ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"

Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

 

Вступ

      Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — одна з найбільших компаній України, яка надає повний спектр телекомунікаційних послуг в усіх регіонах країни.
      Найбільш сильні позиції товариство має на ринку послуг доступу до мережі Інтернет та фіксованої телефонії. ПАТ «Укртелеком» є лідером ринку швидкісного фіксованого доступу до мережі Інтернет та займає домінуюче становище на ринку фіксованої телефонії.
      Історія створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство. Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» 14.06.2011 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про перейменування компанії на публічне акціонерне товариство «Укртелеком».
      У 2011 році відбулися зміни у складі власників компанії. ТОВ «ЕСУ», яке належить австрійському інвестиційному фонду ЕРІС, придбало 92,79 % акцій ПАТ «Укртелеком», ставши мажоритарним акціонером компанії.
      Сьогодні ПАТ «Укртелеком» - сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою. У складi компанії функцiонують 34 фiлiї (у т.ч. 27 регiональних філій).
      У грудні 2005 року ВАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA. Реалізацією проекту з надання послуг нового мобільного стандарту займається філія «Утел». З 1 листопада 2007 року компанія ВАТ «Укртелеком» розпочалf продаж послуг мобільного зв’язку третього покоління. Мережа мобільного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Код мережi стiльникового мобiльного зв'язку - 91. У рамках виконання рішення Загальних зборів акціонерів, які відбулися 14 червня 2011 року, ПАТ «Укртелеком» заснувало ТОВ «ТриМоб», якому передано всю діяльність з надання послуг рухомого (мобільного) зв’язку.
      До ТОВ «ТриМоб», єдиним засновником та учасником якого є Укртелеком, переведено всі матеріальні та нематеріальні активи, які використовуються для організації та надання послуг мобільного зв’язку, і необхідний кваліфікований персонал. ТОВ «ТриМоб» є окремою компанією, що з 01.01.2012 забезпечує надання послуг мобільного зв’язку стандарту UMTS, які раніше надавалися від імені ПАТ «Укртелеком».
      ПАТ «Укртелеком» створило найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, яка дозволяє надавати споживачам сучасні телекомунікаційні послуги майже в усіх населених пунктах України.
      Компанія пропонує своїм клієнтам практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:
      • міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
      • послуги передавання даних і побудови віртуальних приватних мереж;
      • Інтернет-послуги, у т. ч. послугу «ОГО!» - швидкісний доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
      • послуги Дата-Центру;
      • послуги Контакт-центру;
      • надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
      • відеоконференц-зв'язок;
      • проводове мовлення;
      • телеграфний зв'язок;
      • мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA (оператор «ТриМоб»).
     
      У 2012 році компанія успішно реалізувала два унікальних за масштабами та рівнем складності проекти – підготовка та підтримка всієї телекомунікаційної інфраструктури під час проведення чемпіонату Європи з футболу ЄВРО-2012 та участь у забезпеченні роботи системи відеоспостереження на виборах народних депутатів до Верховної Ради України.
     
      Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб:
      • задовольняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;
      • забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів діяльності;
      • забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави.
     
      Придбання цінних паперів ПАТ "Укртелеком" повязане з ризиками, описаними у річній інформації.
     
     

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
     
      1.2. Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
      Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 70% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 72% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.
      Основним видом діяльності ПАТ «Укртелеком» є надання телекомунікаційних послуг, зокрема:
      - фіксованого телефонного зв’язку (місцевого, міжміського та міжнародного);
      - комп’ютерного зв’язку (доступу до мережі Інтернет, побудови віртуальних приватних мереж та передавання даних);
      - проводового мовлення;
      - телеграфного зв’язку.
      Метою діяльності товариства є задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах, одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгової, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, дозволених діючим законодавством України, з метою забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства, соціальних потреб його працівників.
      Основні зусилля товариства зосереджені на розвитку мережі широкосмугового доступу до Інтернет, розробці нових послуг, які будуть надаватись з використанням цієї мережі, а також на покращенні взаємодії з існуючими та потенційними клієнтами.
     
      Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2012р.:
      - Місцевий трафік та абонентська плата - 2 705 856 тис. грн.
      - Інтернет послуги - 1 275 929 тис. грн.
      - Міжміський трафік - 692 294 тис грн.
      - Оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого зв’язку - 416 834 тис. грн.
      - Послуги, надані іноземним операторам - 501 323 тис. грн.
      - Міжнародний трафік - 272 475 тис. грн.
      - Доходи від реалізації інших телекомунікаційних проектів - 243 949 тис. грн.
      - Доходи від операційної оренди активів - 157 383 тис. грн.
      - Користування доступом проводного радіомовлення - 189 554 тис. грн.
      - Доходи від реалізації товарів - 41 369 тис. грн.
      - Інші доходи - 288 021 тис. грн.
      Всього загальний обсяг доходів склав - 6 784 987 тис. грн.
     
      Загальний обсяг витрат за 2012 рік склав - 6 530 550 тис. грн., в т.ч.: собівартість реалізованої продукції за звітний період становила -
      4 639 663 тис. грн.; адміністративні витрати – 591 665 тис. грн.; витрати на збут склали - 732 375 тис. грн.; інші операційні витрати – 168 393 тис. грн.; фінансові витрати – 342 996 тис. грн.; витрати від участі в капіталі - 78 тис. грн., обсяг інших витрат - 55 380 тис. грн.
      За результатами роботи 2012 року компанія отримала чистий прибуток (з врахуванням збитку від припиненої діяльності) в розмірі - 189 672 тис. грн. та всього сукупного доходу у розмірі 157 033 тис. грн.
      Покращення фінансового результату пояснюється реалізацією спецпроектів: «Вибори» та «Євро - 2012», крім того на покращення фінансового результату вплинуло скорочення витрат діяльності за рахунок проведеної роботи по їх оптимізації, оптимізації чисельності персоналу та деякими змінами в обліковій політиці компанії.
     

      Відомості щодо основних фінансових показників господарської діяльності товариства за два останні звітні роки було взято з форми №1 "Баланс" та форми №2 "Звіт про фінансові результати" за 2011-2012рр.
      Ця консолідована фінансова звітність підготовлена згідно з вимогами українського законодавства.
      Консолідована фінансова звітність складена згідно з Міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201220112010
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 6784987 6567036
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) (4639663) (4691848)
Валовий прибуток (збиток) 2145324 1875188
Інші операційні доходи 62626 81197
Адміністративні витрати (591665) (474764)
Витрати на збут (732375) (742563)
Інші операційні витрати (168393) (177426)
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 715517 561632
     інші доходи 26334 25939
     інші витрати (398454) (369450)
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 343397 218121
Податок на прибуток від звичайної діяльності (27380) -
Чистий прибуток (збиток) 316017 218121
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0.0102 0.0020
Всього активів, у т.ч. 8935954 9292788
Оборотні активи 1398428 1234279
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 256770 160344
Необоротні активи 7537526 8058509
Всього пасивів, у т.ч. 8935954 9292788
Зобов`язання
     поточні зобов`язання 3495179 2098536
     довгострокові зобов`язання 4239 1918406
Забезпечення наступних витрат та платежів 326505 322848
Власний капітал
     статутний капітал 7693454 7693454
     пайовий капітал
     додатковий вкладений капітал 411370 411370
     інший додатковий капітал
     резервний капітал 222812 222812
     (неоплачений капітал)
     (вилучений капітал)
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) (3217605) (3374638)
Розрахункова вартість чистих активів 5110031 4952998

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1. В умовах нестабільної ситуації в економіці України ПАТ “Укртелеком“ несе певні економічні, фінансові, інвестиційні та інші ризики.
      Ринкова ситуація, яка склалася в Україні, і можливі подальші її зміни суттєво впливатимуть на розвиток діяльності ПАТ “Укртелеком“, на його виробничі та інвестиційні можливості.
      Основні ризики, які можуть вплинути на рівень ефективності діяльності ПАТ “Укртелеком“
     
      - пов’язані з українським законодавством: податкове законодавство та правове регулювання в телекомунікаційній галузі, в діяльності, яка пов’язана з емісією та обігом цінних паперів, не виключаючи офіційного тлумачення законодавчих актів регуляторними органами
      Українська система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
      Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства можуть призводити до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
     
      - технологічні, пов’язані з функціонуванням та розвитком інфраструктури зв’язку, технологічними інноваціями та конвергенцією технологій
      Розробка компанією нових видів продуктів та пов’язане з цим використання нових технологій, придбання ліцензій, обладнання. В результаті чого при витратах на створення нового продукту, виникає економічний ризик в процесі реалізації нового продукту та, як наслідок, недоотримання запланованого прибутку та зниження рівня планованої рентабельності.
      Персоналом компанії розробляються детальні заходи спрямовані на зниження рівня ризику результатів створення та реалізації нового продукту, залучаються компанії для проведення маркетингових досліджень, тренінгів та навчання персоналу ПАТ «Укртелеком».
     
      - інформаційний
      Виникає при неправильній організації інформаційних потоків в межах компанії, а також при отриманні неточних, несвоєчасних та неповних відомостей із зовнішньої середи (від постачальників, споживачів, від власних підрозділів компанії, тощо), розповсюдження інформації, яка містить комерційну таємницю.
      На сьогоднішній день для компанії існує досить високий ступінь цього ризику через структурні зміни.
      Для зниження ступеню ризику, персоналом проводиться робота з опису бізнес – процесів, виявлення та усунення виконання дублюючих функцій структурними підрозділами.
     
      - відсутності попиту продукції
      Одним з найважливіших індикаторів економічної безпеки компанії є рівень попиту на його продукцію. Падіння попиту може привести підприємство до значного погіршення фінансового стану. Для зменшення впливу необхідно здійснювати аналіз причин, що викликають відсутність попиту. Визначити фактори ризику відсутності попиту продукції та їх класифікувати. Мета такої класифікації:
      - визначення можливих напрямків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
      - аналіз причин виникнення відмов споживача від запропонованої йому продукції;
      - попередня оцінка можливих наслідків виникнення ризику відсутності попиту продукції;
      - аналіз можливостей уникнення ризику;
      - шляхи мінімізації витрат на ліквідацію наслідків при виникненні відсутності попиту продукції;
      - створення інформаційної бази для прийняття управлінських рішень.
     
      Ризик відсутності попиту продукції - це ймовірність втрат для компанії внаслідок можливої відмови споживача від продукції. Він характеризується величиною можливого економічного і морального збитку, понесеного компанією з даної причини внаслідок падіння попиту на його продукцію.
      Для запобігання даного ризику диверсифікується продуктовий портфель компанії, що дозволить компенсувати втрати в одному сегменті продуктів за рахунок інших.
     
      Прийняття управлінських рішень в Товаристві передбачає тісний зв’язок усіх видів ризику, але навіть найкращі прогнози можуть не відбутися із-за неочікуваних та непередбачених змін у поглядах клієнтів, дій конкурентів, неочікуваних урядових рішень.
     
      2.1.1. Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента
      У звітному періоді інвестування в цінні папери товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось. Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
      - фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями;
      - недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емітента;
      - порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;
     
     
     
     

      2.1.2. Протягом 2012 року не відбулось будь-яких істотних змін у факторах ризику,
      Ризики за основними напрямками діяльності ПАТ «Укртелеком».
      Послуги фіксованого телефонного зв'язку. Ризики:
      • продовження заміщення послуг фіксованого зв’язку мобільним;
      • збільшення рівня проникнення Інтернет та заміщення спілкування в телефонній мережі на спілкування в мережі Інтернет (Skype, соціальні мережі тощо);
      • «Зміна поколінь» - поступове зменшення кількості споживачів, які звикли до користування фіксованим зв’язком;
      • можливе зростання темпів відключень абонентів у випадку підвищення тарифів;
      • погіршення економічного стану частини абонентів та як наслідок відмова від послуг фіксованого зв’язку на користь мобільного.
     
      Послуги фіксованого широкосмугового доступу до мережі Інтернет. Ризики:
      • посилення конкуренції, як за рахунок розширення покриття мереж основних конкурентів, так і за рахунок виходу на ринок нових сильних гравців;
      • подальше зменшення ARPU внаслідок жорсткої цінової конкуренції;
      • погіршення економічного стану України, зменшення попиту на послуги.

      2.1.3. Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим.
      Часті протиріччя у трактуванні податкового законодавства призводять до значних додаткових податків, пені, штрафів. Крім того, податковий рік залишається відкритим для перевірок, що проводяться податковими органами, протягом наступних трьох календарних років, проте, за певних обставин, податковий рік може залишатися відкритим довше, що залишається досить ризиковим для компанії.
     

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками.
      Підхід емітента до управління ризиками припускає комплексну систему внутрішнього контролю та управління, засновану на стратегічному та поточному плануванні.
      Ризик-менеджмент систематично виявляє та оцінює ризики емітента, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей, оцінка ризиків також може додатково проводитись у випадках суттєвих змін зовнішнього середовища, стратегії та цілей підприємства. Менеджмент інформований і розуміє, як ризики впливають на досягнення цілей підприємства. Усі рішення емітента приймаються з врахуванням існуючих, а також потенційних загроз і можливостей.
      Емітент для ефективного управління ризиками здійснює такі заходи:
      - регулярно виявляє та оцінює ризики, які впливають на досягнення стратегічних та операційних цілей;
      - забезпечує прийняття рішень з врахуванням їх потенційних ризиків та встановленню ризик-апетиту;
      - обирає оптимальну стратегію управління ризиками, порівнюючи ступінь зниження ризику та вартість заходів з їх управління;
      - здійснює регулярний моніторинг ефективності заходів з управління ризиками;
      - рекомендує страхування ризиків, управління якими всередині компанії нераціонально чи неможливо.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Публічне акціонерне товариство "Укртелеком" (ПАТ "Укртелеком").
      Код за ЄДРПОУ - 21560766
     
      Коротка історична довідка щодо Укртелекому
     
      УОЕЗ "Укрелектрозв'язок"
      На виконання наказу Міністерства зв'язку України від 23.06.1993 №87 "Про проведення реформи організаційної структури в галузі зв'язку" створено Українське об'єднання електрозв'язку "Укрелектрозв'язок" (УОЕЗ "Укрелектрозв'язок").
     
      УОЕЗ "Укртелеком"
      Для приведення назви об'єднання у відповідність із стандартами найменувань, що склалися у міжнародній практиці українському об'єднанню електрозв'язку в 1994 році замість скороченої назви "Укрелектрозв'язок" було присвоєно назву "Укртелеком". Відповідні зміни Статуту об'єднання були зареєстровані 13.12.1994 Старокиївською районною Радою народних депутатів м. Києва.
     
      УДПЕЗ "Укртелеком"
      Наказом Держкомзв'язку України від 11.02.1998 №30 затверджено план-графік впровадження програми реструктуризації УОЕЗ "Укртелеком". 01.07.1998 УОЕЗ "Укртелеком" було перетворено в Українське державне підприємство електрозв'язку "Укртелеком" шляхом приєднання до його складу реорганізованих підприємств електрозв'язку.
     
      ВАТ "Укртелеком"
      У червні 1999 року розпочалася корпоратизація Укртелекому за загальною схемою перетворення державних підприємств в акціонерні товариства. В процесі корпоратизації УДПЕЗ "Укртелеком" було створено і зареєстровано 05.01.2000 року відкрите акціонерне товариство "Укртелеком", 100% акцій якого належало державі.
     
      ПАТ "Укртелеком"
      У рамках діюючого законодаства України та на виконання рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ "Укртелеком", які відбулися 14.06.2011 року відкрите акціонерне товариство "Укртелеком" перейменовано на публічне акціонерне товариство "Укртелеком".
     
      Найменування емітента зареєстроване, як торгівельна марка, а саме:
      1. Знак для товарів і послуг "УКРТЕЛЕКОМ"; Свідоцтво 130448 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів
      і послуг. Термін дії до 20.08.2019.
      2. Знак для товарів і послуг "UKRTELECOM"; Свідоцтво 130449 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів
      і послуг. Термін дії до 20.08.2019.
      3. Знак для товарів і послуг "УКРТЕЛЕКОМ"; Свідоцтво 130450 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів
      і послуг. Термін дії до 20.08.2019.
      4. Знак для товарів і послуг "UKRTELECOM"; Свідоцтво 130451 зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів
      і послуг. Термін дії до 20.08.2019.
     
      3.2. Дата проведення державної реєстрації:01.03.2012;
      Місце проведення державної реєстрації: Шевченкiвська районна у м. Києвi державна адмiнiстрацiя;
      Місцезнаходження емітента: Україна, 01601 м. Київ бул. Шевченка, 18;
      Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57;
      Електронна поштова адреса емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua;
      Веб-сторінка емітента: www.ukrtelecom.ua;
      Підрозділ емітента по роботі з акціонерами знаходиться за адресою товариства: 01601, м.Київ, б. Шевченка, 18. Телефони:
      (044) 235-45-22, (044) 246-58-76
     
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації - 20 років.
      Емітента створено на невизначений строк.
     
     
     
     
     
     
     

      3.4. Після проголошення незалежності України в серпнi мiсяцi 1991 року мережа електрозв’язку колишнього СРСР на територiї України повністю перейшла під юрисдикцію Мiнiстерства зв’язку України. Пiдгалузь електрозв’язку в Українi, як i в усьому колишньому СРСР, значно вiдставала вiд розвинених країн як за рiвнем технологiй, так i за рiвнем забезпечення попиту на послуги зв’язку. Магiстральнi лiнiї зв’язку були майже всi аналоговими, винятково на металевому кабелi. Телекомунiкацiйне обладнання було застарiлим та вiдставало вiд актуального стану технiки на кiлька десяткiв рокiв. За основними показниками розвитку зв’язку Україна посiдала шосте мiсце серед республiк колишнього СРСР. Зв’язок абонентiв України з зарубiжними країнами здiйснювався тiльки через комутацiйнi телефоннi та телеграфнi станцiї Москви. В 1991 роцi загальна кiлькiсть номерiв телефонiв становила 7630 тис., що складало 14,6 номера на 100 мешканцiв
      В 1993 роцi було розроблену Концепцiю розвитку телекомунiкацiй України, на базi якої Уряд затвердив Комплексну програму створення Єдиної нацiональної системи зв’язку України. Для бiльш ефективного управлiння галуззю зв’язку було здiйснено її реорганiзацiю. Мiнiстерство зв’язку прийняло радикальне рiшення про розподiл системи зв’язку на двi пiдгалузi — пошту та електрозв’язок — i створення на базi державних пiдприємств зв’язку двох об’єднань: Українського об’єднання поштового зв’язку «Укрпошта» та Українського об’єднання електрозв’язку «Укртелеком» (до 1994 року — «Укрелектрозв’язок»). Таким чином, 15 грудня 1993 року зареєстровано Українське об’єднання електрозв’язку «Укрелектрозв’язок», на якого було покладено функцiї та повноваження нацiонального оператора електрозв’язку в Українi.
      На час створення об’єднання «Укртелеком» до його складу входили лише сiм пiдприємств та органiзацiй, а саме: Українське пiдприємство мiжнародного та мiжмiського зв’язку та телебачення «Укртек», «Київський телеграф», Київська мiська радiотрансляцiйна мережа, Центр iнформацiйних технологiй, Державний Iнститут по розвiдуванню та проектуванню засобiв та споруд зв’язку «Укрзв’язокпроект», Державний Iнститут по проектуванню засобiв та споруд зв’язку «Дiпрозв’язок» та «Закарпаттелеком». Наступним визначним кроком стало приєднання у сiчнi 1995 року ще 22 обласних, Кримського республiканського i Севастопольського мiського пiдприємств електрозв’язку. Наприкiнцi 1995 року було створене i включене до складу об’єднання Українське державне пiдприємство супутникового зв’язку «Укрзв’язоксупутник». Останнiм до складу Укртелекому вiйшов «Днiпротелеком» в сiчнi 1996 року.
      Протягом 1994–97 рокiв Укртелеком став загальновизнаним державним оператором електрозв’язку на нацiональному та мiжнародному рiвнях. Проте згодом накопичились проблеми, якi почали стримувати розвиток об’єднання, в складi якого функцiонувало 35 державних пiдприємств та органiзацiї зв’язку на правах юридичної особи з 738 фiлiями. Це призвело до того, що в рамках єдиної з технологiчної точки зору компанiї розвиток зв’язку в окремих регiонах вiдбувався нерiвномiрно. Гальмуючим фактором стала й недосконалiсть органiзацiйної структури Укртелекому, її неадекватнiсть умовам ринкової економiки. В зв’язку з цим було прийнято рiшення про реорганiзацiю об’єднання «Укртелеком» в єдине державне пiдприємство. На початку 1998 року Кабiнет Мiнiстрiв України затвердив Програму реструктуризацiї Укртелекому, яка передбачала проведення комплексу органiзацiйно-економiчних, фiнансових, правових та технiчних заходiв. Реструктуризацiю було заплановано здiйснити в два етапи: I етап — реорганiзацiя об’єднання державних пiдприємств електрозв’язку «Укртелеком» у єдине державне пiдприємство (1998 рiк); II етап — акцiонування державного пiдприємства електрозв’язку «Укртелеком» (1999–2000 рр.).
      У квiтнi 1998 року об’єднання «Укртелеком» було реорганiзовано в єдине пiдприємство з дворiвневою вертикальною структурою управлiння. Державнi пiдприємства електрозв’язку, якi входили до складу об’єднання, набули статусу фiлiй Українського державного пiдприємства електрозв’язку «Укртелеком». 10 червня 1999 року за загальною схемою перетворення державних пiдприємств на акцiонернi товариства розпочалася корпоратизацiя Укртелекому. Цей процес було завершено 27 грудня 1999 року пiдписанням Акта оцiнки цiлiсного майнового комплексу Українського державного пiдприємства електрозв’язку «Укртелеком» та наказу Державного комiтету зв’язку та iнформатизацiї України про перетворення державного пiдприємства «Укртелеком» у вiдкрите акцiонерне товариство. 5 сiчня 2000 року було зареєстровано вiдкрите акцiонерне товариство «Укртелеком».
      13 липня 2000 року Верховна Рада України прийняла Закон України «Про особливостi приватизацiї вiдкритого акцiонерного товариства «Укртелеком», а 16 листопада 2000 року Кабiнет Мiнiстрiв України ухвалив рiшення про початок приватизацiї Укртелекому. 18 сiчня 2001 року створено Комiсiю з приватизацiї ВАТ «Укртелеком». В період з 1 жовтня 2001 року до 1 лютого 2002 року відбувся основний етап пільгового продажу акцій ВАТ "Укртелеком. На сьогоднi у складi пiдприємства функцiонують 34 фiлiї (в т.ч.27 регiональних філій) з 664 вiдокремленими структурними пiдроздiлами.
      11 березня 2011 року Фонд державного майна України та ТОВ "ЕСУ" підписали договір купівлі-продажу 92,79% акцій ВАТ "Укртелеком".
      Згідно з вимогами Закону України «Про акціонерні товариства» та на підставі рішення Загальних зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком», що відбулися
      14 червня 2011 р., відкрите акціонерне товариство «Укртелеком» з 17 червня 2011 р. змінило найменування на публічне акціонерне товариство «Укртелеком» (скорочене найменування – ПАТ «Укртелеком»). Державну реєстрацію змін до установчих документів ПАТ «Укртелеком» проведено згідно з вимогами чинного законодавства України.
     
     

      3.5. Станом на 31.12.2012 центральним структурним пiдроздiлом ПАТ "Укртелеком" є Апарат управлiння, який знаходиться у м. Києвi за адресою: бульв. Т. Шевченка, 18. Апарату управлiння пiдпорядкованi фiлiї ПАТ "Укртелеком": Фiлiя "Дирекцiя первинної мережi",Фiлiя iнформацiйно -комунiкацiйних систем, Фiлiя "Центр пiслядипломної освiти", Фiлiя спецiалiзованого електрозв'язку, Фiлiя централiзованого продажу послуг, Філія "Утел", Філія "Дирекція розвитку інфраструктури", Апарату управлiння пiдпорядкованi регiональнi фiлiї мiжмiського, мiсцевого зв'язку та радiофiкацiїї: Вiнницька, Волинська, Днiпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Запорiзька, Iвано-Франкiвська, Кiровоградська, Кримська, Луганська, львiвська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рiвненська, Сумська, Тернопiльська, Харкiвська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернiгiвська, Чернiвецька, Севастопольська, Київська мiська фiлiя, Київська обласна фiлiя. Всього 34 фiлiй. Структура філій нараховує 664 безбалансових структурних підрозділів, у тому числі 556 центрів та цехів телекомунікаційних послуг.
      Вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Укртелеком" вiд 07.08.2008 року у 2009 роцi було створено дочiрнє пiдприємство Укртел Глобал ГмбХ. Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Берлін, Нiмеччина, Шуманнштрассе,2.
      Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" вiд 30.08.2011 року у 2011 роцi було створено дочiрнє пiдприємство ТОВ "ТриМоб". Пiдприємство зареєстровано у формi товариства з обмеженної вiдповiдальнiстю. Мiсцезнаходження - м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
     
      Інформація про органи емітента:
      Наглядова рада ПАТ "Укртелеком".
      Кількісний склад Наглядової Ради встановлюється Загальними Зборами відповідно до законодавства України, у кількості не більше
      5 осіб.
      Правління ПАТ "Укртелеком"
      Кількісний склад Правління згідно з п.34.1. Статуту товариства – 7 осіб.
      Ревізійна комісія ПАТ "Укртелеком"
      Кількісний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами акціонерів ПАТ "Укртелеком".
     
      3.6. Інформація про філії ПАТ "Укртелеком":
      1. Вінницька філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      21050, м. Вінниця, вул. Соборна, 8
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      2. Волинська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      43025, м. Луцьк, вул. Кривий Вал, 28
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      3. Дніпропетровська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      49600, м. Дніпропетровськ, вул. Херсонська, 26
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      4. Донецька філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      83001, м. Донецьк, пр. Комсомольський, 22
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      5. Житомирська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      10014, м. Житомир, вул. Київська, 20
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      6. Закарпатська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      88005, м. Ужгород, пл. Кирила та Мефодія, 4
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      7. Запорізька філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      69000, м. Запоріжжя, пр. Леніна, 133
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      8. Івано-Франківська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      76014, м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 32
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      9. Київська міська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      01033, м. Київ, вул. Горького, 40
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      10. Київська обласна філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      02098, м. Київ, вул. П.Тичини, 6
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      11. Кіровоградська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      25006, м. Кіровоград, вул. Гоголя, 72
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      12. Кримська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      95000, м. Сімферополь, вул. О. Невського, 2
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      13. Луганська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      91016, м. Луганськ, вул. Коцюбинського, 1
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      14. Львіська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      79000, м. Львів, вул. Дорошенка, 43
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      15. Миколаївська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      54001, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 27/1
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      16. Одеська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      65023, м. Одеса, вул. Коблевська, 39
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      17. Полтавська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      36000, м. Полтава, вул. Жовтнева, 33
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      18. Рівненська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      33028, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 1
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      19. Сумська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      40030, м. Суми, вул. Іллінська, 2
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      20. Тернопільська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      46001, м. Тернопіль, вул. В. Чорновола, 1
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      21. Харківська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      61002, м. Харків, вул. Іванова, 7/9
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      22. Херсонська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      73000, м. Херсон, пр. Ушакова, 41
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      23. Хмельницька філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      29013, м. Хмельницький, вул. Проскурівська, 13
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      24. Черкаська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      18000, м. Черкаси, вул. Б. Вишневецького, 34
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      25. Чернігівська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      14000, м. Чернігів, пр. Миру, 28
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      26. Чернівецька філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      58000, м. Чернівці, вул. Червоноармійська, 7
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      27. Севастопольська філія публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      99011, м. Севастополь, вул. Петрова, 15
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      28. Філія "Дирекція первинної мережі" публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      03110, м. Київ, вул. Солом'янська, 3
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      29. Філія "Центр післядипломної освіти" публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      03194, м. Київ, пр. Л. Курбаса, 7
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - задоволення потреб товариства в освітніх послугах з післядипломної освіти: підвищення кваліфікації, спеціалізації, перепідготовки, стажування
      керівників і фахівців товариства. Одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності,
      передбачених Положенням про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів
      товариства, соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання послуг з післядипломної освіти керівників та фахівців товариства у встановленому законодавством України порядку та з видачею
      відповідного документа.
      - надання послуг з післядипломної освіти іншим фізичним і юридичним особам.
      - проведення науково-дослідних робіт з проблем інформатизації навчального процесу, створення і впровадження у навчальний процес нових
      програмно-технічних засобів навчання.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - узагальнення досвіду з організації підвищення кваліфікації, стажування керівників та фахівців інших закладів післядипломної освіти України,
      зарубіжних країн.
      - забезпечення належних виробничих та побутових умов для учасників навчального процесу.
     
      30. Філія інформаційно-комунікаційних систем публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      31. Філія спеціалізованого електрозв'язку публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      04071, м. Київ, вул. Нижній Вал, 49-А
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      32. Філія "Утел" публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      03150, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      33. Філія централізованого продажу послуг публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      01030, м. Київ, бул. Шевченка, 18
      Дата реєстрації - 09.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - надання телекомунікаційних послуг, в тому числі послуг фіксованого місцевого, міжміського, міжнародного та рухомого (мобільного зв'язку),
      комп'ютерного зв'язку, радіозв'язку (з використанням радіочастот), послуг цифрового телебачення, інших послуг мультисервісних мереж та
      інших телекомунікаційних додаткових (супутніх) послуг.
      - продаж телекомунікаційних послуг міжнародним, національним операторам телекомунікацій і провайдерам; продаж послуг корпоративним
      бізнес-споживачам; організація продажу та самостійний продаж пакетів послуг разом з обладнанням; навчання персоналу замовників
      користуванню послугами.
      - будівництво та технічне обслуговування мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового радіомовлення в межах промислової експлуатації,
      супутникового зв'язку, транспортних, телекомунікаційних мереж, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних
      мереж. Надання в користування каналів електрозв'язку.
      - здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж
      ефірного телемовлення, ефірного радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.
      - розробка планів розвитку телекомунікаційних мереж та їх реалізація. Здійснення проектування, фінансування, будівництва, ремонту, реконструкції,
      технічного переоснащення об'єктів телекомунікацій, житлових, громадських, виробничих та інженерних споруд. Виконання топографічно-
      геодезичних робіт. Надання послуг та виконання робіт протипожежного призначення.
      - підготовка, перепідготовка, стажування та підвищення кваліфікації працівників філії, надання таких послуг іншим фізичним та юридичним особам.
      - монтаж, обслуговування інформаційних і комп'ютерних мереж, мереж передавання даних та комутаційного устаткування.
      - проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій, розробка і впровадження нових технологій, в тому числі
      "ноу-хау".
      - розробка, виробництво, впровадження, обслуговування систем і засобів технічного захисту інформації, надання послуг у галузі технічного
      захисту інформації.
      - зовнішньоекономічна діяльність.
      - забезпечення виконання плану доходів та кошторису витрат.
     
      34. Філія "Дирекція розвитку інфраструктури" публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      01601, м. Київ, бул. Шевченка, 18
      Дата реєстрації - 16.09.2011р. Країна реєстрації: Україна
      Мотиви створення:
      - одержання прибутку від усіх видів виробничої, торгівельної, комерційної, фінансової та інших видів діяльності, передбачених Положенням
      про філію та дозволених законодавством України, для забезпечення на основі отриманого прибутку інтересів акціонерів товариства,
      соціальних потреб його працівників, задоволення суспільних потреб в телекомунікаційних послугах.
      Основні функції відповідно до Положення про філію:
      - розробка планів розвитку транспортних, телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- та радіомовлення і проводового мовлення,
      супутникового зв'язку, телемереж, мереж електрозв'язку з рухомими об'єктами та інших телекомунікаційних мереж, а також інформаціних систем,
      що включають: інформаційні та комп'ютерні мережі, мережі передавання даних та комутаційне устаткування.
      - обслуговувавання та підтримка інформаційних систем.
      проведення науково-дослідних, науково-конструкторських робіт у сфері телекомунікацій та інформаційних систем, розробка і впровадження нових
      технологій, в тому числі "ноу-хау".
      - створення та супроводження корпоративної науково-технічної документації.
      - здійснення взаємодії в межах компетенції з національними та міжнародними організаціями зі стандартизації (ITU-T, CENELEC, IEC тощо),
      центральними органами виконавчої влади, НКРЗ, галузевими науково-дослідними та іншими органіізаціями.
      - розробка, виробництво, впровадження систем і засобів технічного захисту інформації.
     
     
      3.7. Інформація про дочірні підприємства:
      Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (ТОВ "ТриМоб").
      Місцезнаходження: 03150, Україна, м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
      ТОВ "ТриМоб" зареєстровано у м. Києві (Україна) Печерською районною державною адміністрацією 05.09.2011.
      ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником ТОВ "ТРИМОБ".
      Мотивом створення є необхідність відокремлення з ПАТ "Укртелеком" діяльності у сфері надання послуг мобільного зв'язку.
      Види діяльності за КВЕД:
      60.20 Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку.
      41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
      42.21 Будівництво трубопроводів.
      42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.
      61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку.
      61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку.
      Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капіталі ТОВ "ТРИМОБ" становить 100%.
     
      Ukrtel Global GmbH
      Місцезнаходження: 10117, Німеччина, м. Берлін, Шуманнштрассе, 2.
      Ukrtel Global GmbH зареєстровано у Торговому реєстрі Дільничного суду м. Франкфурт на Майне (Німеччина) 08.09.2009.
      ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником Ukrtel Global GmbH.
      Мотивом створення є розширення міжнародного бізнесу ПАТ "Укртелеком" щодо надання нових послуг.
      Види діяльності: надання телекомунікаційних послуг.
      Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капіталі Ukrtel Global GmbH становить 100%.
     
     

      3.8. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" на початок та на кінець звітного періоду складає - 4 681 562 000 грн.
      Власний капітал на початок звітного періоду - 4 952 998 000 грн., на кінець звітного періоду - 5 110 031 000 грн.
     
     

      3.9. Протягом звітного періоду емітент не входив і не припиняв участь в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств). Акції (частки, паї) статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств або інших холдингових компаній, концернів не передавались.
     

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основним видом діяльності ПАТ "Укртелеком" та його дочірніх компаній (разом - Група) є надання телекомунікаційних послуг, зокрема:
      - фіксованого телефонного зв’язку (місцевого, міжміського та міжнародного);
      - комп’ютерного зв’язку (доступу до мережі Інтернет, побудови віртуальних приватних мереж та передавання даних);
      - проводового мовлення;
      - телеграфного зв’язку.
     
      4.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких Група у звітному періоді отримала більше 10% доходу:
      - міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 964 769 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 14,22%;
      - місцевий зв'язок - 2 705 856 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 39,88%;
      - комп'ютерний зв'язок - 1 275 929 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 18,81%.
     
      Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному виразі) та чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
      - міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 774 845,2 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях
      виміру - 964 769 тис. грн., в тому числі:
      міжміський телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 692 294 тис. грн.,
      міжнародний телефонний зв'язок: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 272 475 тис. грн.,
      - місцевий зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 9 246,6 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 2 705 856 тис. грн.
      - комп'ютерний зв'язок (кількість абонентів) - 1 541,1 тис. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1 275 929 тис. грн.,
      - оренда каналів иа плата за доступ до ліній фіксованого зв'язку: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 416 834 тис. грн.
      - доходи від реалізації інших телекомунікаційних проектів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 243 949 тис. грн.
      - доходи від операційної оренди активів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 157 383 тис. грн.
      - користування доступом проводового радіомовлення: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 189 554 тис. грн.
      - послуги надані іноземним операторам: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 501 323 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 7,39%.
      - доходи від реалізації товарів: обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 41 369 тис. грн.
      - інші товари, роботи (послуги) - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 288 021 тис. грн.
      Загальний обсяг доходів компанії у звітному періоді склав - 6 784 987 тис. грн.
     
      4.3. Структура виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг). за 2012 рік (тис. грн.):
      - витрати на оплату праці та відрахування на соціальні заходи - 2 049 063 тис. грн.
      - знос основних засобів - 862 459 тис. грн.
      - комунальні послуги - 423 110 тис. грн.
      - оренда каналів та плата за доступ до ліній фіксованого зв’язку - 311 218 тис. грн.
      - матеріали - 183 775 тис. грн.
      послуги, надані іноземними операторами - 219 686 тис. грн.
      - технічне обслуговування та ремонт - 165 829 тис. грн.
      - витрати на оренду - 89 178 тис. грн.
      - амортизація нематеріальних активів - 40 856 тис. грн.
      - інше - 294 489 тис. грн.
      Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг), всього - 4 639 663 тис. грн.
     

      4.4. Ринок телекомунікацій України є однією з найбільш динамічних галузей, яка протягом тривалого часу демонструє зростання обсягу доходів.
      Різні сегменти телекомунікаційного ринку розвиваються нерівномірно. Протягом тривалого часу головним чинником розвитку телекомунікаційного ринку України був мобільний зв’язок. Розвиток ринку мобільного зв’язку значно впливає на ситуацію на ринку фіксованого телефонного зв’язку. Відбувається перетікання трафіку з фіксованих мереж на мобільні, що відповідає світовим тенденціям.
      Заміщення послуг фіксованого телефонного зв’язку, послугами стільникового зв’язку все більше впливає на бізнес товариства.
      У 2012 р. загальні доходи телекомунікаційної галузі України склали 48 млрд. грн. У порівнянні з попереднім роком зростання склало 4%.
      Зростання доходів у 2012 році зумовлено збільшенням доходів від послуг місцевого телефонного зв'язку (за рахунок підвищення тарифів), мобільного зв'язку та доступу до Інтернет. Мобільний зв'язок залишається найбільшим сегментом телекомунікаційного ринку України. У 2012 році в структурі доходів галузі він займав 66%. Доходи від фіксованого доступу до Інтернет займають біля 10% в структурі доходів галузі, але мають найбільші темпи зростання. Попит на ці послуги є стабільним, ринок динамічно розвивається.
      Домінуючими гравцями на ринку телекомунікаційних послуг є оператори мобільного зв’язку. Двом найбільшим операторам мобільного зв’язку (Київстар та МТС) належить приблизно 59% доходів галузі. Двом іншим найбільшим гравцям ринку (Укртелеком та Астеліт) належить 24% доходів галузі.
      Частки основних гравців ринку в доходах галузі у 2011 році:
      Київстар - 35%; МТС - 24%; Укртелеком - 16%; Астеліт - 8%; Інші - 17%.
     
      Ринкова частка ПАТ "Укртелеком" на телекомунікаційному ринку України (по доходам) за даними Державної служби статистики України у 2011р.
      1. Ринок телекомунікацій - 17%
      2. Місцевий телефонний зв'язок - 75%
      3. Міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 70%
      4. Комп'ютерний зв'язок - 31%
      в т.ч. Інтернет - 33%
     
      Ринкова частка ПАТ "Укртелеком" на телекомунікаційному ринку України (по доходам) за даними Державної служби статистики України у 2012р.
      1. Ринок телекомунікацій - 16%
      2. Місцевий телефонний зв'язок - 66%
      3. Міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 72%
      4. Комп'ютерний зв'язок - 30%
      в т.ч. Інтернет - 31%
     
      4.5. ПАТ "Укртелеком" надає телекомунікаційні послуги по всій теріторії України як фізичним, та і підприємствам та організаціям всіх форм власності. Для продажу послуг переважно використовується власна мережа збуту, хоча для продажу окремих послуг використовуються і некпрямі канали збуту.
      . Крім цього продаж телекомунікаційних послуг здійснюється як міжнародним так і національним операторам телекомунікацій і провайдерам.
      Обсяги надання послуг ПАТ "Укртелеком" слабо залежать від сезонних змін.
     
      4.6. Постачальники за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об`ємі постачання. Компанія «ISKRATEL Telekomunikacijski sistemi d.o.o.» (Словенія), ПрАТ «Телекомінвест», ПАТ «Одескабель», ТОВ «Укрком Лайн», ПрАТ «Піоком», ДП «ЕС ЕНД ТІ Україна», ТОВ «Хуавей Україна».
     
      4.7. Клієнтів через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу у звітному періоді не було.
     
      4.8. У звітному періоді товариство не здійснювало спільну діяльність.

      4.9. Інформацію про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента:
      1. Надання послуг телефонного зв`язку (крім відомчих об’єктів) – місцевого з правом створення власної мережі ємністю понад 1 000 (однієї тисячі) абонентських номерів на всій території України. Номер ліцензії - АВ №583387, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України.
      Термін дії до 02.04.2016р.
      2. Надання послуг фіксованого телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку: міжнародного, міжміського на всій території України. Номер ліцензії - АВ №583386, видана Національною
      комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 17.09.2015р.
      3. Надання послуг телефонного зв’язку(крім відомчих об’єктів) – аудіотекс на всій території України. Номер ліцензії - АВ №583384, видана
      Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 03.05.2016р.
      4. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного телемовлення на території м. Київ, Київської, Тернопільської,
      Львівської, Закарпатської, Житомирської областей. Номер ліцензії - АВ №583380, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку
      України. Термін дії до 31.08.2015р.
      5. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж проводового радіомовлення на всій території України. Номер ліцензії -
      АВ №583382, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 02.02.2014р.
      6. Надання послуг з технічного обслуговування і експлуатації мереж ефірного радіомовлення на території Вінницької області. Номер ліцензії -
      АВ №583381, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 02.02.2014р.
      7. Надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і
      надання в користування каналів електрозв’язку на всій території України. Номер ліцензії - АВ №583383, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 13.12.2020р.
      8. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв’язку з використанням безпроводового доступу із застосуванням технології DECT з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на території Автономної
      Республіки Крим, м. Ужгорода та Закарпатської області, м. Чернівці та Чернівецької області, м. Івано-Франківська та Івано-Франківської області.
      Номер ліцензії - АВ №583413, видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 03.05.2016р.
      9. Надання послуг цифрового cтільникового радіозв’язку стандарту ІМТ-2000 CDMA (UMTS/WCDMA). Номер ліцензії - АВ №593206, видана
      Національною комісією з питань регулювання зв’язку України. Термін дії до 14.12.2020р.
      10. Копія провайдерської ліцензії на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку без права на технічне обслуговування та експлуатацію телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку. Номер ліцензії - АВ №593204, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації. Термін дії до 14.12.2020р.
     
      4.10. Інформація про об’єкти права інтелектуальної власності ПАТ "Укртелеком":
      1. Авторські майнові права:
      1. Програмний продукт «Комплекс комп’ютерних програм «Система дистанційного навчання в корпорації - Комп’ютерна програма призначена для дистанційного навчання в корпорації;
      - номер свідоцтва – 12015;
      - дата видачі – 12.01.2005;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      2. Програмний продукт «Комплекс комп’ютерних програм «Основи побудови та функціонування ІР-телефонії» - Комп’ютерна програма призначена для дистанційного навчання в корпорації;
      - номер свідоцтва – 12266;
      - дата видачі – 16.02.2005;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      3. Програмний продукт «Комплекс комп’ютерних програм «Основи комп’ютерних мереж» - Комп’ютерна програма призначена для дистанційного навчання в корпорації;
      - номер свідоцтва – 12268;
      - дата видачі – 16.02.2005;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      4. Програмний продукт «Комплекс комп’ютерних програм «Робота з пакетом Vicrosoft PowerPoint 2000» - Комп’ютерна програма призначена для дистанційного навчання в корпорації;
      - номер свідоцтва – 12296;
      - дата видачі – 18.02.2005;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      5. Програмний продукт «Комплекс комп’ютерних програм «Основи побудови та функціонування АТМ» - Комп’ютерна програма призначена для дистанційного навчання в корпорації;
      - номер свідоцтва – 12297;
      - дата видачі – 18.02.2005;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      6. Комп’ютерна програма «Програмний комплекс «Кадри, штатний розклад, зарплата (КаШаЗ)» - Комп’ютерна програма призначена для повнофункціонального режиму роботи щодо кадрового, штатного обліку і оплати праці працівників та дозволяє обмінюватися даними з бухгалтерськими програмами, зокрема з «1С Підприємство 7.7» (конфігурація бухгалтерія). Доступ реалізується системою прав користувачів, кожному з яких присвоюється логін та пароль і які працюють в реальному часі;
      - номер свідоцтва – 21891;
      - дата видачі – 18.06.2007;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      7. Комп’ютерна програма «Програмний продукт «Система обліку номерного ресурсу» - Комп’ютерна програма призначена для автоматизації обліку номерного ресурсу та аналізу відповідних даних філіями та Апаратом Управління ПАТ «Укртелеком». При цьому в якості сервера використовують веб-сервер Internet Information Server (IIS) та СУБД Oracle10.x (мова програмування – ASP.NET (c#)), а в якості клієнта – звичайний веб-браузер з підтримкою JavaScript та cookie (мова програмування –JavaScript);
      - номер свідоцтва – 21351;
      - дата видачі – 23.07.2007;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      8. Комп’ютерна програма «Комплекс програмного забезпечення по управлінню роботою «Internet-салонами» - Комп’ютерна програма призначена для створення єдиної централізованої бази даних по області; для посилення контролю за операторами Інтернет-салонів з метою раціонального використання Інтернет-ресурсів; для оперативної тарифікації наданих послуг залежно від виду послуг, часу використання, категорії користувача;
      - номер свідоцтва – 25098;
      - дата видачі – 28.07.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      9. Комп’ютерна програма «Сигналізація розподільчих шаф Вінницької філії ВАТ «Укртелеком» - Комп’ютерна програма призначена для контролю за роботою розподільчих шаф Вінницької філії ПАТ «Укртелеком»;
      - номер свідоцтва – 28327;
      - дата видачі – 08.04.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      10. Комп’ютерна програма «Система обробки викликів автоматизована СОВА-1» - Комп’ютерна програма призначена для обробки викликів, які надходять на номерний ресурс службових телефонів з обов’язковим функціоналом: інтелектуальна маршрутизація викликів, використання черг викликів (ніколи немає сигналу зайнято), пріоритезація викликів, автоматизована первинна діагностика проблем абонентів, можливість обробки статистичних даних по викликам, автоматизоване надання консультацій абонентам, які мають тривіальні проблеми за допомогою голосового меню (IVR), обов’язковою фіксацією голосового трафіку абонентів мережі службового номерного ресурсу, фіксація пропущених викликів та інше;
      - номер свідоцтва – 31292;
      - дата видачі – 08.12.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      11. Комп’ютерна програма «Автоматизоване робоче місце «Кореспонденція» - Комп’ютерна програма призначена для автоматизації внутрішніх процесів документообігу, контролю руху внутрішніх документів та термінів виконання робіт у сфері телекомунікацій. Автоматизоване робоче місце (АРМ) побудоване за схемою «клієнт-сервер» та має єдину централізовану базу даних (БД) та забезпечує безпосередній доступ всіх користувачів до необхідних даних;
      - номер свідоцтва – 34369;
      - дата видачі – 04.08.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      12. Літературний твір практичного характеру «BSC-Збалансована система показників ведення бізнесу (бізнес-метрік). Методологія побудови та використання у Товаристві» - твір призначений для розробки власної системи збалансованих показників ведення бізнесу. У творі викладені правила побудови системи показників компанії, як інструменту управління компанією, що пов’язують стратегічні цілі компанії, іі ринкові цілі, цілі бізнес-процесів та структурних підрозділів з прикладами їх практичного використання;
      - номер свідоцтва – 36552;
      - дата видачі – 17.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
     
      13. Літературний твір практичного характеру «Система збалансованих показників для оцінки ефективності ведення бізнесу (BalancedScoreСard-система бізнес-метрик)» - твір призначений для аналізу існуючої системи показників компанії та знайомства із шаблоном системи показників, прийнятим у галузі телекомунікації. У творі наведений аналіз системи існуючих показників компанії, загальні відомості про побудову системи збалансованих показників, рекомендації ТелеМенеджмент Форуму, приклади показників формалізованих бізнес-процесів та загальні пропозиції щодо побудови власної системи збалансованих показників на прикладі шаблону;
      - номер свідоцтва – 36553;
      - дата видачі – 17.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      14. Літературний твір практичного характеру «Основи процесного підходу. Тренінг» - твір призначений для навчання працівників компанії основам процесного підходу, правилам та принципам виділення та опису бізнес-процесів (БП), умовам та принципам побудови моделі бізнес-процесів і ознайомлення з термінологією, яка при цьому використовується. У творі викладені загальні відомості щодо БП схематичне зображення БП;класифікація,управління БП; практичні завдання; надано поняття СБП, еТОМ, визначення розташування процесів на карті еТОМ; принципи моделювання, принципи декомпозиції БП; основні етапи створення БП, порівняння з шаблонними БП еТОМ тощо;
      - номер свідоцтва – 36554;
      - дата видачі – 17.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      15. Літературний твір практичного характеру «Ідеологія процесного управління. Місце та завдання управління персоналом в нових умовах» - твір призначений для ознайомлення працівників зі складовими процесного підходу та методологією його впровадження. Твір розкриває поняття (визначення, опис, схеми) складових процесного підходу - бізнес процесу (БП), системи бізнес-процесів (СБП), системи управління бізнес-процесами (СУБП) та впровадження цих сутностей в життя компанії; наводить приклади організації потоків робіт при різних видах управління; визначає етапи впровадження, переваги та проблеми переходу до процесного підходу, в тому числі щодо управління персоналом, як складової частини СБП та місця цього процесу на карті процесів компанії;
      - номер свідоцтва – 36555;
      - дата видачі – 17.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      16. Літературний твір практичного характеру «еТОМ: знайомство та використання» - твір призначений для навчання працівників компанії основним принципам побудови карти процесів еТОМ, правилам декомпозиції та створенням зв’язків між процесами, поняттям власника та системи управляння бізнес-процесами, правилам та методам мапування процесів товариства на шаблонну карту еТОМ, ознайомлення з картою ризиків процесів товариства. У творі наведені переваги процесного управління та шаблонної карти процесів еТОМ, детальне знайомство із картою еТОМ, переваги використання, принципи побудови, рівні декомпозиції, правила читання карти, приклади визначення місця та етапів процесів, зв’язків між процесами, приклади використання еТОМ в компанії. Крім зазначеного твір розкриває побудову карти УкртелеТОМ, документ GB 921- приклади описів процесів, карту ризиків ВАТ «Укртелеком» та карти УкртелеТОМ;
      - номер свідоцтва – 36556;
      - дата видачі – 17.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      17. Літературний твір практичного характеру «Регламентація бізнес-процесів Товариства» - твір призначений для ознайомлення з правилами та принципами побудови власної системи бізнес-процесів компанії та для навчання співробітників компанії основним правилам регламентації / внесення змін до регламентів бізнес-процесів. У творі наведені визначення та тлумачення термінів: бізнес-процес (БП); система бізнес-процесів; управління бізнес-процесом, карти бізнес-процесів шаблонна (еТОМ) та власна (УкртелеТОМ), викладені кроки складання системи БП, місце регламентації, шаблон регламенту та перелік його складових, кроки складання регламенту та правила внесення змін до нього, а також місце регламентів бізнес-процесів у системі нормативних документів компанії;
      - номер свідоцтва – 36557;
      - дата видачі – 17.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      18. Літературний твір практичного характеру «Бізнес-процеси у ВАТ “Укртелеком”» - твір призначений для навчання працівників компанії визначенням та характерним рисам бізнес-процесу (БП), системі БП, принципам побудови зв’язків між структурою товариства та бізнес-процесами, механізму управління бізнес-процесами. Твір розкриває характерні риси БП, системи БП, об’єктивність існування БП в компанії, місце БП в системі управління компанією, зв’язок між ієрархічною структурою компанії та бізнес-процесами, а також процесний підхід до управління. Крім зазначеного у творі наведені дані щодо системи управління якістю (СУЯ) як механізму забезпечення ефективного виконання бізнес-процесів компанії, взаємозв’язку СБП та СУЯ та викладені перші кроки для створення СБП та СУЯ;
      - номер свідоцтва – 36558;
      - дата видачі – 17.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      19. Літературний твір практичного характеру «Перше знайомство з ТМФорум та еТОМ» - твір призначений для ознайомлення працівників компанії з TM Forum, класифікацією представлених на ньому документів, бізнес-моделей, навчанням правилам пошуку та принципів для використовування його напрацювань. У творі викладені історія, сьогодення, місія, цінності TMForum; методологія NGOSS, її головні бізнес-принципи та моделі; переваги членства в TMForum; а також карта еТОМ на TMForum та її переваги;
      - номер свідоцтва – 36559;
      - дата видачі – 17.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
      20. Літературний твір практичного характеру «Бізнес-процес «Забезпечення гарантованого надання послуги (CustomerQoS/SLA management)» - твір призначений для розробки бізнес-процесу забезпечення гарантованого надання телекомунікаційних послуг з відповідним рівнем якості. У творі наведені місце, мета, задачі, відповідальність бізнес-процесу (БП); його опис згідно з рекомендаціями ТМ Форуму; тлумачення понять «якість надання послуги» та «угода щодо рівня обслуговування» та зв'язок між ними; зв`язки БП з іншими процесами, управління процесом та необхідні умови для його виконання, а також надається аналіз виконання БП у ПАТ «Укртелеком» для нових та традиційних послуг та існуючої системи показників якості послуги широкосмугового доступу до мережі Інтернет;
      - номер свідоцтва – 36560;
      - дата видачі – 17.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
     
      21. Літературний твір практичного характеру «Бізнес-процес «Управління життєвим циклом продукта (ProductLifecycle Management- PLM» - твір призначений для розробки процесу управління життєвим циклом послуги та впроваджені інституту продукт-менедженрів. У творі відображені цілі, етапи, відповідальні процесу управління життєвим циклом продукту за рекомендаціями ТМФоруму; місце та зв’язки процесу з операційними процесами; ієрархія взаємодії відповідального за продукт та відповідальних за операційні процеси, а також надано тлумачення понять послуги та її екземпляру, продукт-менеджеру;
      - номер свідоцтва – 36561;
      - дата видачі – 17.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 70 років після смерті автора
     
      2. Свідоцтва на знаки для товарів і послуг:
      22. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою виконане латиною словесне позначення «U’tel»;
      - номер свідоцтва – 9007;
      - дата видачі – 31.10.1997;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 31.08.2013
      23. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «У’тел»;
      - номер свідоцтва – 23608;
      - дата видачі – 15.03.2002;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.2018
      24. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою виконане латиною словесне позначення «U’tel»;
      - номер свідоцтва – 23609;
      - дата видачі – 15.03.2002;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.2018
      25. Знак для товарів і послуг «У’тел»
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «У’тел», яке складається зі словесного елементу «У’тел», виконаного білими літерами кирилиці та вписаного у чорний квадрат;
      - номер свідоцтва – 23610;
      - дата видачі – 15.03.2002;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.2018
      26. Знак для товарів і послуг «U’tel»
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’tel», яке складається зі словесного елементу «U’tel», виконаного латиною білими літерами та вписаного у чорний квадрат;
      - номер свідоцтва – 23611;
      - дата видачі – 15.03.2002;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.2018
      27. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «У’тел»;
      - номер свідоцтва – 23612;
      - дата видачі – 15.03.2002;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.2018
      28. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою виконане латиною словесне позначення «U’tel»;
      - номер свідоцтва – 23614;
      - дата видачі – 15.02.2002;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.2018
      29. Знак для товарів і послуг «U’tel»
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’tel», яке складається зі словесного елементу «U’tel», виконаного латиною білими літерами та вписаного у синій квадрат;
      - номер свідоцтва – 23615;
      - дата видачі – 15.03.2002;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.2018
      30. Знак для товарів і послуг «U’tel»
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’tel», яке складається зі словесного елементу «U’tel», велика літера якого виконана латиною жовтим кольором, а решта літер виконана латиною білим кольором, та вписаного у синій квадрат;
      - номер свідоцтва – 23618;
      - дата видачі – 15.03.2002;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.11.2018
      31. Знак для товарів і послуг «unet. utel»
      - короткий опис – знак являє собою виконане латиною словесне позначення «unet.utel»;
      - номер свідоцтва – 31323;
      - дата видачі – 15.05.2003;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 07.06.2020
      32. Знак для товарів і послуг «U’net»
      - короткий опис – знак являє собою виконане латиною словесне позначення «U’net»;
      - номер свідоцтва – 34519;
      - дата видачі – 15.09.2003;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.2020
      33. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «Укрпост», яке складається зі словесного елементу «Укрпост», виконаного білими літерами кирилиці на тлі червоного графічного елемента у вигляді прямокутника, попереду якого виконаний символ «@» в білому кольорі на сірому тлі;
      - номер свідоцтва – 41972;
      - дата видачі – 15.07.2004;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 30.09.2013
      34. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «Ukrpost», яке складається зі словесного елементу «Ukrpost», виконаного білими літерами латиниці на тлі червоного графічного елемента у вигляді прямокутника, попереду якого виконаний символ «@» в білому кольорі на сірому тлі;
      - номер свідоцтва – 41973;
      - дата видачі – 15.07.2004;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 30.09.2013
      35. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’telU’net», виконане латиною у синьому та жовтому кольорах;
      - номер свідоцтва – 43413;
      - дата видачі – 15.09.2004;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 11.11.2022
      36. Знак для товарів і послуг «Vsesvit»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Vsesvit», виконане латиною;
      - номер свідоцтва – 59406;
      - дата видачі – 15.02.2005;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 18.05.2015
      37. Знак для товарів і послуг «РадіоСпот»
      -короткий опис – знак являє собою словесне позначення «РадіоСпот»;
      - номер свідоцтва – 61235;
      - дата видачі – 17.04.2006;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 03.08.2014
      38. Знак для товарів і послуг «RadioSpot»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «RadioSpot»;
      - номер свідоцтва – 61236;
      - дата видачі – 17.04.2006;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 03.08.2014
      39. Знак для товарів і послуг «//Open»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «//Open»;
      - номер свідоцтва – 62128;
      - дата видачі – 15.05.2006;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 03.08.2014
      40. Знак для товарів і послуг «Відкритий доступ»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Відкритий доступ»;
      - номер свідоцтва – 63909;
      - дата видачі – 17.07.2006;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.06.2014
      41. Знак для товарів і послуг «OpenAccess»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «OpenAccess»;
      - номер свідоцтва – 63910;
      - дата видачі – 17.07.2006;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.06.2014
      42. Знак для товарів і послуг «Стрімко»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Стрімко»;
      - номер свідоцтва – 74558;
      - дата видачі – 10.04.2007;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.2015
      43. Знак для товарів і послуг «Стримко»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Стримко»;
      - номер свідоцтва – 74559;
      - дата видачі – 10.04.2007;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.2015
      44. Знак для товарів і послуг «Strimko»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Strimko»;
      - номер свідоцтва – 74560;
      - дата видачі – 10.04.2007;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.2015
      45. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «OGO!», яке складається зі словесного елементу «OGO!», виконаного об’ємними біло-червоними літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді синього овалу;
      - номер свідоцтва – 76245;
      - дата видачі – 10.05.2007;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 29.11.2015
      46. Знак для товарів і послуг «ОГО!»
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ОГО!», яке складається зі словесного елементу «ОГО!», виконаного об’ємними біло-червоними літерами кирилиці на тлі графічного елемента у вигляді синього овалу;
      - номер свідоцтва – 76246;
      - дата видачі – 10.05.2007;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 29.11.2015
      47. Знак для товарів і послуг «Ого»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Ого»;
      - номер свідоцтва – 76639;
      - дата видачі – 25.05.2007;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.2015
      48. Знак для товарів і послуг «Ogo»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Ogo»;
      - номер свідоцтва – 76640;
      - дата видачі – 25.05.2007;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.2015
      49. Знак для товарів і послуг «Міст»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Міст»;
      - номер свідоцтва – 85630;
      - дата видачі – 25.12.2007;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.2015
      50. Знак для товарів і послуг «Инфобан»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Инфобан»;
      - номер свідоцтва – 86147;
      - дата видачі – 10.01.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – – 06.09.2015
      51. Знак для товарів і послуг «Інфобан»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Інфобан»;
      - номер свідоцтва – 86147;
      - дата видачі – 10.01.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.2015
      52. Знак для товарів і послуг «Infoban»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Infoban»;
      - номер свідоцтва – 86148;
      - дата видачі – 10.01.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.2015
      53. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО!», яке виконанеоб’ємними блакитними літерами кирилиці,розмір яких збільшується від початку до кінця, на тлі світло-голубих смуг;
      - номер свідоцтва – 91247;
      - дата видачі – 12.05.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 11.10.2016
      54. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Інтернет – закачаєшся!», де елемент «ОГО!» виконаний об’ємними блакитними літерами кирилиці, розмір яких збільшується від початку до кінця, на тлі світло-голубих смуг, а нижче розміщено одне під одним слова «Інтернет – закачаєшся!», перше з яких виконане синім кольором, а друге – червоним;
      - номер свідоцтва – 93391;
      - дата видачі – 25.06.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 07.11.2016
      55. Знак для товарів і послуг «Плей ТВ»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Плей ТВ»;
      - номер свідоцтва – 95768;
      - дата видачі – 26.08.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 27.03.2017
      56. Знак для товарів і послуг «Плэй ТВ»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Плэй ТВ»;
      - номер свідоцтва – 95769;
      - дата видачі – 26.08.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 27.03.2017
      57. Знак для товарів і послуг «Playtv»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Playtv»;
      - номер свідоцтва – 95770;
      - дата видачі – 26.08.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 27.03.2017
      58. Знак для товарів і послуг «PlayTV»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «PlayTV»;
      - номер свідоцтва – 95771;
      - дата видачі – 10.09.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 27.03.2017
      59. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! КОМПлект», де елемент «ОГО!» виконаний об’ємними блакитними літерами кирилиці, розмір яких збільшується від початку до кінця, на тлі світло-голубих смуг, а нижче розміщене слово «КОМПлект», при цьому перші чотири літери виконані великими друкованими літерами в червоному кольорі, а решта – маленькими друкованими у синьому кольорі;
      - номер свідоцтва – 96499;
      - дата видачі – 10.09.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 03.04.2017
      60. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’mobile» (чорно-білий);
      - номер свідоцтва – 100016;
      - дата видачі – 25.11.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      61. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’» (червоний);
      - номер свідоцтва – 100017;
      - дата видачі – 25.11.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      62. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’tel» (червоний);
      - номер свідоцтва – 100018;
      - дата видачі – 25.11.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      63. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’mobile» (червоний);
      - номер свідоцтва – 100019;
      - дата видачі – 25.11.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      64. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’», яке складається зі словесного елементу «U’», виконаного білими літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату;
      - номер свідоцтва – 100020;
      - дата видачі – 25.11.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      65. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’tel», яке складається зі словесного елементу «U’tel», виконаного білими літерами
      латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату;
      - номер свідоцтва – 100021;
      - дата видачі – 25.11.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      66. Знак для товарів і послуг «U’mobile»
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’mobile», яке складається зі словесного елементу «U’mobile», виконаного білими літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату;
      - номер свідоцтва – 100022;
      - дата видачі – 25.11.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      67. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’», яке складається зі словесного елементу «U’», виконаного сірими літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату;
      - номер свідоцтва – 100023;
      - дата видачі – 25.11.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      68. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’tel», яке складається зі словесного елементу «U’tel», виконаного сірими літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату;
      - номер свідоцтва – 100024;
      - дата видачі – 25.11.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      69. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U’mobile», яке складається зі словесного елементу «U’mobile», виконаного сірими літерами латиниці на тлі графічного елемента у вигляді червоного квадрату;
      - номер свідоцтва – 100025;
      - дата видачі – 25.11.2008;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      70. Знак для товарів і послуг «Мост»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «Мост»;
      - номер свідоцтва – 102082;
      - дата видачі – 26.01.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.09.2015
      71. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ВСЕсвіт плюс», яке складається з графічного елементу у вигляді стилізованої земної півкулі та словесного елементу «ВСЕсвіт плюс» виконаного нижче літерами кирилиці червоного і блакитного кольору;
      - номер свідоцтва – 102356;
      - дата видачі – 26.01.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.08.2017
      72. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’»;
      - номер свідоцтва – 103353;
      - дата видачі – 25.02.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      73. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’tel»;
      - номер свідоцтва – 103354;
      - дата видачі – 25.02.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      74. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’mobile»;
      - номер свідоцтва – 103355;
      - дата видачі – 25.02.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      75. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’» (сірий);
      - номер свідоцтва – 103356;
      - дата видачі – 25.02.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      76. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’tel» (сірий);
      - номер свідоцтва – 103357;
      - дата видачі – 25.02.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 10.08.2017
      77. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U tv», яке складається зі словесних елементів «U» (синього кольору) та «tv» (білого кольору), виконаних на тлі стилізованого телевізійного приймача (червоного кольору);
      - номер свідоцтва – 103613;
      - дата видачі – 25.02.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 25.10.2017
      78. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U tv», яке складається зі словесних елементів «U» та «tv», виконаних на тлі стилізованого телевізійного приймача;
      - номер свідоцтва – 103614;
      - дата видачі – 25.02.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 25.10.2017
      79. Знак для товарів і послуг «U’home»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’home»;
      - номер свідоцтва – 111414;
      - дата видачі – 25.08.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      80. Знак для товарів і послуг «U’mail»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’mail»;
      - номер свідоцтва – 111415;
      - дата видачі – 25.08.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      81. Знак для товарів і послуг «U’TV U’tv»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’TVU’tv»;
      - номер свідоцтва – 111416;
      - дата видачі – 25.08.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      82. Знак для товарів і послуг «U’direct»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’direct»;
      - номер свідоцтва – 111417;
      - дата видачі – 25.08.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      83. Знак для товарів і послуг «U’work»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’work»;
      - номер свідоцтва – 112072;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      84. Знак для товарів і послуг «MyUtel»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «MyUtel»;
      - номер свідоцтва – 112073;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      85.Знак для товарів і послуг «UtelUnet»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «UtelUnet»;
      - номер свідоцтва – 112074;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      86. Знак для товарів і послуг «U’nick U’ник U’нік»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’nickU’никU’нік»;
      - номер свідоцтва – 112075;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      87. Знак для товарів і послуг «U’city U’сити U’сіті»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’cityU’ситиU’сіті» ;
      - номер свідоцтва – 112076;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      88. Знак для товарів і послуг «U’business U’бизнес U’бізнес»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’businessU’бизнесU’бізнес»;
      - номер свідоцтва – 112077;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      89. Знак для товарів і послуг «U’video U’видео U’відео»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’videoU’видеоU’відео»;
      - номер свідоцтва – 112078;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      90. Знак для товарів і послуг «U’tone U’тон»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’toneU’тон»;
      - номер свідоцтва – 112079;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      91. Знак для товарів і послуг «U’Live»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’Live»;
      - номер свідоцтва – 112080;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      92. Знак для товарів і послуг «U’free»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’free»;
      - номер свідоцтва – 112081;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      93. Знак для товарів і послуг «U’world»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’world»;
      - номер свідоцтва – 112082;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      94.Знак для товарів і послуг «U’passport»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’passport»;
      - номер свідоцтва – 112083;
      - дата видачі – 10.09.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      95. Знак для товарів і послуг «U’roam»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’roam»;
      - номер свідоцтва – 112084;
      - дата видачі – 25.11.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      96. Знак для товарів і послуг «U’net»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’net»;
      - номер свідоцтва – 114929;
      - дата видачі – 25.11.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      97. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’try» (червоний);
      - номер свідоцтва – 116448;
      - дата видачі – 25.11.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 12.08.2018
      98. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’try»;
      - номер свідоцтва – 116449;
      - дата видачі – 25.11.2009;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 12.08.2018
      99. Знак для товарів і послуг «U’nion U’ніон U’нион»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U’nionU’ніонU’нион»;
      - номер свідоцтва – 120820;
      - дата видачі – 12.04.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 08.04.2018
      100. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «Твій цифровий дім», яке складається зі словесного елементу «Твій цифровий дім», виконаного синіми літерами кирилиці наприкінці якого розташований графічний елемент у вигляді стилізованого абрису хатинки жовтого кольору;
      - номер свідоцтва – 127968;
      - дата видачі – 10.09.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 04.11.2018
      101. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «U.tv», яке складається зі словесного елементу «U.tv», виконаного білими літерами латиниці на тлі зеленого графічного елемента у вигляді прямокутника зі округленими кутами та загостреним паростком;
      - номер свідоцтва – 130445;
      - дата видачі – 25.10.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.2019
      102. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «Utel», яке складається зі словесного елементу «Utel», виконаного білими літерами латиниці на тлі червоного графічного елемента у вигляді овалу із загостреним паростком;
      - номер свідоцтва – 130446;
      - дата видачі – 25.10.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.2019
      103. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ОГО!», яке складається зі словесного елементу «ОГО!», виконаного білими літерами кирилиці на тлі блакитного графічного елемента у вигляді прямокутника зі округленими кутами та загостреним паростком;
      - номер свідоцтва – 130447;
      - дата видачі – 25.10.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.2019
      104. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «УКРТЕЛЕКОМ», яке складається зграфічного елементу у вигляді трьох геометричних фігурзеленого, блакитного та червоного кольору із загостреними паростками і розташованого під ним та виконаного літерами кирилиці словесного елементу «УКРТЕЛЕКОМ», перші три літери якого виконані у синьому, а решта – у чорному кольорі;
      - номер свідоцтва – 130448;
      - дата видачі – 25.10.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.2019
      105. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «УКРТЕЛЕКОМ», яке складається звиконаного літерами латиниці словесного елементу «УКРТЕЛЕКОМ», перші три літери якого виконані у синьому, а решта – у чорному кольорі та розташованого над його останніми літерами графічного елементу у вигляді трьох геометричних фігурзеленого, блакитного та червоного кольору із загостреними паростками;
      - номер свідоцтва – 130449;
      - дата видачі – 25.10.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.2019
      106. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «УКРТЕЛЕКОМ», яке складається звиконаного літерами кирилиці словесного елементу «УКРТЕЛЕКОМ», перші три літери якого виконані у синьому, а решта – у чорному кольорі та розташованого над його останніми літерами графічного елементу у вигляді трьох геометричних фігурзеленого, блакитного та червоного кольору із загостреними паростками;
      - номер свідоцтва – 130450;
      - дата видачі – 25.10.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.2019
      107. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «УКРТЕЛЕКОМ», яке складається зграфічного елементу у вигляді трьох геометричних фігурзеленого, блакитного та червоного кольору із загостреними паростками і розташованого під ним та виконаного літерами латиниці словесного елементу «УКРТЕЛЕКОМ», перші три літери якого виконані у синьому, а решта – у чорному кольорі;
      - номер свідоцтва – 130451;
      - дата видачі – 25.10.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 20.08.2019
      108. Знак для товарів і послуг «ОГО! Голос»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Голос»;
      - номер свідоцтва – 131693;
      - дата видачі – 25.11.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 15.10.2019
      109. Знак для товарів і послуг «ОГО! Voice»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Voice»;
      - номер свідоцтва – 131693;
      - дата видачі – 25.11.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 15.10.2019
      110. Знак для товарів і послуг «ОГО! Mobile»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Mobile»;
      - номер свідоцтва – 133534;
      - дата видачі – 10.01.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 15.10.2019
      111. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ОГО! Мобільний», яке складається з графічних елементів у вигляді двох прямокутників синього та червоного кольору зі округленими кутами до яких вписані словесні елементи, виконані білими літерами кирилиці «ОГО!» і «Мобільний»;
      - номер свідоцтва – 138685;
      - дата видачі – 10.05.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 11.03.2020
      112. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ІНТЕРНЕТ», яке складається зі словесного елементу «ІНТЕРНЕТ», виконаного літерами кирилиці на тлі блакитного графічного елемента у вигляді прямокутника зі округленими кутами та загостреним паростком;
      - номер свідоцтва – 139840;
      - дата видачі – 10.06.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.04.2020
      113. Знак для товарів і послуг «ОГО! Телефонія»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Телефонія»;
      - номер свідоцтва – 141402;
      - дата видачі – 11.07.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.2020
      114. Знак для товарів і послуг «ОГО! TV»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! TV»;
      - номер свідоцтва – 141403;
      - дата видачі – 11.07.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.2020
      115. Знак для товарів і послуг «ОГО! ТВ»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! ТВ»;
      - номер свідоцтва – 141404;
      - дата видачі – 11.07.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.2020
      116. Знак для товарів і послуг «ОГО! ТЕЛ»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! ТЕЛ» ;
      - номер свідоцтва – 141405;
      - дата видачі – 11.07.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.2020
      117. Знак для товарів і послуг «ОГО! TEL»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! TEL»;
      - номер свідоцтва – 141406;
      - дата видачі – 11.07.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.2020
      118. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ОГО! СТАРТ», яке складається з графічних елементів у вигляді двох прямокутників синього та зеленого кольору зі округленими кутами до яких вписані словесні елементи, виконані білими літерами кирилиці «ОГО!» і «СТАРТ»;
      - номер свідоцтва – 141407;
      - дата видачі – 11.07.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.2020
      119. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ОГО! Wi-Fi», яке складається з графічних елементів у вигляді двох прямокутників синього та чорного кольору зі округленими кутами до яких вписані словесні елементи, виконані білими літерами кирилиці «ОГО!» і «Wi-Fi»;
      - номер свідоцтва – 141408;
      - дата видачі – 11.07.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 09.06.2020
      120. Знак для товарів і послуг
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ВІДЕО», яке складається зі словесного елементу «ВІДЕО», виконаного літерами кирилиці на тлі зеленого графічного елемента у вигляді прямокутника зі округленими кутами та загостреним паростком;
      - номер свідоцтва – 144033;
      - дата видачі – 12.09.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.04.2020
      121. Знак для товарів і послуг «ОГО! Телебачення»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! Телебачення»;
      - номер свідоцтва – 144993;
      - дата видачі – 26.09.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 13.07.2020
      122. Знак для товарів і послуг «ОГО! ТБ»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «ОГО! ТБ»;
      - номер свідоцтва – 144994;
      - дата видачі – 26.09.2011;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 13.07.2020
      123. Знак для товарів і послуг «ГОЛОС» (комбінований)
      - короткий опис – знак являє собою комбіноване позначення «ГОЛОС», яке складається зі словесного елементу «ГОЛОС», виконаного літерами кирилиці на тлі червоного графічного елемента у вигляді овалу із загостреним паростком;
      - номер свідоцтва – 155421;
      - дата видачі – 10.05.2012;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 06.04.2020
      124. Знак для товарів і послуг «U.fiber»
      - короткий опис –знак являє собою словесне позначення «U.fiber»
      - номер свідоцтва – 164097;
      - дата видачі – 26.11.2012;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 17.01.2022
      125. Знак для товарів і послуг «U.wire»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення «U.wire»
      - номер свідоцтва – 164098;
      - дата видачі – 26.11.2012;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 17.01.2022
      126. Знак для товарів і послуг «U.wall»
      - короткий опис – знак являє собою словесне позначення«U.wall»
      - номер свідоцтва –164099;
      - дата видачі –26.11.2012;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності –17.01.2022
     
      3 Патенти на промислові зразки
      127. Промисловий зразок «Картка поповнення рахунку «ВСЕСВІТ ПЛЮС»
      - короткий опис – картка являє собою площинний прямокутник, виконаний зі спеціального пластику (полівінілхлориду) або картону з округленими кутами, на який нанесені захищені скретч-смугою унікальні реквізити та коди доступу (персональний ідентифікаційний номер, ПІН-код), та інша необхідна для користування передплаченими послугами інформація.;
      - номер патенту – 20993;
      - дата видачі – 11.10.2010;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 26.05.2020 за умови щорічної сплати зборів за підтримання чинності патенту
      128. Промисловий зразок «Універсальна телекомунікаційна картка «ВСЕСВІТ ПЛЮС» (2 варіанти)
      - короткий опис – картка являє собою площинний прямокутник, виконаний зі спеціального пластику (полівінілхлориду) або картону з округленими кутами, на який нанесені захищені скретч-смугою унікальні реквізити та коди доступу (персональний ідентифікаційний номер, ПІН-код), та інша необхідна для користування передплаченими послугами інформація.;
      - номер патенту – 23762;
      - дата видачі – 10.09.2012;
      - орган, що видав – Державна служба інтелектуальної власності;
      - строк (термін) дії документа, що засвідчує права інтелектуальної власності – 23.12.2021 за умови щорічної сплати зборів за підтримання чинності патенту
     
      Напрями використання об’єктів авторського права – у власному виробництві.
      Напрями використання торговельних марок (знаків для товарів і послуг) та промислових зразків – ідентифікація та просування на ринку телекомунікаційних послуг товариства.
      Заходи, яких вживає емітент для охорони ОПІВ – своєчасне набуття правової охорони та моніторинг споріднених послуг на існуючому ринку телекомунікаційних послуг.
     
     
     

      4.11. Українське система оподаткування налічує багато податків, податкове законодавство часто змінюється, допускає різні тлумачення, може застосовуватися ретроспективно, а в деяких випадках, є суперечливим. Не зважаючи на це Група здійснює господарську діяльність відповідно до вимог чинного законодавства України.
     
      4.12. За звітний період ПАТ "Укртелеком" витратило на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи суму в розмірі 464,53 тис. грн., а саме на виконання досліджень та розробку нормативно-технічних документів:
      - Розробка концепції створення Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України з урахуванням вимог забезпечення техногенної та інформаційної безпеки України;
      - Розроблення діючої моделі системи обміну даними між системами MS Project Server 2012 та "Парус- підприємство 8.5.2;
      - Розробка нормативно-правових актів системи управління охороною праці ПАТ "Укртелеком" щодо оцінки готовності структурних підрозділів філії до виконання робіт з підвищеною небезпекою та розробки положення про навчання з питань безпеки при технічній експлуатації електроустановок та Довідник з охорони праці та пожежної безпеки для працівників зв’язку. Перегляд та доповнення;
      - Розроблення автоматизованої системи управління реєстром портфелів проектів з використанням Web доступу;
      - Формування, обробка і передавання параметрів викликів при застосуванні послуг "переадресування" у мережі спільноканальної сигналізації № 7 України. Правила;
      - Організація доступу абонентів ПАТ "Укртелеком" до пунктів управління екстренними послугами за номерами 112, 101 ,102, 103, 104. Положення;
      - Технічна експлуатація мережі та параметри пристроїв синхронізації. Правила;
      - Розробка програм та методик щодо протоколів мереж наступного покоління (взаємодія протоколу SIP з підсистемою ISUP СКС №7 (профілі A та B) та транспортування сигналізації через мережу ІР (SIGTRAN);
      - Застосування стаціонарних кислотних акумуляторних батарей на об'єктах телекомунікаційних мереж ПАТ "Укртелеком". Вимоги;
      - Технічна експлуатація обладнання та мереж доступу з архітектурами FTTB ("оптоволокно в будівлю") та FTTН ("оптоволокно в приміщення абонента"). Правила;
      - Дослідження питань проектування та побудови лінійно кабельних споруд ПАТ "Укртелеком" та актуалізація ВБН В.2.2-45-1-2004 "Проектування телекомунікацій. Лінійно-кабельні споруди";
      - Приймання та технічна експлуатація мереж широкосмугового радіодоступу стандарту ІЕЕЕ 802.11. Правила.
     
      4.13. У звітному періоді обсяг освоєних капіталовкладень склав - 457 029 тис. грн.
     
      4.14. Діяльність товариства не відноситься до Переліку видів діяльності та об’єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, затвердженого постановою КМУ від 27 липня 1995 р. № 554, для яких здійснення державної екологічної експертизи є обов’язковим. В окремих випадках, що визначаються територіальними органами Мінприроди, проводиться державна екологічна експертиза під час виконання проектних робіт на будівництво або реконструкцію об’єктів, відповідно до Закону України “Про екологічну експертизу”, ДБН А.2.2-1–2003 “Склад і зміст матеріалів оцінки дій на навколишнє середовище при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд”.
      У своїй діяльності Група керується вимогами національного екологічного законодавства та вимогами міжнародних договорів України, згоду на обов’язковість виконання яких надано Верховною Радою України, зокрема:
      1. Конституцією України, стаття 41 якої наголошує, що “використання власності не може завдавати шкоди правам, свободам та гідності громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі”.
      2. Законами України:
      “Водний кодекс”, “Земельний кодекс”, “Кодекс України про надра”, “Податковий кодекс України. Розділ VIII. Екологічний податок”, “Про охорону навколишнього природного середовища”, “Про відходи”, “Про охорону атмосферного повітря”, “Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення”, “Про охорону земель”, “Про тваринний світ”, “Про природно-заповідний фонд України”, “Про Червону книгу України”, “Про рослинний світ”, “Про екологічний аудит”, “Про екологічну експертизу”.
      3. Актами Кабінету Міністрів України:
      - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 травня 2011 року №577-р "Про затвердження Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки".
      - Постанова КМ, від 1992.08.10, № 459 "Про порядок видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів і встановлення лімітів використання ресурсів загальнодержавного значення".
      - Постанова КМ, від 1993.04.19, № 287 "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд України".
      - Постанова КМ, від 1993.06.01, № 399 "Про розміри компенсації за добування (збирання) та шкоду, заподіяну видам тварин і рослин, занесеним до Червоної книги України".
      - Постанова КМ, від 1995.06.20, № 440 "Про затвердження Порядку одержання дозволу на виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів".
      - Постанова КМ, від 1995.07.27, № 554 "Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку".
      - Постанова КМ, від 1995.10.31, № 870 "Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу".
      - Постанова КМ, від 1995.11.02, № 881 "Про затвердження Порядку державного обліку наявності та використання пестицидів і агрохімікатів".
      - Постанова КМ, від 1995.11.23, № 935 "Про заходи щодо охорони водно-болотних угідь, які мають міжнародне значення".
      - Постанова КМ, від 1995.12.28, № 1062 "Про організацію виконання Монреальського протоколу по речовинах, що руйнують озоновий шар".
      - Постанова КМ, від 1996.02.29, № 269 "Про затвердження Правил охорони внутрішніх морських вод і територіального моря від забруднення та засмічення".
      - Постанова КМ, від 1996.04.08, № 413 "Про затвердження Порядку ведення державного водного кадастру".
      - Постанова КМ, від 1996.05.08, № 486 "Про затвердження Порядку визначення розмірів і меж водоохоронних зон та режиму ведення господарської діяльності в них".
      - Постанова КМ, від 1996.05.13, № 502 "Про затвердження Порядку користування землями водного фонду".
      - Постанова КМ, від 1996.06.13, № 644 "Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи".
      - Постанова КМ, від 1996.09.11, № 1100 "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин та перелік забруднюючих речовин, скидання яких нормується".
      - Постанова КМ, від 1996.09.17, № 1147 "Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів".
      - Постанова КМ, від 1996.10.17, № 1274 "Про Програму припинення в Україні виробництва та використання озоноруйнуючих речовин".
      - Постанова КМ, від 1998.07.10, № 1057 "Про затвердження Концепції охорони та відтворення навколишнього природного середовища Азовського і Чорного морів".
      - Постанова КМ, від 1998.08.03, № 1218 "Про затвердження Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів"
      - Постанова КМ, від 1998.08.03, № 1217 "Про затвердження Порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів".
      - Постанова КМ, від 1998.08.03, № 1216 "Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів".
      - Постанова КМ, від 1998.08.03, № 1198 "Про єдину державну систему запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характер"
      - Постанова КМ, від 1998.12.18, № 2024 "Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів"..
      - Постанова КМ, від 1999.03.01, № 303 "Про затвердження Порядку встановлення нормативів збору за забруднення навколишнього природного середовища і стягнення цього збору".
      - Постанова КМ, від 1999.04.08, № 559 "Про такси для обчислення розміру шкоди, заподіяної зеленим насадженням у межах міст та інших населених пунктів"
      - Постанова КМ, від 1999.05.18, № 836 "Про затвердження нормативів збору за спеціальне водокористування".
      - Постанова КМ, від 1999.08.16, № 1494 "Про затвердження Порядку справляння збору за спеціальне використання водних ресурсів та збору за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту".
      - Постанова КМ, від 2000.07.13, № 1120 "Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів".
      - Постанова КМ, від 2001.01.24, № 50 "Про затвердження загальних вимог до здійснення переробки, утилізації, знищення або подальшого використання вилученої з обігу неякісної та небезпечної продукції".
      - Постанова КМ, від 2001.11.29, № 1598 "Про затвердження переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню".
      - Постанова КМ, від 2001.12.13, № 1655 "Про затвердження Порядку ведення державного обліку в галузі охорони атмосферного повітря".
      - Постанова КМ, від 2001.12.28, № 1780 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел".
      - Постанова КМ, від 2002.03.13, № 321 "Про затвердження Порядку погодження та видачі дозволів на спеціальне водокористування та внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1992 р. N 459".
      - Постанова КМ, від 2002.03.13, № 300 "Про Порядок розроблення і затвердження нормативів граничнодопустимого рівня впливу фізичних та біологічних факторів стаціонарних джерел забруднення на стан атмосферного повітря".
      - Постанова КМ, від 2002.03.13, № 299 "Про Порядок розроблення та затвердження нормативів екологічної безпеки атмосферного повітря".
      - Постанова КМ, від 2002.03.13, № 303 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах та впливу фізичних факторів пересувних джерел забруднення атмосферного повітря".
      - Постанова КМ, від 2002.03.13, № 302 "Про затвердження Порядку проведення та оплати робіт, пов'язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку підприємств, установ, організацій та громадян-підприємців, які отримали такі дозволи"
      - Постанова КМ, від 2002.03.13, № 301 "Про затвердження Порядку погодження і видачі дозволів на провадження діяльності, пов'язаної із штучними змінами стану атмосфери та атмосферних явищ у господарських цілях".
      - Постанова КМ, від 2002.03.29, № 432 "Про затвердження Порядку видачі дозволів на експлуатацію устаткування з визначеними рівнями впливу фізичних та біологічних факторів на стан атмосферного повітря, проведення оплати цих робіт та обліку підприємств, установ, організацій і громадян-підприємців, які отримали такі дозволи".
      - Розпорядження КМ, від 2003.11.26, № 723-р "Про деякі заходи щодо поліпшення роботи у сфері поводження з небезпечними відходами".
      - Постанова КМ, від 2004.03.04, № 256 "Про затвердження Програми припинення виробництва та використання озоноруйнівних речовин на 2004 - 2030 роки".
      - Постанова КМ, від 2004.08.25, № 1107 "Про затвердження Порядку розроблення та затвердження нормативів питного водопостачання".
      - Розпорядження КМ від 2007.10.17 № 880-р "Про схвалення Концепції національної екологічної політики України на період до 2020 року".
      - Постанова КМ від 2007.11.14, №1324 "Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки".
      - Постанова КМ, від 2008.03.19, № 212 "Про затвердження критеріїв розподілу суб’єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для навколишнього природного середовища та періодичності здійснення заходів державного нагляду (контролю)".
      - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.07.2012 № 589-р "Про затвердження плану заходів з виконання Стокгольмської конвенції про стійкі органічні забруднювачі".
      - Постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2012 № 1030 "Про розмір компенсації за незаконне добування, знищення або пошкодження видів тваринного і рослинного світу, занесених до Червоної книги України, а також за знищення чи погіршення середовища їх перебування (зростання)"
      - Розпорядження Кабінету Міністрів України від 03.01.2013 № 22-р "Про схвалення Концепції Загальнодержавної програми поводження з відходами на 2013-2020 роки".
     

      4.15. Ukrtel Global GmbH
      Основний вид діяльності- телекомунікації.
      Основний види послуг - надання телекомунікаційних послуг.
      Основний клієнт, співпраця з яким приносить більше 10% доходу є компанія Arbinet. З компанією Arbinet укладено договір на надання телекомунікаційних послуг.
      Ukrtel Global GmbH не здійснює спільної діяльності.
      Рішенням Правління ПАТ "Укртелеком" було визначено напрямки діяльності дочірнього підприємства на які отримано відповідні дозволи.
      Права інтелектуальної власності у дочірнього підприємства відсутні.
      Ukrtel Global GmbH діє на підставі чинного законодавства Німеччини.
      Ukrtel Global GmbH науково-дослідну політику не здійснює.
      Ukrtel Global GmbH протягом звітного періоду капітальних або фінансових інвестицій не здійснювало.
     
      ТОВ "ТриМоб"
      Основний види діяльності:
      Діяльність у сфері безпроводового електрозв'язку.
      41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель.
      42.21 Будівництво трубопроводів.
      42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій.
      61.10 Діяльність у сфері проводового електрозв'язку.
      61.90 Інша діяльність у сфері електрозв'язку.
      Основний види послуг - надання послуг рухомого мобільного зв'язку.
     
      Інформація про основні тенденції розвитку галузі:
      На сьогоднішній день галузь телекомунікаційних послуг має такі ознаки: покриття технології GPRS/EDGE в Україні фактично співпадає з покриттям GSM-зв’язку, охоплюючи більше 90% території країни, а нове покоління 3G можуть спробувати далеко не всі жителі України. Користуватися даними послугами на сьогоднішній день можуть в основному мешканці крупних міст та обласних центрів в зв`язку з обмеженістю покриття.
      Загалом абонентська база та показники доходності є сталими. Зміни показників є незначними.
      Основними учасниками на ринку мобільного 3G-Інтернету є наступні оператори:
      Мають власну мережу 3G:
      • ПАТ «Укртелеком» (ТМ «3mob») – технологія UMTS;
      • ЗАТ «Телесистеми України» (ТМ «PEOPLEnet») – технологія СDMA EV-DO;
      • «International Telecommunication Company» (ТМ «CDMA Україна») – технологія СDMA EV-DO;
      • ТОВ «Інтертелеком» (ТМ «Інтертелеком») – технологія СDMA EV-DO;
      • ПрАТ «МТС УКРАЇНА» – технологія СDMA EV-DO;
      Орендована мережа 3G у ВАТ «Укртелеком» (технологія UMTS):
      • ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.» (ТМ «Київстар»).
      За рейтингом операторів бездротового доступу до мережі Інтернет за кількістю абонентів станом на кінець 2012 року:
      i. ЗАТ «Київстар Дж.Ес.Ем.»;
      ii. ПрАТ «МТС УКРАЇНА»;
      iii. ТОВ «Астеліт»;
      iv. ТОВ «Інтертелеком»;
      v. ЗАТ «Телесистеми України»;
      vi. ТОВ «ТриМоб»;
      vii. ТОВ «Українські новітні технології»;
      viii. ТОВ «Інтелектуальні комунікації».
     
      ТОВ «ТриМоб» пропонує своїм абонентам унікальні пакети швидкісного (до 7,2 мбіт/с) мобільного Інтернету третього покоління стандарту 3G (UMTS). ТриМоб надає послуги зв`язку на всій території України. Стійке покриття забезпечується в кожному обласному центрі, місті Києві та Севастополі, а також у їх містах сателітах.
      Привабливість послуг також забезпечується низькою вартістю Інтернет-трафіку (від 0,7 коп. за Мбайт) на швидкості до 7,2 МБ/с.
      На кінець 2012 року кількість абонентів ТОВ «ТриМоб» склала більше 1млн, доля оператору на ринку – 1,8%.
      Інформація про систему збуту продукції:
      a. Продаж послуг мобільного зв`язку ТОВ «ТриМоб» здійснюється шляхом:
      - укладанням письмового договору з Абонентом – контрактна форма обслуговування;
      - без укладання письмового договору – передплачена форма обслуговування.
      b. Поповнення здійснюється з використанням телефонних карток поповнення рахунку та через мережу посередників: банківські та не банківські фінансові установи.
      c. Продаж здійснюється через агентську та дистриб`юторську мережі. Через агентську – продаж послуг контрактної форми обслуговування. Через дистриб`ют орську – стартові пакети та телефонні картки поповнення рахунку.
      d. Постачання USIM-карток, стартових пакетів та телефонних карток поповнення рахунку здійснюється безпосередньо від «ТриМоб» до агентів та дистриб`ютерів.
      e. Основні ринки збуту: великі міста та обласні центри України.
      f. Сезонність на продаж послуг ТОВ «ТриМоб» не впливає.
     
      Клієнтів через яких отримано 10% або більше доходу ТОВ «ТриМоб» не має.
      ТОВ "ТриМоб" не здійснює спільної діяльності.
      ТОВ «ТриМоб» має наступні ліцензії та дозволи:
      - Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом, реєстраційний № 6671, видана 18.11.2011 Національною комісією з питань регулювання зв’язку України; строк дії по 04.12.2016;
      - Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом, реєстраційний № 6670, видана 18.11.2011 Національною комісією з питань регулювання зв’язку України; строк дії по 14.12.2020;
      - Ліцензія на користування радіочастотним ресурсом, реєстраційний № 6672, видана 18.11.2011 Національною комісією з питань регулювання зв’язку України; строк дії по 03.07.2017;
      - Ліцензія на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку на всій території України, видана 18.11.2011 (№ рішення про видачу 648) Національною комісією з питань регулювання зв’язку України; строк дії по 14.12.2020;
      - Дозвіл на використання номерного ресурсу (код мережі 55-Х1Х2=(00-63); Х3=(0-3) пунктів сигнальної мережі СКС-7 на території України), виданий 30.12.2011 (рішення №20) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, строк дії по 14.12.2020;
      - Дозвіл на використання номерного ресурсу (код ідентифікації мережі рухомого зв’язку MNC 07 на території України), виданий 23.12.2011 (№ рішення № 6) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, строк дії по 14.12.2020;
      - Дозвіл на використання номерного ресурсу (ідентифікаційний код мережі рухомого (мобільного) зв’язку 91 на території України), виданий 23.12.2011 (№ рішення 6) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, строк дії по 14.12.2020;
      - Дозвіл на використання номерного ресурсу (міжнародний код 4-242-2 пункту сигнальної мережі СКС-7 у м. Київ), виданий 30.12.2011 (№ рішення 20) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, строк дії по 14.12.2020.
     
      ТОВ «ТРИМОБ» має права інтелектуальної власності:
      - свідоцтво на знак для товарів і послуг №164045, видане Державною службою інтелектуальної власності України (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.11.2012). Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 23.12.2021;
      - свідоцтво на знак для товарів і послуг №164798, видане Державною службою інтелектуальної власності України (зареєстровано в Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 10.12.2012). Очікувана дата закінчення строку дії свідоцтва 28.05.2022;
      - ТОВ «ТриМоб» використовується торгова марка «ОГО! Мобільний» на умовах Ліцензійного договору №4-4/287 від 15.10.2012, укладеного між Публічним Акціонерним Товариством «Укртелеком» та Товариством з обмеженою відповідальністю «ТРИМОБ».
      ТОВ "ТриМоб" науково-дослідну політику не здійснює.
     
      Інформація стосовно фінансових показників ТОВ "ТриМоб" та Ukrtel Global GmbH є консолідованою та відображена у складі доходів Компанії
     
     
     
     

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. Станом на 31.12.2012 року первісна вартість основних засобів складає - 25 529 198 тис.грн., на 31.12.2011 року - 24 750 419 тис.грн. Сума нарахованого зносу на основні засоби, станом на 31.12.2012 року, складає - 18 448 366 тис.грн., на 31.12.2011 року – 17 609 396 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів, станом на 31.12.2012 року складає - 7 080 832 тис.грн, на 31.12.2011 року – 7 141 023 тис.грн. Переоцінка основних засобів у звітному періоді не проводилась.
      Умови користування основними засобами забезпечують організацію та надання телекомунікаційних послуг та інших Статутних вимог ПАТ Укртелеком". Ступінь використання основних засобів дозволяє майже на 100 відсотків експлуатувати наявне майно. Знос основних засобів, станом на 31.12.2012 року, становить 72%. Амортизація основних фондів у бухгалтерському обліку протягом 2012 року нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на очікуваний строк використання об’єкта. Збільшення вартості діючих основних засобів відбувається внаслідок витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єктів (модернизації, добудови, дообладнання, реконструкції, тощо). Зменшення вартості основних засобів відбувається внаслідок часткового вилучення основних засобів як морально застарілих, фізично зношених комплектуючих, повного вилучення з виробництва внаслідок застосування нових технологій, та інших надзвичайних ситуацій.
     
      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення
      Міжнародна, міжміська та місцева телефонна мережа .
      На міжнародній та міжміський телефонній мережі ПАТ "Укртелеком" станом на 31.12.2012 року працює 54 цифрових систем комутації, які виконують функції організації міжміського та міжнародного телефонного зв'язку: 26 АМТС, 20 ОПТС з функціями опорно-транзитних станцій на внутрішньозоновій мережі, 5 МЗТС та 3 МЦК таких типів: 5ESS (23 системи) EWSD (27 систем), Si-2000 (3 системи) та одна - типу
      STAREX TX-1.
      Монтована ємність АМТС, ОПТС (з) МЗТС, МЦК сладає 529,56 тис. т.п.
      Зазначені цифрові комутаційні системи введені в експлуатацію в 1993-2003 роках.
      Станом на 31.12.2012р. на місцевих телекомунікаційних мережах товариства експлуатується 14 379 АТС, в тому числі на міській мережі – 3 644, на сільській – 10 735. Монтована ємність місцевої мережі становить 10 875,68 тис. номерів, в тому числі міської мережі - 9 244,68 тис номерів, сільської – 1 631, 0 тис. номерів.
      На місцевій мережі товариства експлуатуються аналогові (декадно-крокові, координатні, квазіелектронні) та цифрові АТС типу: ЕАТС-ЦА системи С-32, ЕАТС системи «Дніпро», 5ESS, EWSD, 1000 Е-10, Si-2000, DTS-3100, STAREX ТХ-1, Донець, Квант-Е, СТМ-256х, ЄС-11, Ф-1500, МТ-20/25, Атлант, Сосна, СОМ 2000/600, Квант-СіС, Meridian, Тест, РТС-128, Каскад- Карпати, Hicom , Протон, Елта-200, BZ-5000, VFA, Definity, HTC-1100E.
      Рік випуску ДК АТС, які експлуатуються на мережі ПАТ "Укртелеком" 1961÷1984рр., координатних - 1967÷1998рр., квазіелектронних 1987÷2000рр., цифрових 1987÷2011рр.
      Станом на 31.12.2012р. на міській телефонній мережі товариства організовано 1 900 463 каналів систем передавання в тому числі 122 аналогових. На сільській телефонній мережі організовано 261 720 каналів систем передавання в тому числі 2 279 аналогових.
     
      Телеграфна мережа
      На телеграфній мережі експлуатується обладнання:
      – Станції комутації каналів типу ІСК 2,4 – 4 шт. Рік вводу 1993-1998.
      – Станція комутації каналів типу ELTEX – 1 шт. Рік вводу 1994.
      Монтована ємність станцій комутації каналів 5440 т.п.
      – Електронні телеграфні концентрёатори ЕТК-КП2 – 26 шт. Рік вводу 1997-2007. Монтована ємність 2728 т.п.
      – Каналоутворююче обладнання випуску до 1991 року.
      – Кінцеве телеграфне обладнання випуску до 1991 року
     
      Мережа СКС-7
      Для забезпечення транзиту сигнального трафіка мережі СКС-7 використовуються 2 відокремлені транзитні пункти сигналізації (далі – STP-SA) типу SURPASS hiS 700 у містах Київ і Львів, на яких створено 230 ланок сигналізації в міжнародній та національній мережі СКС-7. Обладнання STP-SA введено в експлуатацію в 2006р.
     
      Транспортна мережа
      Станом на 31.12.2012р. обладнання транспортної мережі (магістральної та зонової мереж SDH, DWDM, CWDM) становить 1538 мережевих елементів цифрових систем передачі, транспортної місцевої мережі SDH та РDH – 2602 елементів мережі.
      Протяжність каналів зв’язку на транспортній телекомунікаційній мережі (магістральній, внутрішньозоновій та місцевій мережах) по задіяній та монтованій ємності станом на 31.12.2012р:
      - по монтованій ємності становить – 790764,60 тис. пот./км.;
      - по задіяній ємності – 689456,72 тис. пот./км.
      Задіяна ємність обладнання транспортної мережі станом на 31.12.2012 складає 87,19%.
      Приріст по задіяній ємності становить 1386,37 тис. пот*км.
      Станом на 31.12.2012р. для потреб користувачів мережі Інтернет товариства організовано 28 зовнішніх каналів зв’язку ємністю 10 Гбіт/с. кожен, таким чином загальна ємність зовнішніх каналів мережі Інтернет товариства 280 Гбіт/с.
      Обладнання мережі широкосмугового доступу станом на 31.12.2012 – монтована ємність – 1 736 тис. портів, задіяна – 1 541 тис. портів.
     
      Енергозабезпечення
      Станом на 31.12.2012 року для забезпечення електроживленням телекомунікаційного обладнання на мережі товариства застосовується 17975 одиниць установок електроживлення постійним струмом (ЕЖУ), з яких 11443 відпрацювали вже більше 20 років. Крім того для підвищення необхідного рівня безперебійного електроживлення під час відключень зовнішнього електропостачання застосовується 21652 групи акумуляторних батарей (АБ), з яких 6747 груп мають ємність менше 70 % , 1893 одиниці стаціонарних і 328 пересувних дизельних електростанцій, а також 2109 одиниць бензинових агрегатів.
      Для забезпечення необхідних температурних режимів роботи обладнання на об’єктах товариства встановлено 13853 одиниці кондиціонерів, з них 2047 одиниць фізично зношені та потребують заміни.
     
      Метрологічне забезпечення
      На мережі товариства знаходяться в експлуатації більше 170 тис. засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) для виконання вимірювань на цифрових та оптичних системах передачі, мідних кабельних лініях, які застосовують технологію ADSL та проведення експлуатаційних вимірювань параметрів електроустановок. Парк засобів вимірювальної техніки у філіях застарілий. Понад 85 % ЗВТ пропрацювали більше 15 років. `
     
      Лінійно – кабельні споруди
      Транспортна телекомунікаційна (первинна) мережа ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2012р. включає: 39 325,96 км волоконно-оптичних ліній зв’язку, 140 747,26 км сільських з’єднувальних ліній на кабелях з металевими провідниками, 49 584,15 км кабельних ліній магістральної та внутрішньозонової мережі з металевими провідниками.
      Загалом протяжність кабельних ліній транспортної телекомунікаційної мережі становить 229 657,37 км.
      Лінійно-кабельні споруди місцевої телефонної мережі ПАТ «Укртелеком» станом на 01.01.2013 року складаються з 1000,17 тис. км кабельних ліній зв’язку, в тому числі:
      - з використанням багатопарного кабелю – 397,43 тис. км,
      - з використанням кабелю типу МКС, КСПП – 45,54 тис. км;
      - з кабелем типу ПРППМ – 557,2 тис. км.
      Кількість кабельних шахт становить 1 617 шт., колодязів кабельної каналізації – 801 586 шт., протяжність кабельної каналізації становить 42 404,2 км.
     
      Мережа проводового мовлення
      Мережа проводового радіомовлення ПАТ «Укртелеком» станом на 31.12.2012 року охоплює понад 10,649 тис. населених пунктів. Роботу мережі забезпечує 3504 радіотрансляційних вузлів (РТВ), з них 2412 обладнані транзисторними підсилювачами, 544 комбіновані (обладнані транзисторними та ламповими підсилювачами) та 548 обладнані ламповими підсилювачами.
      Загальна протяжність ліній радіофікації становить 321,9 тис. км, з них майже 184,4 тис. км ― повітряні лінії, в тому числі 161,3 тис. км підвішені на опорах ЛЕП та 115,782 тис. км ― кабельні лінії.
      Початок вводу в експлуатацію основної частини обладнання проводового мовлення та ліній радіофікації – 70-ті роки.
      Кількість основних радіоточок на мережі проводового радіомовлення товариства становить 1,894 млн.
     
      Таксофонна мережа
      На таксофонні мережі ПАТ «Укртелеком» на кінець 2012 року задіяні 9 611 таксофонів. Із них карткових типу ТК-121 –7 105 од., типу Стек-103 - 26 од.; комбінованих типу Ротор 2000У (оплата послуг картками або монетами)– 2 197 од.; монетних типу Ротор 2000У – 283 од. Всі таксофони підключені до 59 систем управління таксофонними мережами: 36 систем управління таксофонами ТК-121 типу «Сіріус-ХХІ», 2 системи управління таксофонами Стек-103 типу «Стек-103» та 21 система управління таксофонами Ротор-2000У типу «ГАММА».
      Усі таксофони надають послуги універсального зв’язку – місцеві, міжміські та міжнародні. Із них: 6 622 таксофони надають послуги вхідного зв’язку на таксофон, 16 таксофонів працюють через радіо подовжувачі.
      Протягом 2012 року загальна кількість таксофонів на мережі ПАТ «Укртелеком» зменшилася на 13 015 одиниць (22 626 одиниць на кінець 2011 р.). Кількість задіяних систем управління таксофонами зменшилася на 10 одиниць. (69 одиниць на кінець 2011 р.).
     
      В межах інвестиційного плану ПАТ Укртелеком» на 2012 рік придбано та впроваджено:
      - 61 група акумуляторних батарей;
      - локальне устаткування збору та обробки даних;
      - заміна 215 лічильників електроенергії;
      - придбано ЗІП для телекомунікаційного обладнання;
      - придбано технологічне обладнання для переключення абонентських ліній з метою вивільнення орендованих приміщень та для відновлення роботи мережі після стихійних явищ.
      Проектом інвестиційного плану витрат на модернізацію обладнання в 2013 році для забезпечення працездатності телекомунікаційної мережі передбачені обсяги капіталовкладень в сумі 20,0 млн. грн.
     
      5.3. Витрати Групи на технічне обслуговування та ремонт за 2012 рік склали - 222 256 тис. грн. (при 279 152 тис. грн. за 2011 рік)
     
      5.4. Вартість оформлених у заставу основних засобів – 1 392 699 тис. грн.
      Станом на 31.12.2012р. для забезпечення виконання зобов’язань ПАТ "Укртелеком" за Генеральною кредитною угодою з ПАТ «Укрексімбанк» від 19.12.2011 №151111N7 товариством укладено 5 іпотечних договорів, якими передано в іпотеку 52 об’єкти, розташовані за 24 адресами у містах Київ, Львів, Одеса та Донецьк.
      Передавання нерухомості в іпотеку накладає обмеження на реалізацію товариством прав власності на неї. Відповідно до ст. 12 Закону України «Про іпотеку» всі правочини щодо розпорядження предметом іпотеки (його частиною), а саме: відчуження, передача в наступну іпотеку, спільну діяльність, лізинг, оренду чи користування повинні здійснюватись виключно з письмової згоди іпотекодержателя.
      Між ПАТ «Укртелеком» та АТ «Сбербанк Росії» укладено договори про відкриття кредитних ліній. Зобов’язання товариства за кредитними лініями забезпечені договорами застави, укладеними між ПАТ «Укртелеком» та АТ «Сбербанк Росії».
     
      З метою забезпечення викладених у кредитних договорах зобов’язань ПАТ «Укртелеком» в особі філій передало в заставу основні засоби (обладнання).
     
      5.5. Станом на 31.12.2012р. Компанія мала договірні збов'язання на придбання основних засобів на суму - 142 787 тис грн.
     
      5.6. Залишкова вартість основних засобів Групи, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція, тощо) – 76 329 тис. грн..
      Первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів – 10 239 084 тис. грн.
      Первісна вартість основних засобів - 25 529 198 тис. грн.
      Залишкова вартість основних засобів - 7 080 832 тис. грн.
     
      5.7. У звітному періоді переоцінка основних засобів не проводилась, відповідно з цим, зміни розміру додаткового капіталу не було.
     
      5.8. Станом на 01.01.2012р. обсяги незавершеного будівництва становили - 755 955 тис.грн.; на кінець звітного періоду, станом на 31.12.2012р. - 359 040 тис. грн.
     

      5.9. Основні засоби дочірніх підприємств ТОВ "ТриМоб" та Ukrtel Global GmbH є консолідованими на рівні материнської Компанії
     

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Станом на 31.12.2012 облікова чисельність працівників становила - 59902 чол., з яких 59098 чол. працюють у філіях товариства. За основним місцем роботи у товаристві у звітному періоді працювало - 59279 осіб, за суміцництвом - 623 осіб, на умовах неповного робочого часу - 1951 особи. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду штатних працівників ПАТ "Укртелеком" склав - 2 090 559 тис.грн.,
     
      6.2. У товаристві створена та діє Об'єднана профспілкова організація ПАТ "Укртелеком". Колективний договір між адміністрацією ПАТ "Укртелеком" та трудовим колективом (працівниками) був схвалений конференцією трудового колективу 04.05.2011р. та підписаний сторонами. Термін дії договору 2011-2014 роки.
      Колективний договір укладений з метою регулювання виробничих, трудових, соціально-економічних відносин і погодження інтересів працівників та власника на підставі чинного законодавства України. Колективний договір встановлює взаємні зобов'язання ПАТ "Укртелеком" та Комітету Об'єднаної профспілкової організації ПАТ "Укртелеком". Колективним договором ПАТ "Укртелеком" для соціального захисту працівників передбачено перелік пільг:
      - матеріальна допомога (на лікування, поховання, за стихийним лихом та за сімейними обставинами);
      - одноразова грошова виплата при звільненні працівників (при виході на пенсію);
      - надання працівникам путівок на санаторне-курортне лікування й відпочинок.
      В компанії запроваджені системи мотивації персоналу, які сприяють підвищенню ефективності та конкурентноспроможності товариства та залежать від результатів діяльності підприємства в цілому та враховують трудовий внесок кожного працівника:
      - преміювання працівників за основними результатами господарської діяльності;
      - преміювання працівників пріоритетних напрямків за спеціальними системами преміювання;
      - індивідуальне заохочення працівниікв за виконання особливо важливих завдань.
     
      6.3. Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» здійснює кадрову політику, яка спрямована на:
      • своєчасне забезпечення товариства кваліфікованими спеціалістами, здатними якісно виконувати завдання, що сприяє досягненню цілей бізнесу;
      • створення позитивного іміджу товариства на ринку праці як привабливого й перспективного роботодавця.
      Працівники товариства, що мають вищу освіту становлять 67%, з яких з повною вищою освітою - 40%, базовою та неповною вищою - 27%. відповідно, серед керівників вищу освіту мають 98%, серед професіоналів цей відсоток становить 99%.
      Одним із головних напрямів кадрової політики товариства, як і раніше, залишається удосконалення професійних знань персоналу, що здійснюється в основному у філії “Центр післядипломної освіти” ПАТ “Укртелеком”.
      Філія “Центр післядипломної освіти” ПАТ “Укртелеком” забезпечує підвищення кваліфікації керівників, фахівців, робітників за очною та дистанційною формами.
      Навчання проводиться за більше ніж 200 навчальними програмами, які передбачають удосконалення знань за наступними напрямами:
      - технічна експлуатація телекомунікаційних мереж та систем;
      - економіка, фінанси та бухгалтерській облік;
      - продаж послуг та ефективне облслуговування споживачів;
      - менеджмент;
      - інформаційні технології та технічна експлуатація автоматизованих систем;
      - безпека життєдіяльності тощо.
      У 2012р. пройшли навчання понад 12000 працівників, з них біля 9000 керівників, фахівців та понад 3000 робітників, що складає 20,3% від облікової чисельності працівників товариства.
      Особлива увага приділялася навчанню та тестуванню рівня знань:
      - фахівців з продажу послуг та обслуговування споживачів;
      - фахівців, які забезпечували технічну підтримку проведення чемпіонату "Євро-2012";
      - фахівців, які здійснюють технічну експлуатацію електроустановок, у зв'язку з веденням нових Правил;
      - економістів, бухгалтерів, працівників керівних служб з метою підготовки їх до роботи в автоматизованій системі розрахунку заробітної плати та управління персоналом на базі програмного комплексу "Парус-Підприємство, версія 8".
      Професійне навчання робітників було спрямовано на оволодіння іншою професією або на розширення, поглиблення раніше здобутих знань, умінь та навиків, необхідних для їх продуктивної професійної діяльності.
     
      6.4. Правочини чи зобов'язання емітента, що стосуються можливості участі працівників емітента у його статутному (складеному, пайовому) капіталі відсутні..

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. У товаристві утворені органи управління:
      1. Загальні збори акціонерів ПАТ «Укртелеком» - вищий орган Товариства.
     
      До виключної компетенції Загальних Зборів належить:
      - визначення основних напрямів діяльності Товариства;
      - внесення змін до Статуту;
      - прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
      - прийняття рішення про зміну типу Товариства;
      - прийняття рішення про розміщення Акцій;
      - прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу;
      - прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу;
      - прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
      - затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них;
      - затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
      - затвердження річного звіту Товариства;
      - розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
      - прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства України;
      - прийняття рішення про форму існування Акцій;
      - затвердження розміру річних Дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених законодавством України та/або Статутом;
      - прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
      - обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
      - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
      - обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      - затвердження висновків Ревізійної Комісії;
      - обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
      - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
      - прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених Статутом та законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної Комісії;
      - затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
      - обрання комісії з припинення Товариства;
      - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із Статутом Товариства.
     
      2. Наглядова рада ПАТ «Укртелеком» - орган, що здійснює контроль за діяльністю Правління Товариства, захист прав Акціонерів і в межах компетенції, визначеної законодавством України та Статутом Товариства, контролює та регулює діяльність Правління Товариства, за винятком діяльності, що пов’язана з державною таємницею.
     
      До виключної компетенції Наглядової Ради належить:
      - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів;
      - прийняття рішення про проведення чергових або позачергових загальних зборів відповідно до Статуту та у випадках, встановлених законодавством;
      - прийняття рішення про продаж раніше викуплених товариством акцій;
      - прийняття рішення про розміщення товариством інших цінних паперів, крім акцій;
      - прийняття рішення про викуп розміщених товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
      - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством України та Статутом;
      - обрання та припинення повноважень Голови і членів Правління;
      - затвердження умов контрактів, які укладатимуться з членами Правління, встановлення розміру їх винагороди;
      - прийняття рішення про відсторонення Голови або члена Правління від здійснення повноважень; обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Голови або члена Правління;
      - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених Статутом та чинним законодавством України;
      - обрання аудитора товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного законодавством та Статутом Товариства;
      - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних Зборів та мають право на участь у Загальних Зборах відповідно до законодавства України та Статуту;
      - вирішення питань про участь товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб;
      - вирішення питань, віднесених до компетенції Наглядової ради у випадках, передбачених законодавством України та/або Статутом в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства;
      - прийняття рішення про заснування інших юридичних осіб; затвердження їх Статутів;
      - прийняття рішення про вчинення правочину якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом становить від 100 млн. доларів США
      до 300 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але в будь-якому випадку не більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства;
      - визначення ймовірності визнання товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
      - прийняття рішення про обрання оцінювача майна товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
      - надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій, відповідно до чинного законодавства;
      - прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування;
      - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції наглядової ради згідно із цим Статутом.
     
      До Наглядової ради входять наступні особи:
      1. Гольдшайдер Петер – Голова Наглядової ради.
      2. Хартман Клаус Гельмут – член Наглядової ради.
      3. Дзекон Георгій Борисович – член Наглядової ради.
      4. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради.
     
      3. Правління ПАТ «Укртелеком» - виконавчий орган Товариства.
     
      До повноважень Правління належить:
      - затвердження за поданням Голови Правління організаційної структури товариства; філій; представництв;
      - встановлення умов оплати праці та преміювання, працівників Товариства, його філій, представництв, а також інших безбалансових структурних підрозділів;
      - затвердження штатного розпису Товариства, дочірніх підприємств, філій, представництв та інших безбалансових структурних підрозділів Товариства;
      - встановлення порядку управління безбалансових структурних підрозділів філій та представництв Товариства, в тому числі затвердження Типових положень про них та їх Типових внутрішньовиробничих структур;
      - прийняття рішень про вчинення правочинів від імені Товариства на суму від 10 млн. доларів США до 100 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 10 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
      - прийняття рішення про створення та ліквідацію філій та представництв Товариства; затвердження положень про філії та представництва, внесення змін до них;
      - прийняття рішення про участь в інших юридичних особах (крім участі у промислово-фінансових групах та інших об’єднаннях) та вихід з них, про придбання (відчуження) часток у статутному капіталі інших юридичних осіб та цінних паперів, що засвідчують участь в іншій юридичній особі;
      - встановлення процедури прийняття рішень щодо придбання, відчуження, списання, передачі в оренду або лізинг майна Товариства.
      - вирішення всіх інших питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів та Наглядової Ради.
     
      До компетенції Голови Правління належить вирішення всіх питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів акціонерів, Наглядової ради та компетенції Правління.
      Голова Правління у межах своєї компетенції та в тому числі, але не виключно:
      - організовує роботу Правління, скликає засідання Правління, визначає їхній порядок денний та головує на них; організовує ведення протоколів з засідань Правління;
      - приймає рішення про відкриття рахунків в установах банків;
      - представляє Товариство в усіх органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з юридичними особами, іншими суб’єктами господарювання усіх форм власності та фізичними особами, як в Україні, так і за кордоном, здійснює інші юридичні дії та видає довіреності на здійснення таких дій;
      - видає накази, розпорядження та дає розпорядження і вказівки, обов'язкові для виконання всіма працівниками Товариства; приймає інші рішення щодо поточної діяльності Товариства;
      - видає довіреності відповідного до чинного законодавства України;
      - розпоряджається майном та коштами Товариства у межах своєї компетенції відповідно до законодавства України та встановленого в Товаристві порядку;
      - здійснює управління дочірніми підприємствами та корпоративними правами, що належать Товариству у статутних капіталах інших юридичних осіб;
      - здійснює керівництво роботою структурних підрозділів Товариства;
      - встановлює в межах своєї компетенції порядок підписання внутрішніх актів, документів Товариства;
      - самостійно приймає рішення про вчинення правочинів від імені Товариства на суму до 10 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину; а за рішенням Правління на суму до 100 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 10 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності товариства; а за погодженням з Наглядовою Радою на суму до 300 млн. доларів США в гривневому еквіваленті на дату вчинення правочину, але не більше 25 % вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;
      - вирішує питання добору, розстановки, підготовки та перепідготовки кадрів;
      - призначає та звільняє з посади директорів дочірніх підприємств; призначає та звільняє з посади директорів філій та представництв, укладає з ними контракти;
      - погоджує призначення керівників безбалансових структурних підрозділів Товариства;
      - приймає на роботу та звільняє працівників Товариства, приймає рішення про застосування до них заходів заохочення та накладення стягнень відповідно до чинного законодавства України, Статуту та внутрішніх документів Товариства;
      - представляє Товариство у трудових відносинах з працівниками Товариства, укладає трудові договори (контракти), колективний договір, тощо;
      - направляє у відрядження працівників Товариства в межах України та за кордон;
      - розподіляє обов’язки між працівниками Товариства відповідно до організаційної структури Товариства;
      - забезпечує виконання умов емісії, випуску, видачі цінних паперів Товариства, здійснює операції емітента щодо випущених Товариством цінних паперів;
      - вирішує інші питання діяльності Товариства відповідно до свої компетенції.
     
      Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління ПАТ «Укртелеком» - Кравець Ігор Васильович.
      Членами Правління ПАТ «Укртелеком» є:
      1. Тарасенко Ігор Володимирович.
      2. Лісак Ірена Олександрівна.
      3. Прутенко Людмила Петрівна.
      4. Шаповалов Євген Анатолійович.
      5. Васьківський Сергій Миколайович.
     
      4. Ревізійна комісія – орган Товариства, створений відповідно до законодавства України, Статуту Товариства для проведення перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства.
     
      До компетенції Ревізійної комісії належить:
      - проводити перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року та спеціальні перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства у випадках та в порядку, передбачених законодавством України;
      - своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх ініціатору проведення перевірки;
      - доповідати Загальним Зборам, Наглядовій Раді, Правлінню Товариства про результати проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення;
      - інформувати Наглядову Раду, Правління про факти порушення законодавства, виявлені під час перевірок, що завдали істотної шкоди Товариству;
      - здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та за виконанням пропозицій Ревізійної Комісії щодо їх усунення;
      - вимагати скликання Наглядовою радою позачергових Загальних Зборів, у разі виникнення загрози істотним інтересам Товариства;
      - розглядати кошториси витрат Товариства.
     
      До складу Ревізійної комісії входять наступні особи:
      1. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» ідентифікаційний код 33940565.
     
      7.2. На річних (чергових) Загальних зборах акціонерів ПАТ «Укртелеком» 26.04.2012 до Статуту товариства, Положення про Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком», Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Укртелеком», Положення про Правління Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» та Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» вносились зміни, шляхом викладення їх в нових редакціях.

      7.3. Правління товариства
      1. Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління
      Паспортні дані:НА 124444 18.05.1996 Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області
      Рік народження:1958
      Освіта: Вища, Українська державна академія зв'язку iм. О.С. Попова
      Опис: Голова Правлiння здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння
      ПАТ "Укртелеком"
      Обов'язки Голови Правлiння:
      - органiзовує проведення засiдань Правлiння, керує його роботою;
      - здiйснює оперативне керiвництво товариством, спрямовує його дiяльнiсть на досягнення необхiдних темпiв
      розвитку та отримання прибутку;
      - виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
      Оплата працi згiдно контракту.
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      2. Шаповалов Євген Анатолiйович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності
      Паспортні дані:СН 126584 16.05.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження: 1977
      Освіта: Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
      Опис: Член Правлiння, директор дирекції фінансової та комерційної діяльності здiйснює свої повноваження
      вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції фінансової та комерційної діяльності:
      - забезпечує розробку бiзнес-плану товариства, складання поточних та фiнансових планiв дiяльностi товариствав
      цiлому i в розрiзi фiлiй, здiйснює контроль за їх виконанням;
      - забезпечує своєчасне проведення розрахункiв товариства.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      3. Прутенко Людмила Петрiвна - директор дирекції праці та управління персоналом
      Паспортні дані: СН 831209 09.06.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження: 1953
      Освіта: Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
      Опис: Член Правлiння, директор дирекції праці та управління персоналом здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції працi та управлiння персоналом:
      - забезпечує роботу iз забезпечення товариства кадрами потрiбних професiй, спецiальностей
      i квалiфiкацiй згiдно з рiвнем i профiлем отриманої ними пiдготовки;
      - органiзує роботу з поточної i перспективної пiдготовки, перепiдготовки, стажування, пiдвищення
      квалiфiкацiї працiвникiв товариства.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      4. Тарасенко Iгор Володимирович - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
      Паспортні дані: СО 921368 12.11.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження: 1973
      Освіта: Вища, Українська державна академiя зв'язку iм. О.С. Попова
      Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
      - забезпечує планування впровадження нової технiки i розвитку телекомунiкацiйних технологiй ПАТ "Укртелеком;
      - забезпечує розвиток та впровадження перспективних технологiй на телекомунiкацiйних мережах;
      - органiзовує роботу з впровадження нової технологiї, модернiзацiї дiючих телекомунiкацiйних об'єктiв.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      5. Лісак Ірена Олександрівна - директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів"
      Паспортні дані: тимчасова посвідка на тимчасове проживання серія КИ №011155 видана 16.06.2011
      Рік народження: 1957
      Освіта: Вища, Львівський ордена Леніна політехнічний інститут
      Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів":
      - здійснення стратегічного та оперативного керівництва продажем інноваційних послуг;
      - розробка та впровадження с тратегій продажу інноваційних послуг масовим споживачам - через прямий та не прямий канали продажу;
      - організація та координація забезпечення виконання планів продажу послуг масовим та бізнес- споживачам.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      6. Васьківський Сергій Миколайович - директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю
      Паспортні дані: МК №303194 Сахновидинським РВ УМВС України в Харківській області 06.12.1996
      Рік народження: 1970
      Освіта: Вища, Національна юридична академія України ім. Я.Мудрого
      Опис:Член Правління, директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю здiйснює
      свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      7. Накалюжна Людмила Володимирiвна - Головний бухгалтер
      Паспортні дані:СН 083233 08.02.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження:1961
      Освіта: Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
      Опис:Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення
      про Головного бухгалтера.
      До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:
      - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського
      облiку, складанняi подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
      - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      Наглядова рада
      1. Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 25.05.2003. Рік народження – 1945. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
      2. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради. Паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997. Рік народження – 1968. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
      3. Клаус Хартман – член Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006. Рік народження – 1961. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
      4. Дзекон Георгiй Борисович - член Наглядової ради. Паспортні дані:МЕ 359574 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi 25.08.2004 . Рік народження – 1963. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      Ревізійна комісія
      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною
      номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком» та знаходиться за адресою:
      02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.
     

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Кравець Ігор Васильович д/н Тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління (1 рік) 1958 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Прутенко Людмила Петрівна д/н Член Правління (8 років) 1953 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Шаповалов Євген Анатолійович д/н Член Правління (6 років) 1977 Вища 2.5 0 2.5 0.00000005 0.00000005 0 д/н
Тарасенко Ігор Володимирович д/н Член Правління (1 рік) 1973 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Лісак Ірена Олександрівна д/н Член Правління (1 рік) 1957 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Васьківський Сергій Миколайович д/н Член Правління (менше року) 1970 Вища 775 0 775 0.000016 0.000016 0 д/н
Накалюжна Людмила Володимирівна д/н Головний бухгалтер (8 років) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 Член Ревізійної комісії (1 рік) - - 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552 0 д/н
Пітер Голдшайдер д/н Голова Наглядової ради (1 рік) 1945- Вища 0 0 0 0 0 0 управляючий партнер компанії ЕРІС (Австрія)
Дзекон Георгій Борисович д/н Член Наглядової ради (1 рік) 1963 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Солодовський Ілля Давидович д/н Член Наглядової ради (1 рік) 1968 Вища 0 0 0 0 0 0 Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ"
Клаус Хартман д/н Член Наглядової ради (1 рік) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678

      7.5. Опис у хроногічному порядку попередніх посад посадових осіб:
     
      1. Кравець Ігор Васильович - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління ПАТ "Укртелеком"
      07.10.2005 - 16.04.2008 - Генеральний директор Українського державного підприємства електрозв'язку "Укрпошта";
      04.12.2008 - до цього часу - заступник Голови Правління відкритого акціонерного товариства "Укртелеком";
      11.2011 - до цього часу - тимчасово здійснюючий повноваження Голови Правління публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
     
      2. Шаповалов Євген Анатолійович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності
      30.11.2005 - 13.09.2011 - заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів публічного акціонерного товариства "Укртелеком";
      14.09.2011 - до цього часу - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
     
      3. Прутенко Людмила Петрівна - директор дирекції праці та управління персоналом
      09.03.2004 - 13.09.2011 - заступник Голови Правління з питань праці та управління персоналом публічного акціонерного товариства "Укртелеком";
      14.09.2011 - до цього часу - директор дирекції праці та управління персоналом публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
     
      4. Лісак Ірена Олександрівна - директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" (посада станом на 31.12.2011)
      10.11.2006 - 20.02.2008 - Голова Правління ЗАТ "Експрес Пей";
      26.05.2008 - 30.09.2008 - заступник директора з питань маркетингу та продажу послуг - комерційного директора філії "Утел" відкритого акціонерного товариства “Укртелеком”;
      01.10.2008 - 13.09.2011 - директор департаменту організації продажу інноваційних послуг публічного акціонерного товариства "Укртелеком";
      14.09.2011 - 31.01.2012 - директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" публічного акціонерного товариства "Укртелеком";
      01.02.2012 - до цього часу - директор дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
     
      5. Тарасенко Ігор Володимирович - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
      02.2006 -11.2010 - директор Філії інформаційно-комунікаційних систем відкритого акціонерного товариства “Укртелеком”;
      08.11.2010 - 13.09.2011 - виконуючий обов'язки заступника Голови правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій публічного акціонерного товариства “Укртелеком”;
      14.09.2011 - до цього часу - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури".
     
      6. Васьківський Сергій Миколайович - директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю
      11.07.2003 - 18.09.2011 - керівник Апарату Наглядової ради ВАТ "Укртелеком"
      19.09.2011 - до цього часу - директор дирекції регуляторно-правового забезпечення та управління власністю
     
      7. Накалюжна Людмила Володимирівна - Головний бухгалтер
      16.04.2004 - до цього часу - головний бухгалтер публічного акціонерного товариства "Укртелеком".
     
      8. Пітер Голдшайдер - Голова Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      Пітер Голдшайдер - співвласник та управляючий партнер компанії EPIC (Європейська Корпорація з питань приватизації та інвестицій), має більш ніж 25-річний досвід роботи в галузі фінансів та цінних паперів.
      З 1989 року бере активну участь у трансформуванні економіки Центральної та Східної Європи і створює широку мережу офісів (філіалів), товариств та контактів у цьому регіоні.
      Пітер Голдшайдер розпочав свою професійну кар’єру в IBM Austria (Австрія), де перебував на керівних посадах. Потім був Віце-Президентом з питань маркетингу та продажу і членом Правління страхової компанії Zurich Kosmos Insurance Company в Австрії.
      Пізніше він стає співвласником та контролює компанію «Landerbank Business Development Ges.b.b.H.» (згодом - компанія EPIC). Обіймав посади Голови Правління компанії EPIC Advisors (Russia) Ltd. (Росія), Голови Наглядової Ради I.EPIC Holding у Празі, Голови Правління KINTO у Києві.
      Пітер Голдшайдер отримав наукову ступінь кандидата наук в галузі юриспруденції та права у Віденському університеті на юридичному факультеті, вивчав курс старшого управлінського персоналу в IBM/Harvard Business School (Гарвардська школа бізнесу). Нагороджений Золотим Орденом «За заслуги» міста Відня.
      У травні 2011 року дочірнє підприємство ЕРІС в Україні, компанія ESU LTd придбала 92,97% акцій ПАТ «Укртелеком».
      З червня 2011 року - Голова Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
     
      9. Ілля Солодовський - Член Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      З 1992 року працював головним інженером україно-ізраїльського СП «Service Communication Technologies», Генеральним директором україно-ізраїльського СП «Telecom & Technology Transfer».
      З 1995 року протягом десяти років - Керуючий директор дочірньої компанії «Reichle & De-Massari AG» (Ветцикон, Швейцарія).
      У 2006 році увійшов до складу Правління GMSU(Global Message Services).
      З 2008 і дотепер - Генеральний директор компанії ТОВ «ESU».
      З червня 2011 року – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
     
      10. Георгій Дзекон - Член Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      З 1993 по 2000 рiк — обiймав посаду управляючого директора ТОВ «СОФТ-ТРОНIК Київ».
      З 2000 року по 2003 рiк — Голова Правлiння ЗАТ «ПРIОКОМ». Займався розробкою та впровадженням телекомунiкацiйних проектiв як в Україні, так і за кордоном.
      В липні 2003 року призначений на посаду заступника Голови Правлiння ВАТ «Укртелеком». 13 травня 2004 року обраний Головою Правління ВАТ «Укртелеком».
      З листопада 2011 року - член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
     
      11. Доктор Клаус Хартман - Член Наглядової ради публічного акціонерного товариства "Укртелеком"
      Освіту здобув в Університеті Данцігу (Польща) за фахом «економіка транспорту», Університеті Ростоку (Німеччина) за фахом «ділове адміністрування», де отримав ступінь магістра. Пізніше закінчив інститут Управління у Берліні (Німеччина), де став кандидатом економічних наук, Університет Бірмінгему у Великій Британії за фахом «магістер ділового адміністрування» (MBA) та податкову школу Хорста Ендріса у Кельні (Німеччина) за фахом «бухгалтер». Крім того, доктор Клаус Хартман закінчив Гарвардську бізнес-школу та Аспірантуру Стенфордської школи бізнесу (США).
      Свою кар’єру розпочав 1991 року в Arthur Andersen (Німеччина). Після цього працював на різних посадах у відомих компаніях, зокрема BICC Germany (Берлін, Німеччина), Deutsche Telekom Zentrale (Бонн, Німеччина), Global One (Бельгія, Брюссель).
      З 2000 року - Головний фінансовий директор, Член Ради директорів Magyar Telekom (Угорщина).
      З вересня 2006 року - Генеральний директор і Голова Правління Polska Telefonia Cyfrowa (Польща). А з січня 2011 року обійняв посаду Старшого віце-президента з питань корпоративного управління і управління акціями в країнах Європи компанії Deutsche Telekom AG.
      З червня 2011 року – член Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
     
      7.6. Інформація щодо:
      - процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа товариства
      була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення
      справи про банкрутство.
      - наявності у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      у звітному періоді відсутня.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201220112010201220112010201220112010
12345678910
Основна заробітна плата 0 115559.30 402679.80 2056552.92 909823.90 173411.70 2056552.92 1025383.20 576091.50
Премії 0 44626.00 197231.00 1109326.11 715694.50 179283.00 1109326.11 760320.50 376514.00
Компенсаційні виплати 0 24792.38 99477.57 141881.62 484129.80 7462727.20 141881.62 508922.18 562204.77
Виплати у натуральній формі
Інші виплати (зазначити) 322444.85 40329.46 241441.60 1691667.5 1059405.00 1477398.00 2024112.35 1099734.46 1718839.60
Усього 332444.85 225307.10 940829.97 4999428.15 3169053.20 2292819.90 5331873.00 3394360.34 3233649.87

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. ПАТ "Укртелеком" засноване згідно з Наказом Державного комітету зв'язку та інформатизації України від 27.12.1999 №155 шляхом перетворення відповідно до Указу Президента України від 15.06.1993 №210/93 "Про корпоратизацію підприємств" Українського державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком" у відкрите акціонерне товариство "Укртелеком", що згідно з протоколом Загальних зборів акціонерів відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" №8 від 14.06.2011 перейменовано на Публічне акціонерне товариство "Укртелеком".
     
      9.2. На кінець звітного періоду загальна чисельність акціонерів ПАТ "Укртелеком" становила - 60609 особи. Станом на 31.12.2012 в обігу перебувало - 18 726 244 940 штук простих іменних акцій ПАТ "Укртелеком". В ПАТ "Національний депозитарій України" станом на 31.12.2012р.обліковувалось - 17647321573 шт. акцій, що складає - 94,2384% від зареєстрованого статутного фонду ПАТ "Укртелеком" та які належать - 59 970 акціонерам. В ПрАТ "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" станом на 31.12.2012р. обліковувалось - 1078926427 шт. акцій, що складає - 5,7616% від зареєстрованого статутного фонду ПАТ "Укртелеком" та які належать - 639 акціонерам.

      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком», які обліковуються у ПАТ "Національний депозитарій України". Місцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552

      .

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1.- 10.2. Інформація про правочини з власниками істотної участі:
     
      У І кварталі 2012 року були укладені наступні правочини:
      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
      1. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 20.03.2012 №816/7-4-62 на суму 25 697,89 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      2. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 20.03.2012 №817/7-4-62 на суму 26 704,21 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      3. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-3-20/611 на суму 25 697,89 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      4. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-3-20/613 на суму 24 426,52 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      5. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 30.03.2012 №821/7-4-62 на суму 26 071,14 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      6. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №798/877700-29 на суму 29 660,63 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      7. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 01.03.2012 №795/877700-29 на суму 30 808,69 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      8. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 15.03.2012 №7-6/318-01 на суму 24 696,40 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      9. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 15.03.2012 №7-3-20/608 на суму 22 830,55 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      10. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 15.03.2012 №7-3-20/609 на суму 21 568,64 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      11. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 22.03.2012 №7-1-51/1842 на суму 188 650,83 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      12. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 22.03.2012 №7-1-51/12/1841 на суму 221 862,93 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      13. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 20.03.2012 №797/877700-17 на суму 27 580,87 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      14. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 05.03.2012 №7-6/317-01 на суму 21 777,04 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      15. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-1-51/12/1843 на суму 25 031,90 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      16. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.03.2012 №7-1-51/12/1845 на суму 25 604,75 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      17. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 09.02.2012 №7-6/315-01 на суму 23 660,09 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      18. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 09.02.2012 №7-6/316-01 на суму 26 364,10 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      19. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №788/877700-29 на суму 22 807,75 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      20. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №787/877700-29 на суму 18 225,84 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      21. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №786/877700-29 на суму 148 583,78 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      22. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 16.01.2012 №785/877700-29 на суму 220 491,80 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      23. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 26.01.2012 №7-1-51/12/1779 на суму 26 086,84 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
      24. Договір між філією "Утел" та ТОВ "ЕСУ" від 18.01.2012 №7-3-20/596 на суму 21 178,98 грн. Зміст договору: розширення мережі мобільного зв‘язку третього покоління стандарту UMTS ПАТ «Укртелеком» базової станції. Підстава укладання та методика ціноутворення: договіри на будівництво базової станції мобільного зв’язку укладено згідно затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначається згідно Правил визначення вартості будівництва ДБН Д. 1.1-1-2000.
     
      У ІІ кварталі 2012 року були укладені наступні правочини:
      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
      1. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №VL KIVUTK/7-3-20/617. Зміст договору: будівництво БС VL KIV UTK Волинська обл., Ківерцівський р-н, м. Ківерці, вул. Шевченка, 8. Сума договору - 161 434,10 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      2. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №RV OSTNEZ/7-3-20/615. Зміст договору: будівництво БС RV
      OST NEZ Рівненська обл., Острозький р-н, м. Острог, проспект Незалежності, 7. Сума договору - 168 768,80 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      3. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №RV KSTGRU/7-3-20/614. Зміст договору: будівництво БС RV
      KST GRU Рівненська обл., Костопільський р-н, місто Костопіль,вул. Грушевського, 34. Сума договору - 166 090,48 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      4. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 02.04.2012 №RV SRNSHY/7-3-20/616. Зміст договору: будівництво БС RV SRN SHY Рівненська обл., Сарненський р-н, м. Сарни, вул. Широка, 33. Сума договору - 178 606,69 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      5. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.04.2012 №KIKIEBLG/7-1-51/1854. Зміст договору: будівництво БС KI KIE BLG,
      м. Київ, вул. Булгакова, 11. Сума договору - 265 051,22 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      6. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.04.2012 №DC MARSHE/7-6/320-01. Зміст договору: будівництво БС DC MAR SHE за адресою: Донецька обл., м. Маріуполь, вул. Войніч, 2. Сума договору - 157 506,75 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      7. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.04.2012 №7-1-51/12/1853. Зміст договору: будівництво БС VN VIN BLU/ VN VIN PIR. Сума договору - 5 964,00 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      8. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 12.04.2012 №DC MARKRC/7-6/321-01;'DC MARSHE/7-6/320-01. Зміст договору: будівництво БC DC MAR KRC за адресою м.Маріуполь, вул. Курчатова, 35-а. Сума договору - 159 746,93 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      9. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 12.04.2012 №OD ODEUSP-823/7-4-62. Зміст договору: будівництво БС OD ODE USP, за адресою: м. Одеса, вул. Успенська, 1. Сума договору - 221 683,49 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      10. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 17.04.2012 №DC MARAZS/7-6/319-01. Зміст договору: будівництво БС DC MAK SHA за адресою: Донецька обл., м.Маріуполь, вул. Азовстальська, 13а. Сума договору - 120 053,06 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      11. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 23.04.2012 №KVDYMUTK/7-1-51/1871. Зміст договору: будівництво БС KV DYM UTK, Київська обл., Броварський р-н, смт Велика Димерка, Заліська, 3. Сума договору - 23 261,07 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      12. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 23.04.2012 №KVBERUTK/7-1-51/1870. Зміст договору: будівництво БС KV BER UTK, Київська обл., м.Березань, Фрунзе, 12. Сума договору - 230 483,43 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      13. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 23.04.2012 №KVBARUTK/7-1-51/1872. Зміст договору: будівництво БС KV BAR UTK, Київська обл., смт Баришівка, Жовтнева, 1. Сума договору - 23 261,07 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      14. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 26.04.2012 № KVMAKUTK/7-1-51/1867. Зміст договору: будівництво БС KV MAK UTK, Київська обл., смт Макарів, Фрунзе, 38. Сума договору - 259 955,30 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      15. Договір між ТОВ "ЕСУ" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 26.04.2012 №LG SEVABS/7-6/322-01. Зміст договору: будівництво БС LG SEV ABS м.Сєвєродонецьк, вул.Гагаріна,68. Сума договору - 134 342,67 грн. Договір укладено відповідно до затвердженої ПКД. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
     
      Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі).
      1. Договір між ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" від 10.04.2012 №4-4/77. Зміст договору: надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку. Сума договору - відсутня. Договір укладено по наданню послуг на користування службовим мобільним зв'язком відповідно до тарифів.
      2. Договір між ТОВ "ТриМоб" та "Філією централізованого продажу послуг" ПАТ "Укртелеком" від 20.04.2012 №4-4/83. Зміст договору: надання послуг між оператором та провайдером. Сума договору - відсутня. Договір укладено по наданню послуг відповідно тарифів за доступ та користування мережею мобільного зв'язку.
      3. Договір між ТОВ "ТриМоб" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 04.05.2012 №1862/7-2. Зміст договору: постачання обладнання БС. Сума договору - 11 326,37 грн. Договір укладено у зв'язку з виробничою необхідністю розвитку мережі.
      4. Договір між ТОВ "ТриМоб" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 01.06.2012 №3-2/129. Зміст договору: постачання обладнання БС. Сума
      договору -1 729 946,16 грн. Договір укладено у зв'язку з виробничою необхідністю розвитку мережі.
     
      У ІІІ кварталі 2012 року були укладені наступні правочини:
      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
      1. Договір між ТОВ "ЕСУ", ПАТ "Укртелеком" та ТОВ "Донецькінаудит" від 10.08.2012 №804400-159-159. Зміст договору: формування обсягів фактичних матеріальних витрат на базі Київської обласної філії ПАТ "Укртелеком" у 2012 році на укрупненні виробничі процеси.
      Сума договору - 144 480,00 грн.
     
      Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі).
      1. Договір між ТОВ "ТриМоб" та Київською міською філією ПАТ "Укртелеком" від 22.08.2012 №1/1131-15/6-3/241. Зміст договору: оренда частини нерухомого майна антено-місця за адресою м. Київ, вул. Горького, 40 для встановлення 4-х пристроїв телекомунікаційного обладнання на антено-щогловій споруді ТОВ "ТриМоб". Сума договору - 6 730,00 грн/міс. Підстава укладання - виробнича необхідність Укртелекому для розміщення обладнання на антено-щогловій споруді ТОВ "ТриМоб".
      2. Договір між ТОВ "ТриМоб" та філією "Утел" ПАТ "Укртелеком" від 14.09.2012 №4-4/253. Зміст договору: передача кредиторської заборгованості контрактних абонентів рухомого (мобільного) зв'язку. Сума договору - 12 848,11 грн. Підстава укладання - виконання ТОВ "ТриМоб" та ПАТ "Укртелеком" прийнятих на себе зобов'язань згідно угод про передачу прав та обов'язків за договорами про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку.
      3. Договір між ТОВ "ТриМоб" та Харківською філією ПАТ "Укртелеком" від 17.09.2012 №2-Д/1176/11-09/56. Зміст договору: відшкодування витрат на електроенергію та технічне забезпечення електропостачання за адресою м. Харків. вул. Кірова, 6 (БС: НК КНА А21). Сума договору - розрахункова. Підстава укладання - забезпечення базової станції електроенергією.
     
      У ІV кварталі 2012 року були укладені наступні правочини:
      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» (юридична особа, яка має істотну уачсть більше ніж 10% у статутному капіталі емітента).
      1. Договір між філією «Утел» ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «ЕСУ» від 22.10.2012 № KVBARUTK/7-1-51/1958 на суму 23 261,07 грн. Зміст договору: Будівництво базової станції: KV BAR UTK, Київська обл. смт. Баришівка, вул. Жовтнева, 1. Підстава укладення договору та методика ціноутворення: договір укладено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
     
      Товариство з обмеженою відповідальністю "ТриМоб" (юридична особа, в якій емітент має істотну участь більше ніж 10% у статутному капіталі).
      1. Договір між ТОВ «ТриМоб» та ТОВ «ЕСУ» від 08.10.2012 №1176/11-09/55 на суму 3 773,05 грн. Зміст договору: Реконструкція базової станції: HK KHA AGK за адресою: м. Харків, вул. Гвардійців Широнінців, 32. Підстава укладення договору та методика ціноутворення: Договір укладено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      2. Договір між ТОВ «ТриМоб» та ТОВ «ЕСУ» від 19.11.2012 № KV BARUTK 7-1-22/552 на суму 209 307,00 грн. Зміст договору: Будівництво базової станції: KV BAR UTK Київська обл., смт. Баришівка, вул. Жовтнева, 1. Підстава укладення договору та методика ціноутворення: договір укладено відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації. Вартість будівництва визначена згідно з Правилами визначення вартості будівництва ДБН Д.1.1-1-2000.
      3. Договір між ПАТ «Укртелеком» та ТОВ «ТриМоб» від 15.10.2012 № 4-4/287 на суму 311 803,07 грн. Зміст договору: Передача прав на використання торгівельної марки "ОГО! Мобільний". Підстава укладення договору: договір укладено для забезпечення використання торгової марки в процесі продажу послуг.
     
     
     
     
     

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. У звітному періоді судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, які включали вимоги на суму 10 або більше відсотків
      сумарних активів чи сумарного обсягу релізації товариства не виникали.
     
      11.2 Інформація про факти виплати товариством, його підрозділами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис
      правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції:
     
      У першому кварталі 2012 року:
     
      Апарат управління ПАТ «Укртелеком»
      - УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в березні 2012 (за лютий 2012)
      у розмірі - 2 297,00 грн.
      - РВДК в Шевченківському.р-ні м. Києва. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в січні 2012 (за грудень 2011)
      у розмірі - 5 485,00 грн.
      - УДКС у Шевченківському р-ні м Києва. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в січні 2012 (за січень 2012)
      у розмірі - 3 790,00 грн.
      - Подільське міжрегіональне.ВД КМВ ФСС. Нарахування штрафу за несвоєчасно повернуті кошти ФСС у розмірі - 377,52 грн.
      - РВДК в Шевченківському р-ні м. Києва. Пеня з ПДВ до уточ. розрахунку згідно бух.довідки № 9/072/07-ВН від 24.01.2012
      (за грудень 2011 ) у розмірі - 2 641,77 грн.
      - УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Пеня з ПДВ до уточ. розрахунку згідно бух.довідки №10/072/07-ВН від 27/02/2012
      у розмірі - 1 935,38 грн.
      - УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Пеня з ПДВ до уточ. розрахунку згідно бух.довідки від 30.03.2012 у сумі - 2 493,51 грн.
      - Подільське.міжрегіональне ВД КМВ ФСС. Нарахування пені за несвоєчасно повернуті кошти ФСС у сумі - 45,36 грн.
      - УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф за порушення касової дисципліни згідно пов.-ріш. від 15/03/2011 №0000374210
      у сумі - 340,00 грн.
      - УДКС у Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф за порушення касової дисципліни згідно пов.-ріш. від 22.03.2011 №0000424210
      у сумі - 11 421,40 грн.
      - РВДК в Печерському р-ні м. Києва. Нараховано 5% штраф податку на землю по Печерськомуу району по уточненому розрахунку від 23.01.2012 у розмірі - 27,02 грн.
      - УДКС в Оболонському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 1,12 грн.
      - УДКС в Святошинському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 13,21 грн.
      - УДКС в Деснянсьькому р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 2,01 грн.
      - УДКС в Печерському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
      у сумі - 124,26 грн.
      - УДКС в Голосіївському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 0,80 грн.
      - УДКС в Дарницькому р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
      у сумі - 2,02 грн
      - УДКС в Дніпровському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 0,81 грн.
      - УДКС в Соломянському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 11,04 грн.
      - УДКС в Подільському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
      у сумі - 0,67 грн.
      - РВДК в Шевченківському.р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011) у сумі - 37 072,46 грн.
      - УДКС в Оболонському р-ні. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011) у сумі - 3,57 грн.
      - УДКС в Святошинському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011) у сумі - 39,45 грн.
      - УДКС в Деснянському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
      у сумі - 4,72 грн.
      - УДКС в Печерському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
      у сумі - 368,20 грн.
      - УДКС в Голосіївському р-ні м. Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 2,56 грн.
      - УДКС в Дарницькому р-ні м.Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.)
      у сумі - 6,45 грн.
      - УДКС в Дніпровському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 2,58 грн.
      - УДКС в Солом'янському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 35,24 грн.
      - УДКС в Подільському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 07.03.2012 (за грудень 2011р.) у сумі - 2,15 грн.
      - РВДК в Шевченківському р-ні м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 24.01.2012 по Шевченківському р-ну м.Києва (за грудень 2011р.) у сумі - 24 643,48 грн.
     
      Волинська філія ПАТ "Укртелеком"
      - Фонд соціального страхування. Пеня по зайво виплачених лікарняних у розмірі - 81,53 грн.
      - Місцевий бюджет Гірниківської с/р. Уточнення суми податку на землю - 0,16 грн.
      - Місцевий бюджет Маневичі. Уточнення суми податку на землю - 0,03 грн.
     
      Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком"
      - Споживачі послуг. Штраф за ненадані послуги - 61389,27 грн.
      - Софіївська сільрада. Самостійно нарахований штраф по аренді землі - 143,41 грн.
      - Зеленодольська міськрада. Самостійно нарахований штраф по аренді землі - 494,15 грн.
      - УДКСУ у Кіровському р-ні м.Дніпропетровська. Самостійно нарахований штраф по екологічному податку - 2,76 грн.
      - УДКСУ у Дніпропетровському р-ні м.Дніпропетровська. Самостійно нарахований штраф по екологічному податку - 0,08 грн.
     
      Донецька філія ПАТ "Укртелеком"
      - Місцевий бюджет Ворошиловського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата збору за водокористування. Штраф та пеня
      у загальному розмірі - 366,66 грн.
      - Місцевий бюджет Ленінського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата коштів за оренду земельної ділянки. Штраф
      у розмірі - 73,13 грн.
      - ПАТ «Донецькобленерго». Несвоєчасна оплата послуг з електропостачання. Пеня, 3% річних у розмірі - 16,57 грн.
      - Місцевий бюджет Іллічівського району м. Маріуполя. Несвоєчасна сплата коштів за оренду земельної ділянки.
      Штраф у розмірі - 63,98 грн.
     
      філія «Дирекція первинної мережі» ПАТ «Укртелеком»
      - УДК м .Борщів. Штрафні санкції згідно уточненої декларації по оренді землі - 41,50 грн.
     
      філія «Дирекція розвитку інфраструктури» ПАТ «Укртелеком»
      - Подільська МВД КМВ ФСС з ТВП. Порушення порядку використання страхових коштів. Штраф - 353,94 грн.
     
      Житомирська філія ПАТ "Укртелеком"
      - Фонд соціального страхування. Неправомірно видані новорічні дитячі подарунки, згідно акту перевірки - 31,65 грн.
      - Радомишльський РЕМ ПАТ «ЕК «Житомиробленерго». Перевищення договірної величини споживання електроенергії -
      1526,22 грн.
      - Абоненти. Несвоєчасне усунення пошкодження телекомунікаційної мережі протягом 5-ти діб - 1355,81 грн.
     
      Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком"
      - Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 27.03.12 № 539. Штраф в розмірі 10% від невчасно перерахованих коштів - 72,64 грн. Пеня в розмірі 0.1% недоїмки - 2,17 грн.
      - Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 02.02.12 №260. Штраф в розмірі 10% від невчасно перерахованих коштів - 0,19 грн. Пеня в розмірі 0.1% недоїмки - 0,02 грн.
      - Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 22.03.12. Штраф в розмірі 10% від невчасно перерахованих коштів - 107,93 грн. Пеня в розмірі 0.1% недоїмки - 4,75 грн.
      - Державна податкова служба в м.Ужгороді. Несвоєчасна сплата узгодженої суми податкового зобов’язання збору за спеціальне використання води згідно акту від 02.11.11 № 2472/15-1. Штраф в розмірі 10% від суми збору – 43,26 грн.
      - Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування згідно п. 94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова Кабінету міністрів від 9.08.05 №720 ). Штраф у розмірі 25% добової абонентної плати – 181,13 грн.
     
      Запорізька філія ПАТ «Укртелеком»
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України
      «Про телекомунікації». Штраф - 715, 98 грн.
      - Регіональне відділення Фонду державного майна України по Запорізькій області. Пеня за неповну сплату до державного бюджету місячної орендної плати, через відсутність затверджено індексу інфляції, яка входить до розміру орендної плати на момент здійснення передплати, згідно умов договору. Пеня - 38, 05 грн.
     
      Івано-Франківська філія ПАТ "Укртелеком"
      - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення порядку використання коштів загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю при нарахуванні виплат по листках непрацездатності Штраф у розмірі - 547,43 грн.
     
      Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»
      - А.Е.С. «Київобленерго» Баришівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №240 від 18.11.05р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 101,93 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 26,39 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 26,78 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» К.Святошинський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №262 від 01.07.97р. (порушення терміну оплати). Пеня - 0,22 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Богуславський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №23 від 02.04.09р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 36,91 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Володарський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №11 від 27.04.09р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 9,14 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Рокитнянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №87 від 23.03.05р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 26,61 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Бородянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 105,46 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 20,68 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Фастівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №156 від 09.06.05р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 113,09 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №218 від 06.10.05р.(порушення терміну оплати).
      Пеня - 14,22 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Згурівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №020 від 03.12.01р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 42,46 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Макарівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №151 від 20.06.97р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 81,26 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Броварський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №049 від 16.01.01р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 0,66 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Тетіївський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 056 від 16.02.11р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 85,48 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Обухівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №168 від 24.02.00р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 324,24 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» П.Хмельницький РП. Згідно п. 4.2.1 договір №071 від 28.05.10р. (порушення терміну оплати). Пеня - 77,79 грн.
      - Поліський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №061 від 01.04.09р. (порушення терміну оплати). Пеня - 12,89 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Таращанський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №243 від 01.10.07р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 2,61 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 1,34 грн.
      - КП Баришівка «Рай водоканал». Згідно п. 4.2.1 договір №11/11/1589-34 від 30.11.2011р. (порушення терміну оплати). Пеня - 2,62 грн.
      - КП «Житлово комунальний центр». Згідно п. 4.2.1 договір №34-А від 15.07.2011р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 90,73 грн.
      - КП «Житлово комунальний центр». Згідно п. 4.2.1 договір № 123-А від 15.07.2011р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 51,13 грн.
      - ГУЖ КГ ВК Бориспільська м/р. Згідно п. 4.2.1 договір №080 від 26.12.2006р. (порушення терміну оплати). Пеня - 72,20 грн.
      - Фонд комунального майна. Згідно п. 4.2.1 договір №219/219-Є від 25.12.2006р. (порушення терміну оплати).
      Пеня - 59,60 грн.
      - ВДОП УО Київського обласного відділення ФСС з ТВП. Рішення №2 від 23.01.2012р. (за несвоєчасне виконання грошових
      зобов’язань). Штраф - 1049,53 грн.
      - Голосіївська УДКС. Уточнююча декларація за 2011р. від 20.01.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією самостійно нарахований штраф по воді). Штраф - 10,00 грн.
      - Дніпровська УДКС. Уточнююча декларація за 2011р. від 20.01.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією самостійно нарахований штраф по воді). Штраф - 10,00 грн.
      - Сквирська УДКС. Рішення № 0001451501 від 14.03.2012р. (за несвоєчасну сплату податку на землю). Штраф - 37,49 грн.
      - Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів). Пеня - 2004,12грн.
     
      Кримська філія ПАТ "Укртелеком"
      - Центральний ВДВС Сімферопольського МУЮ. Несвоєчасне виконання рішення Господарського суду АРК. Виконавчий збір
      у розмірі - 33842,20 грн.
     
      Луганська філія ПАТ "Укртелеком"
      - Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 7555,26 грн.
      - Контрагенти по договорам. Порушення умов оплати господарських договорів. Пеня - 138,88 грн.
      - ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Штраф - 3341,93 грн.
      - Пенсійний фонд. Довідка (єдиний соціальний внесок). Штраф - 110,15 грн. Пеня 9,91 грн.
      - Державний бюджет. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 149,60 грн. Пеня 185,13грн.
     
      Львівська філія ПАТ "Укртелеком"
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909/А/87 від 19.10.2004р. Пеня в розмірі - 80,94 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 21.05.2010р . Пеня в розмірі - 24,46 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. Пеня в розмірі - 4437,67 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. Пеня в розмірі - 125,30 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. Пеня в розмірі - 3872,45 грн.
      - Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 113,26 грн.
      - Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 1436,99 грн.
      - Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №41 від 01.12.2007р.
      Пеня - 0,60 грн.
      - Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №44 від 01.12.2007р.
      Пеня - 0,35 грн.
      - Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №43 від 01.12.2007р.
      Пеня - 0,30 грн.
      - Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №45 від 01.12.2007р.
      Пеня - 0,20 грн.
      - Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №42 від 01.12.2007р.
      Пеня - 0,22 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №177 від 2.04.2010р. Пеня - 0,60 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. Пеня в розмірі - 0,53 грн.
      - Львівський національний університет ветеринарної медицини. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення
      № 460500-585 від 30.09.2009р. Пеня в розмірі - 2,05 грн.
      - Львівський національний університет ветеринарної медицини. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення № 55 від 01.07.2009р. Пеня в розмірі - 1,10 грн.
      - ДПІ Дрогобицького р-ну. Порушення термінів оплати за користування торговим патентом згідно повідомлення рішення від 21.02.2012р Штраф в розмірі - 107,50 грн.
     
      Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком"
      - Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА
      - 9,337 тис. грн., за ОРТ – 13,287 тис. грн.
     
      Одеська філія ПАТ «Укртелеком»
      - Покупці ЦОСПП (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони. Штраф - 7934.37 грн.
      - Покупці ЦОСПП (Юридичні -особи). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони. Штраф - 248.79 грн.
      - УДК Одеської області. Штраф по земельному податку за 2011 рік. Штраф - 0,48 грн.
      - УДК Одеської області. Штраф по оренді землі за 2011 рік. Штраф - 5224,56 грн.
      - УДК Одеської області. Пеня по оренді землі за 2011 рік. Пеня - 7323,54 грн.
     
      Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»
      - Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін
      (1 доба) засобів фіксованого зв’язку (ОТА) (згідно п.94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.05р. №720). Штраф - 700,79 грн.
      - Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін
      (1 доба) засобів проводового мовлення (згідно п.94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.05р. №720). Штраф - 828,23 грн.
      - Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючу понад контрольний термін
      (1 доба) послугу Інтернет. Штраф - 137,47 грн.
      - Полтавська філія ПАТ «Укртелеком». Самостійно нарахований штраф в розмірі 5%, згідно уточнених податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011 рік. Штраф - 6396,40 грн.
      - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Полтавське обласне відділення. Виконавча дирекція. Штраф за порушення порядку витрачання страхових коштів, ст. 30 Закону України «Про загальнообов»язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням», № 2240 від 18.01.2001 р. Штраф - 237,00 грн.
     
      Рівненська філія ПАТ «Укртелеком»
      - Місцевийс бюджет м. Костопіль ДПІ. Торгові патенти. Пеня - 0,5 грн.
      - Місцевий бюджет м.Березне ДПІ. Торгові патенти. Пеня - 1,6 грн.
      - Місцевий бюджет м.Березне ДПІ. Торгові патенти. Пеня - 0,89 грн.
     
     
      Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»
      - Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір № 345-99/932 від 10.09.1999 «Оренда приміщень за адресою: м. Севастополь, пр. Жовтневої революції, буд. 26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасно звільнення Севастопольською філією орендованих приміщень. Неустойка у розмірі - 2 686,20 грн.
     
      філія «Спеціалізованого електрозв'язку» ПАТ «Укртелеком»
      - Управління Пенсійного фонду у Перемишлянському районі Львівської області. Штраф за несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування - 151,99 грн.
     
      Сумська філія ПАТ «Укртелеком»
      - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Сумське відділення. Надлишкове отримання коштів за січень 2012 року. Штраф – 19,71 грн. Пеня – 9,86грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» СМВ «Енергозбут». Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 20.11.2011р. по 22.11.2011р. згідно Договору №222 від 12.09.2003р. «Про постачання електроенергії». Пеня – 66,84 грн. 3% річних – 12,91 грн. інфляційні нарахування – 5,21 грн.
     
      філія централізованого продажу послуг ПАТ "Укртелеком"
      - ТОВ «Острів». За прострочення виконання рішення суду у справі № 32/266. Інфляція – 5 114,98 грн. 3% річних – 1 199,88 грн. Пеня – 450,58 грн.
      - ТОВ «Острів». За прострочення виконання зобов’язань за договором «Про надання телекомунікаційних послуг на місцевому рівні» від 20.06.2008 № 167вих.-28. Інфляція – 444,50 грн. 3% річних – 102,58 грн. Пеня – 366,14 грн.
     
      філія «Утел» ПАТ "Укртелеком"
      - ГУ ДКСУ в АРК. Пеня за прострочення платежу за договором оренди №217877900 від 01.07.2011 у розмірі - 5, 94 грн
     
      Харківська філія ПАТ "Укртелеком"
      - Підприємства АПК. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" у сумі
      - 58,37 грн.
      - Підприємства, що фінансуються з місцевого бюджету. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" у сумі - 31,96 грн.
      - Підприємства, що фінансуються з державного бюджету. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" у сумі - 50,96 грн.
      - Абоненти фіз. особи м. Харків. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"
      у сумі - 5 822,65грн.
      - Абоненти Державні організації м. Харків. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" у сумі - 45,10 грн.
      - Абоненти юр. особи м. Харків. Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"
      у сумі - 231,09 грн.
     
     
      Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонента згідно ст.40 Закону України «Про телекомунікаціі», за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг у розмірі - 1 900 грн.
     
      Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»
      - РЕМ Вижниця. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,01 грн.
      - РЕМ Глибока. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 2,61 грн.
      - РЕМ Заставна. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,35 грн.
      - РЕМ Заставна. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,07 грн.
      - РЕМ Путила. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 9,71 грн.
      - РЕМ Кельменці. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 1,14 грн.
      - РЕМ Герци. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 24,55 грн.
      - РЕМ ПУТИЛА. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 1,44 грн.
      - РЕМ Путила. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 7,43 грн.
      - РЕМ ВИЖНИЦЯ. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,05 грн.
      - РЕМ Герца. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 2,38 грн.
      - РЕМ Кельменці. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,31 грн.
      - РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 11,85 грн.
      - РЕМ Глибока. Інфляційні - 2,76 грн.
      - РЕМ Путила. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 1,89 грн.
      - РЕМ Кельменці. Пеня за прострочення платежу за електроенергію енергію у сумі - 2,07 грн.
      - РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 26,88 грн.
      - РЕМ Кельменці. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,17 грн.
      - РЕМ Кельменці. Інфляційні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 0,26 грн.
      - РЕМ Глибока. Річні за прострочення платежу за електроенергію у сумі - 2,29 грн.
      - Фізичні особи. Штрафні санкції на користь абонентів за не працюючи телефони більше 5 діб у сумі - 1915,28 грн.
      Податок на землю:
      - Черепківська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000251500 від 27.02.2012.
      Сума - 0,01 грн.
      - Лукавецька сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000401500 від 26.03.2012.
      Сума - 1,61 грн.
      - Багнянська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000371500 від 26.03.2012.
      Сума - 0,02 грн.
      - Перебиківська сільська рада. Ннарахування штрафних санкцій згідно податкового рішення у сумі - 1,61 грн.
      - Берегометська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000341500 від 26.03.2012.
      Сума - 4,44 грн.
      - Іспасівська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000391500 від 26.03.2012.
      Сума - 12,77 грн.
      - Карапчівська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000351500 від 26.03.2012.
      Сума - 0,48 грн.
      - Перебиковецька сільська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно податкового рішення у сумі - 7,86 грн.
      - Мигівська сільська рада Вижницього р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000411500 від 26.03.2012. Сума - 1,22 грн.
      - Товтрівська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000241500 від 27.02.2012.
      Сума - 0,22 грн.
      - Задубрівська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000221500 від 27.02.2012.
      Cума - 0,11 грн.
      - сільська рада с. Г.Ширівці Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000211500 від 27.02.2012.
      Сума - 0,49 грн.
      - сільська рада с.Виженка Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000381500 від 26.03.2012.
      Сума - 0,36 грн.
      - Вашківська сільська рада Вижницького р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000361500 від 26.03.2012.
      Сума - 1,06 грн.
      - Вижниця сільська .рада. Податкове повідомлення-рішення № 0000331500 від 26.03.2012. Сума - 17,09 грн.
      - М. Кучурівська сільська рада Заставнівського р-ну. Податкове повідомлення-рішення №0000231500 від 27.02.2012.
      Сума - 1,18 грн.
     
      Чернігівська філія ПАТ "Укртелеком"
      - Фізичні (юр.) особи. Договори за телекомунікаційні послуги. Штрафи на користь абонентам за непрацюючі телефони – 2132,25 грн.
     
      ТОВ «ТриМоб»
      - Київське міське відділення Фонду соціального захисту інвалідів. Адміністративно-господарська санкція відповідно до ст. 20 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні». Адміністративно-господарська санкція за 2011 р. - 158139,00 грн.
     
      У другому кварталі 2012 року:
     
      Апарат управління ПАТ «Укртелеком»:
      - УДКС України у Шевченківському р-ні м. Києва. ПДВ по уточненим розрахункам. Пеня - 5138,53 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні м. Києва. ПДВ по уточненим розрахункам. Штраф - 12661,00 грн.
      - УДКС України у Дніпровському р-ні м. Києва. Податок на землю по уточненим розрахункам. Пеня - 0,68 грн.
      - УДКС України у Дніпровському р-ні м. Києва. Податок на землю по уточненим розрахункам. Штраф - 3,97 грн.
     
      Волинська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Пенсійний фонд. Фінансові санкції згідно рішення №1037 від 25.05.2012р у розмірі - 2902,32 грн.
      - Пенсійний фонд. Штраф згідно рішення №449 від 23.03.2012р. у розмірі - 550,76 грн.
      - Місцеві бюджети Волинської обл. Штраф в розмірі 4% місячної орендної плати за землю у розмірі - 89,88 грн.
      - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Штраф згідно рішення №66/07000 від 08.05.12 у сумі - 1064,97 грн.
     
      Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі послуг. Штраф за ненадані послуги у розмірі - 60920,36 грн.
      - УДКСУ м. Синельниково. Самостійно нарахований штраф по оренді землі у розмірі - 116,94 грн.
      - УДКСУ у Жовтневому районі м. Кривий Ріг. Самостійно нарахований штраф за спеціальне використання води у розмірі - 39,60 грн.
     
      Донецька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Місцевий бюджет Будьонівського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня у
      розмірі - 4,07 грн.
      - Державний бюджет, м. Донецьк, Київський район. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня у
      розмірі - 31,57 грн.
      - Державний бюджет, м. Донецьк, Кіровський район. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня у
      розмірі - 32,20 грн.
      - Місцевий бюджет Куйбишевському району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку за землю. Штраф та пеня у
      розмірі - 54,15 грн.
      - Державний бюджет, м. Донецьк, Київський район. Несвоєчасна сплата екологічного збору. Штраф та пеня у
      розмірі - 25,48 грн.
      - Місцевий бюджет Куйбишевського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі - 0,51 грн.
      - Місцевий бюджет Петровського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю, Штраф у розмірі - 0,92 грн.
      - Місцевий бюджет Пролетарського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі - 1,01 грн.
      - Державний бюджет, м. Донецьк, Кіровський район. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі - 13,23 грн.
      - Місцевий бюджет Ворошиловського району м. Донецька. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф у розмірі
      - 41,39 грн.
      - ПАТ «ДТЕК-Донецькобленерго» (ВП «Приазовські РЕМ»). Порушення умов договору про постачання електричної енергії. Пеня та 3% річних у загальній сумі - 6,13 грн.
      - Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня в сумі
      - 34,83 грн.
      - Місцевий бюджет м. Мар’їнка Донецької обл. Несвоєчасна сплата податку на землю. Штраф та пеня у розмірі - 15,48 грн.
      - Місцевий бюджет м. Добропілля Донецької обл. Несвоєчасна сплата збору за водокористування. Штраф та пеня у
      розмірі - 10,12 грн.
      - Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня в
      сумі - 12,54 грн.
      - Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня в
      сумі - 38,28 грн.
      - Центральна МВД у м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Надлишково сплачені суми за лікарняними листами. Пеня в
      сумі - 308,40 грн.
     
      Філія «Дирекція первинної мережі» ПАТ «Укртелеком»:
      - ДКСУ в АРК. Сплата штрафних санкцій згідно несвоєчасно сплаченого податкового зобов’язання у розмірі - 4,74 грн.
      - УДК м. Синельниково Дніпропетровська обл. Сплата штрафних санкцій згідно уточненої декларації по оренді землі за 2012р. у сумі - 35,13 грн.
      - УДК м. Шостка Полтавська обл. Сплата штрафних санкцій згідно уточненої декларації по оренді землі за 2011 р. у
      розмірі - 1590,10 грн.
      - МБ м. Золочів. Сокирянська Міська рада. Сплата штрафних санкцій згідно уточненої декларації по оренді землі у
      розмірі - 27,03 грн.
      - Кременецький РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 18,66 грн.
      - Тернопіль РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 110,91 грн.
      - Самбірський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 14,02 грн.
      - Любомильський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 3,00 грн.
      - Козівський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 70,00 грн.
      - Кам.Поділський РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію у розмірі - 6,73 грн.
      - Ягодинська митниця ГУ ДКСУ Любомильський р-н Волинської.обл. Пеня по оренді майна у розмірі - 1,52 грн.
      - ПАТ «Київобленерго». Пеня за несвоєчасну оплату послуг з електропостачання у розмірі - 5,6 грн.
     
      Житомирська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ВАТ ЕК «Житомиробленерго» Ружинський РЕМ. Перевищення договірної величини споживання електроенергії. Штраф - 458,88 грн.
      - ВАТ ЕК «Житомиробленерго» Радомишльський РЕМ. Перевищення договірної величини споживання електроенергії. Штраф - 2276,18 грн.
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Порушення строків усунення пошкодження. Штраф на користь абонента (ст.40 Закону України «Про телекомунікації»). Штраф - 4830,78 грн.
     
      Закарпатська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Подання недостовірних відомостей за 2008 рік, що використовуються в системі персоніфікованого обліку, згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 № 285. Штраф - 170, грн.
      - Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Не обчислення своєчасно та несвоєчасне перерахування страхових внесків згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 №286. Штраф - 1038,38 грн.
      - Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Заниження сум заробітної плати згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 №287. Штраф - 855,00 грн.
      - Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді. Не своєчасне нарахування єдиного внеску згідно рішення Управління Пенсійного фонду України в м. Ужгороді від 11.06.12 №1210. Штраф - 689,12 грн.
      - ПАТ «Закарпаттяобленерго» Понадлімітне споживання електроенергії згідно укладених договорів. 4973,92 грн.
      - Державна податкова інспекція у м. Ужгороді Закарпатської ДПС. Порушення граничного строку сплати збору за спец водокористування відповідно до податкового повідомлення-рішення від 21.06.12 №0003221543. Штраф - 4,23 грн.
      - Мукачівська об’єднана ДПІ. Несвоєчасна сплата збору за провадження торгівельної діяльності згідно податкового повідомлення-рішення від 01.03.12 №0001171540. Штраф - 107,50 грн.
      - Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування згідно п. 94 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова Кабінету міністрів від 9.08.05 №720 ). Штраф - 352,97 грн.
     
      Запорізька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про
      телекомунікації». Штраф - 213,28 грн.
      - Виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності Запорізького обласного відділення. Штраф за неправомірно витрачені страхові кошти, згідно ст.ст.21, 22, 30, п.6 ст.28 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами зумовленими похованням». Штраф - 1026,51 грн.
     
      Кіровоградська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА - 220 грн., за ОРТ – 606 грн.
     
      Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»:
      - А.Е.С. «Київобленерго» Баришівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №240 від 18.11.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 86,49 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 3,00 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію) . Пеня - 1,48 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» К.Святошинський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 262 від 01.07.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 268,23 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Рокитнянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 87 від 23.03.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 2,19 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Бородянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 18,56 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 20,13 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 218 від 06.10.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 12,26 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Кагарлицький РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 087 від 27.10.04р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 38,75 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Макарівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 151 від 20.06.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 25,69 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Броварський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 049 від 16.01.01р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 73,96 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Тетіївський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 056 від 16.02.11р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 22,72 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» П.Хмельницький РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 071 від 28.05.10р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 35,74 грн.
      - Поліський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 061 від 01.04.09р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 0,17 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Таращанський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 243 від 01.10.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 0,24 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 31,00 грн.
      - ПАТ «Київенерго» Згідно п. 4.2.1 договір № 10742 від 19.03.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію) Пеня 2,30 грн.
      - ПАТ «Енергія». Згідно п. 4.2.1 договір №142-т/04-06/26 від 01.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 320,09 грн.
      - Фонд комунального майна. Згідно рішення господарського суду № 5011-36/4203-2012 від 14.05.2012р. (за порушення терміну оплати оренди). Штраф - 2238,32 грн.
      - Броварська ОДПІ в Київській обл. ДПС. Уточнююча декларація за 1 кв. 2012р. від 20.04.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією
      самостійно нарахований штраф з екологічного податку). Штраф - 0,29 грн.
      - Кагарлицька ОДПІ в Київській обл. ДПС. Уточнююча декларація за 1 кв. 2012р. від 20.04.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією самостійно нарахований штраф з екологічного податку). Штраф - 0,09 грн.
      - Обухівська ОДПІ в Київській обл. ДПС. Уточнююча декларація за 1 кв. 2012р. від 20.04.2012р. (у зв’язку з уточнюючою декларацією самостійно нарахований штраф з екологічного податку). Штраф - 7,39 грн.
      - П.Хмельницька ОДПІ в Київській обл. ДПС. Згідно податкового повідомлення-рішення № 0000731501 від 29.03.2012р. (самостійно нарахований штраф за орендну плату за землю). Штраф - 170,00 грн.
      - Вишгородська ДПІ в Київській обл. ДПС. Штрафні санкції, згідно уточнюючого розрахунку «Збір за спеціальне використання води». Штраф - 7,97 грн.
      - Іванівська МДПІ в Київській обл. ДПС. Нарахування штрафу за комунальний податок по ЦТП №19 м.Іванків згідно подат.повід.рішення від 05.07.11 №0000412300 на підставі акту перевірки. Штраф - 2911,29 грн.
      - Іванівська МДПІ в Київській обл. ДПС. Нарахування штрафу за спец використання води ЦТП №19 м.Іванків згідно подат.повід.рішення від 05.07.11 №0000462300 на підставі акту перевірки. Штраф - 175,43 грн.
      - Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів). Пеня - 4709,20 грн.
     
      Кримська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Відділ виконавчої дирекції Фонду соціального страхування с тимчасової втрати працездатності АР Крим. Штраф за порушення порядку використання страхових коштів. Штраф - 3709,57 грн.
      - ТОВ «Промислові засоби індивідуального захисту». На виконання рішення суду у зв’язку з несвоєчасною оплатою за договором. Пеня - 3713,21 грн.
     
      Луганська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 3882,94 грн.
      - Вокзал станції Луганськ. Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору. Пеня - 0,08 грн.
      - ПАТ "Укртранснафта". Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору. Пеня - 246,7 грн.
      - Управління комунальним майном Луганської міської ради. Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору Пеня - 564,09 грн.
      - ТОВ "Таун Сервіс". Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору. Пеня - 89,03 грн.
      - ДП "Первомайськвугілля" ВП "ВВТЗ". Пеня за порушення умов оплати згідно укладеного господарського договору.
      Пеня - 44,42 грн.
      - ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Штраф - 413,77 грн. Пеня - 0,04 коп.
      - Пенсійний фонд. Самостійно нараховане (у зв’язку із несвоєчасною сплатою донарахованого єдиного соціального внеску). Пеня - 1,50 грн.
      - Державний бюджет України. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 49,61 грн. Пеня - 26,74 грн.
     
      Львівська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р. (тепло за квітень 2012р.). Пеня - 5,45 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за травень 2012р.). Пеня - 563,84 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за червень 2012р.). Пеня - 1 896,59 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 21.05.2010р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 2,82 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 21.05.2010р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 8,95 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за квітень 2012р.). Пеня - 10 465,54 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 10 486,80 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 2 813,74 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 45,83 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 1,50 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 5,73 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за квітень 2012р.). Пеня - 8 692,31 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за травень 2012р.). Пеня - 7 582,04 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за червень 2012р.). Пеня - 9 286,95 грн.
      - Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 68.17 грн.
      - Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф в розмірі - 1045.25 грн.
      - Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №41 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,30 грн.
      - Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №42 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,11 грн.
      - Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №43 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,15 грн.
      - Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №44 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,17 грн.
      - Мостиська районна рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №45 від 01.12.2007р. Пеня в розмірі - 0,10 грн.
      - Лапаївська сільська рада. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №463000-360 від 01.07.2006р. Пеня - 89,94 грн.
      - Районни відділ освіти м. Сокаль. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №476 від 02.02.2009р.
      Пеня - 0,40 грн.
      - Управління комунальних ресурсів ЛМР. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення №460200-107 від 01.09.2005р. Пеня в розмірі - 16,87 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за травень 2012р.). Пеня в розмірі - 3,84 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за червень 2012 р.). Пеня в розмірі - 16,21 грн.
      - ВДК у Золочівському р-ні Львівської обл. Порушення термінів оплати за січень 2012 за користування торговим патентом №846997.Штраф в розмірі - 53,50 грн.
     
      Одеська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Покупці (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони. Штраф - 4995,01 грн.
      - Покупці (Юридичні особи). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони. Штраф - 193,83 грн.
      - УДК Одеської області. Самостійно нарахований штраф по земельному податку за 2011 рік. Штраф - 9,32 грн.
      - УДК Одеської області. Самостійно нарахований штраф по оренді землі за 2011 рік. Штраф - 435,34 грн.
      - УДК Одеської області. Самостійно нарахована пеня по оренді землі за 2011 рік. Пеня - 425,09 грн.
      - Управління ПФУ у Приморському р-ні м. Одеси. Штраф за несвоєчасну сплату єдиного внеску. Штраф - 194,12 грн.
      - Управління ПФУ у Приморському р-ні м. Одеси. Пеня за несвоєчасну сплату єдиного внеску. Пеня - 16,98 грн.
     
      Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Абоненти. Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби фіксованого зв’язку (ОТА) (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг). Штраф - 72,51 грн.
      - Абоненти. Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби проводового мовлення (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг). Штраф - 1077,04 грн.
      - Місцевий бюджет Кременчуцької міської ради. Самостійно нарахований штраф в розмірі 5%, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2009 та 2010 роки. Штраф - 1332,08 грн.
      - Управління Пенсійного фонду України Октябрського району у м. Полтаві. Штраф за несплату (неперерахування) або несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) страхувальниками страхових внесків, у тому числі донарахованих страхувальниками або органом Пенсійного фонду (пункт 2 ч. 9 ст. 106 ЗУ «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»). Штраф - 1103,86 грн. Пеня - 11,04 грн.
     
      Харківська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Покупці (Бізнес-абоненти некорпоративні). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" Пеня - 0,21 грн.
      - Покупці (Бюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації".
      Пеня - 35,76 грн.
      - Покупці (Населення). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації".
      Пеня - 4 197,10 грн.
      - Розрахунки з суб'єктами господарювання (небюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Пеня - 549,34 грн.
     
      Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонентів згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 3100 грн.
     
      Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір № 345-99/932 від 10.09.1999 «Оренда приміщень за адресою: м. Севастополь, пр. Жовтневої Революції, буд. 26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасно звільнення Севастопольською філією орендованих приміщень. Неустойка у розмірі - 2696,94 грн.
     
      Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 22,89 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Кельменці. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,02 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 4,8 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,1 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Хотин. Річні за прострочення платежу за електроенергію
      - 0,01 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Хотин. Річні за прострочення платежу за електроенергію
      - 0,07 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 3,82 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Кельменці. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,07 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,49 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Глибока. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,93 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 182,66 грн.
      - Фізичні особи. Порушення строків усунення пошкодження. Штраф на користь абонента (ст.40 Закону України «Про телекомунікації») у розмірі - 1326,03 грн.
      - Красноїльська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001801500 від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 0,25 грн.
      - Коровійська сільська рада Глибоцького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001871/1500/5608 від 06.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 18,48 грн.
      - Снячівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001831500 від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 15,65 грн.
      - Іжівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 0,58 грн.
      - В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 10,99 грн.
      - Красноїльська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 1,81 грн.
      - В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001841500 від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 10,85 грн.
      - Снячівська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 5,66 грн.
      - Чудейська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 1,61 грн.
      - Банилівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001811500 від 12.06.2012
      (податок на землю) у розмірі - 0,3 грн.
      - Костинецька сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 0,8 грн.
      - Банилівська сільська рада Вижницького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 1,36 грн.
      - Коровійська сільська рада Глибоцького району. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків за квітень 2012 (податок на землю) у розмірі - 7,91 грн.
      - Чудейська сільська рада Сторожинецького району. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 001821500 від 12.06.2012 (податок на землю) у розмірі - 0,32 грн.
     
      Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фізичні (юридичні) особи. Договори за телекомунікаційні послуги. Штрафи на користь абонентам за непрацюючі телефони - 2059,44 грн.
     
      ТОВ "ТриМоб"
      - ПАТ "Крименерго". Пеня за неоплачену електроенергіюза період з 31.03.2012 по 09.04.2012 згідно Договора №718/13-25/36 від 20.03.2012 у розмірі - 7,53 грн.
     
     
      У третьому кварталі 2012 року:
     
      Апарат управління ПАТ «Укртелеком»:
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Нарахування пені з ПДФО з не грошових виплат без ПДВ. Пеня - 20 016,39 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Пеня по ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в вересні 2012 згідно довідки від 30.09.2012 № 33/072/07-ВН. Пеня - 1 444,05 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Пеня по ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в липні 2012 (по нарахуванням за червень). Пеня - 3 072,71 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Пеня по ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в серпні 2012 згідно довідки від 31.08.2012 № 32/072/07-ВН. Пеня - 2 620,60 грн.
      - УДКС України у Деснянському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,78 грн.
      - УДКС України у Дніпровському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,06 грн.
      - УДКС України у Печерському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,06 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам від 16/07.2012 (за червень 2012) - 0,08 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в вересні 2012 - 2 348,00 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в липніі 2012 ( по нарахуванням за червень) - 980,00 грн.
      - УДКС України у Шевченківському р-ні. Штраф ПДВ до уточ.розрах. по додаткам 3 наданим в серпні 2012 - 4 714,00 грн.
     
      Волинська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Волинська обласна клінічна лікарня. Несвоєчасно сплачено орендну плату по оренді приміщення під АТС в с.Боголюби за серпень 2012р. згідно договору від 01.01.2007р. № 4/21. Пеня за несвоєчасну сплату орендної плати по оренді приміщення під АТС в с.Боголюби за серпень 2012р. в сумі - 103,58 грн.
      - Луцька міська виконавча дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Штрафні санкції та неприйняті до заліку витрати згідно ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 20.06.2012 № 80619/09/9104. Штрафні санкції в сумі - 853,22 грн. та не прийняті до заліку витрати в сумі - 1706,43 грн. згідно ухвали Львівського апеляційного адміністративного суду від 20.06.2012 № 80619/09/9104.
     
      Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ЖЕК № 16 м. Вінниця. Несвоєчасна оплата послуг згідно договору - 67,20 грн. (штраф)
      - Літинське відділення Хмільницької ОДПІ. Штраф по платі за землю (подання уточнюючих декларацій за попередні звітні періоди) - 101,20 грн. (штраф)
      - Козятинська ОДПІ. Штраф по платі за землю (подання уточнюючих декларацій за попередні звітні періоди) - 0,40 грн.
      - Лисак П.П. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
      - Кравець П.М. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
      - Полуденко Олег Юрійович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Лось Петро Михайлович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Хомякова Наталя Якiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Чайка Евдокiя Онуфрiївна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - Герасимчук Петро Андрійович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
      - Карпенко Вiталiй Васильович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - Кольцов Юрiй Михайлович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
      - Костенюк Федiр Леонтiйович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - Буняк Павло Андрiйович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Гладиборода Володимир Юхимович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - Глевич Веніамін Миколайович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
      - Панасюк Параска Йосипiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
      - Сабодаш Наталя Григорiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,1 грн.
      - Андрюшкова Галина Олександрiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Бабій Тетяна Петрівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Плітко Анатолiй Дмитрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
      - Гонтар Наталія Володимирівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,08 грн.
      - Бучацький Олег Володимирович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,03 грн.
      - Кольцов Михайло Венедиктович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,06 грн.
      - Толстова Свiтлана Василiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
      - Тартачна Віра Петрiвна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - РИБАК ВАСИЛЬ ФЕДОРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
      - ГОРДІЄНКО ОЛЕНА ІВАНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн.
      - Ткачук Ганна Семенівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн.
      - Войтішар Галина Іванівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,04 грн.
      - Коріньков Володимир Дмитрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн.
      - Токан Віктор Григорович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,09 грн.
      - Українець Анатолій Іванович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
      - Локотей Володимир Петрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,05 грн.
      - Андрієшина Марія Степанівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,07 грн.
      - Ратушняк Анатолій Іванович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,04 грн.
      - Довганюк Олександр Євгенійович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,11 грн.
      - Мазур Іван Васильович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,02 грн. (штраф)
      - ДВОРНІЦЬКА ЗІНАЇДА ЯКОВЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,29 грн.
      - ПРИСЯЖНЮК ОЛЬГА КУПРІЯНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,29 грн.
      - Ляховецька Зіна Іванівна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,29 грн.
      - ЛУКОВ ВОЛОДИМИР АНДРІЙОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,34 грн.
      - РОМАНЮК НІНА ФЕДОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,36 грн.
      - РОСТОРГУЄВ ІВАН ЯКИМОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - АНТОНЮК АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
      - ПОЛІЩУК ЛЮДМИЛА АНДРІЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
      - КОЛОДІЙ МАРІЯ МИХАЙЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
      - БОНДАР НАДІЯ ЯКІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
      - БОВКУН ФЕОДОСІЙ ІВАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,14 грн.
      - МАТУЩАК ВАСИЛЬ ІВАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - ШУРМАН ВАЛЕНТИНА СТЕПАНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
      - ГУНЬКО НЕЛЯ КИРИЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
      - ОСТАПЧУК ІГОР ОЛЕГОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
      - ЮР'ЄВА ЄВГЕНІЯ ТАРАСІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
      - НАГОРНЮК НІНА КУПРІЯНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,16 грн.
      - МИРОНЮК ІВАН ІВАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
      - ІВАНИЦЯ ЛЮБОВ ФЕДОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,33 грн.
      - ОНИЩУК ЛЮБОВ АНАТОНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,35 грн.
      - БУДКОВСЬКИЙ МИКОЛА МАРКОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,36 грн.
      - ПОЛІЩУК ЛЕОНІД ПЕТРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
      - ПАВСЬКИЙ МАРЦІН ЮЛІАНОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
      - Комунальне Підприємство "Бершадське житлово комунальне господарство". Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,63 грн.
      - Баланівська сільська рада. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,44 грн.
      - ТКАЧУК АНАТОЛІЙ ПЕТРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - МЕЛЬНИК НІНА ВАСИЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,25 грн.
      - СЛОБОДЯНЮК ЛЮДМИЛА ВОЛОДИМИРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - ЯЩУК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,25 грн.
      - Жук Михайло Миколайович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,30 грн.
      - ДРАЧ П. В. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - МАЗУР ОЛЬГА МИХАЙЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
      - МАЦІМОХ ЛЮДМИЛА ЗІНОВІЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,62 грн.
      - ТКАЧУК ВАСИЛЬ МАКСИМОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
      - Станішевський Валерій Петрович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
      - ЛИСАНЮК БОГДАН ДМИТРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,87 грн.
      - КУЧЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
      - ШУРЯКОВА ЛАРИСА ВАСИЛІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
      - ГУСАК МАРІЯ МЕФОДІЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - ДЗЮСЬ ОКСАНА ВІКТОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,87 грн.
      - Алефін Леонід Васильович. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - КОБРИНЧУК АНТОНІНА МИКОЛАЇВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,20 грн.
      - ДОЛОВАНЮК МАРІЯ СПИРИДОНІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,13 грн.
      - ШВЕЦЬ АНАТОЛІЙ ВАСИЛЬОВИЧ. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,10 грн.
      - Тишко Зінаїда Андріївна. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,99 грн.
      - ЗАЙЦЕВА ЛІДІЯ ФЕДОРІВНА. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,20 грн.
      - Володавський Віктор Іванович . Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень - 0,18 грн.
     
      Дніпропетровська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі послуг зв’язку. Штраф за ненадані послуги у розмірі - 67 193,85 грн.
      - УДКСУ Синельниково міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 36,31 грн.
      - УДКСУ Пятихатки міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 171,31 грн.
      - УДКСУ Лиховка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 5,8 грн.
      - УДКСУ Солоне сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 392,22 грн.
      - УДКСУ Орджонікідзе міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 63,07 грн.
      - УДКСУ Кіровка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 1,08 грн.
      - УДКСУ Чкалово сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 1,08 грн.
      - УДКСУ Новософіївка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 0,78 грн.
      - УДКСУ Дніпродзержинськ міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 5210,59 грн.
      - УДКСУ Першотравенськ міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 364,96 грн.
      - УДКСУ Дмитріївка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 1,16 грн.
      - УДКСУ Лозувате сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 0,15 грн.
      - УДКСУ Вольне сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі -12,46 грн.
      - УДКСУ Гейківка сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 29,69 грн.
      - УДКСУ Широке сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 0,35 грн.
      - УДКСУ Кіровська сільська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі у розмірі - 21,84 грн.
      - Дебальцівська сільська рада. Пеня по оренді приміщення у розмірі - 15,16 грн.
     
      Донецька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Докучаєвський РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня та 3% річних у загальному розмірі - 5,57 грн.
      - Дзержинський РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії Пеня та 3% річних у загальному розмірі - 185,09 грн.
      - Кіровське РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня та 3% річних у загальному розмірі - 0,22 грн.
      - Кіровське РЕМ ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго». Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня у загальному розмірі - 1,09 грн.
      - Центральна МВД в м. Донецьку ДОВ ФСС з ТН. Неправомірно використані страхові кошти. Штраф розмірі - 844,40 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Перевищення договірної величини електроспоживання у серпні 2012 року. Штраф - 39,76 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» м. Слов’янськ. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. 3% річних у розмірі - 0,33 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» м. Слов’янськ. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 1,67 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. 3% річних у розмірі - 0,36 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Несвоєчасне внесення коштів за договором постачання електроенергії. Пеня у розмірі - 1,82 грн.
      - ПАТ «ДТЕК-Донецькобленерго» (ВП «Кіровські ЕМ»). Порушення умов договору про постачання електричної енергії. Пеня та 3% річних у загальній сумі - 13,92 грн.
      - ПАТ «ДТЕК Донецькобленерго» ВП м. Кіровське. Перевищення договірної величини електроспоживання. Штраф в сумі - 6,63 грн.
     
      Філія «Дирекція первинної мережі» ПАТ «Укртелеком»:
      - КМВ ФСС з ТВП Солом»янського р-ну м.Києва. Переплата при оплаті лікарняного – помилка при розрахунку сер.годинної суміснику – 1207,62 грн.; неправомірна видача новорічних подарунків – 63,30 грн. Не прийнято до зарахування витрат – 1270,82 грн.; Штраф – 635,41 грн.
      - РВД ЛОВ ФСС з ТВП Личаківського р-ну м. Львова. Пеня за помилково використані кошти - 22,14 грн.
      - Івано-Франківська філія КРРТ. Пеня за телекомунікаційні послуги - 29,20 грн.
      - ПФУ м. Донецьк. Несвоєчасне перерахування ЕСВ – 2% затримка фінансування ФСС. Штраф - 111,95 грн.
      - ПФУ м.Донецьк. Перерахунок донарахованого ЕСВ 8,41% по впровадженню нової версії по заробітній платі. Штраф - 149,74 грн.
      - Філія «Сумське міжрайонне відділення «Енергозбут» ПАТ «Сумиобленерго». Пеня за несвоєчасне внесення передплати за електроенергію - 397,29 грн.
      - ПАТ «Одесагаз» ОМУЕГГ. Штраф в розмірі 200% різниці вартості фактичного використання газу від планового - 421,00 грн.
     
      Закарпатська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Міський відділ ДВС Ужгородського міськрайонного управління юстиції. Стягнення судового збору за розгляд справи в апеляційному суді згідно постанови про відкриття виконавчого провадження від 20.08.12 ВП №33934913. Компенсація суми судового збору - 706,00 грн.
      - ПАТ «Закарпаттяобленерго». Понадлімітне споживання електроенергії згідно договорів: р 06/10-0179 від 27.03.08, р 06/07-0177-40/1-3 від 19.03.07 Оплата за використану понад ліміт електроенергію в подвійному розмірі - 2,71 грн.
      - Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Не усунення пошкодження протягом п’яти діб. Нарахування згідно п. 94
      Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг (Постанова Кабінету міністрів від 9.08.05 №720) Штраф у розмірі 25% добової абонентної плати – 397,89 грн.
     
      Запорізька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 312,85 грн.
      - ВАТ «Запоріжжяобленерго». Оплата пені за договорами від 18.10.2004 № 652 та від 18.04.2005 №79. Штраф - 194,06 грн.
     
      Кіровоградська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА - 3,759 грн.
     
      Київська міська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - УДКСУ у Голосіївському р-ні у м. Києві Пеня на податок з доходів фізичних осіб з вартості розмов за 8-9 травня 2012р. Пеня – 151,41 грн.
      - КП «Дирекція з УОЖФ Подільського району». Пеня по оренді приміщення - 225,57 грн.
     
      Київська обласна філія ПАТ «Укртелеком»:
      - А.Е.С. «Київобленерго» Баришівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №240 від 18.11.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 285,40 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №25 від 30.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 13,15 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №22 від 03.02.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 51,79 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» К.Святошинський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №262 від 01.07.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 532,58 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Рокитнянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №87 від 23.03.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 4,10 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Бородянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №505 від 20.01.07р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 269,91 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 8,94 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №218 від 06.10.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію) . Пеня - 3,38 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Володарський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 1 від 26.01.06р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 4,72 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Макарівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №151 від 20.06.97р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 9,23 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Броварський РП . Згідно п. 4.2.1 договір №092 від 01.09.09р.(порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 9,96 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Тетіївський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №056 від 16.02.11р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 155,95 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Фастівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №156 від 09.06.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 99,82 грн.
      - Поліський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №061 від 01.04.09р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 34,15 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №68/42 від 29.11.06р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 2,96 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП. Згідно п. 4.2.1 договір №19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 6,51 грн.
      - ПАТ «Енергія». Згідно п. 4.2.1 договір №142-т/04-06/26 від 01.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 94,73 грн.
      - ГУ Ж КГ ВК Бориспільська м/р. Згідно рах.№ 1 від 18.09.12р. по дог. №080 від 26.12.06р. (порушення терміну оплати за оренду). Пеня - 350,34 грн.
      - КП Білоцерківської м/ради «Білоцерківтепломережа». Згідно рішення господарського суду №5011-48/8382-2012 від 23.07.2012р. (порушення терміну оплати за тепло). Пеня - 21912,11 грн.
      - ВД ОПУО Київського обласного відділення ФСС з ТВП. Згідно постанови №2а-7636/12/2670 від 10.07.2012р. (за неправомірно витрачені страхові кошти). Штраф - 14473,53 грн.
      - Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів.). Пеня - 6455,69 грн.
     
      Кримська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Інспекція Держенергонагляду у Кримському регіоні Постановою №16-кр від 05.01.11 за результатами перевірки КФ ПАТ «Укртелеком» 26.11.10 за ухилення від виконання припису Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії №04/01-0024 від 30.07.10. Штраф - 5100 грн.
     
      Луганська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 3181,06 грн.
      - Контрагенти по договорам. Порушення умов оплати господарських договорів. Пеня - 0,57 грн.
      - ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Штраф - 1619,80 грн. Пеня - 6,69 грн.
      - Фонд соціально страхування. Санкції згідно акта перевірки. Штраф - 215,77 грн.
      - Державний бюджет. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 324,97 грн. Пеня - 231,90 грн.
     
      Львівська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за липень 2012р.). Пеня - 4267,34 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за серпень 2012р.). Пеня - 3620,23 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від29.01.2009(тепло за вересень 2012р.). Пеня - 5572,72 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №120/А від 29.01.2009р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання в квітні,травні,червні,липні, серпні 2012р. Штраф - 6086,11 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 01.05.2010р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 5,79 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 1.05.2010р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 0,79 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 1.05.2010р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 1,90 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 3177,03 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло засерпень 2012р.). Пеня - 6370,72 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 0,01 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №5028/Р від 01.08.2003р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання в січні, березні, квітні, липні 2012р. Штраф - 16075,84 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 19,02 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 1,82 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 4,25 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 2,91 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 1,49 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 3,84 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за липень 2012р.). Пеня - 1946,44 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за серпень 2012р.). Пеня - 1383,07 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору № 821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за вересень 2012р.). Пеня - 442,46 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №821/Ш від 11.10.2002р Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання в лютому,березні,квітні,травні 2012р. Штраф - 18794,30 грн.
      - Договори про надання телекомунікаційних послуг юридичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф - 41,29 грн.
      - Договори про надання телекомунікаційних послуг фізичним особам. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомунікаційної мережі. Штраф - 1884,46 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №177 від 02.04.2010р. (водопостачання за червень 2012р.). Пеня в розмірі - 0,55 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за липень 2012р.). Пеня в розмірі - 3,84 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за серпень 2012р.). Пеня в розмірі - 15,35 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання за вересень 2012р.). Пеня в розмірі - 2,99 грн.
      - ДКП «Стрийводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №201/91/468206-206 від 10.10.2011р. (водопостачання за вересень 2012р.). Пеня в розмірі - 7,19 грн.
      - ПАТ «Львівобленерго», Бродівський РЕМ. Порушення термінів оплати по договору №00138 від 09.02.2009р. Пеня та інфляційні втрати - 55,33 грн.
      - ПАТ «Львівобленерго», Кам’янко-Бузький РЕМ. Порушення термінів оплати по договору №12387 від 27.03.2012р. Пеня та інфляційні втрати -15,26 грн.
      - ЛОВ Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення законодавства про державне соц. Страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (рішення №307 від 28.08.2012р). Штраф - 772,38 грн.
      - Виконавчий комітет Гірницької селищної ради. Порушення термінів оплати по договору оренди приміщення № 468107-569 від 30.12.2011р. Пеня в розмірі - 2,02 грн.
      - УДК у Львівської області. Порушення термінів оплати за договором оренди№3/468107-801 від 11.01.2012р. Пеня в розмірі - 1,39 грн.
      - УДК у Львівської області. Порушення термінів оплати за договором оренди№11/464000-909 від 27.02.2009р. Пеня в розмірі - 0,40 грн.
      - УДКС у Франківському р-ні м.Львова. Податкове повідомлення-рішення від 31.07.2012р. № 0004101540 за порушення граничного строку земельного податку. Штраф в розмірі - 3,85 грн.
     
      Одеська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Покупці ЦОСПП (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони - 4894,33 грн.
      - Покупці ЦОСПП (Юридичні -особи). Штрафи за ненадані послуги зв"язку, за непрацюючи телефони - 336,17 грн.
      - УДК Одеської області. Штраф по оренді землі за 2012 рік - 247,92 грн.
      - УДК Одеської області. Пеня по оренді землі за 2011 рік - 32,64 грн.
      - УДК Одеської області. Штраф за спец. використання води за 2011 рік - 0,98 грн.
      - УДК Одеської області. Пеня за спец. використання води за 2011 рік - 2,14 грн.
     
      Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби фіксованого зв’язку (ОТА) (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.12р. № 295). Штраф - 32,89 грн. (25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну)
      - Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби проводового мовлення (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.12р. № 295). Штраф - 3349,07 грн. (25% добової абонентної плати за кожну добу перевищення контрольного терміну)
      - Полтавська філія ПАТ «Укртелеком». Самостійно нарахований штраф в розмірі 3%, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011 та 2012 роки. Штраф - 1695,39 грн.
      - ПОКВПТГ «Полтаватеплоенерго». Рішення Господарського суду Полтавської області від 12.06.2012 та від 13.06.2012 про стягнення штрафних санкцій за несвоєчасну оплату послуг теплопостачання пеня -144 698,10 грн., 3% річних-3615,67 грн., інфляційні нарахування - 2613,69 грн.
     
      Рівненська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення порядку використання страхових коштів (завищення денної норми споживання соку на одну дитину ) при оздоровленні дітей в оздоровчому комплексі «Чайка». Штраф на суму - 1294,88 грн.
     
      Сумська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Антимонопольний комітет України. Сумське обласне територіальне відділення. (до загального фонду Державного бюджету України). За порушення законодавства про захист економічної конкуренції що полягають у включенні в рахунку за телекомунікаційні послуги до загальної суми платежу, що належить до сплати, вартості послуг, як наданих безпосередньо Сумською філією ПАТ «Укртелеком», так і суми платежу за послуги, надані третіми особами. Штраф – 68 000,00 грн.
      - Управління ПФУ в м. Суми. Фінансові санкції по сплаті страхових внесків (33,2%), зг. акту перевірки ПФУ від 28.08.2012р. Штраф – 534,17 грн
      - Сумське міське відділення ФСС з ТВП. За неправомірні і безпідставні витрати по листам непрацездатності, зг. Рішення 591 від 11.07.2012р. Пеня – 363,62 грн
      - ПАТ «Сумиобленерго». Філія «Охтирське РЕМ». За несвоєчасну оплату виставлених рахунків за спожиту електроенергію по дог.№28 від 24.12.2009 Пеня – 1,09 грн., 3% річних – 0,22 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго». Сумське міське відділення «Енергозбут». За несвоєчасну оплату виставлених рахунків за спожиту електроенергію по дог.№96с від 30.06.2003 та №222 від 19.03.2003р. Пеня – 47,09 грн., 3% річних – 9,39 грн.
      - Абоненти послуги зв’язку (населення). За непрацюючі телефони та радіоточки. Пеня – 3639,34 грн
     
      Тернопільська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Тернопільська об’єднана державна податкова інспекція Тернопільської області Державної податкової служби. Порушення вимог пункту 70.1 статті 70 розділу ІІ та пункту 176.2 статті 176 розділу ІV Податкового кодексу України, а саме: виявлено методологічні помилки в податкових номерах фізичних осіб. Штрафні (фінансові) санкції - 1020 грн.
     
      Харківська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Покупці (Бізнес-абоненти некорпоративні). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 16,89 грн.
      - Покупці (Бюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 152,45 грн.
      - Покупці (Населення). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" - 14 683,43 грн.
      - Розрахунки з суб'єктами господарювання (не бюджет). Пеня, нарахована на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації"- 462,71 грн.
      - Первомайське УДКСУ. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,27 грн.
      - УДКСУ у Балаклійському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,75 грн.
      - Куп'янське УДКСУ у Харківській обл. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,9 грн.
      - УДКСУ у Барвінківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 4,21 грн.
      - УДКСУ у Вовчанському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,55 грн.
      - УДКСУ у Коломацькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,5 грн.
      - УДКСУ у Зміївському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 15,28 грн.
      - УДКСУ у Великобурлуцькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 5,2 грн.
      - УДКСУ у Валківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 42,42 грн.
      УДКСУ у Богодухівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 2,46 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,55 грн.
      - Лозівське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 3,35 грн.
      - УДКСУ у Краснокутському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 21,31 грн.
      - УДКСУ у Красноградському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 23,2 грн.
      - УДКСУ у Сахновщина районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 1,75 грн.
      - Ізюмське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 1,1 грн.
      - УДКСУ у Дергачівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 25,22 грн.
      - Куп'янське УДКСУ у Харківській обл. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,95 грн.
      - УДКСУ у Красноградському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 32,41 грн.
      - УДКСУ у Богодухівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 3,18 грн.
      - УДКСУ у Валківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 59,77 грн.
      - УДКСУ у Зміївському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 20,82 грн.
      - УДКСУ у Великобурлуцькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 5,35 грн.
      - УДКСУ у Дергачівському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 34,63 грн.
      - УДКСУ у Барвінківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 5,45 грн.
      - УДКСУ у Балаклійському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,86 грн.
      - Лозівське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 4,31 грн.
      - УДКСУ у Краснокутському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 28,5 грн.
      - УДКСУ у Сахновщина районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 2,21 грн.
      - Первомайське УДКСУ. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,33 грн.
      - УДКСУ у Коломацькому районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,67 грн.
      - Ізюмське УДКСУ у Харківській області. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 1,14 грн.
      - УДКСУ у Вовчанському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,68 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 0,7 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 2,65 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 14,84 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 217,39 грн.
      - УДКСУ у Харківському районі. Сума штрафу по податку на землю (оренду землі)в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені , нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу - 182,05 грн.
      - Пенсійний фонд у Київському р-ні. Сума штрафу по єдиному внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, нараховується на підставі частини десятої та пункту 2 частини 11 статті 25 Закону України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування" - 197,38 грн.
      - Національний фармацевтичний університет. Сума пені за несвоєчасну оплату комунальних послуг за червень 2012 року, згідно договору № 15 від 26.07.2000 року - 0,36 грн.
     
      Херсонська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонента згідно ст.40 Закону України «Про телекомунікаціі», за ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг - 4 500 грн.
     
      Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір № 345-99/932 від 10.09.1999 р. «Оренда приміщень за адресою: м.Севастополь, пр..Жовтневої революції, буд.26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасне звільнення Севастопольською філією орендованих приміщень. Неустойка у розмірі - 2677,21 грн.
     
      Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію - 0,41 грн.
      - Хотинська міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку - 25,75 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго". РЕМ Заставна. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,61 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,08 грн.
      - Сторожинецька міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку за 1-ий квартал - 3,43 грн.
      - Кельменецька міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку за 1-ий квартал - 4,97 грн.
      - Сокирянська міська рада. Нарахування податку за спеціальне використання води згідно уточненого розрахунку за 1-ий квартал - 5,49 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго". РЕМ Заставна. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію - 3,04 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за електроенергію - 0,51 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". РЕМ Сторожинець. Річні за прострочення платежу за електроенергію - 0,1 грн.
      - Чудейська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення №0002431500 від 11.07.12 - 1,6 грн.
      - Ставчанська сільська рада Кіцманського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 3,03 грн.
      - Рукшинська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 13,29 грн.
      - Грозинецька сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 6,87 грн.
      - Банилівська сільська рада Вижницького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно повідомлення рішення № 0002441500 від 11.07.12 - 1,91 грн.
      - Ширівська сільська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 3,6 грн.
      - Клішківська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 5,7 грн.
      - Снячівстка сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 2,2 грн.
      - Недобоївська сільська рада Новоселицього р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 22,23 грн.
      - Бочківська сільська рада Новоселицього р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,94 грн.
      - Атацька сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,91 грн.
      - Банилівська сільська рада Вижницького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 1,39 грн.
      - В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Ннарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 7,9 грн.
      - С.Жадобівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 5,83 грн.
      - Хотинська міська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 57,11 грн.
      - Перебиківська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,17 грн.
      - Колінківська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 16,07 грн.
      - Сторожинецька міська рада. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,37 грн.
      - Ст.Бросківська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,33 грн.
      - Бобівецька сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 8,16 грн.
      - Керстенецька сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 2,82 грн.
      - Анадольська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,94 грн.
      - Ст.Красношорська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 2,29 грн.
      - Черешська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 0,97 грн.
      - Зарожанська сільська рада Хотинського р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 7,8 грн.
      - Тисівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 9,07 грн.
      - Кам’янська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 4,93 грн.
      - Давидівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків по податку на землю - 13,82 грн.
      - В.Кучурівська сільська рада Сторожинецького р-ну. Нарахування штрафних санкцій згідно уточнених розрахунків - 13,82 грн.
     
      Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фізичні (юр.) особи. Договори за телекомунікаційні послуги. Штрафи на користь абонентів за непрацюючі телефони – 3935,25 грн.
     
      Філія "Центр післядипломної освіти" ПАТ «Укртелеком»:
      - Управління ПФУ в Дзержинському районі м. Харкова. Несвоєчасне перерахування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування. Штраф – 92,25 грн. Пеня – 4,50 грн.
      - ДПІ у Жовтневому районі м. Запоріжжя. Порушення граничного строку сплати грошового зобов’язання по збору за спеціальне використання води на 1 день. Штраф у розмірі 10% у сумі - 6,72 грн.
     
      У четвертому кварталі 2012 року:
     
      Апарат управління ПАТ "Укртелеком":
      - УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 2 993,00г рн.
      - УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Пеня з ПДВ до уточненого розрахунку - 2 041,14 грн.
      - УДКС України у Дніпровському районі м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам - 0,02 грн.
      - УДКС України у Голосіївському районі м. Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам - 0,01 грн.
      - УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 524,00 грн.
      - УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 803,77 грн.
      - Пенсійний фонд Шевченківського району м. Києва. Штраф за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
      страхування - 3 207,15 грн.
      - Пенсійний фонд Шевченківського району м. Києва. Штраф за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
      страхування - 70,98 грн.
      - Пенсійний фонд Шевченківського району м. Києва. Штраф за несплату або несвоєчасну сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне
      страхування - 29,49 грн.
      - УДКС України у Деснянському районі міста Києва. Штраф самостійно нарахований по уточненим розрахункам - 0,83 грн.
      - УДКС України у Деснянському районі міста Києва. Пеня самостійно нарахована по уточненим розрахункам - 0,12 грн.
      - УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Пеня з ПДВ до уточненого розрахунку - 3 256,78 грн.
      - УДКС України в Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ до уточненого розрахунку - 3 675,00 грн.
     
     
      Вінницька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фізичні особи (абоненти). Штрафи за несвоєчасне усунення пошкоджень - 131,19 грн.
      - Юридичні особи (абоненти). Штрафи за несвоєчасне усунення пошкоджень - 4,87 грн.
     
      Волинська філія ПАТ "Укртелеком":
      - УДК Іваничівського р-ну. Не в повному обсязі оплата за торговий патент. Штраф - 107,50 грн.
      - Новосілківська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 5,00 грн.
      - Вільхівська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 0,77 грн.
      - Луківська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 5,00 грн.
      - Вічинівська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 5,00 грн.
      - Люб’язівська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 5,00 грн.
      - Цирська сільська рада. Уточнення суми оренди землі. Штраф - 0,19 грн.
      - Місцевий бюджет Угринів. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,20 грн.
      - Місцевий бюджет Мирне. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,86 грн.
      - Місцевий бюджет Пірванче. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,42 грн.
      - Місцевий бюджет Цегів. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,69 грн.
      - Місцевий бюджет Печихвости.Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,04 грн.
      - Місцевий бюджет Скобелка. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 3,77 грн.
      - Місцевий бюджет Жабче. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,04 грн.
      - Місцевий бюджет Новосілки. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,92 грн.
      - Місцевий бюджет Михлин. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,33 грн.
      - Місцевий бюджет Звиняче. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,77 грн.
      - Місцевий бюджет Галичани. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 1,01 грн.
      - Місцевий бюджет Бережанка. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,33 грн.
      - Місцевий бюджет Губин. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,94 грн.
      - Місцевий бюджет Скірче. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,71 грн.
      - Місцевий бюджет Квасів. Уточнення суми податку на землю в зв’язку зі зміною грошової оцінки землі. Штраф - 0,89 грн.
     
      Дніпропетровська філія ПАТ "Укртелеком":
      - Споживачі послуг зв"язку. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 85574,77 грн.
      - УДКСУ Синельниково міська рада. Самостійно нарахований штраф, пеня по оренді землі. Пеня - 0,5 грн.
     
      Донецька філія ПАТ "Укртелеком":
      - ВДВС Шевченківського РУЮ у м. Києві. (на користь Регіонального відділення ФДМУ по Донецькій області). Несвоєчасне повернення майна з оренди.
      Неустойка - 5921,33 грн.
      - ТОВ "Сервiсна компанiя "Формула". Пошкодження електронної картки для отримання палива. Штраф - 60 грн.
      - Місцевий бюджет міста Маріуполя. Несвоєчасне внесення орендної плати. Пеня - 53,99 грн.
      - Місцевий бюджет міста Маріуполя. Несвоєчасне внесення орендної плати. Пеня - 3663,27 грн.
     
      філія "Дирекція первинної мережі" ПАТ «Укртелеком»:
      - ПФУ Київського р-ну м. Донецька. Самостійно виявлені помилки: ЄСВ 8,41% донараховано на заробітну плату інвалідів. Штраф - 53,71 грн., Пеня - 96,03 грн.
      - Новомосковська ДПС. Пеня по уточненому звіту по екологічному податку. Пеня - 29,14 грн.
      - Синельниковська ДПС. Пеня по уточненому звіту по орендній платі за землюю Пеня - 7,17 грн.
      - ПАТ «ОДЕСАГАЗ». За різницю у вартості фактичного об`єму спожитого газу від планового. - 163,17 грн.
      - ПТМ "Ковельтепло". Пеня за несвоєчасну сплату за теплоенергію. Пеня - 60,80 грн.
      - Кельменецький РЕМ. Пеня за несвоєчасну сплату за електроенергію. Пеня - 9,47 грн.
     
      Житомирська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Управління пенсійного фонду України в м. Житомирі. Штрафні санкції за донарахування своєчасно не нарахованого єдиного внеску згідно акту
      перевірки №283 від 28.11.2012р. Штраф - 318,28 грн.
     
      Закарпатська філія ПАТ "Укртелеком":
      - Ужгородська дирекція фонду соціального страхування. Використання коштів фонду з порушеннями. Згідно рішення Виконавчої дирекції Закарпатського
      обласного відділення ФССТВП № 397 від 20.11.12р. у відповідності до ч.1 ст.30 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування
      у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням». Штраф - 414,92 грн.
      - Абоненти фіксованого зв’язку Закарпатської філії ПАТ «Укртелеком». Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно ст. 40 Закону України «Про
      телекомунікації». Штраф - 339,00 грн.
     
      Запорізька філія ПАТ "Укртелеком":
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф за несвоєчасне усунення пошкоджень, згідно п. 6 ст. 40 Закону України «Про телекомунікації». Штраф - 11,37 грн.
      - Енергодарська об’єднана ДПІ (Кам’янсько-Дніпровське відділення). Штраф за подання уточнюючого розрахунку за внесення змін до податкової звітності, згідно
      ст. 50 Податкового Кодексу України. Штраф - 42,77 грн.
     
      Кіровоградська філія ПАТ "Укртелеком":
      - Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі за користування
      радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента за ОТА - 694 грн., за ОРТ – 8 270 грн.
     
      Київська міська філія ПАТ "Укртелеком":
      - А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 22 від 03.02.07р.(порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 22,68 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 165 від 02.01.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 43,76 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Ірпінський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 218 від 06.10.05р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 6,77 грн.
      - А.Е.С. «Київобленерго» Сквирський РП Згідно п. 4.2.1 договір № 19 від 16.05.08р. (порушення терміну оплати за ел/енергію). Пеня - 1,34 грн.
      - УДКСУ У Рокитнянському районі. Згідно уточн. рах.№ 1 від 30.11.2012 (порушення терміну оплати за оренду землі). Штраф - 8,73 грн.
      - БОРИСПІЛЬСЬКЕ УДКСУ. Згідно уточн. рах.№ 1 від 30.11.2012 (порушення терміну оплати за оренду землі). Штраф - 12,76 грн.
      - УДКСУ У Володарському районі. Згідно уточн. рах.№ 2 від 01.12.2012 (порушення терміну оплати за оренду землі). Штраф - 14,36 грн.
      - БРОВАРСЬКЕ УДКСУ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод)
      Штраф - 1,84 грн.
      - УДКСУ У М.СЛАВУТИЧ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод)
      Штраф - 1,74 грн.
      - УДКСУ В ЯГОТИНСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 12,72 грн.
      - УДКСУ У ЗГУРІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 5,94 грн.
      - УДКСУ У БАРИШІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 1,10 грн.
      - ПЕРЕЯСЛАВ-ХМЕЛЬНИЦЬКЕ УДКСУ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 0,80 грн.
      - БІЛОЦЕРКІВСЬКЕ УДКСУ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод)
      Штраф - 55,96 грн.
      - УДКСУ У СКВИРСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 0,78 грн.
      - УДКСУ У СТАВИЩАНСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 0,32 грн.
      - УДКСУ У ТЕТІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 2,18 грн.
      - ВАСИЛЬКІВСЬКЕ УДКСУ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод).
      Штраф - 7,10 грн.
      - ФАСТІВСЬКЕ УДКСУ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод).
      Штраф - 0,54 грн.
      - УДКСУ У М.ІРПЕНІ Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та підземних вод).
      Штраф - 2,18 грн.
      - УДКСУ У БОРОДЯНСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 0,40 грн.
      - УДКСУ У ВИШГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 5,54 грн.
      - УДКСУ В ІВАНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 7,66 грн.
      - УДКСУ В КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання
      поверхневих та підземних вод). Штраф - 24,5 грн.
      - УДКСУ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 1,06 грн.
      - УДКСУ У КАГАРЛИЦЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 0,22 грн.
      - УДКСУ У БОГУСЛАВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 0,44 грн.
      - УДКСУ У МИРОНІВСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 0,46 грн.
      - УДКСУ У ТАРАЩАНСЬКОМУ РАЙОНІ. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих та
      підземних вод). Штраф - 0,72 грн.
      - УДКСУ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ Р-НІ М. КИЄВА. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання поверхневих
      та підземних вод). Штраф - 2,16 грн.
      - УДКСУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА. Уточнююча декларація за 4 кв.2012 р. від 29.12.2012р. (нарахований штраф за спец. використання
      поверхневих та підземних вод). Штраф - 1,28 грн.
      - Фізичні особи (абоненти). Послуги зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів.). Штраф - 4401,54 грн.
     
      Луганська філія ПАТ "Укртелеком":
      - Абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 2527,54 грн.
      - ТОВ «ЛЕО». За перевищення договірної величини електроенергії. Пеня - 10,78 грн.
      - Державне казначейство України. Донарахування податку на прибуток згідно акта самоперевірки. Штраф - 345,38грн.
      - Державний бюджет. Донарахування податків (податок на землю). Штраф - 624,31грн., Пеня - 1873,08 грн.
     
      Львівська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №120/А від 29.01.2009р.(тепло за жовтень 2012р.). Пеня - 347,53 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за жовтень 2012р.). Пеня - 2147,31 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №5028/Р від 01.08.2003р. (тепло за листопад 2012р.). Пеня - 5,64 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №821/Ш від 11.10.2002р. (тепло за жовтень 2012р.). Пеня - 303,48грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. (тепло за листопад 2012р.). Пеня - 3,91 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №1313/Ф/468206-295 від 01.10.2011р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання. Штраф - 11,37 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 01.05.2010р. (тепло за листопад 2012р.). Пеня - 1,74 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір №4657/А від 01.05.2010р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання Штраф - 4,81 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №4657/А від 01.05.2010р. (тепло за грудень 2012р.). Пеня - 2,35 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004р. (тепло за листопад 2012р.). Пеня - 2,93 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Договір № 3909-А від 19.10.2004р. Повернуто переплачені штрафи за теплопостачання. Штраф -1,50 грн.
      - ЛМКП «Львівтеплоенерго». Порушення термінів оплати по договору №3909-А від 19.10.2004 р. (тепло за грудень 2012 р.). Пеня - 1,97 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання
      за жовтень 2012р.). Пеня - 4,69 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/464000-1080 від 22.07.2009р. (водопостачання
      за листопад 2012р.). Пеня - 9,38 грн.
      - ЛМКП «Львівводоканал». Порушення термінів оплати по договору на водопостачання №306607/468206-429 від 26.11.2012р. (водопостачання
      за грудень 2012р.). Пеня - 5,12 грн.
      - Абоненти юридичні особи. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомуні-каційної мережі. Штраф - 104,14 грн.
      - Абоненти фізичні особи. Порушення контрольних термінів усунення пошкоджень телекомуні-каційної мережі. Штраф - 1305,95 грн.
      - Управління Пенсійного фонду Галицького району м. Львова. Донарахування здійснене згідно рішення ПФУ №0190 від 11.12.2012р. Штраф - 178,78 грн.
      - УДКСУ у Галицькому р-ні м.Львова. Порушення термінів оплати за січень 2012р. за користування торговим патентом №003373. Штраф - 214,50 грн.
      - УДКСУ у Галицькому р-ні м.Львова. Порушення термінів оплати за січень 2012р. за користування торговим патентом №003372. Штраф - 214,50 грн.
     
      Одеська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Покупці ЦОСПП (Населення). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони. Штраф - 5060,87 грн.
      - Покупці ЦОСПП (Юридичні - особи). Штрафи за ненадані послуги зв’язку, за непрацюючі телефони. Штраф - 288,12 грн.
      - УДК Одеської області. Штраф по оренді землі за 2012 рік. Штраф - 272,86 грн.
      - УДК Одеської області. Пеня по оренді землі за 2011 рік. Пеня - 232,33 грн.
      - УДК Одеської області. Штраф за спеціальне використання води за 3-й квартал 2012 року. Штраф - 0,58 грн.
      - УДК Одеської області. Пеня за спеціальне використання води за 2011 рік. Пеня - 0,02 грн.
      - ВАТ «Обленерго» Центральний РЕМ. Штраф за перевищення потужності. Штраф - 630,08 грн.
      - ТОВ «Юг-газ». Штрафні санкції за перевищення ліміту використаного газу. Штраф - 14286,41 грн.
     
      Полтавська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Абоненти Полтавської філії ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби
      фіксованого зв’язку (ОТА) (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України
      від 11.04.12р. № 295). Штраф - 44,27 грн.
      - Абоненти Полтавської філії ПАТ «Укртелеком». Нарахування штрафу на користь споживача за непрацюючі понад контрольний термін (5 діб) засоби
      проводового мовлення (згідно п.40 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
      11.04.12р. № 295). Штраф - 1763,65 грн.
      - Дмитрівська сільська рада, Пирятинська міська рада, Дейманівська сільська рада, Чутівська міська рада, Опішнянська селищна рада, Сагайдацька сільська
      рада, Селещинська сільська рада, Шишацька міська рада, Червонозаводська сільська рада, Лучанська сільська рада. Самостійно нарахований штраф в
      розмірі 3%, згідно уточнених Податкових декларацій з орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності за 2011 та 2012 роки.
      Штраф - 1214,37 грн.
      - Полтавська міська рада. Самостійно нарахований штраф в розмірі 3%, згідно уточнених Податкових декларацій з плати за землю за 2010, 2011 та 2012 роки.
      Штраф - 4,93 грн.
     
      Рівненська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності м. Хмельницький. Порушення порядку використання страхових коштів при оздоровленні
      дітей в оздоровчому комплексі «Чайка». Штраф - 399,84 грн.
      - Міська дирекція Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Порушення порядку використання страхових коштів при оздоровленні
      дітей в оздоровчому комплексі «Чайка». Штраф - 107,60 грн.
      - Управління комунальної власності. За несвоєчасне виконання зобов’язань за договором оренди приміщень. Пеня - 77,02 грн.
      - УДКСУ м. Рівне. Штрафна санкція по податку з доходів фізичних осіб. Штраф - 510,00грн
     
      Севастопольська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. Договір №345-99/932 від 10.09.1999 г. «Оренда приміщень за адресою: м.Севастополь,
      пр. Жовтневої революції, буд. 26». Штрафні санкції були нараховані за несвоєчасно звільнення Севастопольською філією орендованих приміщень.
      Неустойка - 2671,84 грн.
     
      Сумська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ПАТ «Сумиобленерго» Сумське РВЕ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 15.08.2012р. по 15.08.2012р. згідно Договору №96с від
      16.06.2010 «Про постачання електроенергії». Пеня - 2,97 грн. 3% річних - 0,59 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» Охтирське РВЕ. Несвоєчасне виконання грошових зобов’язань за період з 20.08.2012р. по 20.08.2012р. згідно Договору №28/1 від
      01.02.2010 «Про постачання електроенергії». Пеня - 1,69 грн. 3% річних - 0,34 грн.
      - ПАТ «Сумиобленерго» СМВ «Енергозбут». Двократне перевищення договірної величини потужностей за листопад 2012 року згідно Договору №222 від
      12.09.2003 «Про постачання електроенергії». Штраф - 389,41 грн.
      - Управління пенсійного фонду України в м. Суми. Несвоєчасна сплата єдиного внеску за період з 20.11.2012р. по 26.11.2012 року. Штраф - 25,17 грн.
      Пеня - 1,51 грн.
      - Сумське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України. Прострочення сплати штрафу згідно рішення адміністративної колегії
      Сумського обласного територіального відділення АМКУ №1 від 25.01.2012р., в порядку ст. 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
      Пеня - 37 740,00 грн.
     
      Харківська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИЗЮМ. Пеня за несвоєчасну сплату за теплову енергію. Пеня - 25,1 грн.
      - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИЗЮМ. Пеня за несвоєчасну сплату за теплову енергію. Пеня - 1,42 грн.
      - ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ИЗЮМ. Пеня за несвоєчасну сплату за теплову енергію. Пеня - 0,11 грн.
      - УГКСУ БАЛАКЛЕЯ Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платником відповідно
      до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 0,3 грн.
      - УГКСУ ЛОЗОВАЯ. Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платником відповідно
      до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 101 грн.
      - УГКСУ БАЛАКЛЕЯ. Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платником відповідно
      до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 1,1 грн.
      - УГКСУ ЛОЗОВАЯ. Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платником відповідно
      до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 71 грн.
      - УГКСУ НОВАЯ ВОДОЛАГА. Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платником
      відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 962 грн.
      - УГКСУ НОВАЯ ВОДОЛАГА. Сума штрафу по податку на землю(оренду землі) в розмірі 3% від суми недоплати та суми пені, нараховується платником
      відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу. Штраф - 649 грн.
      - Покупці ЦТП (Бізнес-абоненти некорпоративні). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" Штраф - 5,33 грн.
      - Покупці ЦТП (Населення). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації" . Штраф - 8177,89 грн.
      - Покупуі ЦТП (Організації Небюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 247,98 грн.
      - Покупці ЦТП (Населення). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 6875,02 грн.
      - Покупці ЦТП (Бюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 97,11 грн.
      Покупці ЦТП (Населення). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 7291,98 грн.
      Покупці ЦТП (Бюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 28,58 грн.
      Покупуі ЦТП (Організації Небюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 259,36 грн.
      Покупці ЦТП (Бізнес-абоненти некорпоративні). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 25,37 грн.
      Покупці ЦТП (Бізнес-абоненти некорпоративні). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 0,44 грн.
      Покупці ЦТП (Бюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 59,28 грн.
      Покупці ЦТП (Організації Небюджет). Штраф на користь абонента, згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Штраф - 183,73 грн.
     
      Херсонська філія ПАТ "Укртелеком":
      - Споживачі телекомунікаційних послуг. Штраф нарахований на користь абонента згідно ст.40 Закону України «Про телекомунікації», за ненадання або
      неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 5 300 грн.
      - ГУ ДКСУ у Херсонській області/Каховська ДПІ Херсонської області. Штраф нарахований за несвоєчасно подану декларацію з екологічного збору згідно
      п.п. 49.18.2 п.49.18 ст.49 розд.2 Кодексу №2755-VI «Податковий кодекс України від 02.12.2010». Штраф - 1 000 грн.
      - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Санкції по результатам перевірок ФСС ТВП згідно ст..21,22,28,30,48,51 Закону України
      від 18.01.2001 року №2240-iii «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами
      зумовленими похованням». Штраф - 700 грн.
     
      Чернівецька філія ПАТ «Укртелеком»:
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сокиряни. Інфляційні за несвоєчасну оплату - 0,13 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Глибока. Пеня за несвоєчасну оплату. Пеня - 4,71 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Герца. Пеня за несвоєчасну оплату. Пеня - 0,19 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Герца. Пеня за несвоєчасну оплату. Пеня - 0,96 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Сторожинець. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 1,19 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 0,96 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 0,38 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 2,49 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Заставна. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 0,02 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Хотин. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 0,07 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 12,72 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія "Чернівціобленерго" РЕМ Хотин. Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 0,18 грн.
      - ПАТ "Енергопостачальна компанія «Чернівціобленерго". Пеня за прострочення платежу за реактивну електроенергію. Пеня - 9,53 грн.
      - Сокирянська міська рада. Штраф за порушення строку сплати за патент (змінено розрахунковий рахунок) згідно рішення №0003011500 від 05.10.2012р.
      Штраф - 215 грн.
      - Місцевий бюджет. Штрафні санкції за сплату екологічного податку відповідно до уточненої декларації. Штраф - 158,63 грн.
      - Новодністровська міська рада. Штраф за порушення строку сплати за патент (змінено розрахунковий рахунок) згідно рішення № 0003001500 від
      05.10.2012р. Штраф - 430 грн.
      - Комунальне підприємство «Водоканал». Пеня не несвоєчасну оплату. Пеня - 39,38 грн.
      - Фізичні особи. Штрафні санкції на користь абонентів. Штраф - 3425,13 грн.
      - Погорілівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 5,43 грн.
      - Ширівецька сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 2,69 грн.
      - Сільська рада с.Чорний Потік . Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 0,6 грн.
      - Дорошовецька сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 12,18 грн.
      - Горошівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 7,33 грн.
      - Боянчуцька сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 0,6 грн.
      - Хрещатик сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю Штраф - 0,66 грн.
      - Бридківська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 2,93 грн.
      - Ржавенська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 8,45 грн.
      - Митківська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 2,43 грн.
      - Товтрівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 17,51 грн.
      - Самушинська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 0,33 грн.
      - Веренчанська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 30,48 грн.
      - Василівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 5,44 грн.
      - Баламутівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 6,55 грн.
      - Юрківська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 0,77 грн.
      - Репужинська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 6,67 грн.
      - Бобівська сільська рада. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 22,62 грн.
      - Місцевий бюджет Недобоївці. Штрафні санкції згідно уточнених розрахунків по податку на землю. Штраф - 0,66 грн.
      - Місцевий бюджет Хотин. Нарахування штрафних санкцій згідно рішення № 000211/1800 від 12.11.2012р. Штраф - 1,2 грн.
     
      Чернігівська філія ПАТ «Укртелеком»:
      - Фізичні (юридичні) особи. Штрафи на користь абонентів за непрацюючі телефони. Штраф - 3852,55 грн.
      - Фонд соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Рішення № 3 від 19.01.2012 про повернення коштів Фонду та застосування фінансових
      санкцій за порушення п.4.2, п.4.11 Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування. Штраф - 2214,00 грн.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      12.1. Кодекс корпоративного управління ПАТ «Укртелеком» оприлюднений та затверджений на Загальних зборах акціонерів товариства 26 квітня 2006 року.

      12.2. Інформація про вищий орган ПАТ "Укртелеком":
      Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів.
      Загальні Збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства, за винятком діяльності, що пов’язана з державною таємницею.
      Обмеження права Акціонера на участь у Загальних Зборах встановлюється законодавством України.
      До виключної компетенції Загальних Зборів належить:
      - визначення основних напрямів діяльності Товариства;
      - внесення змін до Статуту;
      - прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
      - прийняття рішення про зміну типу Товариства;
      - прийняття рішення про розміщення Акцій;
      - прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу;
      - прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу;
      - прийняття рішення про дроблення або консолідацію Акцій;
      - затвердження положень про Загальні Збори, Наглядову Раду, Правління та Ревізійну Комісію, а також внесення змін до них;
      - затвердження інших внутрішніх документів товариства, якщо це передбачено Статутом Товариства;
      - затвердження річного звіту товариства;
      - розподіл прибутку і збитків Товариства, з урахуванням вимог, передбачених законом;
      - прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним Акцій, крім випадків обов'язкового викупу акцій відповідно до законодавства України;
      - прийняття рішення про форму існування Акцій;
      - затвердження розміру річних Дивідендів, з урахуванням вимог, передбачених - законодавством України та/або Статутом;
      - прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних Зборів;
      - обрання членів Наглядової Ради, затвердження умов цивільно-правових - договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними,
      встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової Ради;
      - прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової Ради, за винятком випадків, встановлених законодавством;
      - обрання членів Ревізійної Комісії, прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень;
      - затвердження висновків Ревізійної Комісії;
      - обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень;
      - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину,
      перевищує 25 відсотків вартості активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності;
      - прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків, передбачених цим Статутом та законодавством України, про ліквідацію
      Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається
      після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;
      - прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової Ради, звіту Правління, звіту Ревізійної Комісії;
      - затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства;
      - обрання комісії з припинення Товариства;
      - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів згідно із Статутом Товариства.
      Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних Зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства.
     
      12.2.1. Інформація про порядок проведення Загальних зборів:
      Вищим органом товариства є Загальні збори акціонерів.
      Письмове повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний надсилається засобами поштового зв’язку Акціонерам персонально, особою, яка скликає Загальні Збори, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні Збори, або особа, яка веде облік прав власності на Акції у разі скликання Загальних Зборів Акціонерами.
      Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів публікує в офіційному друкованому органі повідомлення про проведення Загальних Зборів. Товариство додатково надсилає повідомлення про проведення Загальних Зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій пройшло процедуру лістингу, а також розміщує інформацію про проведення Загальних Зборів не пізніше за 30 днів до дати проведення Загальних Зборів на власній веб-сторінці в мережі Інтернет.
      У разі реєстрації Акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних Зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення Акціонерів, яких він обслуговує.
      Прийняття рішення про дату проведення Загальних зборів акціонерів ПАТ «Укртелеком» є виключною компетенцією Наглядової ради ПАТ «Укртелеком».
      Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів.
      Пропозиція до порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) Акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.
      Рішення про включення пропозицій до порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення Загальних Зборів, приймає:
      1) Наглядова Рада;
      2) Акціонери, які вимагають скликання позачергових Загальних Зборів, в разі їх скликання цими Акціонерами, у випадках та в порядку передбачених Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства або чинним законодавством України.
      Пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих Акцій Товариства, підлягають обов'язковому включенню до порядку денного Загальних Зборів. У такому разі рішення Наглядової Ради про включення питання до порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог до неї, передбачених Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.
      Зміни до порядку денного Загальних Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих Акціонерами питань або проектів рішень.
      Рішення про відмову у включенні до порядку денного Загальних Зборів пропозиції Акціонерів (Акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків простих акцій, може бути прийнято тільки у разі:
      1) недотримання Акціонерами строку, для внесення пропозицій;
      2) неповноти даних, передбачених Статутом Товариства, внутрішніми документами Товариства та чинним законодавством України.
      Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до порядку денного Загальних Зборів надсилається Наглядовою Радою Акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
      Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів товариство зобов’язане надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного.
      Крім цього, акціонер до проведення Загальних зборів має можливість за запитом ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного в порядку, передбаченому для ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, визначеному чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Загальні збори акціонерів та іншими внутрішніми актами товариства.
      Ознайомитись з інформацією (матеріалами) акціонер може за місцем знаходження товариства у робочі дні , робочий час, у спеціально відведеному для цього приміщенні, а також в день проведення зборів, за місцем їх проведення.
      Товариство повідомляє Акціонерів про зміни у порядку денному не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів шляхом розміщення на власній веб-сторінці в мережі Інтернет та надсилання Акціонерам письмових повідомлень засобами поштового зв’язку. Товариство також надсилає повідомлення про зміни у порядку денному Загальних Зборів фондовій біржі (біржам), на якій Товариство пройшло процедуру лістингу
      Головує на Загальних Зборах голова Наглядової Ради, член Наглядової Ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою Радою або особа, яка обрана Загальними Зборами. Загальні Збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних Зборів.
      Реєстрація Акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного Акціонера. Реєстрацію Акціонерів (їх представників) проводить Реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою Радою, а в разі Скликання Загальних Зборів Акціонерами - Акціонерами, які вимагають скликання цих зборів.
      Реєстраційна комісія має право відмовити в реєстрації Акціонеру (його представнику) лише у разі відсутності в Акціонера (його представника) необхідних документів, які надають йому право участі у Загальних Зборах Акціонерів, відповідно до законодавства України.
      Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, підписує голова Реєстраційної комісії, який обирається простою більшістю голосів її членів до початку проведення реєстрації. Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних Зборах.
      Повноваження реєстраційної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. У такому разі головою Реєстраційної комісії є представник зберігача або депозитарія.
      Перелік Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах, додається до протоколу Загальних Зборів. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про відмову в реєстрації Акціонера чи його представника для участі у Загальних Зборах, підписане головою Реєстраційної комісії, додається до протоколу Загальних Зборів та видається особі, якій відмовлено в реєстрації.
      До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників Загальних Зборів, Акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це Реєстраційну комісію та Правління, або взяти участь у Загальних Зборах особисто.
      У разі, якщо для участі в Загальних Зборах з'явилося декілька представників Акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.
      У разі, якщо Акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних Зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.
      Акціонери (Акціонер), які на дату складення переліку Акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих Акцій, а також Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, можуть призначати своїх представників для нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків. Про призначення таких представників Товариство повідомляється письмово за місцезнаходженням Товариства до початку реєстрації Акціонерів.
      Посадові особи Товариства у порядку встановленому законодавством забезпечують доступ представників Акціонерів (Акціонера) до нагляду за реєстрацією Акціонерів, проведенням Загальних Зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.
      Хід Загальних Зборів або розгляд окремого питання за рішенням ініціаторів Загальних Зборів чи самих Загальних Зборів може фіксуватися технічними засобами, відповідні записи яких додаються до протоколу Загальних Зборів.
      Наявність кворуму Загальних Зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації Акціонерів для участі у Загальних Зборах.
      Загальні Збори мають кворум за умови реєстрації для участі у них Акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих Акцій.
      Одна голосуюча Акція надає Акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Загальних Зборах, крім проведення Кумулятивного Голосування.
      Рішення Загальних Зборів Товариства з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів Акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних Зборах та є власниками голосуючих з цього питання Акцій, крім випадків, встановлених законодавством України.
      Обрання членів органу Товариства здійснюється в порядку кумулятивного голосування у випадках, встановлених законодавством та/або цим Статутом. При обранні членів органу Товариства кумулятивним голосуванням, голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними до складу органу Товариства вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів Акціонерів, порівняно з іншими кандидатами.
      Рішення Загальних Зборів приймається більш як трьома чвертями голосів Акціонерів, які зареєструвались для участі в Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій з наступних питань:
      - внесення змін до Статуту;
      - прийняття рішення про анулювання викуплених Акцій;
      - прийняття рішення про зміну типу Товариства;
      - прийняття рішення про розміщення Акцій;
      - прийняття рішення про збільшення Статутного Капіталу;
      - прийняття рішення про зменшення Статутного Капіталу;
      - прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадків передбачених цим Статутом та чинним законодавством України, про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між Акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу
      Голосування з питань порядку денного Загальних Зборів проводиться тільки з використанням бюлетенів для голосування.
      Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються Наглядовою Радою не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних Зборів, щодо обрання кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення Загальних Зборів, а в разі скликання позачергових Загальних Зборів на вимогу Акціонерів у випадках, передбачених чинним законодавством, - Акціонерами, які вимагають скликання цих зборів. Акціонери мають право до проведення Загальних Зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування в порядку визначеному законодавством України.
      Роз'яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов'язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних Зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними Зборами. Повноваження лічильної комісії за договором можуть передаватися зберігачу або депозитарію. Умови договору затверджуються Загальними Зборами.
      Якщо кількість Акціонерів - власників простих Акцій в Товаристві понад 100 осіб кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.
      За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів.
      У разі передачі повноважень лічильної комісії зберігачу або депозитарію протокол про підсумки голосування підписує представник зберігача або депозитарію.
      У протоколі про підсумки голосування зазначаються:
      - дата проведення Загальних Зборів;
      - перелік питань, рішення з яких прийняті Загальними Зборами;
      - рішення і кількість голосів "за", "проти" і "утримався" щодо кожного проекту рішення з кожного питання порядку денного, винесеного на голосування.
      Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.
      Протокол Загальних Зборів складається в порядку, передбаченому законодавством України та положенням про Загальні Збори
      Порядок та випадки проведення заочного голосування на Загальних Зборах акціонерів ПАТ «Укртелеком» установчими та іншими внутрішніми документами не передбачено.
      Спеціальний порядок підрахунку голосів установчими та іншими внутрішніми документами не передбачений.
      Підсумки голосування оголошуються на Загальних Зборах, під час яких проводилося голосування. Після закриття Загальних Зборів підсумки голосування, доводяться до відома Акціонерів протягом 10 (десяти) робочих днів шляхом розміщення на веб-сторінці Товариства в мережі Інтернет.
     
      12.2.2. На протязі 2010-2012 роках товариством було проведено 2 чергових та 1 позачергові Загальні збори акціонерів:
      - 14.06.2011 року за адресою: м. Київ, вул. Інститутська 1, Міжнародний центр культури і мистецтв профспілок України (великий зал) проведено чергові Загальні збори акціонерів ВАТ «Укртелеком». Для участі у загальних зборах акціонерів товариства було зареєстровано акціонерів (їх представників) у кількості 391 особа із загальною кількістю голосів 18 051 116 712, що складає 96,39% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
      - 01.11.2011 року за адресою: 03056, м. Київ, проспект Перемоги, 37, актовий зал Центру культури та мистецтв Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут" проведено Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Укртелеком». Для участі у позачергових Загальних Зборах акціонерів товариства зареєстровано акціонерів (їх представників) у кількості 188 осіб із загальною кількістю голосів, що складає 93,93% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
      - 26.04.2012 року за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, актовий зал Центру культури та мистецтв Національного технічного універститету України "Київський політехнічний інститут" проведено чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Укртелеком». Для участі у загальних зборах акціонерів товариства було зареєстровано акціонерів (їх представників), яким належить 17 604 671 717 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 94,01% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
     
      12.2.3. 26.04.2012 року за адресою: 03056, м. Київ, пр. Перемоги, 37, зал Центру культури та мистецтв Національного технічного універститету України "Київський політехнічний інститут" проведено чергові Загальні збори акціонерів ПАТ «Укртелеком». Для участі у загальних зборах акціонерів товариства було зареєстровано акціонерів (їх представників), яким належить 17 604 671 717 штук простих іменних акцій (голосів), що складає 94,01% від загальної кількості голосуючих акцій товариства.
     
      Порядок денний:
      1. Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів, затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії.
      2. Розгляд звіту Правління про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
      3. Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
      4. Розгляд звіту Ревізійної комісії за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.
      5. Затвердження річного звіту ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік.
      6. Про порядок розподілу прибутку (покриття збитків) товариства за підсумками роботи за 2011 рік.
      7. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради; затвердження кількісного складу Наглядової ради, обрання Голови та членів Наглядової ради, затвердження умов договорів (контрактів), які укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів (контрактів) з Головою та членами Наглядової ради.
      8. Припинення повноважень члена Ревізійної комісії; затвердження кількісного складу Ревізійної комісії та обрання Голови та членів Ревізійної комісії; затвердження умов договорів, які укладатимуться з членами Ревізійної комісії, обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з Головою та членами Ревізійної комісії.
      9. Внесення змін до Статуту товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних зборів акціонерів на підписання Статуту товариства в новій редакції.
      10. Внесення змін до внутрішніх Положень товариства шляхом викладення їх в новій редакції. Надання повноважень Голові Загальних Зборів акціонерів на підписання внутрішніх Положень товариства в новій редакції.
     
      Загальними зборами акціонерів розглянуто усі питання порядку денного, з яких прийнято такі рішення:
     
      ПИТАННЯ №1
      З питання першого порядку денного «Обрання Голови та Секретаря Загальних Зборів акціонерів, затвердження кількісного складу Лічильної комісії, обрання та припинення повноважень Голови та членів Лічильної комісії»
      Запропоновано:
      - обрати Головою Загальних Зборів акціонерів Дзекона Георгія Борисовича, Секретарем Загальних Зборів акціонерів – Чорну Тамару Олексіївну – начальника відділу правового забезпечення в сфері корпоративних та трудових відносин.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99261441 %, «ПРОТИ» - 0,00003476 %, Утримався - 0,00418769 %
      Недійсні - 0,00167276 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00149037 %
      Рішення прийнято.
     
      Запропоновано:
      - затвердити склад Лічильної комісії у кількості 39 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії: Ворушило Валентина Анатоліївна - Голова Лічильної комісії. Члени Лічильної комісії: Котлярова Жанна Леонідівна – секретар Лічильної комісії; Мельник Ірина Миколаївна; Биченок Леся Лонгінівна; Оверчук Ірина Андріївна; Кіяниця Ніна Петрівна; Борисенко Людмила Олександрівна; Ковальова Анастасія Ігорівна; Агеносова Тетяна Юріївна; Кривенко Юлія Сергіївна; Князь Оксана Володимирівна; Максимець Світлана Леонідівна; Місько Інна Іванівна; Ваховська Юлія Юріївна; Степаненко Валентина Михайлівна; Тимошенко Олена Володимирівна; Керімова Людмила Василівна; Кушнір Олена Юріївна; Кириленко Юлія Миколаївна; Федоренко Людмила Іванівна; Ярош Тетяна Андріївна; Хоменко Світлана Василівна; Мирошниченко Олена Вікторівна; Гергелюк Неллі Едуардівна; Козак Наталія Олегівна; Попова Тетяна Михайлівна; Шаповалова Людмила Миколаївна; Левченко Марина Юріївна; Остроушко Вікторія Вікторівна; Січенко Сергій Павлович; Лурці-Огли Ольга Миколаївна; Слюсаренко Інеса Вікторівна; Жирко Алла Миколаївна; Тукова Тетяна Євгенівна; Гангал Ірина Іванівна; Бойко Людмила Миколаївна; Бондаренко Юлія Леонідівна; Багмут Ірина Іванівна; Кириченко Євгеній Борисович/
     
      Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99450835 %, «ПРОТИ» - 0 %, Утримався - 0,00385627 %
      Недійсні - 0,00019716 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00143823 %
      Рішення прийнято.
     
      Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 1 порядку денного вирішили:
      1. Обрати Головою Загальних Зборів акціонерів Дзекона Георгія Борисовича.
      2. Секретарем Загальних Зборів акціонерів – Чорну Тамару Олексіївну – начальника відділу правового забезпечення у сфері корпоративних та трудових відносин.
      3. Затвердити склад Лічильної комісії у кількості 39 осіб та обрати наступний склад Лічильної комісії: Ворушило Валентина Анатоліївна - Голова Лічильної комісії. Члени Лічильної комісії: Котлярова Жанна Леонідівна – секретар Лічильної комісії; Мельник Ірина Миколаївна; Биченок Леся Лонгінівна; Оверчук Ірина Андріївна; Кіяниця Ніна Петрівна; Борисенко Людмила Олександрівна; Ковальова Анастасія Ігорівна; Агеносова Тетяна Юріївна; Кривенко Юлія Сергіївна; Князь Оксана Володимирівна; Максимець Світлана Леонідівна; Місько Інна Іванівна; Ваховська Юлія Юріївна; Степаненко Валентина Михайлівна; Тимошенко Олена Володимирівна; Керімова Людмила Василівна; Кушнір Олена Юріївна; Кириленко Юлія Миколаївна; Федоренко Людмила Іванівна; Ярош Тетяна Андріївна; Хоменко Світлана Василівна; Мирошниченко Олена Вікторівна; Гергелюк Неллі Едуардівна; Козак Наталія Олегівна; Попова Тетяна Михайлівна; Шаповалова Людмила Миколаївна; Левченко Марина Юріївна; Остроушко Вікторія Вікторівна; Січенко Сергій Павлович; Лурці-Огли Ольга Миколаївна; Слюсаренко Інеса Вікторівна; Жирко Алла Миколаївна; Тукова Тетяна Євгенівна;
      Гангал Ірина Іванівна; Бойко Людмила Миколаївна; Бондаренко Юлія Леонідівна; Багмут Ірина Іванівна; Кириченко Євгеній Борисович.
      4. Повноваження Голови та членів Лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на Лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.
     
      ПИТАННЯ № 2
      З питання другого порядку денного «Розгляд звіту Правління про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
      Запропоновано:
      1. Затвердити звіт Правління ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
      2. Роботу Правління ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99321416 %, «ПРОТИ» - 0,00506224 %, Утримався - 0,00012531 %
      Недійсні - 0,00001738 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00158092 %
      Рішення прийнято.
     
      Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 2 порядку денного вирішили:
      1. Затвердити звіт Правління ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
      2. Роботу Правління ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
     
     
      ПИТАННЯ № 3
      З питання третього порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради про роботу за 2011 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»
      Запропоновано:
      1. Затвердити звіт Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» про роботу за 2011 рік.
      2. Роботу Наглядової ради ПАТ «Укртелеком» за 2011 рік визнати задовільною.
     
      ГОЛОСУВАЛИ: «ЗА» - 99,99337048 %, «ПРОТИ» - 0,00492693 %, Утримався - 0,00021222 %
      Недійсні - 0,00005215 %, Не брали участь у голосуванні - 0,00143823 %
      Рішення прийнято.
     
      Таким чином, Загальні Збори акціонерів Публічного акціонерного товариства «Укртелеком» з питання № 3