруднення та системи захисту ґрунтових вод УППГ-1 Андріяшівського ГКР НГВУ “Полтаванафтогаз”. У 2011 році аналогічний проект виконано для Качанівського ГПЗ, реалізація якого розпочнеться в 2012 році. Крім цього, для захисту грунтів та підземних вод у відповідності до чинного законодавства України при споруджені шламонакопичувачів, накопичувачів відходів буріння та інших об’єктів капітального будівництва, обов’язковими є роботи по виконанню гідроізоляції дна і стінок названих об’єктів із застосуванням найсучасніших ізолюючих матеріалів – геомембран.
      ПАТ “Укрнафта” постійно готуються та реалізуються відповідні екологічні програми, впроваджуються технічні заходи, що забезпечують поступову екологізацію виробництва, зниження антропогенного впливу діяльності в межах виробничих майданчиків і на прилеглих територіях за рахунок зменшення обсягів викидів, утворення відходів, ведення систематичного контролю за станом довкілля. Впроваджуються системні комплексні заходи щодо екологічної реабілітації територій, які піддалися інтенсивному техногенному впливу протягом минулих століть та на яких сформувалися специфічні природно-техногенні умови систем інженерго захисту водоносних горизонтів тощо.
      Зокрема, до вищевказаних заходів відносяться: „Програма по охороні навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів та радіаційної безпеки” та “Комплексна програми по охороні довкілля, ліквідації наслідків довготривалого видобування нафти і газу в Сумській області на 2009 – 2012 рр.”, яка в тому числі включає ряд технічних та технологічних заходів і виконання якої на кінець 2011 року склало понад
      25 млн. грн. Щорічно реалізуються заходи з ліквідації наслідків довготривалого видобування нафти і газу та зменшення загазованості навколишнього середовища м. Борислава для забезпечення сприятливих умов проживання населення міста. Виконання зазначених заходів у 2011 році склало 117% (16,5 млн. грн.) до запланованих обсягів.
      Належним чином налагоджено постійний радіаційний контроль, збір, тимчасове зберігання та передача на довготривале зберігання державним спеціалізованим підприємствам, які мають відповідні ліцензії та потужності, матеріалів та обладнання, що забруднені природними радіонуклідами.
      Наукову підтримку заходам по зменшенню можливого негативного впливу виробничих процесів нафтогазовидобутку надає науково-дослідний і проектний інститут (НДПІ) ПАТ “Укрнафта”. Відповідно до вимог чинного законодавства, з метою постійного контролю за станом довкілля в районах розташування виробничих об’єктів, аналізу існуючої ситуації для прийняття відповідних управлінських рішень, НДПІ проводить роботи з моніторингу за станом поверхневих та підземних вод, грунтів, атмосферного повітря, інвентаризації відходів та джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферу, підготовки обгрунтовуючих матеріалів для отримання дозволів на викиди, розробки відомчих нормативних документів тощо. Розуміючи, що виробнича діяльність Компанії може створювати негативний вплив на навколишнє середовище, реалізація природоохоронних програм, виконання проектних рішень, проведення постійного нагляду та контролю за технологічними процесами і своєчасне впровадження протидіючих стабілізуючих чи попереджувальних заходів дає можливість звести вплив на довкілля до мінімального рівня.
      Протягом 2011 року витрати на охорону навколишнього природного середовища по Компанії склали 40,4 млн. грн., при цьому надходження коштів від продажу ресурсоцінних відходів становило близько 15,9 млн. грн.

      4.15. Дочірні підприємства, що разом з емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, відсутні.

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. Первісна вартість основних засобів на початок поточного року - 14 451 819,8 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів на кінець звітного періоду – 15 391 594,6 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на початок поточного року - 6 559 579,5 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів на кінець звітного періоду - 6 737 346,2 тис. грн.
     
      Переоцінки основних засобів за звітний період не проводилося.
     
      Структура основних засобів на кінець звітного періоду:
      - будинки, споруди та передавальні пристрої – 12 311 559,9 тис. грн. (80 %);
      - машини та обладнання – 1 979 740,2 тис. грн. (12,8 %);
      - інші ОЗ – 1 100 293,9 тис. грн. (7,2 %).
     
      У звітному періоді не відбулося суттєвих змін у структурі основних засобів, методах амортизації та діапазонах строків корисного використання основних засобів.
     
      У звітному періоді не відбулося суттєвих втрат від зменшення корисності і суми вигід від відновлення корисності основних засобів та зміни рівня використання виробничих потужностей.
      Рівні використання виробничих потужностей за звітний рік склали:
      - по основному обладнанню – 90 %;
      - по основному обладнанню разом із допоміжним – 87 %.
     
      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення.
      Первісна вартість основних засобів виробничого призначення на кінець звітного періоду (будинки, споруди, передавальні пристрої, машини та обладнання) – 14 291 300,1 тис. грн. Рівень зносу - 55,46 %.
      Зміни у поточних планах щодо придбання та модернізації обладнання в межах виділених коштів у звітному році, на даний час не передбачається. Даних щодо зовнішніх інвестицій на ці цілі немає.
      5.3. Витрати на поточний та капітальний ремонти
      Витрати на ремонти основних засобів у звітному році: 182 494,6 тис. грн.
     
      5.4. Інформація про первісну (переоцінену вартість) основних засобів, які перебувають у заставі.
      Протягом звітного періоду основні засоби у заставі не перебували.
      Протягом звітного періоду у відношенні основних засобів не виникали передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження.
     
      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.
      Даних на час складення інформації немає.
     
      5.6. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо).
      Залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються:
      320 434 тис. грн.
     
      Первісна (переоцінена вартість) повністю амортизованих основних засобів, що продовжують використовуватись: 1 778 055 тис. грн.
     
      Основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу, у звітному періоді не було.
      Основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування, у звітному періоді не було.
     
      5.7. Зміни розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу.
      Суттєвих змін розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу у звітному періоді не було.
      За рядком балансу 330 (інший додатковий капітал):
      - на початок звітного періоду - 1 413 358 тис. грн.
      - на початок звітного періоду - 1 425 805 тис. грн.
     
      5.8. Інформація про незавершене будівництво ПАТ “Укрнафта”.
      Незавершене будівництво ПАТ “Укрнафта” станом на кінець звітного року:1 084 208,2 тис. грн. Капітальне будівництво: 875 562,6 тис. грн. Незавершене будівництво свердловин – 485 639,1 тис. грн.
      Авансові платежі для фінансування капітального будівництва не вносилися.

      5.9. Дочірні підприємства, що разом з емітентом становлять єдину групу суб’єктів господарювання, відсутні.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. На кінець звітного року кількість працівників ПАТ “Укрнафта” склала 28821 чол. Працівників, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах, немає.
      Дані про кількість осіб, які працюють у ПАТ “Укрнафта”, за основним місцем
      роботи, та осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу, за три останні роки:
      Працювало за основним місцем роботи всього: 2009 рік – 30030 осіб, 2010 рік – 29665 осіб, 2011 рік – 29665 осіб
      Всього у т.ч. на умовах не повного робочого часу: 2009 рік – 340 осіб, 2010 рік – 368 осіб, 2011 рік – 735 осіб
      Працювало за сумісництвом: 2009 рік - 114 осіб, 2010 рік – 133 осіб, 2011 рік – 119 осіб
     
      Фонд оплати праці працівників ПАТ “Укрнафта” за 2011 рік склав 1233,3 млн. грн.; за 2009 рік - 1026,0 млн.грн.; за 2010 рік - 1153,4 млн.грн.
      Плинність кадрів у ПАТ “Укрнафта” в 2011 році становила 5,3 %.
      Зміна чисельності працівників не є суттєвою та пояснюється виробничою необхідністю.
      6.2. Колективний договір ПАТ “Укрнафта” з працівниками укладено. Колективний договір прийнято на конференції трудового колективу працівників ПАТ “Укрнафта” з дотриманням вимог Закону України “Про колективні договори та угоди”. Колективний договір набрав чинності з дати підписання Сторонами: Правлінням в особі Голови Правління Товариства та Об’єднаним профспілковим комітетом працівників Товариства в особі Голови Об’єднаного профспілкового комітету – 17 травня 2007 року і діє до цього часу у відповідності до пункту 1.1. Колективного договору – до укладення нового Колективного договору.
      З працівниками при прийомі на роботу як правило укладається безстроковий трудовий договір в усній формі.
     
      6.3. ПАТ “Укрнафта” здійснює сучасну соціальну та кадрову політику відповідно до чинного законодавства України.
      ПАТ “Укрнафта” забезпечено спеціалістами в повному обсязі відповідно до виробничої програми та штатної розстановки.
      Якісний склад персоналу Товариства є наступним: 7571 працівників мають повну вищу освіту, 6197 чоловік – базову вищу освіту, тобто 13768 працівників (47,9,0%) мають вищу освіту.
      Підвищив кваліфікацію у 2011 році 4551 працівник.
      Оплата праці працівників Товариства проводиться у відповідності до законодавства України, Колективного договору та інших Положень, діючих у ПАТ „Укрнафта”, у вигляді: тарифних ставок ( посадових окладів), доплат та надбавок, премій та інших компенсаційних і заохочувальних виплат.
      До тарифних ставок та посадових окладів працівників проводяться виплати доплат і надбавок, передбачених Колективним договором, а саме: за роботу у важких і шкідливих та особливо важких і особливо шкідливих умовах праці, за роботу в нічний час, за збільшення обсягу робіт, за керівництво бригадою, за класність водіям та інші.
      З метою стимулювання працівників за виконання та перевиконання планових показників, зниження собівартості продукції, економію всіх видів енергетичних та матеріальних ресурсів проводиться преміювання працівників за виконання виробничих завдань і функцій, за загальні результати роботи за підсумками роботи за рік, за виконання особливо важливих завдань та робіт.
      Також проводиться преміювання працівників при нагородженні:
      - почесними відзнаками ПАТ „Укрнафта” у відповідності до Положення про нагородження почесними відзнаками ПАТ “Укрнафта”;
      - державними та урядовими нагородами, відзнаками, грамотами та подяками, а також Грамотою та Почесною грамотою Верховної Ради України.
      На виконання норм Колективного договору, працівникам Товариства проводяться інші заохочувальні та компенсаційні виплати: до державних свят (8 Березня, 9 Травня), до професійного свята, до ювілейних дат, матеріальна допомога при виході у щорічну відпустку.
      Надання працівникам різних видів соціальних пільг проводиться з дотриманням вимог Колективного договору ПАТ “Укрнафта”. Всього у 2011 році було надано працівникам ПАТ „Укрнафта” різних видів матеріальної допомоги на суму 39377,1 тис. гривень.
      Багатодітним сім'ям, які мають 3-х і більше дітей віком до 16 років надавалась матеріальна допомога щомісячно по 30 грн., на дітей-інвалідів з дитинства - матеріальна допомога по 200 грн. щомісячно на кожну дитину.
      ПАТ “Укрнафта” надавало адресну допомогу багатодітним сім'ям працівників на суму 414,1 тис. грн.; дітям-інвалідам було надано допомоги на суму 554,7 тис. грн. При народженні дитини працівника надавалась матеріальна допомога на суму 1500 грн., на що було направлено 1002,4 тис. гривень. Працівникам проводилася виплата одноразової матеріальної допомоги до 2000 грн. в разі виникнення матеріальних ускладнень. Всього протягом 2011 року було виплачено матеріальної допомоги - 2892,1 тис. грн.
      Відповідно до положень Колективного договору виплачувалась матеріальна допомога на поховання сім’ї покійного: в разі смерті працівника – в розмірі по 2000 гривень, в разі смерті непрацюючого пенсіонера – в розмірі по 1000 гривень; матеріальна допомога на поховання близьких, рідних працівника або непрацюючого пенсіонера - в розмірі по 600 гривень. Всього протягом 2011 року було виплачено матеріальної допомоги на поховання на суму 1328,6 тис. гривень.
      Працівникам, які виходять на пенсію за власним бажанням, виплачувалась одноразова грошова виплата від 1 до 12 посадових окладів в залежності від стажу роботи у нафтогазовій промисловості. У 2011 році одноразова виплата при виході на пенсію за власним бажанням склала 25307,4 тис. грн.
      ПАТ "Укрнафта" надавало адресну допомогу більше 11 тисячам непрацюючим пенсіонерам, які працювали у нафтовій галузі. Вони отримували щоквартально матеріальну допомогу у розмірі по 100 грн. Крім цього, протягом року надавалась матеріальна допомога непрацюючим пенсіонерам-учасникам бойових дій до Дня Перемоги 9 травня у розмірі по 150 грн., учасникам війни – по 100 грн. За 2011 рік соціальні виплати пенсіонерам склали 6432,8 тис. гривень.
     
      6.4. Правочинів та зобов’язань ПАТ "Укрнафта", що стосуються можливості участі працівників ПАТ "Укрнафта" у його статутному капіталі, не було.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Відповідно до Статуту ПАТ "Укрнафта" створені органи емітента: Наглядова рада, Ревізійна комісія та Правління. Протягом звітного періоду зміни в персональному складі органів емітента відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента відбувались.
     
      7.2. У відповідності до п. 1 ст. 5 Закону України "Про акціонерні товариства" від 17.09.2008 р. № 514-VІ рішенням Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укрнафта" від 22.03.2011 р. було змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" на Публічне акціонерне товариство "Укрнафта". Була прийнята нова редакція Статуту.

     
Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Ванхєкє Пітер - Голова Правління (11міс.) 1968 Вища - - - - - - -
Кущ Олексій Єгорович - Заступник Голови Правління-комерційний директор,член Правління (11міс.) 1957 Вища - - - - - - -
Бакуненко Михайло - Заступник Голови Правління-директор з корпоративного розвитку та стратегії,член Правління (11 міс.) 1979 Вища - - - - - - -
Щербань Артем Володимирович - Заступник Голови Правління -фінансовий директор,член Правління(11 міс.) 1974 Вища - - - - - - -
Пустоваров Володимир Миколайович - Заступник Голови Правління-виконавчий директор,член Правління (11 міс.) 1968 Вища - - - - - - Голова товариства ТОВ "Футбольний клуб "Нафтовик-Укрнафта" (код ЄДРПОУ 14003338)
Гнип Михайло Петрович - Директор департаменту видобутку нафти і газу, член Правління 1949 Вища - - - - - - -
Доліна Наталія Олександрівна - Директор департаменту бухгалтерського обліку та звітності-головний бухгалтер, член Правління(8р.) 1952 Вища - - - - - - -
Бакулін Євген Миколайович - Голова Наглядової ради(1р.2міс.) 1956 Вища - - - - - - Голова Правління Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720). Член ради учасників ТОВ "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" (код ЄДРПОУ 32349152). Голова Наглядової ради ПАТ "Транснаціональна фінансмово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" (код ЄДРПОУ 00152307).
Корнійчук Євгеній Григорович - Член Наглядової ради (1р.2міс.) - Вища - - - - - - Заступник Голови Правління Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720). Член Наглядової ради ПАТ "Укртранснафта" (код ЄДРПОУ 31570412). Голова Наглядової ради ПАТ "Укрспецтрансгаз" (код ЄДРПОУ 00157842).
Швидкий Едуард Анатолійович - Член Наглядової ради (1р.2міс.) 1971 Вища - - - - - - Заступник Голови Правління Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720). Директор ДК "Газ України" (код ЄДРПОУ 31301827). Член Наглядової ради ПАТ "Укрспецтрансгаз" (код ЄДРПОУ 00157842). Голова Наглядової ради ПАТ "Кримгаз" (код ЄДРПОУ 03348117). Голова Наглядової ради ПАТ "Одесагаз" (код ЄДРПОУ 03321208). Голова Наглядової ради ПАТ "Полтавагаз" (код ЄДРПОУ 03351912).Перший Заступник Голови Наглядової ради АТ "Газтранзит" (код ЄДРПОУ 25273549). Член Наглядової ради ПАТ "Транснаціональна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнафта" (код ЄДРПОУ 00152307).
Юр`єв Геннадій Петрович - Член Наглядової ради (1р.2міс.) 1953 Вища - - - - - - Заступник Голови Правління Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720). Голова Наглядової ради ПАТ "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" (код ЄДРПОУ 00153117). Голова Наглядової ради ПАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" (код ЄДРПОУ 05471158). Голова Наглядової ради ПАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" (код ЄДРПОУ 05471230).
Винокуров Валерій Вікторович - Член Наглядової ради (1р.2міс.) 1976 Вища - - - - - - Член Правління Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720). Член Наглядової ради ПАТ "ДНІПРОПЕТРОВСЬКГАЗ" (код ЄДРПОУ 03340920). Член Наглядової ради ПАТ "ЗАПОРІЖГАЗ" (код ЄДРПОУ 03345716). Член Наглядової ради ПАТ "КРИМГАЗ" (код ЄДРПОУ 03348117). Член Наглядової ради ПАТ "ЛУБНИГАЗ" (код ЄДРПОУ 05524713). Член Наглядової ради ПАТ "ЛУГАНСЬКГАЗ" (код ЄДРПОУ 05451150). Член Наглядової ради ПАТ "МИКОЛАЇВГАЗ" (код ЄДРПОУ 05410263). Член Наглядової ради ПАТ "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" (код ЄДРПОУ 00153117). Член Наглядової ради ПАТ "Укртранснафта" (код ЄДРПОУ 31570412). Член Наглядової ради ПАТ "Укрспецтрансгаз" (код ЄДРПОУ 00157842). Член Наглядової ради ПАТ "ОДЕСЬКА ТЕЦ" (код ЄДРПОУ 05471158). Член Наглядової ради ПАТ "ХАРКІВСЬКА ТЕЦ-5" (код ЄДРПОУ 05471230). Член ради учасників "Міжнародний консорціум з управління та розвитку газотранспортної системи України" (код ЄДРПОУ 32349152).
Франчук Валентин Геннадійович - Член Наглядової ради (1р.2міс.) 1972 Вища - - - - - - Директор Департаменту реалізації газу Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720).
Коломойський Ігор Валерійович - Член Наглядової ради (8р.) 1963 Вища - - - - - - Член Наглядової Ради ПАТ "КБ Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570).
Боголюбов Геннадій Борисович - Член Наглядової ради (8р.) 1962 Вища - - - - - - Голова Наглядової ради ПАТ "КБ Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570).
Кіперман Михайло Юрійович - Член Наглядової ради (8р.) 1975 Вища - - - - - - Член Наглядової ради "ПАТ "Марганецький ГЗК" (код ЄДРПОУ 00190911).
Новіков Тимур Юрійович - Член Наглядової ради (8р.) 1973 Вища - - - - - - Перший заступник Голови Правління ПАТ "КБ Приватбанк" (код ЄДРПОУ 14360570).
Уріел Цві Лейбер - Член Наглядової ради (1р.2міс.) - Вища - - - 0.00003688 0.00003688 200 Член Наглядової ради ПАТ "ОГЗК" (код ЄДРПОУ 00190928)
Литвинова Оксана Миколаївна - Голова Ревізійної комісії (1р.2міс.) - - - - - - - - Заступник директора Департаменту врутрішнього аудиту Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (код за ЄДРПОУ 20077720). Голова Ревізійної комісії ПАТ "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" (код ЄДРПОУ 00153117). Голова Ревізійної комісії ПАТ "СЕВАСТОПОЛЬГАЗ" (код ЄДРПОУ 03358305)
Рубіс Сергій Миколайович - Член Ревізійної комісії (1р.2міс.) - Вища - - - - - - Начальник Відділу Департаменту внутрішнього аудиту Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720). Голова Ревізійної комісії ПАТ "МИКОЛАЇВГАЗ" (код ЄДРПОУ 05410263). Член Ревізійної комісії ПАТ "ЧЕРНІГІВГАЗ" (код ЄДРПОУ 03358104)
Войтович Юрій Леонтійович - Член Ревізійної комісії - Вища - - - - - - Заступник начальника управління Департаменту економічного планування та бюджетних розрахунків Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" (код ЄДРПОУ 20077720)
Андріяшина Ольга Вікторівна - Член Ревізійної комісії (5р.) - Вища - - - - - - Член Ревізійної комісії ПАТ "Укртатнафта" (код ЄДРПОУ 00152307)
Парахоняк Наталія Богданівна - Член Ревізійної комісії (5р.) - Вища - - - - - - -

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
Гнип Михайло Петрович - Директор департаменту видобутку нафти і газу (член Правління) Товариство з обмеженою відповідальністю "УкрКарпатойл", Голова ревізійної комісії 0 0 0 0

      7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду кожної посадової особи, інформація про яку надана в таблиці, наведеній у підрозділі 7.3, не надається внаслідок відсутності особистих даних.
     
      7.6. Інформація щодо наявності наведених нижче обставин протягом п’яти останніх років:
      - процедури банкрутства щодо суб’єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкрутство – процедур банкрутства не було.
      - наявність непогашеної судимості – немає.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201120102009201120102009201120102009
12345678910
Основна заробітна плата 331476.3 331476.3
Премії
Компенсаційні виплати
Виплати у натуральній формі
Інші виплати (зазначити)
Усього 331476.3 331476.3

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. Єдиним засновником ПАТ "Укрнафта" (при заснуванні ВАТ "Укрнафта") був Державний Комітет України по нафті і газу (наказ від 23.02.1994 р. № 57), який перетворив Державне підприємство "Виробниче об’єднання "Укрнафта" у Відкрите акціонерне товариство "Укрнафта", згідно з Указом Президента України "Про корпоратизацію підприємств" від 15.06.1993 р. № 210/93.
     
      9.2. Загальна кількість акціонерів ПАТ "Укрнафта" на кінець звітного року склала 13001 фізичних і юридичних осіб.
      Кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного року, складає 54 228 510 шт.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Публічне акціонерне товариство "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України", Україна 20077720 27114256 - 27114256 50 -
ЛІТТОП ЕНТЕРПРАЙЗЕС ЛІМІТЕД (LITTOP ENTERPRISES LIMITED), Кіпр 165193 7377784 - 7377784 13.6 -
БРІДЖМОНТ ВЕНЧЕРЗ ЛІМІТЕД (BRIDGEMONT VENTURES LIMITED), Кіпр 165169 7377784 - 7377784 13.6 -
БОРДО МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД (BORDO MANAGEMENT LIMITED), Кіпр 165172 6657997 - 6657997 12.3 -

      9.4. Зміни серед власників істотної участі емітента відбулися відносно іноземних акціонерів, указаних в таблиці підрозділу 9.3.

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. Інформація про всі правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами.
     
      Договір про транспортування газу №29/96-Г від 31.01.2011 р, укладений з НАК «Нафтогаз України», сума договору 6000000,00 грн. (ціна сформована відповідно до встановлених НКРЕ тарифів), Сума дебіторської заборгованості, сформованої за 2011 рік станом на 31.12.11р.- 5058,56 тис.грн.
      Договір про конфіденційність 10/463-ІН від 12.05.2011 р, укладений з НАК «Нафтогаз України», сума договору – немає.
      Договір щодо оренди приміщення № 4/1-ОР від 28.04.2011 р, укладений з СП «Ромгаз» для забезпечення діяльності НГВУ «Охтирканафтогаз», сума договору 22 084,32 грн.
      Договір щодо зберігання техніки № 642-Р від 14.12.2011 р, укладений з СП «Ромгаз» для забезпечення діяльності НГВУ «Охтирканафтогаз», сума договору 3 660,00 грн.
      Договір про надання послуг з організації громадського харчування № 734-Р від 30.12.2011 р, укладений з СП «Ромгаз» для забезпечення діяльності НГВУ «Охтирканафтогаз», сума договору 25 000,00 грн. (ціни сформовані відповідно до домовленості ціни та відповідають ринковим) Сума дебіторської заборгованості, сформованої за 2011 рік станом на 31.12.11р.- 3,05 тис.грн.
     
      Договір про поставку дизельного палива № 6/2-МТР від 20.05.2011 р, укладений з СП «Ромгаз» для забезпечення діяльності НГВУ «Чернігівнафтогаз», ціна по договору визначається на дату реалізації .
      Договір про надання послуг з організації громадського харчування № 4/17-Р від 09.12.2011 р, укладений з ТОВ «Футбольний клуб «Нафтовик-Укрнафта», сума договору 1 230 768,00 грн. (ціни сформовані відповідно до домовленості ціни та відповідають ринковим)
     
      Договір доручення на реалізацію нафти № 29/1563-ІН від 19.12.2011 р., укладений з СП «Каштан Петролеум Лтд», сума договору – немає.
      Договір про поставку нафтового газу № 6/17-Р від 28.09.2011 р., укладений з СП «Каштан Петролеум Лтд» для забезпечення діяльності НГВУ «Чернігівнафтогаз», сума договору 441 600,00 грн.
      Договір про поточний ремонт свердловини № 6/14-Р від 19.08.2011р., укладений з СП «Каштан Петролеум Лтд» для забезпечення діяльності НГВУ «Чернігівнафтогаз», сума договору 441 600,00 грн.
      Договір про операційні послуги № № 6/12-ОР від 19.08.2011р., укладений з СП «Каштан Петролеум Лтд» для забезпечення діяльності НГВУ «Чернігівнафтогаз», сума договору 441 600,00 грн.
      Договір про оренду об‘єктів № 6/12-ОР від 19.08.2011р., укладений з СП «Каштан Петролеум Лтд» для забезпечення діяльності НГВУ «Чернігівнафтогаз», сума договору 441 600,00 грн.
      Договір про підготовку нафти № 7/6-Р 13.10.2011 р., укладений з СП «Каштан Петролеум Лтд» для забезпечення діяльності Гнідинцівський ГПЗ, сума договору 627 832,38 грн. (ціни сформовані відповідно до домовленості ціни та відповідають ринковим. Сума дебіторської заборгованості, сформованої за 2011 рік станом на 31.12.11р.- 175,61 тис. грн.
     
      Договір про оренду машин №33/141-ОР від 17.02.2011 р., укладений з Кущом О.Є., сума договору 24 430,00 грн.
      Договір про оренду машин №33/470-ОР від 18.04.2011 р., укладений з Кущом О.Є., сума договору 24 000,00 грн.
      Договір про оренду машин №33/592-ОР від 03.06.2011 р., укладений з Кущом О.Є., сума договору 30 000,00 грн. (ціни сформовані відповідно до домовленості ціни та відповідають ринковим)
     
      Договір про оренду машин №33/484-Ор від 20.05.2011 р., укладений з Зубовим С.Є., сума договору 30 000,00 грн. (ціни сформовані відповідно до домовленості ціни та відповідають ринковим)
     
      10.2. Характер відносин з перерахованими особами договірний.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      Компанія "Карпатскі Петролеум Корпорейшн", створена та зареєстрована у штаті Делавер, США, звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про визнання та виконання на території України рішення іноземного арбітражу, винесеного 24.09.2010р. арбітражем, що діє при Арбітражному інституті Торгової палати м. Стокгольм, Швеція, в арбітражній справі № V (124/2007), за позовом компанії "Карпатскі Петролеум Корпорейшн" до Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта".
      Арбітражним рішенням від 24.09.2010р. розірвано договір про спільну діяльність від 14.09.1995р., зобов'язано ВАТ "Укрнафта" сплатити компанії "Карпатскі Петролеум Корпорейшн" збитки в розмірі 145,7 млн. доларів США, плюс прості проценти, а також частину судових витрат в розмірі 1,2 млн. доларів США плюс прості проценти.
      Зазначене арбітражне рішення на даний час оскаржено до Апеляційного суду округу Свеа, Швеція; апеляційне провадження триває.
      Заявник – компанія "Карпатскі Петролеум Корпорейшн", створена та зареєстрована у штаті Делавер, США, 19.05.2011р. звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з заявою про залишення клопотання про визнання та виконання в Україні рішення іноземного арбітражу без розгляду.
      Ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 20.05.2011р. клопотання компанії "Карпатскі Петролеум Корпорейшн" про визнання та виконання в Україні рішення іноземного арбітражу залишено без розгляду.
      Наслідками такого рішення суду є відсутність підстав для примусового виконання арбітражного рішення на території України.
     
      11.2. Інформації про факти виплати емітентом протягом року штрафних санкцій немає.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      Корпоративне управління у ПАТ “Укрнафта” здійснюється у відповідності з чинним законодавством України та базується, в першу чергу, на вимогах Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", інших законів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Статуту, рішень Загальних зборів акціонерів, Наглядової ради та Правління ПАТ “Укрнафта”.
      Корпоративне управління у ПАТ “Укрнафта” визначено у впровадженні в щоденну практику діяльності Товариства відповідних норм та традицій корпоративної поведінки, заснованих на стандартах корпоративного управління, що застосовуються у міжнародній практиці, вимогах чинного законодавства України, етичних нормах поведінки та звичаїв ділового обігу.
      Корпоративне управління у ПАТ “Укрнафта” спрямоване на:
      - захист інтересів акціонерів, незалежно від розміру пакету акцій, якими вони володіють;
      - досягнення порозуміння між усіма особами, зацікавленими в ефективній роботі Товариства”: акціонерами, клієнтами, партнерами, працівниками;
      - забезпечення прозорості діяльності ПАТ “Укрнафта” для інвесторів, підвищення ефективності діяльності Наглядової ради, Правління;
      - підтримку його фінансової стабільності та прибутковості ПАТ “Укрнафта”.
      Під «корпоративним управлінням» мається на увазі загальне керівництво діяльністю Товариства, що виконується Загальними зборами акціонерів, Наглядовою радою, Правлінням та іншими зацікавленими особами у частині:
      - встановлення стратегічних цілей діяльності Товариства, шляхів досягнення вказаних цілей (включаючи порядок створення органів управління, надання їм повноважень на здійснення управлінням поточною діяльністю Товариства) та контролю за їх досягненням;
      - створення стимулів трудової діяльності, що забезпечують виконання органами управління та праціниками Товариства усіх дій, що необхідні для досягнення стратегічних цілей діяльності;
      - досягнення балансу інтересів акціонерів, членів Наглядової ради та Правління та інших зацікавлених осіб;
      - забезпечення дотримання законодавства України, установчих та внутрішніх положень Товариства, а також принципів професійної етики.
      Основними напрямами корпоративного управління у ПАТ “Укрнафта” є:
      - розподіл повноважень, питань компетенції та підпорядкованості між органами управління, організація ефективної діяльності Правління та Наглядової ради;
      - встановлення та затвердження стратегії розвитку Товариства та контроль за її реалізацією (включаючи формування ефективних систем планування, управління ризиками та внутрішнього контролю);
      - попередження конфліктів інтересів, які можуть виникнути між акціонерами, членами Наглядової ради, членами Правління, працівниками, кредиторами, іншими клієнтами та контрагентами;
      - визначення правил та процедур, що забезпечують дотримання принципів професійної етики;
      - визначення порядку та контролю за розкриттям інформації про Товариство.
      Корпоративне управління у ПАТ “Укрнафта” базується на наступних принципах:
      - забезпечення акціонерам реальної можливості здійснювати свої права та забезпечення реалізації прав держави у межах, визначених законодавством України, з метою задоволення державних та суспільних потреб;
      - однакове ставлення до акціонерів, незалежно від кількості належних їм акцій;
      - здійснення Наглядовою радою стратегічного управління діяльністюТовариства, забезпечення ефективності контролю з її боку за діяльністю Правління, а також підзвітність членів Наглядової ради акціонерам;
      - здійснення Правлінням виваженого, сумлінного та ефективного керівництва поточною діяльністю, підпорядкованість Правління Наглядовій раді та акціонерам;
      - своєчасне розкриття повної та достовірної інформації про Товариство, в тому числі про його фінансовий стан, економічні показники, значні події, структуру власності та управління з метою забезпечення можливості прийняття зважених рішень акціонерами, клієнтами та інвесторами;
      - ефективний контроль за фінансово-господарською діяльністю Товариства з метою захисту прав та законних інтересів акціонерів та клієнтів Товариства.
     
      12.1. Кодекс корпоративного управління на даний час не прийнятий.

      12.2.2. Протягом трьох останніх років проводились Загальні збори акціонерів:
      - позачергові Загальні збори акціонерів, 26.01.2010 року, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5;
      - позачергові Загальні збори акціонерів, 26.08.2010 року, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5;
      - позачергові Загальні збори акціонерів, 25.02.2011 року, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5;
      - позачергові Загальні збори акціонерів, 22.03.2011 року, м. Київ, пров. Несторівський, 3-5.
      12.2.3. Протягом звітного року двічі проводились Загальні збори акціонерів.
      12. 2.3.1. Позачергові Загальні збори акціонерів відбулись 25.02.2011 року в м. Києві за адресою: пров. Несторівський, 3-5.
      Порядок денний зборів:
      1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
      2. Затвердження звіту Правління ВАТ "Укрнафта" про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
      3. Затвердження звіту Спостережної ради ВАТ "Укрнафта" про проведену роботу за 2010 рік.
      4. Затвердження звіту Ревізійної комісії ВАТ "Укрнафта" про проведену роботу за 2010 рік, висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2010 рік.
      5. Затвердження річного звіту, балансу ВАТ "Укрнафта" за 2010 рік.
      6. Розподіл прибутку ВАТ "Укрнафта" за 2010 рік, затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
      7. Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРНАФТА" на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРНАФТА".
      8. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
      9. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
      10. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, затвердження умов договору з депозитарієм на обслуговування емісії цінних паперів Товариства.
      11. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, затвердження умов договору зі зберігачем про відкриття рахунків у цінних паперах власникам акцій Товариства.
      12. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
      13. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
      14. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
      15. Відкликання та обрання Голови Правління Товариства.
      16. Затвердження звіту Правління ВАТ "Укрнафта" про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
      17. Затвердження звіту Спостережної ради ВАТ "Укрнафта" про проведену роботу за 2009 рік.
      18. Затвердження звіту Ревізійної комісії ВАТ "Укрнафта" про проведену роботу за 2009 рік, висновків Ревізійної комісії щодо річного звіту та балансу Товариства за 2009 рік.
      19. Затвердження річного звіту, балансу ВАТ "Укрнафта" за 2009 рік.
      20. Розподіл прибутку ВАТ "Укрнафта" за 2009 рік, затвердження строку та порядку виплати дивідендів.
      21. Про зміни в організаційній структурі ВАТ "Укрнафта".
      За результатами зборів були прийняті рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово – господарської діяльності Товариства за 2010 рік, відкликання та обрання Голови Правління Товариства.
      12.2.3.1. Позачергові Загальні збори акціонерів відбулись 22.03.2011 року в м. Києві за адресою: пров. Несторівський, 3-5.
      Порядок денний зборів:
      1. Прийняття рішення з питань порядку (регламенту) проведення загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу. Обрання головуючого та секретаря загальних зборів акціонерів.
      2. Затвердження Програми створення на базі Відкритого акціонерного товариства «Укрнафта» (Публічного акціонерного товариства «Укрнафта») публічної вертикально інтегрованої нафтогазової компанії.
      3. Попереднє схвалення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством у 2011 році.
      4. Затвердження звіту Правління ВАТ «Укрнафта» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2009 рік.
      5. Затвердження звіту Правління ВАТ «Укрнафта» про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2010 рік.
      6. Затвердження звіту Спостережної ради ВАТ «Укрнафта» про проведену роботу за 2009 рік.
      7. Затвердження звіту Спостережної ради ВАТ «Укрнафта» про проведену роботу за 2010 рік.
      8. Прийняття рішення про зміну найменування акціонерного товариства з ВІДКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «УКРНАФТА» на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «УКРНАФТА».
      9. Прийняття рішення про зміну форми існування акцій Товариства. Про переведення випуску акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (дематеріалізація випуску).
      10. Про обрання депозитарію, який буде обслуговувати випуск акцій Товариства, та укладення договору з депозитарієм.
      11. Про обрання зберігача, у якого Товариством будуть відкриті рахунки в цінних паперах власникам акцій, та укладення договору з зберігачем.
      12. Про припинення дії договору на ведення реєстру власників іменних цінних паперів Товариства, визначення дати припинення ведення реєстру.
      13. Про встановлення порядку вилучення сертифікатів цінних паперів випуску, що дематеріалізувався.
      14. Затвердження Рішення про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій).
      15. Визначення способу персонального повідомлення акціонерів Товариства про прийняте рішення про дематеріалізацію випуску акцій Товариства.
      16. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення Статуту в новій редакції.
      17. Прийняття рішення про збільшення розміру статутного капіталу Товариства шляхом (способом) розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості із залученням додаткових внесків.
      18. Прийняття рішення про приватне або публічне розміщення акцій, або затвердження рішення про випуск цінних паперів для розміщення за межами України.
      19. Визначення уповноваженого органу Товариства з наданням йому повноважень із забезпечення розміщення акцій.
      20. Визначення вповноважених осіб уповноваженого органу Товариства з наданням повноважень по проведенню дій щодо забезпечення розміщення акцій та щодо здійснення обов’язкового викупу акцій у акціонерів, які реалізують право вимагати здійснення викупу акціонерним товариством належним їм акцій.
      21. Затвердження протоколу рішення про приватне розміщення акцій, затвердження переліку інших інвесторів, серед яких передбачено розміщення акцій, відповідно до яких прийнято рішення про розміщення (в разі прийняття рішення про приватне розміщення). Затвердження протоколу рішення про публічне розміщення акцій та затвердження проспекту емісії акцій (в разі прийняття рішення про публічне розміщення).
      22. Про здійснення обов’язкового викупу в акціонерів Товариства акцій за згодою власників цих акцій (викуп у акціонерів, які зареєструвались для участі у загальних зборах та голосували проти прийняття рішення про зміну розміру статутного капіталу). Визначення порядку, строку та ціни викупу акцій, а також дій Товариства щодо викуплених акцій.
      За результатами зборів було змінено найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" на Публічне акціонерне товариство "Укрнафта", прийнято рішення про про переведення випуску іменних акцій Товариства з документарної форми існування у бездокументарну форму (рішення про дематеріалізацію випуску акцій) та обрання зберігача іменних акцій Товариства та депозитарію.
      12.2.4. Реєстрацію акціонерів здійснювала мандатна (реєстраційна) комісія за допомогою реєстратора ПрАТ “Фінансова компанія “Укрнафтогаз”.
      12.2.5. Голосування з питань порядку денного здійснювалось закритим способом бюлетенями зі штрих-кодом.
      12.2.6. Присутність членів виконавчого органу на зборах визначається їх обов’язками за відповідними наказами про підготовку зборів. Визначення кількості членів наглядової ради та виконавчого органу на зборах не передбачено тому, що на зборах реєструються акціонери та їх представники за довіреністю.

      12.3. Інформація про наглядову раду Товариства.
      12.3.1. Обрання Голови та членів Наглядової ради відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів. Дані про кількість засідань відсутні.
      12.3.2. Вимоги до членів Наглядової ради визначаються законом та Положенням про Наглядову раду. Склад ради обирається на 5 років.
      12.3.3. В центральному апараті товариства передбачена служба, що відповідає за роботу з акціонерами – відділ корпоративних відносин. Телефон: (044) 5061045.
      12.3.4. Обрання Голови Правління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів, членів Правління – до компетенції Наглядової ради. Кількість членів Правління визначена Статутом і складає 7 членів, включаючи Голову Правління. Засідання правління проводились у звітному році в середньому двічі на місяць. Інформація Наглядовій раді стосовно фінансово-господарського стану подається щоквартально та позачергово за необхідністю.
     
      12.4. Інформація про виконавчий орган.
      Обрання Голови Правління відноситься до компетенції Загальних зборів акціонерів, членів Правління – до компетенції Наглядової ради. Кількість членів Правління визначена Статутом і складає 7 членів, включаючи Голову Правління. Засідання правління проводились у звітному році в середньому двічі на місяць. Інформація Наглядовій раді стосовно фінансово-господарського стану подається щоквартально та позачергово за необхідністю.

      12.5. Органом внутрішнього контролю за фінансово-господарською діяльністю є контрольно-ревізійне управління.
      12.5.1. Статутні норми з цього питання відсутні.
      12.5.2. Персональний склад Ревізійної комісії обраний Загальними зборами акціонерів Товариства 26.08.2010. Склад комісії:
      Литвинова Оксана Миколаївна, заступник директора департаменту внутрішнього аудиту НАК “Нафтогаз України”– Голова Ревізійної комісії;
      Рубіс Сергій Миколайович, начальник відділу Департаменту внутрішнього аудиту НАК “Нафтогаз України”– Член Ревізійної Комісії;
      Войтович Юрій Леонтійович, заступник директора департаменту корпоративних фінансів та цінової політики НАК "Нафтогаз України" - Член Ревізійної Комісії;
      Андріяшина Ольга Вікторівна, директор ТОВ „Доктор Аудит”- Член Ревізійної Комісії;
      Парахоняк Наталія Богданівна, фінансовий директор Торгового дому “Нафтотрейд” - Член Ревізійної Комісії.
      12.5.3. Ревізійна комісія надавала звіт Загальним зборам акціонерів Товариства 25.02.2011 року.
      12.5.4. Ревізійна комісія надає інформацію акціонерам за їх зверненнями відповідно до Закону України "Про акціонерніі товариства".
      12.5.5. Департамент контрольно-ревізійної роботи підзвітний Правлінню ПАТ "Укрнафта" та взаємодіє за необхідністю з усіма службами центрального апарату ПАТ "Укрнафта".
      12.5.6. Ревізійна комісія здійснювала перевірку станом на 31.12.2010 року.
      12.5.7. Інших органів емітента, окрім передбачених Статутом, не існує.
      12.5.8. Внутрішні документи , які встановлюють правила щодо запобігання роголошенню комерційної таємниці чи інсайдерської інформації, призначені для службового користування.

      12.6. Інформація про положення Статуту ПАТ "Укрнафта", які спрямовані на захист прав акціонерів.
      Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” визначені положення Статуту, що спрямовані на захист прав акціонерів: положення про обов’язковий викуп акцій тощо.

      12.7. Повноваження органів емітента визначені Статутом та положеннями, прийнятими про ці органи Загальними зборами акціонерів Товариства.
      12.8. Відповідно до Закону України “Про акціонерні товариства” акціонер може отримувати необхідні документи за особистими запитами. Також акціонер знаходити інформацію на сайтах Товариства, НКЦПФР, в пресі, може користуватися звітами Товариства на Загальних зборах акціонерів Товариства.
      12.9. Протоколи Загальних зборах акціонерів зберігаються в департаменті юридичного забезпечення, протоколи засідань Наглядової ради та виконавчого органу – в секретаріатах цих органів.
      12.10. Платні послуги консультантів здійснюються за відповідними договорами.
      Змін у стані корпоративного управління після 31.12.2011 р. не було.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1. Інформація про акції ПАТ "Укрнафта":
      Тип акцій - прості іменні.
      Форма існування акцій - бездокументарна.
      Номінальна вартість однієї акції - 0,25 грн.
      Кількість акцій, які перебувають в обігу - 54228510 шт.
      Кількість акцій, які перебувають в процесі розміщення - 0.
      Кількість акцій, які можуть бути розміщені в результаті конвертації розміщених цінних паперів, що конвертуються в акції, чи в результаті виконання обов’язків за опціонами емітента - 0.
      Дата реєстрації випуску та номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 12.04.2011 р., № 157/10/1/11 від 12.04.2011 р.
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку в м. Києві та Київській області.
      Привілейованих акцій ПАТ "Укрнафта" не випускало.
      Інших типів (класів) акцій ПАТ "Укрнафта" не випускало.
      Права власників акцій визначені Законом України “Про акціонерні товариства”.

      13.1.2. Акції додаткового випуску ПАТ "Укрнафта" не випускало.

      13.1.3. ПАТ "Укрнафта" не приймало в 2011 році рішення про випуск акцій додаткового випуску.

      13.1.4. Викуп власних акцій ПАТ "Укрнафта" протягом звітного року не здійснювало та не приймало рішення про викуп акцій у наступному періоді.

      13.1.5. У звітному році загальними зборами ПАТ "Укрнафта" не приймалось рішення про анулювання, консолідацію або дроблення акцій.

      13.2. Емісійних цінних паперів (окрім акцій) ПАТ "Укрнафта" не випускало.

      13.3. Інформація про факти лістингу (делістингу) цінних паперів ПАТ "Укрнафта" на організаторі торгівлі.
      ПАТ “Фондова біржа ПФТС”, договір про підтримання лістингу № 33/20 від 22.02.1999 р. Зміна рівня лістингу – переведення акцій простих іменних ПАТ "Укрнафта" з Котирувального списку ПФТС 1-го рівня до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня - 03 жовтня 2011 року.
      Організатори торгівлі:
      1) Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС”, Договір № 33/20 від 22.02.1999 р.
      2) Публічне акціонерне товариство “Українська біржа”, Договір № 33/356 від 31.03.2010 р.
      Вид цінних паперів, включених до лістингу – акції.
      Форма випуску – документарна (на час першої реєстрації випуску).
      Форма існування акцій - бездокументарна. Рішення про затвердження аудитора приймало. Протягом трьох останніх років зміни аудитора не було. Аудиторські перевірки проводяться щорічно.
      Тип акцій - прості іменні.
      Кількість акцій, які перебувають в обігу (всього) - 54228510 шт.
      Акції включені в котирувальні списки 1-го рівня ПАТ “Фондова біржа ПФТС” та ПАТ “Українська біржа”.
      Найвищі та найнижчі ціни на акції, грн.:
      I квартал 2011 року: 833,84; 609,85.
      II квартал 2011 року: 809,93; 800,11.
      III квартал 2011 року: 800,11; 412,52.
      IV квартал 2011 року: 518,60; 368,75.

      13.4. Ринкова капіталізація ПАТ "Укрнафта" на кінець звітного року склала 19 636 143,5 тис. грн., на дату завершення 2010 року – 32 312 057,7 тис. грн., на дату завершення 2009 року – 9 143 469,1 тис. грн., на дату завершення 2008 року – 6 127 821,6 тис. грн.

      13.5. Дивідендна політика.
      Загальними зборами акціонерів ВАТ “Укрнафта” від 25.02.2011 року було прийняте рішення про виплату дивідендів за результатами фінансово-господарської діяльності ВАТ «Укрнафта» у 2010 році. Виплату дивідендів вирішено розпочати 01.03.2011 року та закінчити 31.12.2011 року з розрахунку 14,64 гривні/акція.
      Виплата дивідендів здійснювалась поштовими та банківськими переказами в залежності від наданих акціонерами реквізитів.
      Виплата здійснювалась уповноваженою особою – Приватним акціонерним товариством “Фінансова компанія “Укрнафтогаз”, місцезнаходження якого: м. Київ, 02090, вул. Празька, буд. 5. Виплата продовжує здійснюватися в 2012 році тою ж уповноваженою особою у зв’язку з уточненнями реквізитів акціонерів, необхідних для виплати реквізитів.
      Внаслідок відсутності випуску облігацій виплати по облігаціях не здійснювались.

      13.6. Особа, що веде облік цінних паперів ПАТ "Укрнафта" у депозитарній системі України: Приватне акціонерне товариство “Фінансова компанія “Укрнафтогаз”; місцезнаходження: м. Київ, 02090, вул. Празька, буд. 5; ліцензія ДКЦПФР на впровадження професійної діяльності на фондовому ринку – депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності зберігача цінних паперів від 02.07.2010 року, серія АВ № 534207.
      Зміни особи, що веде облік цінних паперів ПАТ "Укрнафта" у депозитарній системі, не було протягом усього періоду обліку цінних паперів ПАТ "Укрнафта".

      13.7. Інформація про цінні папери ПАТ "Укрнафта", які перебувають в обігу за межами України.
      Вид цінних паперів, які перебувають в обігу за межами України – акції.
      Форма випуску – документарна (на час випуску).
      Форма існування акцій - бездокументарна.
      Тип акцій - прості іменні.
      Частка акцій, які перебувають в обігу за межами України – до 3 млн. шт (порядка 5 % від загальної кількості акцій випуску).
      Відповідно до спонсорської програми Bank of New York (нині Bank of New York Mellon) 05.04.1999 року Американською комісією з цінних паперів та бірж США (SEC) 05.04.99 було прийнято рішення про реєстрацію американських депозитарних розписок (ADR) ВАТ "Укрнафта" першого рівня. Банк ING Barings Ukraine (нині ING Ukraine) виступив зберігачем (банк-кастоді). ADR першого рівня ПАТ “Укрнафта” розповсюджуються як на території США, так і в Європі з допомогою правила “Regulation S” SEC.
      Отримання дозволу ДКЦПФР на обіг цінних паперів ПАТ "Укрнафта" за межами України в 1999 році не було обов’язковим з причини відсутності додаткового випуску акцій.
      Іноземний організатор торгівлі: Bank of New York Mellon.

      13.8. Інші цінні папери ПАТ "Укрнафта" не випускались, у тому числі протягом звітного року. Не приймалось рішення про випуск цінних паперів у наступному році.

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка ТОВ "АФ "КАПIТАЛ ГРУП"
Аудитори: Клименко В.К.
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.
      Придбання цінних паперів емітента пов’язане з ризиками, описаними у цій річній інформації.
     
      В 2011 роцi органiзацiя та ведення бухгалтерського облiку, складання та подання бухгалтерської звiтностi, а також вiдносини з цих питань з органами державної виконавчої влади внутрiшнiми та зовнiшними споживачами бухгалтерської iнформацiї ВАТ "Укрнафта" грунтувались на основi Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996 вiд 16.07.1999 року та Положення про облiкову полiтику ВАТ "Укрнафта" затвердженого рiшенням Правлiння ВАТ "Укрнафта". В структурних пiдроздiлах ВАТ "Укрнафта" в 2011 роцi для ведення бухгалтерського облiку використовувалась комп'ютерна технiка з програмним забезпеченням "Парус". Для ведення бухгалтерського облiку створена бухгалтерська служба, яка складається iз бухгалтерiй структурних пiдроздiлiв та централiзованої бухгалтерiї на чолi з головним бухгалтером. Бухгалтерський облiк ведеться у натуральних вимiрах та в узагальненому грошовому виразi шляхом безперервного, документального i взаємопов'язаного їх вiдображення на рахунках облiку методом подвiйного запису згiдно з планом рахункiв бухгалтерського облiку. В бухгалтерськiй звiтностi за 2011 рiк вiдображається склад майна ВАТ "Укрнафта" та джерела його формування, включаючи майно структурних пiдроздiлiв, видiлених в окремий баланс. Оцiнка статей бухгалтерської звiтностi, складання, подання, i iї оприлюднення проводились на основi чинних в 2011 роцi нормативно-правових актiв з питань облiку та оподаткування. Статутний капiтал Товариства складає 13557127,5 грн., який подiлено на 54228510 простих iменних акцiй номiналом 0,25 грн. Об'єктом амортизацiї для цiлей бухгалтерського облiку є вартiсть основних засобiв (крiм вартостi землi i незавершених капiтальних iнвестицiй). Нарахування амортизацiї основних засобiв здiйснюється згiдно норм , передбачених статтями 8 i 9 Закону України "Про оподаткування прибутку пiдприємств", i починається з мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об'єкт основних засобiв став придатним для корисного використання, i припиняється, починаючи з мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття об'єкта основних засобiв. Нарахування амортизацiї призупиняється на перiод реконструкцiї, модернiзацiї, добудови, дообладнання i консервацiї об'єкта основних засобiв. Згiдно з п. 24 П(С)БО 9 запаси вiдображаються у бухгалтерському облiку та звiтностi за найменшою з двох оцiнок : початковою вартiстю або чистою вартiстю реалiзацiї. Чиста вартiсть реалiзацiї запасiв - очiкувана цiна реалiзацiї запасiв в умовах звичайної дiяльностi за вирахуванням очiкуваних витрат на завершення їх виробництва i реалiзацiю. Запаси вiдображаються за чистою вартiстю реалiзацiї, якщо на дату балансу: - продукцiя (товари) залежалися i не користуються попитом у споживачiв; - продукцiя (товари) частково втратили свою первiсну вартiсть; - запаси iншим чином втратили первiсно очiкувану економiчну вигоду. Фiнансовi iнвестицiї, якi придбаває пiдприємство, спочатку оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю . Вiдображення фiнансової iнвестицiї як активу пiдприємства здiйснюється в момент її отримання незалежно вiд дати її оплати. На баланс пiдприємства фiнансовi iнвестицiї зараховуються за первiсною вартiстю, яка визначається на пiдставi норм iз п.п. 4-6 П(С)БО 12 в залежностi вiд способу їх придбання На баланс пiдприємства фiнансовi iнвестицiї зараховуються на пiдставi: - договорiв купiвлi-продажу акцiй; - актiв прийому - передачi майна; - довiдки, виданої реєстратором, про внесення змiн до реєстру власникiв iменних цiнних паперiв (при придбаннi iменних цiнних паперiв); - сертифiкатiв акцiй; - виписки про операцiї по особовому рахунку акцiонера, наданої реєстратором; - iнших документiв, якi пiдтверджують право власностi або вiдносини позики. Перелiк документiв, якi пiдтверджують придбання рiзних видiв фiнансових iнвестицiй i порядок визначення дати визнання фiнансових iнвестицiй активами Оцiнка фiнансових iнвестицiй здiйснюється на дату балансу з використанням наступних методiв : - справедливої вартостi; - собiвартостi з врахуванням зменшення корисностi iнвестицiї; - амортизованої собiвартостi; - участi в капiталi. В якостi звiтного перiоду, який застосовується для коригування вартостi фiнансових iнвестицiй вiдповiдно до прийнятого методу оцiнки iнвестицiй на дату балансу, незалежно вiд їх виду i способу облiку, приймається календарний (звiтний) рiк.
      Фінансово - господарська діяльність проводилась за рахунок власних коштів. ПАТ "Укрнафта" зацікавлено в розвитку сучасних інструментів фінансування виробництва.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Аудитор річної інформації: Товариство з обмеженою відповідальністю Аудиторська фірма "Капітал груп"; ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 33236268; місцезнаходження: 01014, м. Київ, вул. Курганівська, 3, офіс 40; номер сертифіката, виданого Аудиторською палатою України: № 3532 від 27.01.2005.
      16.2. Рішення про затвердження аудиторської фірми приймав керівник Товариства. Укладений договір № 18/938-3НВ/853-ін від 30.12.2010 року. Протягом двох останніх років зміни аудиторської фірми не було. Аудиторські перевірки проводяться щорічно.
      16.3. Факторів, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, не виявлено. Для запобігання виникненню подібних факторів здійснюється нагляд департаменту економічної безпеки та режиму ПАТ "Укрнафта".
      16.4. Аудит фінансової звітності ПАТ "Укрнафта" та зведеної (консолідованої) фінансової звітності ПАТ "Укрнафта" проводиться одним аудитором: ТОВ Аудиторська фірма "Капітал груп".
      16.5. Опис порядку вибору аудиторської фірми: Після перевірки професійного рівня та погодження договірної ціни був укладений договір № 18/938-3НВ/853-ін від 30.12.2010 року.
      16.6. Інформація про порядок визначення розміру винагороди аудитора.
      Розмір винагороди аудитора визначається договірною ціною.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Голова Правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Ванхєкє Пітер
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Доліна Наталія Олександрівна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00135390
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Укрнафта"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Укрнафта"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 04053
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район Шевченківський
1.1.8. Населений пункт м. Київ
1.1.9. Вулиця пров. Несторівський
1.1.10. Будинок 3-5
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва Серія АО1 № 795047
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 31.03.1994
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна в місті Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 13 557 127.50
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 13 557 127.50

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
ПАТ КБ "Приват Банк" м. Дніпропетровськ 305299 26005050000478 гривня
ПАТ КБ "Приват Банк" м. Дніпропетровськ 305299 26008050000486 іноземна валюта

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Добування нафти 11.10.1
Добування природного газу 11.10.2
Виробництво добрив та азотних сполук 24.15.0
Будівництво будівель 45.21.1
Роздрібна торгівля пальним 50.50.0
Діяльність у сфері геодезії, гідрографії та гідрометеорології 74.20.3

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн 793905386.4
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн 14.64
Сума виплачених дивідендів, грн
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Укрнафтогаз" Акціонерне товариство 24101605 02090, м. Київ, вул. Празька, 5, т. (044) 296-05-40, ф. (044) 296-05-14 Депозитарна діяльність, а саме діяльність з ведення реєстру власників іменних цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.05.2005 АБ 293345
Публічне акціонерне товариство "ІНГ Банк Україна" Акціонерне товариство 21684818 04070, м. Київ, вул. Спаська, 30-А, т. (044) 230-30-30, ф. (044) 230-30-40 Депозитарна діяльність зберігача цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринаку 16.10.2007 АВ 493155
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Капітал груп" Товариство з обмеженою відповідальністю 33236268 01014, м. Київ, вул. Курганівська, 3, офіс 40, т/ф (044) 501-64-98 Аудиторські послуги Аудиторська палата України 27.01.2005 3532
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторсько-консалтингова група "ЕКСПЕРТ" Товариство з обмеженою відповідальністю 32346015 02092. м. Київ, вул. Червоногвардійська, 5, оф.202, т. (044) 272-53-21, ф. (044) 272-38-21 Аудиторські послуги Аудиторська палата України 18.04.2003 3187
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів Акціонерне товариство 35917889 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г, т. (044) 585-42-40, ф. (044) 585-42-40 Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 498004

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
12.04.2011 157/10/1/11 Територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку UA4000117501 прості бездокументарна іменні 0.25 54228510 13557127.5 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 6559579.5 6737346.2 - - 6559579.5 6737346.2
будівлі та споруди 5790952.5 5905430.5 - - 5790952.5 5905430.5
машини та обладнання 700497.4 739017.6 - - 700497.4 739017.6
транспортні засоби 81203.4 86551.1 - - 81203.4 86551.1
інші 16926.2 634.0 - - 16926.2 6347.0
2. Невиробничого призначення
будівлі та споруди
машини та обладнання
транспортні засоби
інші
Усього 6559579.5 6737346.2 - - 6559579.5 6737346.2

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 9612751 7608944
Статутний капітал 13557.13 13557.13
Скоригований статутний капітал 13557.13 13557.13
Опис* Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485 Розраховується за Методичними рекомендацiями по визначенню вартостi чистих активiв акцiонерного товариства, схваленими рiшенням ДКЦПФР вiд 17.11.2004р. № 485
Висновок** Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд розміру статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi. Вартiсть чистих активiв Товариства бiльша вiд розміру статутного капiталу. Вимоги частини третьої статтi 155 Цивiльного кодексу України дотриманi.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
25.02.2011 25.02.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
29.04.2011 29.04.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
03.10.2011 05.10.2011 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2011 р.
Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 25776 30908
     первісна вартість 011 56013 67217
     накопичена амортизація 012 30237 36309
Незавершені капітальні інвестиції 020 1224978 1084208
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 6551682 6730191
     первісна вартість 031 14436824 15376890
     знос 032 7885142 8646699
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 149981 169858
     інші фінансові інвестиції 045 18146 18146
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 6841 5570
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 7897 7155
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 14995 14705
Знос інвестиційної нерухомості 057 7098 7550
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 7985301 8046036
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 662810 766663
Поточні біологічні активи 110 9 6
Незавершене виробництво 120 24043 22425
Готова продукція 130 2157034 2673959
Товари 140 1638434 552233
Векселі одержані 150 838 838
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 691555 3790717
     первісна вартість 161 772522 3869850
     резерв сумнівних боргів 162 80967 79133
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 92731 19532
     за виданими авансами 180 3886342 5090061
     з нарахованих доходів 190 54223 122365
     із внутрішніх розрахунків 200 69327 37278
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 621983 512673
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 127388 137027
     - у т.ч. в касі 231
     в іноземній валюті 240 151797 67599
Інші оборотні активи 250 245490 52189
Усього за розділом II 260 10424004 13845565
III. Витрати майбутніх періодів 270 15988 15485
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275
Баланс 280 18425293 21907086
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 13557 13557
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 1413358 1425805
Резервний капітал 340 3389 3389
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 6793378 8182725
Неоплачений капітал 360
Вилучений капітал 370
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 8223682 9625476
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400
Інші забезпечення 410 1007 3984
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418
Цільове фінансування 420 1
Усього за розділом II 430 1007 3985
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 277637 199012
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450
Відстрочені податкові зобов'язання 460 66177 176461
Інші довгострокові зобов'язання 470
Усього за розділом III 480 343814 375473
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 983544 7427825
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 2506469 607613
     з бюджетом 550 511710 129106
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 20450 18892
     з оплати праці 580 48098 49045
     з учасниками 590 2408209 2689295
     із внутрішніх розрахунків 600 71867 31293
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 3304749 947588
Усього за розділом IV 620 9855096 11900657
V. Доходи майбутніх періодів 630 1694 1495
Баланс 640 18425293 21907086

 

Звіт про фінансові результати
за 2011 рік
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 37096953 27871834
Податок на додану вартість 015 4416254 3556647
Акцизний збір 020 28368 22052
      025 8103549 4246651
Інші вирахування з доходу 030 46710 36077
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 24502072 20010407
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 20573410 15179697
Валовий:
     прибуток 050 3928662 4830710
     збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 5812750 9672453
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 339526 362617
Витрати на збут 080 731137 693254
Інші операційні витрати 090 5920541 9699782
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 2750208 3747510
     збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 161719 85452
Інші доходи 130 22799 13943
Фінансові витрати 140 25890 35926
Втрати від участі в капіталі 150
Інші витрати 160 205969 101443
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 2702867 3709536
     збиток 175 0
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 520943 1061870
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 2181924 2647666
     збиток 195 0
Надзвичайні:
     доходи 200 20
     витрати 205 32 1399
Податки з надзвичайного прибутку 210 0
Частка меншості 215
Чистий:
     прибуток 220 2181892 2646287
     збиток 225 0 0
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 1301265 701504
Витрати на оплату праці 240 1059420 1002543
Відрахування на соціальні заходи 250 387765 365589
Амортизація 260 772486 677272
Інші операційні витрати 270 1275119 978909
Разом 280 4796055 3725817
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 54228510 54228510
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 54228510 54228510
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 40.24 48.80
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 40.24 48.80
Дивіденди на одну просту акцію 340

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 33421493 27450074
Погашення векселів одержаних 015 113083
Покупців і замовників авансів 020 392390 2041150
Повернення авансів 030 1735837 5496656
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1115 2095
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 2902 590
Отримання субсидій, дотацій 050 273 241
Цільового фінансування 060 20053 508
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 3218 362
Інші надходження 080 6268070 9820786
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 -13727414 -18392275
Авансів 095 -5235347 -3893091
Повернення авансів 100 -1704178 -227982
Працівникам 105 -1036704 -980695
Витрат на відрядження 110 -13745 -10292
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 -272586 -449008
Зобов'язань з податку на прибуток 120 -315775 -1279573
Відрахувань на соціальні заходи 125 -526483 -467376
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 -9201297 -4759910
Цільових внесків 140 -89417 -45253
Інші витрачання 145 -6200307 -9811814
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 3522098 4608276
Рух коштів від надзвичайних подій 160 7
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 3522098 4608283
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180
     необоротних активів 190 1121 145082
     майнових комплексів 200
Отримані:
     відсотки 210
     дивіденди 220 7816 63
Інші надходження 230 268 64246
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 -19937 -14755
     необоротних активів 250 -534335 -604841
     майнових комплексів 260
Інші платежі 270 -17
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -545067 -410221
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -545067 -410221
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 6630100 19050751
Інші надходження 330
Погашення позик 340 -9253386 -20696024
Сплачені дивіденди 350 -396953 -3026993
Інші платежі 360 -28023 -58008
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -3048262 -4730274
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -3048262 -4730274
Чистий рух коштів за звітний період 400 -71231 -532212
Залишок коштів на початок року 410 279184 813000
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -3327 -1604
Залишок коштів на кінець року 430 204626 279184

 

Звіт про власний капітал
за 2011 рік
Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1234567891010.111
Залишок на початок року 010 13557 х х 1413358 3389 6793378 х х 8223682
Коригування:
Зміна облікової політики 020 х х х х х х 0
Виправлення помилок 030 х х х х х х 0
Інші зміни 040 х х х х х х 0
Скоригований залишок на початок року 050 13557 0 0 1413358 3389 6793378 0 0 8223682
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 14346 1361 15707
Уцінка основних засобів 070 0
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 0
Дооцінка нематеріальних активів 100 0
Уцінка нематеріальних активів 110 0
Використання дооцінки необоротних активів 120 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 2181892 2181892
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 -793906 -793906
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 230 0
Вилучення частки в капіталі 240 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0
Безкоштовно отримані активи 270 1361 1361
Інші зміни 280 -3260 -3260
Разом змін в капіталі 290 0 0 0 12447 0 1389347 0 0 1401794
Залишок на кінець року 300 13557 0 0 1425805 3389 8182725 0 0 9625476

Примітки до річної фінансової звітності

 

I. Нематеріальні активи
за 2011 рік
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010 16826 3516 4868 3 2 2830 21691 6344
Права користування майном 020 1527 585 1 5 4 147 1523 728
Права на комерційні позначення 030 36 20 127 7 163 27
Права на об'єкти промислової власності 040 12473 5241 4553 272 252 1964 16754 6953
Авторське право та суміжні з ним права 050 24826 20764 1887 214 214 1594 26499 22144
060 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 325 111 268 6 6 8 587 113
Разом 080 56013 30237 11704 0 0 500 478 6550 0 0 0 67217 36309
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

 

II. Основні засоби
за 2011 рік
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100 2118 0 12 2106 0
Інвестиційна нерухомість 105 14994.9 7098.1 290 160 612 14704.9 7550.1 1292 406
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 11542581 5919667 755839 27110 11403 5900 4836 619741 -8073 1432 12311557 6547407 183884 147867
Машини та обладнання 130 1979740 1279240 174530 27099 17373 135609 -9300 -18625 2117871 1378851 361 263
Транспортні засоби 140 404252 323048 20626 14226 11685 22927 42811 32621 453463 366911 2697 2155
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 146966 98268 13481 4316 3770 10567 66053 51424 222184 156489 104 102
Тварини 160 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 43259 26333 2069 14179 10539 3451 -12472 -6915 18677 12330 17 17
Бібліотечні фонди 190 2409 2407 147 22 22 150 652 651 3186 3186
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 113221 112717 4009 2764 2754 5766 -1235 -3105 113231 112624 112 112
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 4 2 2 4 4
Природні ресурси 220 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 2 2 2 2
Предмети прокату 240 14 7 -14 -7 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 202258 123451 14586 3813 3557 6477 -78422 -57476 134609 68895
Разом 260 14451818.9 7892240.0999999996 985287 27110 11403 72621 54696 805302 0 0 0 15391594.9 8654249.0999999996 0 0 188467 150922

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261)
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 320434
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 1778055
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267)
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268)
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 637327 875563
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 289362 185170
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 18866 14428
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 12427 9047
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340 957982 1084208

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

 

IV. Фінансові інвестиції
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
12345
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства 350 584
дочірні підприємства 360 19877 169274
спільну діяльність 370
Б.Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380
акції 390 18146
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420 19877 188004

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 18146
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрати
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати. Операційна оренда активів 440 28076 4979
Операційна курсова різниця 450 14163 13362
Реалізація інших оборотних активів 460 19813 8098
Штрафи, пені, неустойки 470 824 15221
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 14255 53616
інші операційні доходи і витрати 490 5735619 5825265
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 х 3538
непродуктивні витрати і втрати 492 х 761
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди 530 7816 х
Проценти 540 х 25890
Фінансова оренда активів 550
Інші фінансові доходи і витрати 560 153903
Г. Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600 66 976
Безоплатно одержані активи 610 3429 х
Списання необоротних активів 620 х 115953
Інші доходи і витрати 630 19304 89040

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка На кінець року
123
Каса 640 8063
Поточний рахунок у банку 650 59876
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 104405
Грошові кошти в дорозі 670 32282
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 204626

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

 

VII. Забезпечення і резерви
за 2011 рік
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 26135 26135 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750 0
760 1007 6768 3348 7139 3984
770 0
Резерв сумнівних боргів 775 521007 3538 705 33494 490346
Разом 780 522014 36441 3348 33979 33494 0 494330

 

VIII. Запаси
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
12345
Сировина і матеріали 800 263950
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 128509
Паливо 820 41482
Тара і тарні матеріали 830 1260
Будівельні матеріали 840 81307
Запасні частини 850 210330
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 88
Поточні біологічні активи 870 6
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 39737
Незавершене виробництво 890 22425
Готова продукція 900 2673959
Товари 910 552233
Разом 920 4015286 0 0

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921)
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926)

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 3869850 3789575 2283 77992
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 871576 498506 28333 344737

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951)
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 761
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 165
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 596

 

XI. Будівельні контракти
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120
     валова замовникам 1130
     з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

 

XII. Податок на прибуток
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210 410659
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220
     на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230 66177
     на кінець звітного року 1235 176461
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 520943
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241 410659
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243 110284
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 х
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251 х
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 х
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 х

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Сума
123
Нараховано за звітний рік 1300 811852
Використано за рік - усього 1310 811852
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311 540109
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 261212
     з них машини та обладнання 1313 116165
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 10531
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315
1316
1317

 

XIV. Біологічні активи
за 2011 рік
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього 1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
в тому числі: робоча худоба 1411 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0
1414 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього 1420 9 Х 1 4 Х Х 0 0 6 Х 0 0 0 0 0
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 Х Х Х 0 Х 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 Х Х Х 0 Х 0
1423 Х Х Х 0 Х 0
інші поточні біологічні активи 1424 9 Х 1 4 Х Х 6 Х 0
Разом 1430 9 0 1 4 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
за 2011 рік
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500
у тому числі: зернові і зернобобові 1510
з них: пшениця 1511
соя 1512
соняшник 1513
ріпак 1514
цукрові буряки (фабричні) 1515
картопля 1516
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
інша продукція рослинництва 1518
додаткові біологічні активи рослинництва 1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530
з нього: великої рогатої худоби 1531
свиней 1532
молоко 1533
вовна 1534
яйця 1535
інша продукція тваринництва 1536
додаткові біологічні активи тваринництва 1537
продукція рибництва 1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

 

Інформація за сегментами
за 2011 рік
I. Показники пріоритетних звітних сегментів господарських
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
видобуток та реалізація нафти, газу конденсату, виготовлення і реалізація нафтопродуктів оптовим покупцямроздрібна реалізація власних та покупних нафтопродуктів через мереже АЗС
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 4821290 7553086 8159348 5784781 17334184 16344994 30314822 29682861
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011 4782222 7541247 8138469 5773957 11581381 6695203 24502072 20010407
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013 39068 11839 20879 10824 5752803 9649791 5812750 9672454
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020 153903 85389 7816 63 161719 85452
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022 153903 85389 7816 63 161719 85452
Інші доходи 030 4577 2772 12 18222 11159 22799 13943
Усього доходів звітних сегментів 040 4979770 7641247 8159348 5784793 17360222 16356216 30499340 29782256
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x 20 20
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x 20 20
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 4979770 7641247 8159348 5784793 17360222 16356236 30499340 29782276
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080 2015361 3045952 7819310 5719677 10738739 6414068 20573410 15179697
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081 2015361 3045952 7819310 5719677 10738739 6414068 20573410 15179697
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090 2875 2501 336651 360116 339526 362617
Витрати на збут 100 52271 146245 472355 429143 206511 117866 731137 693254
Інші операційні витрати 110 96279 171872 450 170 5823812 9527740 5920541 9699782
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121
122
Інші витрати 130 123206 50060 6 109 82757 51274 205969 101443
Усього витрат звітних сегментів 140 2289992 3416630 8292121 6149099 17188470 16471064 27770583 26036793
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x 546865 1099195 546865 1099195
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x 25890 35926 25890 35926
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x 32 1399 32 13
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x 520943 1061870 620943 1061870
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 2289992 3416630 8292121 6149099 17735335 17570259 28317448 27135988
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180 2689778 4224617 -132773 -364306 171752 -114848 2728757 3745463
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190 2689778 4224617 -132773 -364306 -375113 -1214023 2181892 2646288
5. Активи звітних сегментів, з них 200 8740033 7980784 2589841 4953094 9418652 3936682 20748526 16870560
201 3312614 2490409 337920 868331 342327 1099547 3992861 4458287
202 5142137 5318337 2185865 2249566 524460 242430 7852462 7810333
203 22425 24043 22425 24043
204 211303 107550 49668 154110 3529746 429895 3790717 691555
205 51554 40445 16388 1681087 5022119 2164810 5090061 3886342
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x 1158560 1554733 1158560 1554733
221 x x x x x x x x x x x x 204626 279185 204626 279185
222 x x x x x x x x x x x x 193574 174968 193574 174
223 x x x x x x x x x x x x 744875 1084592 744875 1084592
224 x x x x x x x x x x x x 15485 15988 15485 15988
Усього активів підприємства 230 8740033 7980784 2589841 4953094 10577212 5491415 21907086 18425293
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 400593 1071959 3744230 37494 4087658 2960818 8232481 4070271
241 96741 535529 92 298 510780 1970642 607613 2506469
242 211715 52853 3734612 28587 3481498 902104 7427825 983544
243 56612 441498 2822 2332 69672 67880 129106 511710
244 35525 42079 6704 6277 25708 20192 67937 68548
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x 4049129 6131340 4049129 6131340
261 x x x x x x x x x x x x 379458 344821 379458 344821
262 x x x x x x x x x x x x 2689295 2408209 2689295 2408209
263 x x x x x x x x x x x x 978881 3376616 978881 3376616
264 x x x x x x x x x x x x 1495 1694 1495 1694
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 400593 1071959 3744230 37494 8136787 9092158 12281610 10202611
7. Капітальні інвестиції 280 853890 830846 63054 82639 41038 28486 957982 941971
8. Амортизація необоротних активів 290 606177 580178 126178 117356 79161 27130 811852 724664

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300
Балансова вартість активів звітних сегментів 310
Капітальні інвестиції 320
330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
 (виробничий, збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350
Балансова вартість активів звітних сегментів 360
Капітальні інвестиції 370
380
390

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234
1 2009 0 0
2 2010 0 2
3 2011 0 2

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу? Реєстраційна комісія
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)? Акціонери, які володіють у сукупності 10 і більше відсотків
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу? Бюлетенями (таємне голосування)
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства v
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть) Зміна найменування Товариства з Відкритого акціонерного товариства "Укрнафта" та Публічне акціонерне товариство "Укрнафта"
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне) Ні

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 11
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 11

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне) Так
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди v
Інші (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі v
Знання у сфері фінансів і менеджменту v
Особисті якості (чесність, відповідальність) v
Відсутність конфлікту інтересів v
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена v
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне) Так
Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 5
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист) v
Секретар правління v
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради v
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) v
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) v
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету v
Обрання та відкликання голови виконавчого органу v
Обрання та відкликання членів виконавчого органу v
Обрання та відкликання голови наглядової ради v
Обрання та відкликання членів наглядової ради v
Обрання голови та членів ревізійної комісії v
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу v
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради v
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу v
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій v
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій v
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне) Так
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів v
Положення про наглядову раду v
Положення про виконавчий орган (правління) v
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію v
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку v
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності v v v
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу v v
Інформація про склад органів товариства v v
Статут та внутрішні документи v v
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення v v
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства v

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне) Ні
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Раз на рік
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне) Правління або директор
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Ні
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія v
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства v
Стороння компанія або сторонній консультант v
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради v
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне) Так

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій v
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором v
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне) Так
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть) Дематеріалізація акцій
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне) Ні
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.
Розкрийте стан дотримання кодексу (принципів, правил) корпоративного управління у вашому акціонерному товаристві.