ЕСКРІН Державне підприємство "Південна залізниця"

Зміст

Річна інформація
Зміна до Річної інформації
Вступ
Розділ I. Резюме річної інформації
Розділ IІ. Фактори ризику
Розділ IІІ. Основні відомості про емітента
Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ V. Інформація про основні засоби емітента
Розділ VІ. Інформація про працівників емітента
Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу
Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)
Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про дивіденди
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Баланс
Звіт про фінансові результати
Звіт про рух грошових коштів
Звіт про власний капітал
I. Нематеріальні активи
II. Основні засоби
III. Капітальні інвестиції
IV. Фінансові інвестиції
V. Доходи і витрати
VI. Грошові кошти
VII. Забезпечення і резерви
VIII. Запаси
IX. Дебіторська заборгованість
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
XI. Будівельні контракти
XII. Податок на прибуток
XIII. Використання амортизаційних відрахувань
XIV. Біологічні активи
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Інформація за сегментами
Загальні збори акціонерів
Органи акціонерного товариства
Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Звіт про корпоративне управління*
Річна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 01072609
Повне найменування емітента: Державне підприємство "Південна залізниця"
Скорочене найменування емітента (за наявності): Південна залізниця
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Державне підприємство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 61052
Область: Харківська
Район:
Населений пункт: м.Харків
Вулиця: вул. Червоноармійська
Будинок: 7
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0577244708
Номер факсу емітента: 0577241452
Веб-сайт емітента: www.pz.gov.ua
Дата, на яку складено річну інформацію (день, місяць, рік): 31.12.2012

 

Вступ

      Річна інформація складена та розкрита відповідно до вимог "Положення про розкриття інформації емітентами акцій та облігацій підприємств, які знаходяться у лістингу організатора торгівлі", затвердженного рішенням ДКЦПФР від 22.06.2010 №981.
      Річна інформація емітента надана у довільному описовому форматі та відповідає вимогам розділів і пунктів Річної інформації.
      Придбання цінних паперів Емітента пов’язане з ризиками, описаними у річній інформації.

 

Розділ I. Резюме річної інформації
     
Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.

      1.1. Це резюме є узагальненим описом інформації про емітента та основних показників його фінансово-господарської діяльності, тому містить не всю інформацію, потрібну інвестору для прийняття поінформованого інвестиційного рішення. Перш ніж приймати інвестиційне рішення щодо придбання чи продажу цінних паперів емітента, рекомендується детальніше прочитати і проаналізувати інформацію, включену до цієї річної інформації.
     
      1.2. Повне найменування емітента, а також:
      - коротка інформація про емітента;
      - основні види господарської діяльності;
      - мета (цілі) господарської діяльності;
      - стратегія бізнесу;
      - основні зміни в господарській діяльності та фінансовому стані протягом звітного року.
     
      Повне найменування українською мовою: ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО “ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ”.
      Скорочене найменування українською мовою: ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ.
      Строк існування емітента - Південна залізниця створена в 1869 році. Згідно чинного законодавства зареєстрована 04.03.1992 року Виконавчим комітетом Харківської міської ради на невизначений строк.
      Місцезнаходження емітента - 61052, м. Харків, вул. Червоноарміська, б.7,
      тел.: (+38) 057-724-47-09, 057-724-14-51,
      факс (+38) 057-724-14-52,
      адреса електронної пошти: pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua,
      веб сторінка в мережі Інтернет: www.pz.gov.ua
     
      З метою приведення у відповідність із чинним законодавством України змінено назву Статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця» на державне підприємство «Південна залізниця» (наказ Міністерства інфраструктури України від 10.04.2012 №212), державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 19.04.2012 (номер запису 14801050102000651) держаним реєстратором Виконавчого комітету Харківської міської ради Щербина Л.М.
     
      Державне підприємство “Південна залізниця” засноване на державній власності, входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України, підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України.
      Основні види господарської діяльності:
      49.20 Вантажний залізничний транспорт;
      49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення;
      49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення;
      52.24 Транспортне оброблення грузов;
      64.91 Фінансовий лизинг.
     
      Південна залізниця (надалі – Залізниця) є основною організаційною ланкою на залізничному транспорті, що здійснює забезпечення перевезень пасажирів і вантажів у визначеному регіоні, виробничу та комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу).
      Основними завданнями та метою діяльності Залізниці є:
      1) Своєчасне і якісне здійснення перевезень вантажів і пасажирів, а також надання послуг з користування залізничними коліями для забезпечення потреб у перевезеннях вантажів та пасажирів як в мирний час, так і в особливий період у визначеному для Залізниці регіоні транспортної мережі;
      2) Забезпечення безпеки руху поїздів;
      3) Збереження рухомого складу, вантажів, що перевозяться, та дотримання вимог охорони праці працівників;
      4) Забезпечення безпеки життя і здоров`я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту;
      5) Утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальне функціонування виробничого процесу;
      6) Запобігання негативному впливу на навколишнє природне середовище від господарської та іншої діяльності Залізниці;
      7) Забезпечення готовності спеціальних підрозділів до дій в аварійних ситуаціях та умовах надзвичайних обставин.
      Стратегія Залізниці:
      - постійний розвиток та розширення сфери транспортних послуг та інших послуг усім споживачам без обмеження;
      - розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери підприємства;
      - проведення заходів спрямованих на покращення технічного стану залізниць та залізничної інфраструктури шляхом оновлення рухомого складу, парку пасажирських вагонів, модернізації колії, електрифікації відповідних ділянок колії та ремонту існуючих основних фондів.
     
      Державне підприємство «Південна залізниця» впродовж 2012 року працювала стабільно, в повному обсязі забезпечила потреби населення та підприємств у перевезенных у своєму регіоні.
      Приведений вантажообіг у звітному періоді склав 31,42 млрд. прив.ткм., що більше звіту 12 місяців 2011 року на 3,5%.
      Вантажообіг за 12 місяців 2012 ріку виконано в обсязі 21 805,3 млн.ткм, що більше звіту 12 місяців 2011 року на 3,5%.
      Пасажирообіг виконаний в обсязі 6 404,5 млн.паскм, що менше відповідного періоду 2011 року на 3,4%.
      Середня приведена дохідна ставка з перевезень залишилася на рівні 2011 року і склала 211,259 коп за 10 прив.ткм.
      У звітному періоді залізниця отримала чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в сумі 7 368,98 млн. грн., що перевищує рівень 2011 року на 205,5 млн.грн. або на 2,9%
      За 12 місяців 2012 ріку отримано валовий прибуток у сумі 833 260 тис.грн.
      На 31.12.2012 року розмір власного капіталу склав 10 356 981 тис.грн. та зменшився в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року (10 386 147) на 29 166 тис.грн. Протягом звітного періоду зміни розміру власного капіталу відбулися внаслідок передачі вантажних вагонів з балансу залізниці на баланс вагонних компаній.
      Незважаючи на падіння обсягів перевезень, які пов’язані зі зменшенням кількості заявок вантажовідправниками у зв’язку з відсутністю ринків збуту готової продукції, залізниця отримала позитивний загальний фінансовий результат. Чистий прибуток за 12 місяців 2012 склав 62,438 млн. грн.

      1.3. Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)

      Основні фінансові показники господарської діяльності емітента (крім банків) за три останні звітні роки (тис. грн)
     
Назва показника201220112010
1234
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 7368975 7917298 6022610
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 6535715 6005284 5193723
Валовий прибуток (збиток) 833260 1158167 828887
Інші операційні доходи 3048837 299038 169087
Адміністративні витрати 226904 202597 192301
Витрати на збут 3841 5554 6342
Інші операційні витрати 3277326 511663 207819
Фінансовий результат від операційної діяльності:
     прибуток (збиток) 374026 737391 591512
     інші доходи 90694 217433 80792
     інші витрати 14274 54387 47395
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток (збиток) 24868 529226 372890
Податок на прибуток від звичайної діяльності -37570 371917 265069
Чистий прибуток (збиток) 62438 157309 107821
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
Всього активів, у т.ч. 19303678 16813801 12999056
Оборотні активи 1042021 2621338 684293
     у т.ч. грошові кошти та їх еквіваленти 26966 50819 37828
Необоротні активи 18256361 14188832 12308822
Всього пасивів, у т.ч. 19303678 16813801 12999056
Зобов`язання
     поточні зобов`язання 4866745 3110138 1570127
     довгострокові зобов`язання 3781851 3175650 2457675
Забезпечення наступних витрат та платежів 154978 139102 92957
Власний капітал 10356981 10386147 8875813
     статутний капітал 1863255 1886462 1886462
     пайовий капітал
     додатковий вкладений капітал
     інший додатковий капітал 5240147 5559924 4667275
     резервний капітал
     (неоплачений капітал)
     (вилучений капітал)
     нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 3253579 2939761 2322076
Розрахункова вартість чистих активів 10356972 10386073 8874312

 

Розділ IІ. Фактори ризику

      2.1. Інформація щодо поточних і потенційних господарських, фінансових та економічних ризиків.
     
      2.1.1. Фактори (чинники) ризику, пов'язані з інвестуванням у цінні папери емітента,
      У звітному періоді фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента, відсутні.

      2.1.2. Фактори ризику стосовно фінансово-господарського стану емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - ризик збільшення собівартості пасажирських перевезень;
      - ризик зростання вартості сировини, матеріалів, електроенергії, палива тощо. та як наслідок, збільшення собівартості вантажних перевезень;
      - ризики збільшення збитковості пасажирських перевезень.
     

      2.1.3. Політичні та макроекономічні ризики емітента, які включають, але не обмежуються такими:
      - ризик збільшення податкового навантаження - високі податки або вимоги податкових органів, що призводить до зростання податкових платежів, штрафів і пені;
      - ризик політичної нестабільності;
      - ризик рецесії чи зниження темпів економічного розвитку;
      - ризик зростання інфляції.

      2.2. Інформація стосовно системи оцінки та управління ризиками (за наявності).
      Головною метою політики управління ризиками залізниці є своєчасне виявлення ризиків та прийняття подальших заходів з мінімізації негативного впливу на фінансові показники підприємства. Південна залізниця приділяє значну увагу зонам ризику і продовжує будувати інтегровану систему управління ризиками, що дозволяє кількісно визначати основні ризики і вибирати відповідні інструменти для управління ними.

      2.3. Емітент не має дочірніх підприємств, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання.

 

Розділ IІІ. Основні відомості про емітента

      3.1. Повне та скорочене (за наявності) найменування емітента, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ.
     
      Повне найменування:
      ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ"
      Скорочене найменування емітента:
      ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ
      Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 01072609
     
      З метою приведення у відповідність із чинним законодавством України змінено назву Статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця» (скорочена назва – Південна залізниця) на державне підприємство «Південна залізниця» (наказ Міністерства інфраструктури України від 10.04.2012 №212), державну реєстрацію змін до установчих документів проведено 19.04.2012 (номер запису 14801050102000651) держаним реєстратором Виконавчого комітету Харківської міської ради Щербина Л.М.
     
      3.2. Дата проведення державної реєстрації - 04.03.1992 ,
      Місце проведення державної реєстрації - Виконавчий комiтет Харкiвської мiської Ради.
      Місцезнаходження емітента - 61052, м. Харків, вул. Червоноарміська, б.7,
      тел.: (+38) 057-724-47-09, 057-724-14-51,
      факс (+38) 057-724-14-52,
      адреса електронної пошти: pz_nfkredit@lotus.pz.uz.gov.ua,
      веб сторінка в мережі Інтернет: www.pz.gov.ua
     
      3.3. Строк існування емітента з дати його державної реєстрації, а також строк, до якого емітент буде існувати (у разі створення емітента на визначений строк чи для досягнення певної мети), або зазначається, що емітента створено на невизначений строк.
      Південна залізниця створена в 1869 році. Згідно чинного законодавства України зареєстрована в 1992 році Виконавчим комітетом Харківської міської ради на невизначений строк.

      3.4. Короткий опис історії створення емітента, основні етапи розвитку, інформацію про істотні факти та важливі події, такі як злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівля чи продаж понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов'язану з основною діяльністю, процедури банкрутства або інші, що мали місце протягом п'яти останніх років. Також розкривається інформація про заплановані або очікувані злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язана з основною діяльністю.
     
      22 травня 1869 року Харків зустрів перший потяг, що прибув з півночі. У липні 1869 року було відкрито регулярний рух на Курсько-Харківсько-Азовскій залізниці до Харкова.
      Курсько-Харківсько-Азовська залізниця була створена як підприємство приватне, в 1864 році уряд ухвалює рішення про утворення Харківсько - Миколаївської залізниці.
      У 1868 році підписується концесія між урядом, з одного боку, і приватними особами, з другого, про утворення акціонерного товариства – Товариство "Харківсько –Кременчуцька залізниця».
      У 1876 році Харківсько -Миколаївська залізниця приступає до будівництва Сумської лінії. У 1885 році за розпорядженням Комітету Міністрів і казни почато будівництво Роменської ділянки від станції Кременчук до станції Ромни.
      З 1 лютого 1891 року Курсько-Харківсько-Азовська залізниця передана у ведення казни. У 1895 році Курсько-Харківсько-Азовську залізницю об'єднано з Лозівсько-Севастопільською і Джанкой - Феодосійською і з 1896 року вона стала називатися Курсько - Харківсько - Севастопільською.
      01.01.1907 року відбувається злиття колишніх Курсько - Харківсько - Севастопільської і Харківсько - Миколаївської залізниць і утворення Південних казенних залізниць, довжина яких до 1913 року складає 4510,249 версти – без малого половину довжини всіх залізниць України.
      Після непостійної структури 20-х років і корінної реорганізації системи управління транспортом в 30-і роки ХХ століття 1 лютого 1934 року утворюється власне Південна залізниця, у складі якої залишаються 4 відділення: Білгородське, Харківське, Основ”янське, Полтавське. У травні цього ж року на Південній залізниці утворюються ще два відділення – Кременчуцьке і Люботинське, а через два роки додаються Лозівське і Ромненське.
      Згідно Закону України «Про підприємства, установи і організації союзного підпорядкування, розташовані на території України» і Постанови КМУ від 31.10.1991, а також наказу начальника залізниці від 26.11.1991, Південна залізниця, її відділяння і підприємства переходять в державну власність України.
      Наказом начальника залізниці від 22.01.1992 всі підприємства, установи і організації, територіально розташовані в Російській федерації, були передані Білгородському відділенню, яке відповідно вийшло зі складу Південної залізниці.
      04.03.1992 року - здійснена державна реєстрація залізниці Виконавчим комiтетом Харкiвської мiської Ради. Південна залізниця зареєстрована як статутне територіально - галузеве об’єднання.
      19.04.2012 з метою приведення у відповідність із чинним законодавством України змінено назву Статутного територіально-галузевого об’єднання «Південна залізниця» на державне підприємство «Південна залізниця» (наказ Міністерства інфраструктури України від 10.04.2012 №212).
     
      Протягом останніх п`яти років істотних фактів та важливих подій, таких як злиття, приєднання, перетворення, поділу, виділу або купівлі чи продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі частки (акцій, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи), не пов`язаної з основною діяльністю, процедури банкрутства або інші події - не відбувалося.
     
      Інформація про заплановані або очікувані злиття, приєднання, перетворення, поділ, виділ або купівлю чи продаж понад 10 відсотків вартості активів, не пов'язана з основною діяльністю – відсутня

      3.5. Інформація про організаційну структуру емітента, основні структурні підрозділи та їх функціональне призначення, зміни в організаційній структурі порівняно з попереднім звітним роком. Зазначається стисла інформація про органи емітента, а саме: перелік утворених товариством органів та їх склад відповідно до статуту товариства.
     
      Державне підприємство “Південна залізниця” створене згідно із Законами України «Про транспорт», «Про залізничний транспорт», Цивільним та Господарським кодексами України, засноване на державній власності, яке входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і підпорядковане Державній адміністрація залізничного транспорту України (далі Укрзалізниця).
      Керівництво Залізницею здійснює її начальник, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України згідно з чиним законодавством за поданням Уповноваженого органу управління (Міністерство інфраструктури України). Уповноважений орган управління з начальником Залізниці укладає контракт.
      Керівництво Залізницею забезпечується начальником Залізниці через Управління Залізниці – відокремлений апарат, організаційна структура якого затверджується начальником Залізниці.
      Начальник Залізниці самостійно вирішує питання діяльності Залізниці за винятком тих, що віднесені Статутом або чинним законодавством до компетенції інших органів управління.
     
      Протягом звітного періоду структурних змін в організаційній структурі Південної залізниці, основних структурних підрозділах та їх функіональному призначенні не було.
     
      3.6. Інформацію про філії, представництва, інші відокремлені підрозділи:
      Державне підприємство "Південна залізниця" має 134 відокремлені структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи.
      Для організації безперебійної роботи залізниці з метою забезпечення потреб народного господарства в перевезеннях вантажів та пасажирів створено: 4 дирекції залізничних перевезень, 10 локомотивних депо, 3 моторвагонних депо, 2 пасажирських вагонних депо та 3 вагонних дільниці, авторемонтна майстерня, 3 вокзали.
      Ремонт і поточне утримання колійного господарства забезпечують 15 дистанцій колії та 5 колійних машинних станцій, 4 дистанції захисних лісонасаджень, 1 дорожній центр механізації колійних робіт, рейкозварювальний поїзд, мостобудівний поїзд, колійний ремонтно-механічний завод, колійна машинна станція по ремонту земляного полотна.
      Технічне обслуговування та утримання пристроїв СЦБ і зв’язку виконують 8 дистанцій сигналізації та зв’язку.
      7 дистанцій електропостачання та структурний підрозділ «Енергозбут» забезпечують налагоджений працездатний стан всіх пристроїв електрифікації та електропостачання залізниці.
      Вантажі та контейнери обслуговуються механізованою дистанцією навантажувально-розвантажувальних робіт.
      8 будівельно-монтажних експлуатаційних управлінь, 2 будівельно-монтажних поїзда, 1 завод залізобетонних конструкцій, 1 завод металевих конструкцій, 1завод будівельних деталей і матеріалов, 1 сміттєпрероблювальний комплекс забезпечують надійне утримання виробничих і житлових будівель та споруд, будівельно-монтажні роботи, капітальний та поточний ремонт основних засобів залізниці.
      Головний матеріально-технічний склад залізниці, 2 регіональних відділа матеріально-технічного постачання та 1 база забезпечують підрозділи залізниці матеріалами, обладнанням, запасними частинами, спецодягом та іншими виробами по встановленій номенклатурі.
      2 загони воєнізованої охорони та спеціалізована команда воєнізованої охорони по доставці та охороні цінностей забезпечують роботу по збереженню вантажів, що перевозяться, об’єктів залізниці та інших цінностей; координують роботу підрозділів залізниці з питань пожежної безпеки.
      Інформаційно-обчислювальний центр забезпечує експлуатаційну роботу залізничного транспорту шляхом здійснення заходів з підвищення ефективності автоматизованих систем управління (АСУ) на залізниці, обробки різного виду інформації, в т.ч обробки перевізних документів.
      Автобаза залізниці забезпечує утримання та функціонування автомобільного транспорту.
      Два центри професійної освіти надають освітні послуги з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації робітників Південної залізниці, друкарня залізниці – друкарські послуги.
      Оздоровленням залізничників та членів їх сімей, організацією заходів фізичної культури та спорту займаються 2 санаторія, дитячий лікувально-оздоровчий центр, фізкультурно-спортивний клуб та спортивний комплекс.
      До складу Управління залізниці входять 10 профільних служб.
      134 відокремлені структурні підрозділи, які не мають статусу юридичної особи
      1.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01072763,
      2.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ ОСНОВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073248,
      3.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦIЯ ХАРКIВ-СОРТУВАЛЬНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073194,
      4.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ ЛОЗОВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073142,
      5.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01073260,
      6.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ ХАРКІВСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 21255767,
      7.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072591,
      8.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073389,
      9.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ ПОЛТАВА-ПІВДЕННА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04796295,
      10.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ КРЕМЕНЧУК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25154193,
      11.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ ГРЕБІНКА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 21048459,
      12.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА МЕХАНІЗОВАНА ДИСТАНЦІЯ НАВАНТАЖУВАЛЬНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНИХ РОБІТ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04728365,
      13.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ ПОЛТАВСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22528664,
      14.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП'ЯНСЬКА ДИРЕКЦІЯ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073751,
      15.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СТАНЦІЯ КУП'ЯНСЬК-СОРТУВАЛЬНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073702,
      16.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БУДИНОК НАУКИ І ТЕХНІКИ КУП’ЯНСЬКОЇ ДИРЕКЦІЇ ЗАЛІЗНИЧНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 23335826,
      17.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22637591,
      18.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01072906,
      19.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04737401,
      20.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04737418,
      21.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП'ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073805,
      22.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОЗІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072912,
      23.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ОСНОВ'ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 05404475,
      24.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЕНЕРГОЗБУТ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 26058451,
      25.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ДИСТАНЦІЯ ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 34951740,
      26.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА ВАГОННОГО ГОСПОДАРСТВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22637608,
      27.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВАГОННЕ ВАНТАЖНЕ ДЕПО ХАРКІВ-СОРТУВАЛЬНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072800,
      28.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВАГОННЕ ДЕПО ОСНОВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072823,
      29.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВАГОННЕ ДЕПО ПОЛТАВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04712358,
      30.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВАГОННЕ ДЕПО КРЕМЕНЧУК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04712370,
      31.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВАГОННЕ ДЕПО КУП'ЯНСЬК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073722,
      32.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА ЛОКОМОТИВНОГО ГОСПОДАРСТВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22657321,
      33.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЕЛЕКТРОВОЗНЕ ДЕПО ХАРКІВ-«ЖОВТЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01073159,
      34.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ОСНОВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073113,
      35.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ПОЛТАВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04711330,
      36.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО КРЕМЕНЧУК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04711347,
      37.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО РОМНИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 14017563,
      38.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО СМОРОДИНО» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073314,
      39.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ЛОЗОВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073171,
      40.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ХАРКІВ-СОРТУВАЛЬНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073165,
      41.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО ГРЕБІНКА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04711353,
      42.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОКОМОТИВНЕ ДЕПО КУП'ЯНСЬК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073774,
      43.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛЮБОТИНСЬКА АВТОРЕМОНТНА МАЙСТЕРНЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22703044,
      44.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 23752406,
      45.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073254,
      46.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОЗІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073125,
      47.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ІЗЮМСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073225,
      48.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ОСНОВ'ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073231,
      49.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073320,
      50.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СМОРОДИНСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073277,
      51.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛЮБОТИНСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073082,
      52.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04733047,
      53.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04733053,
      54.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «РОМЕНСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073610,
      55.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРАСНОГРАДСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 24670426,
      56.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬК-ВУЗЛОВА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 24133591,
      57.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬК-ПІВДЕННА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 23911603,
      58.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ГРЕБІНКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04733061,
      59.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПРИЛУЦЬКА ДИСТАНЦІЯ КОЛІЇ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073633,
      60.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗАХІСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 24016081,
      61.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗАХІСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073716,
      62.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ОСНОВ`ЯНСЬКА КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ № 39» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073099,
      63.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВ-СОРТУВАЛЬНА КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ № 131» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073060,
      64.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬКА КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ № 133» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073745,
      65.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛЮБОТИНСЬКА КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ № 213» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072941,
      66.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЦЕНТР МЕХАНІЗАЦІЇ КОЛІЙНИХ РОБІТ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073354,
      67.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ РЕЙКОЗВАРЮВАЛЬНИЙ ПОЇЗД №11» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25692594,
      68.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МОСТОБУДІВНИЙ ПОЇЗД № 8» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01097349,
      69.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ ПО РЕМОНТУ ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01097272,
      70.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗАХІСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25617629,
      71.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛУБЕНСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗАХІСНИХ ЛІСОНАСАДЖЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073583,
      72.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА КОЛІЙНА МАШИННА СТАНЦІЯ № 132» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 26091017,
      73.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КОЛІЙНИЙ РЕМОНТНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 36818085,
      74.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ'ЯЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22637614,
      75.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072852,
      76.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛОЗІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072869,
      77.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04734934,
      78.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ОСНОВ`НСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073053,
      79.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073308,
      80.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРЕМЕНЧУЦЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04734957,
      81.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ГРЕБІНКІВСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04734963,
      82.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬКА ДИСТАНЦІЯ СИГНАЛIЗАЦIЇ ТА ЗВ`ЗКУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 24278059,
      83.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПАСАЖИРСЬКА СЛУЖБА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22677051,
      84.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКА ВАГОНА ДІЛЬНИЦЯ № 1» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 06719465,
      85.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКА ВАГОНА ДІЛЬНИЦЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04841044,
      86.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКА ВАГОНА ДІЛЬНИЦЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04841050,
      87.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПАСАЖИРСЬКЕ ВАГОНЕ ДЕПО ХАРКІВ-СОРТУВАЛЬНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01072817,
      88.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПАСАЖИРСЬКЕ ВАГОНЕ ДЕПО ГРЕБІНКА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 04712364,
      89.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВОКЗАЛ ХАРКІВ-ПАСАЖИРСЬКИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 26105185,
      90.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВОКЗАЛ СТАНЦІЇ СУМИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 24017643,
      91.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ВОКЗАЛ ПОЛТАВА-ПІВДЕННА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 26003042,
      92.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНИХ РОБІТ І ЦИВІЛЬНИХ СПОРУД» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01097326,
      93.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 33605415,
      94.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ОСНОВ`ЯНСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 33605436,
      95.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КУП`ЯНСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 33605441,
      96.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СУМСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 33605462,
      97.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 33605258,
      98.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «КРЕМЕНЧУЦЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 33605457,
      99.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ГРЕБІНКІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», 33605420,
      100.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «БЕЗЛЮДІВСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 04707529,
      101.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПІВДЕННЕ БУДІВЕЛЬНО-МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01095882,
      102.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛЮБОТИНСЬКЕ БУДІВЕЛЬНО – МОНТАЖНЕ ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25616920,
      103.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СМІТТЄПЕРЕРОБЛЮВАЛЬНИЙ КОМПЛЕКС СТАНЦІЇ ЛЮБОТИН» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 26489091,
      104.СЛУЖБА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 23913039,
      105.ГОЛОВНИЙ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНИЙ СКЛАД ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 38160983,
      106.ПОЛТАВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 01104641,
      107.КУП'ЯНСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ВІДДІЛ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 01104664,
      108.БАЗА N40 СЛУЖБИ МАТЕРІАЛЬНО – ТЕХНІЧНОГО ПОСТАЧАННЯ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ СТАНЦІЇ ЛОЗОВА, КОД ЄДРПОУ 01103725,
      109.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА ВОЄНIЗОВАНОЇ ОХОРОНИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22643170,
      110.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКИЙ ЗАГІН ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072958,
      111.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ПОЛТАВСЬКИЙ ЗАГІН ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 13955775,
      112.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА КОМАНДА ВОЄНІЗОВАНОЇ ОХОРОНИ ПО ДОСТАВЦІ ТА ОХОРОНІ ЦІННОСТЕЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 24329621,
      113.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ДОРОЖНІЙ ФІЗКУЛЬТУНО-СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ЛОКОМОТИВ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22721071,
      114.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СПОРТИВНИЙ КЛУБ «ЛОКОМОТИВ» КУП'ЯНСЬКОГО РЕГІОНУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22683666,
      115.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ГОСПОДАРСЬКА СЛУЖБА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22676666,
      116.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТИ ТА МАРКЕТИНГУ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25615487,
      117.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА КАПІТАЛЬНИХ ВКЛАДЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 25866226,
      118.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МЕДИЧНА СЛУЖБА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 26149461,
      119.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ХАРКІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01116452,
      120.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЛУБЕНСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01119134,
      121.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ДИТЯЧИЙ ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «СОНЯЧНИЙ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 22613128,
      122.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «АВТОБАЗА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01072987,
      123.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ІНФОРМАЦІЙНО-ОБЧИСЛЮВАЛЬНИЙ ЦЕНТР» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01073047,
      124.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ДРУКАРНЯ №18» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 02470678,
      125.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «САНАТОРІЙ ІМЕНІ МИКОЛИ ГОГОЛЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ» , КОД ЄДРПОУ 01111612,
      126.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ « САНАТОРІЙ-ДИТЯЧИЙ ОЗДОРОВЧИЙ ЦЕНТР «МРІЯ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01115751,
      127.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СПОРТИВНИЙ КОМПЛЕКС «ЛОКОМОТИВ» ІМ.ГЕРОЯ УКРАЇНИ Г.КІРПИ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 33412591,
      128.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «СЛУЖБА ПРИМІСЬКИХ ПАСАЖИРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 35245253,
      129.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МОТОРВАГОННЕ ДЕПО «ХАРКІВ» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01073188,
      130.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МОТОРВАГОННЕ ДЕПО ЛЮБОТИН» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 01072773,
      131.КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ ПІДРОЗДІЛ ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 24824607,
      132.ПРОМИВАЛЬНО-ПРОПАРЮВАЛЬНА СТАНЦІЯ КАГАМЛИКСЬКА ПІВДЕННОЇ ЗАЛІЗНИЦІ, КОД ЄДРПОУ 25898410,
      133.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «МОТОРВАГОННЕ ДЕПО ПОЛТАВА» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 35476348,
      134.ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ «ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ ВАГОННЕ ДЕПО КУП”ЯНСЬК» ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПІВДЕННА ЗАЛІЗНИЦЯ», КОД ЄДРПОУ 38631214
     
      3.7. Дочірні та залежні підприємства емітента - відсутні. Підприємства, які по відношенню до емітента є дочірніми/залежними, перебувають у процесі ліквідації - відсутні.

      3.8. Інформація про розмір зареєстрованого і сплаченого статутного (складеного, пайового) та власного капіталу емітента на початок та кінець звітного року.
     
      В установчих документах Південної залізниці розмір статутного фонду не визначений, оскільки законодавством України не встановлені вимоги щодо розмірів статутного фонду для державних підприємств.
      Розмір статутного капіталу на початок 2012 складав 1 886 462 тис.грн., на кінець 2012 – 1 863 255 тис.грн.
      За 1 квартал 2012 відбулися зміни розміру статутного капіталу, а саме: станом на 31 березня 2012 розмір статутного капіталу зменшився на 23 207 тис.грн. та складав 1 863 255 тис.грн., і в подальшому до кінця 2012 не змінювався. Зменшення статутного капіталу відбулося у зв’язку з передачею об’єктів рухомого складу (вантажних вагонів) з балансу залізниці на баланс підприємств Укрзалізниці згідно наказів УЗ від 26.12.2011 №683-Ц; від 27.02.2012 №063-Ц.
      Розмір власного капіталу на початок 2012 складав 10 229 433 тис.грн., на кінець 2012 збільшився на 127 548 тис.грн. та склав – 10 356 981 тис.грн. Зміни розміру власного капіталу відбулися за рахунок збільшення суми нерозподіленого прибутку та зменшення розміру іншого додаткового капіталу.

      3.9. Інформація про входження емітента до об'єднань підприємств (асоціацій, корпорацій, концернів, консорціумів, інших об'єднань підприємств) чи груп суб'єктів господарювання (фінансово-промислових груп, холдингових компаній тощо.
     
      Державне підприємство "Пiвденна залiзниця" створене згідно із законами України "Про транспорт" ," Про залізничний транспорт", Цивільним і Господарським кодексами України, засноване на державній власності, підпорядковане Державнiй адмiнiстрацiї залiзничного транспорту України (надалі -Укрзалiзниця). Місцезнаходження об'єднання: м. Київ-150, вул. Тверська,5. і входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України.
      Вiдповiдно до Постанови КМУ № 356 вiд 14.12.1991 р. у пiдпорядкуваннi Укрзалiзницi перебувають Донецька, Львiвська, Одеська, Пiвденна, Пiвденно - Захiдна та Приднiпровська залiзницi, а також всi iншi розташованi на територiї України пiдприємства, установи i органiзацiї , що були пiдпорядкованi Мiнiстерству шляхiв СРСР.
      Укрзалiзниця здійснює централiзоване керування процесом перевезень у внутрiшньому та мiждержавному сполученнях, також регулює виробничу - господарську дiяльнiсть залiзниць.
      Протягом звітного періоду емітент не став учасником та не брав участі в інших об'єднаннях підприємств.

 

Розділ IV. Інформація про господарську діяльність емітента

      4.1. Основні види діяльності емітента.
      49.20 Вантажний залізничний транспорт
      49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
      49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення
      52.24 Транспортне оброблення грузів
      64.91 Фінансовий лізинг
      Південна залізниця є основною організаційною ланкою на залізничному транспорті, що здійснює забезпечення перевезення пасажирів і вантажів у визначеному регіоні, виробничу та комерційну діяльність з метою одержання прибутку (доходу). Здійснює: перевезення вантажів та пасажирів; всі види ремонтів рухомого складу; торгівельну діяльність у сфері оптової та роздрібної торгівлі продовольчими та непродовольчими товарами; будівельну діяльність, будівництво та монтаж інженерних і транспортних мереж, реконструкції і реставрації споруд залізничного призначення, виготовлення металевих конструкцій; діяльність з передачі електричної енергії споживачам, виробляє та постачає теплову енергію; надає послуги з відведення стічних вод та водопостачання споживачам; діяльність щодо надання послуг телефонного зв’язку, а також діяльність, пов’язану з використанням радіочастот, та інші послуги.
     
      4.2. Інформація про основні види продукції (товарів, робіт, послуг), за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки. Окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів.
     
      Залізниця отримує доходи від діяльності з організації перевезень, які включають в себе надходження від перевезень вантажів, пасажирів, багажу тощо.
      В середньому понад 84% доходів залізниця отримує від здійснення вантажних перевезень.
     
      Обсяги пасажирських перевезень залізниці є незначними і коливаються в межах 1,2 – 1,6 млрд.пас.км.
      Пасажирообіг (млн.пас.-км.): 12 місяців 2010 року – 6 697,7; 12 місяців 2011 року – 6 627,4; 12 місяців 2012 року – 6 404,5.
      Вантажообіг (млн. тонн-км): 12 місяців 2010 року – 20 343,8; 12 місяців 2011 року – 21 074,5; 12 місяців 2012 року – 21 805,3.
      Перевезено пасажирів (тис. пас): 12 місяців 2010 року – 80 204,8 ; 12 місяців 2011 року – 79 599,6; 12 місяців 2012 року – 78 483,3.
      Перевезено вантажів (тис. тонн): 12 місяців 2010 року – 107 543,3; 12 місяців 2011 року – 112 715,5; 12 місяців 2012 року – 100 624,4.
     
      Чистий дохід від реалізації продукції (виручка) (тис.грн.) : 12 місяців 2010 року – 6 022 610; 12 місяців 2011 року – 7 163 451; 12 місяців 2012 року – 7 368 975.
      Доходи від перевезень(тис.грн.): 12 місяців 2010 року – 5 449 500; 12 місяців 2011 року – 6 491 690 ; 12 місяців 2012 року – 6 638 370., в т.ч.:
      - доходи від пасажирських первезень (тис. грн): 12 місяців 2010 року – 854 219; 12 місяців 2011 року – 924 131 ; 12 місяців 2012 року – 966 335.
      - доходи від вантажних первезень (тис. грн): 12 місяців 2010 року – 4 595 227; 12 місяців 2011 року – 5 567 559; 12 місяців 2012 року – 5 672 035.
      Доходи від підсобно-допоміжної діяльності (тис.грн.): 12 місяців 2010 року – 573 164; 12 місяців 2011 року – 671 761; 12 місяців 2012 року – 730 605.
     
      Емітент не здійснює свою діяльність в інших країнах. У звітному періоді нових видів продукції запропоновано не було.
     
      4.3. Інформація про структуру виробничої собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) або собівартість реалізованих товарів.
     
      Собівартість реалізованої продукції (робіт, послуг) складається із виробничої собівартості, нерозподілених постійних загальновиробничих витрат та наднормативних загальновиробничих витрат.
      У свою чергу виробнича собівартість складається з витрат: прямих матеріальних витрат, прямих витрат на оплату праці, амортизаційних відрахувань, інших прямих витрат, а також змінних загальновиробничих витрат і постійних розподілених загальновиробничих витрат. По мірі здійснення господарських операцій у місцях виникнення витрат на підставі первинних документів витрати відображаються на певних статтях Номенклатури витрат в розрізі елементів витрат. Віднесення витрат за елементами здійснюється з урахуванням норм ПБО 16 «Витрати».
      За результатами роботи за 2012 рік та відповідно до зведеної фінансової звітності підприємства, витрати виробничої собівартості, згруповані за основними елементами витрат становлять:
     
      - Витрати на оплату праці - 1 940 942 тис. грн. (30%);
      - Витрати на сировина та основні матеріали - 1 001 267 тис. грн. (15%);
      - Амортизація - 940 493 тис. грн. (14%);
      - Витрати на електроенергію - 763 961 тис. грн. (12%);
      - Витрати на паливо - 763 148 тис. грн. (12%);
      - Відрахування на соціальні заходи - 737 807 тис. грн. (11%);
      - Інші витрати - 388 097 тис. грн. (6%);
      ВСЬОГО: 6 535 715 тис. грн. (100%).

      4.4. Інформація про основні тенденції розвитку тієї галузі (або галузей), у якій емітент здійснює свою діяльність. Зазначається інформація про конкурентне середовище емітента, перелік основних конкурентів, у тому числі за кордоном, конкурентна позиція емітента, метод конкуренції (сервіс, ціна, гарантія або споживчі якості продукту), рейтинг продукту або частки продукту на ринку із зазначенням бази оцінки рейтингу продукту або частки продукту на ринку.
     
      Основними завданнями залiзницi є своєчасне та якiсне здiйснення перевезень вантажу, пасажирiв та вантажобагажу в своєму регіоні (Харкiвська, Полтавська, Сумська областi та окремi регiони Донецької, Луганської, Кiровоградської та Чернiгiвської областей). Південна залізниця є монополістом на ринку перевезень залізничним транспортом в своєму регіоні. Рейтинг на ринку - 100% монополія в галузі залізничних перевезень в регіоні, що обслуговує залізниця.
     
      4.5. Інформація про систему збуту продукції, а саме: способи постачання продукції (товарів, робіт, послуг), дистриб'юторську мережу, основні ринки збуту продукції (товарів, робіт, послуг), сезонність діяльності емітента, якщо вона має місце.
      На сьогоднiшнiй день Пiвденна залiзниця є високооснащеною транспортною артерiєю яка обслуговує Харкiвську, Полтавську, Сумську областi та окремi регiони Донецької, Луганської, Кiровоградської та Чернiгiвської областей населення яких складає понад 20 мiльйонiв людей. Географiчне положення i конфiгурацiя напрямкiв i дiльниць залiзницi визначають її велике транзитне значення. Важлива роль залiзниці в транспортному забезпеченнi ефективної роботи господарств прилеглих регiонiв. Вона зв'язує Донбас з столицею України i її захiдними областями, знаходиться на головному пасажирському ходу Пiвнiч - Крим - Кавказ.
     
      Основними вантажами, якi перевозить залiзниця, є руда залiзна та марганцева, будiвельнi матерiали, нафта і нафтопродукти, цемент, промислова сировина, брухт чорних металів, зернові. У 2012 року в порівнянні з аналогічним періодом 2011 року збільшилось відправлення зернових на 108,2%, мінеральних добрив – на 9,6%, коксу – на 20,1%, нафтопродуктів – на 0,3%. Водночас відбулось зменшення відправлення вугілля в 3,8 рази, цементу – на 39,4%, інших будівельних матеріалів – на 7,8%,чорних металів – на 40,7%, брухту чорних металів – на 24,0%, лісу – на 10,2%, руди залiзної – на 5,2%, цукрового буряку – на 17,3%.
      У 2012 році збільшилася питома вага відправлення зернових на 10,7% та коксу на 0,1%, в основному за рахунок зменшення питомої ваги відправлення руди залiзної на 3,40%, цементу – на 2,2%, інших будівельних вантажів – на 2,6%, нафтових вантажів – на 0,6%.
     
      4.6. Інформація про джерела надходження сировини, а також найменування і місцезнаходження основних постачальників. Надається інформація про зміну цін на 10 або більше відсотків порівняно з роком, що передував звітному, на основні матеріали (сировину) та товари або наводиться інформація про відсутність такої зміни у звітному році.
     
      Змін в джерелах надходження сировини не було, основні постачальники емітента не змінилися. Зростання цін на основні види сировини в 2012 році не перевищували 10%.
     
      4.7. Інформація про основних клієнтів емітента (ті клієнти, через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу) та укладені з ними договори, включаючи короткий опис їх істотних умов.
     
      Найбільшими перевізниками залізниці є: ТОВ "Торговий дім - Укртатнафта", ДП "УТЛЦ", ПАТ "Полтавський ГЗК", ПАТ "Евроцемент-Україна", ТОВ "Кернел - Трейд", ДК "Укргазвидобування "НАК Нафтогаз України", ТОВ "Укрзернотранс - К", ТОВ "ТЕП Транско", ТОВ "Букаєвиця" ЛТД, ТОВ "Компанія "Мелагрейн", ТОВ "Шерон Групп" та інші підприємства регіону.
      Інформація щодо укладених договорів з клієнтами є комерційною таємницею. Кількість основних клієнтів у звітньому періоді не змінювалась.
     
      4.8. З іншими підприємствами, установами, організаціями спільної діяльності у емітента не має.

      4.9. Інформація про дозволи, ліцензії, необхідні для діяльності емітента, із зазначенням номера і дати видачі документа, органу, що видав, строку (терміну) дії документа.
     
      Перелік ліцензій, відповідно до яких ДП «Південна залізниця» здійснює свою діяльність:
      1. Надання послуг з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу залізничним транспортом, видана Міністерством інфраструктури України 07.05.2012, серія АБ №548960, термін дії необмежений;
      2. Постачання електричної енергії за регульованим тарифом, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) 07.05.2012, серія АД №036317, термін дії необмежений;
      3. Передача електричної енергії місцевими (локальними) електричними мережами, видана Національною комісією , що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ) 07.05.2012, серія АД №036318, термін дії необмежений;
      4. Надання послуг у галузі технічного захисту інформації , видана Адміністрацією державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України 05.07.2012, серія АВ №617997, термін дії необмежений;
      5. Впровадження голографічних захисних елементів, видана Службою безпеки України 11.05.2012, серія АВ №613937, термін дії до 28.03.2015;
      6. Здійснення медичної практики, видана Міністерством охорони здоров'я України 03.05.2012, серія АГ №598823, термін дії необмежений;
      7. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 1000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Чернігівської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 13.07.2012, серія АД №032860, термін дії до 19.01.2014;
      8. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 1000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків та Харківської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 13.07.2012, серія АД №032859, термін дії до 08.01.2014;
      9. Надання послуг фіксованого міжміського телефонного зв'язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території м.Харків , Харківської області, м.Полтава та Полтавської області, м.Суми та Сумської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 13.07.2012, серія АД №032858, термін дії до 05.09.2013;
      10. Надання послуг фіксованого місцевого телефонного зв'язку з ємністю мережі понад 1000 номерів з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв'язку на території Сумської та Полтавської області, видана Національною комісією, що здійснює регулювання у сфері зв'язку та інформатизації 13.07.2012, серія АД №032861, термін дії до 19.01.2014;
      11. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів(монтаж, технічне обслуговування установок пожежної сигналізації), видана Державним департаментом пожежної безпеки МНС України 19.09.2008, серія АВ №399226, термін дії до 04.09.2013;
      12. Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог професійно-технічного навчання, перепідготовки,підвищення кваліфікації (з додатками), видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 06.01.2012, серія АГ №582807 (додатки №№045036, 045037, 045038), термін дії до 2013,2020 відповідно до додатку по кожній з професій;
      13. Надання освітніх послуг навчальними закладами, пов'язаних з одержанням професійної освіти на рівні кваліфікаційних вимог професійно-технічного навчання, підвищення кваліфікації (з додатками), видана Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України 05.08.2011, серія АВ №586284, термін дії до 30.06.2014;
      14. Здійснення господарської діяльності у будівництві, пов’язана із створенням об’єктів архітектури, видана інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю 14.05.2012, серія АД № 035916, термін дії до 19.10.2015;
      15. Видобування корисних копалин із родовищ, що мають загальнодержавне значення та включені до Державного фонду родовищ корисних копалин, видана Державною геологічною службою 04.12.2009, серія АВ № 390899, термін дії до 01.12.2014;
      16. Централізоване водопостачання та водовідведення, видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг 27.04.2012, серія АГ №500063, термін дії до 12.01.2017;
      17. Використання джерел іонізуючого випромінювання, видана Східною державною інспекцією з ядерної та радіаційної безпеки державної інспекції ядерного регулювання України 19.09.2012,серія АА №000447, термін дії до 19.09.2015;
      18. Придбання, зберігання, використання прекурсорів (списку 2 таблиці IV) "Переліку наркотичних засобів,психотропних речовин і прекурсорів", видана Державною службою України з контролю за наркотиками 28.04.2012, серія АД №037126, термін дії до 10.03.2016;
      19. Надання послуг з охорони власності та громадян, видана Міністерством внутрішніх справ України 26.07.2011 термін дії до 18.03.2013;
      20. Проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів протипожежного захисту та систем опалення, оцінка протипожежного стану об'єктів (вогнезахисне просочування, технічне обслуговування первинних засобів пожежогасіння), видана Державною інспекцією техногенної безпеки України 01.06.2012, серія АД №037606, термін дії необмежений;
      21. Митна брокерська діяльність, видана Державною митною службою України 02.07.2012, серія АД №039519, термін дії до 08.09.2014.
     
      4.10. Інформація про об'єкти права інтелектуальної власності емітента (торговельні марки, об'єкти авторського права, винаходи, корисні моделі, промислові зразки тощо) із зазначенням короткого опису таких об'єктів, а також номера, дати видачі, органу, що видав, строку (терміну) дії документів, що засвідчують такі права інтелектуальної власності, або, якщо права інтелектуальної власності передані емітенту за договорами, - короткий опис таких договорів із зазначенням строку їх дії.
      Відсутні.

      4.11. Вплив чинного законодавства, актів органів державної влади на діяльність емітента.
     
      Емітент при здійсненні фінансово – господарської діяльності керується чинним законодавством України, зокрема Законами України «Про залізничний транспорт», «Про цінні папери та фондовий ринок», Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, іншими законодавчими актами, в тому числі, нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
      Для стабільної та безперервної діяльності залізниці розроблені внутрішні положення: Статут та інші внутрішні документи (інструкції, правила, накази, розпорядження і т.д.).
      Існуючі зміни не мали суттєвого впливу на діяльність емітента.
     
      4.12. Інформація про науково-дослідну політику емітента у звітному та попередньому роках із зазначенням суми витрат на здійснені емітентом дослідження та частку цих витрат у загальній сумі витрат емітента. Крім того, необхідно зазначити суму, витрачену емітентом на проведені розробки у звітному році. Надається короткий опис цих розробок.
     
      В 2012 році наукових досліджень і дослідно- конструкторських розробок Південною залізницею не проводилось.
     
      4.13. Інформація про будь-які суттєві капітальні та/або фінансові інвестиції, що пов'язані з господарською діяльністю емітента, які емітент здійснив протягом звітного року. Надається інформація щодо суттєвих умов цих інвестицій, їх суми і джерела фінансування.
     
      За 12 місяців 2012 року модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція основних засобів) основних фондів при плані 358 608 тис грн. фактично склала 346 013 тис.грн. Протягом звітного періоду сума капітальних інвестицій при плані 4 624 827 тис.грн фактично склала 4 913 973 тис.грн., в т.ч.:
      капітальне будівництво – 1 857 330 тис.грн.
      придбання (виготовлення) основних засобів – 3 009 193 тис.грн.
      придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів – 41 247 тис.грн.
      придбання (створення) нематеріальних активів – 6 203 тис.грн.
     
      4.14. Екологічне законодавство, дія якого поширюється на емітента і встановлює обмеження чи в інший спосіб впливає на його діяльність, додержання емітентом норм цього законодавства та витрати емітента на екологічні заходи.
      Державне підприємство «Південна залізниця» запобігає негативному впливу на навколишнє природне середовище від господарської та іншої діяльності відповідно до природоохоронного законодавства України. Природоохоронна діяльність залізниці регулюється Конституцією України, понад 70 спеціальними законами України (Закони України: «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про охорону атмосферного повітря», Кодекси України: «Водний», «Земельний», «Про надра», «Лісовий» та ін.), 350 постановами Кабінету Міністрів України та чисельними (біля тисячі) загальнодержавними наказами, нормами та стандартами.
      З метою охорони навколишнього середовища, раціонального використання природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки щорічно проводяться природоохоронні заходи. Витрати на природоохоронні заходи залізниці у 2012р. склали 500 млн.грн.

      4.15. Емітент, що має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності, зобов'язаний розкрити інформацію, що передбачена підпунктами 4.1 - 4.14 цього розділу, щодо всієї групи суб'єктів господарювання.
      Відсутні

 

Розділ V. Інформація про основні засоби емітента

      5.1. Інформація про первісну (переоцінену) та залишкову вартість основних засобів станом на початок і кінець звітного року. Інформація про результати переоцінки основних засобів, якщо така переоцінка відбулась протягом звітного року. Пояснення про причини та спосіб (включаючи методику) переоцінки основних засобів.
      Інформація про структуру основних засобів, методи амортизації, що застосовуються емітентом, та діапазон строків корисного використання, динаміка зміни вартості основних засобів за звітний рік.
      Зазначаються сума втрат від зменшення корисності і сума вигід від відновлення корисності (вказуються події та обставини, які спричинили зменшення або відновлення корисності), які відображені у звіті про фінансові результати за звітний рік. Надається інформація про методи визначення суми втрат від зменшення корисності та/або метод визначення суми вигід від відновлення корисності основних засобів.
      Зазначається рівень використання виробничих потужностей за звітний рік.
     
      Станом на початок 2012 первісна (переоцінена) вартість основних засобів складала 1 219 474 803 тис.грн., залишкова вартість – 13 405 155 тис.грн.
      Станом на кінець 2012 первісна (переоцінена) вартість основних засобів зросла на 20 475 504 тис.грн. и склала 1 239 950 307 тис.грн. Залишкова вартість також зросла на 1 297 176 тис.грн. и склала 14 702 331 тис.грн.
      З метою приведення залишкової вартості об’єктів основних засобів до їх справедливої вартості, підвищення ефективності їх використання, а також у відповідності з Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку №7 «Основні засоби» упродовж 2012 року в підрозділах залізниці проводилась переоцінка основних засобів.
      Загальна сума переоцінки склала 296,3 млн.грн., в т.ч. проведено дооцінку об’єктів на суму 335,2 млн.грн., уцінено об’єктів на суму 38,9 млн.грн.
      В 2012 році проведено переоцінку близько 12 тис. об’єктів основних засобів, в т.ч.:
      - 193 об’єктів по групі «Будинки»,
      - 10435 об’єктів по групі «Машини та обладнання»
      - 715 об’єктів по групі «Транспортні засоби»
      - 568 об’єктів по групі «Споруди та передавальні пристрої»
      Переоцінка проводилась за договорами з незалежними оцінювачами.
     
      Структура основних засобів:
      - Будинки - 12,26% (залишкова вартість на кінець 2012 року 1 802 437 тис.грн);
      - Споруди – 33,15% (залишкова вартість на кінець 2012 року 4 873 970 тис.грн);
      - Передавальні пристрої - 10,64% (залишкова вартість на кінець 2012 року 1 564 256 тис.грн);
      - Машини та обладнання – 16,7% (залишкова вартість на кінець 2012 року 2 455 741 тис.грн);
      - Транспортні засоби - 22,77% (залишкова вартість на кінець 2012 року 3 347 308 тис.грн);
      - Інструменти, прилади, інвентар – 4,43% (залишкова вартість на кінець 2012 року 651 710 тис.грн);
      - інші основні засоби - 0,05% (залишкова вартість на кінець 2012 року 6 909 тис.грн).
     
      В підприємствах залізниці застосовується прямолінійний метод нарахування амортизації, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, що амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів.
      Діапазон строків корисного використання наступні:
      - будівлі: від 10 до 100 років;
      - споруди: від 10 до 100 років;
      - передавальні пристрої: від 20 до 50 років;
      - машини та обладнання: від 8-10 до 25 років;
      - транспортні засоби: від 10 до 32 років.
      - інструменти, прилади, інвентар,
      - інші основні засоби.
     
      У звіті про фінансові результати за 2012 не визначено суми втрат від зменшення корисності або вигід від відновлення корисності основних засобів.
     
      5.2. Характеристика основних засобів виробничого призначення із зазначенням рівня зносу та забезпечення потреб поточної діяльності емітента за звітний рік, планів щодо придбання та модернізації обладнання та інших активів, суми запланованих інвестицій на ці цілі.
      За 2012 році надійшло виробничих основних засобів на суму 3 105 462 тис.грн. (в т.ч. модернізовано на суму 1 892 484) , вибуло – на суму 2 955 396 тис.грн. Сума зносу виробничих основних засобів станом на 31.12. 2012 року – 946 103 тис.грн.
      Планами капітальних інвестиції на 2013 рік по Південній залізниці передбачено 584 728,0 тис. грн., з них:
      А) Капітальні інвестиції всього – 409 055 тис. грн.. у т.ч.:
      - капітальне будівництво – 298 872 тис. грн.,
      - придбання основних засобів – 60 359 тис. грн.,
      - придбання інших необоротних матеріальних активів – 38 090 тис. грн.,
      - придбання (створення) нематеріальних активів – 11 734 тис. грн.,
      Б) Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів – 175 673 тис.грн.
     
      5.3. Інформація про витрати на поточний та капітальний ремонти основних засобів за звітний рік, причини збільшення або зменшення витрат на поточний чи капітальний ремонт у звітному році.
     
      До рівня 12 місяців минулого року витрати на капітальний та поточний ремонти збільшились на 57 945 тис. грн. або на 8,0% (звіт 12 місяців 2011 року – 725 742 тис. грн., звіт 12 місяців 2012 року – 783 687 тис.млн. грн.). З них:
      А) Витрати по ремонтах господарським способом збільшились на 118 307 тис.грн. або на 19,9% :
      - по фонду оплати праці та нарахуванням на 27 930 тис. грн. або на 20,2% через зростання годинних тарифних ставок та посадових окладів;
      - по матеріалах на 81 382 тис. грн. або на 27,5% за рахунок збільшення обсягів робіт та росту цін.
      Б) Витрати по ремонтах підрядним способом зменшились на 60 362 тис. грн. або на 45,5% переважно за рахунок зменшення програми капітального ремонту пасажирських вагонів, тепловозів та електросекцій в умовах заводів та витрат по ремонту станочного обладнання, будівель та споруд пасажирського та локомотивного господарств.
     
      5.4. Інформація про первісну (переоцінену) вартість основних засобів, які перебувають в заставі. Наводиться інформація про суму та умови запозичень, забезпечених такою заставою (відсоткова ставка, строк погашення тощо). Зазначаються первісна (переоцінена) вартість і сума зносу основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження володіння, користування та розпорядження. Наводиться інформація про характер та причини обмеження володіння, користування та розпорядження основними засобами за звітний рік.
     
      Основних засобів, наданих в заставу, немає. 100 % власником майна Південної залізниці є Фонд державного майна України.
     
      5.5. Інформація про суму укладених угод на придбання у майбутньому основних засобів.
      Станом на 31.12.2013 року укладено одну угоду на загальну суму 100 тис.грн. на придбання прграмно-апаратного комплексу
     
      5.6. Інформація про залишкову вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо); первісну (переоцінену) вартість повністю амортизованих основних засобів, які продовжують використовуватись; залишкову вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу; первісну вартість, залишкову вартість та метод оцінки основних засобів, отриманих за рахунок цільового фінансування за звітний рік.
     
      Залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу, на кінець 2012 року складає 9 тис.грн. (3 вантажних вагони).
      За рахунок цільового фінансування в 2012 році основі засоби не отримувались.
     
      5.7. Інформація про зміну розміру додаткового капіталу в результаті переоцінки основних засобів та обмеження щодо його розподілу між власниками (учасниками) за звітний рік.
     
      В результаті проведення переоцінки основних засобів в 2012 розмір додаткового капіталу збільшився на 295 353 тис.грн. та склав 5 240 147 тис.грн.
     
      5.8. Інформація про незавершене будівництво емітента. Окремо вказується вартість незавершених капітальних інвестицій у будівництво, створення, виготовлення, реконструкцію, модернізацію, придбання необоротних активів (включаючи необоротні матеріальні активи, призначені для заміни діючих, і устаткування для монтажу), що здійснюються емітентом, а також авансові платежі для фінансування капітального будівництва за звітний рік.
     
      Вартість незавершених капітальних інвестицій на кінець 2012 складає 388 756 тис.грн., в т.ч.:
      - у будівництво – 9 975 тис.грн.;
      - у добудову та реконструкцію об’єктів – 104 479 тис.грн.;
      - у модернізацію колії – 82 119 тис.грн.;
      - в устаткування для монтажу – 181 292 тис.грн.;
      - в придбання (виготовлення) необоротних активів – 10 891 тис.грн.
      Авансових платежів для фінансування капітального будівництва в 2012 році не проводилось.

      5.9. Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.

 

Розділ VІ. Інформація про працівників емітента

      6.1. Інформація про кількість працівників емітента на кінець звітного року, окремо зазначаються працівники, які працюють у філіях, представництвах, інших відокремлених підрозділах. При цьому вказується кількість осіб, які працюють у емітента за основним місцем роботи, та осіб, які працюють за сумісництвом або на умовах неповного робочого часу. Зазначається фонд оплати праці за звітний рік.
     
      Облікова кількість штатних працівників станом на 31.12.2012 – 46 955 чол
      Середньоблікова кількість штатних працівників за 12 місяців 2012 – 46 395 чол., що менше звіту аналогічного періоду 2011 року на 611 чол. Зменшення відбулося за рахунок приведення чисельності штатних працівників до обсягів виконуємих робіт.
      Фонд оплати працi штатних працівників за 12 місяців 2012 року – 2 078 882,8 тис. грн. До звіту відповідного періоду минулого року фонд оплати праці збільшено на 248 936 тис. грн. (на 13,6%) за рахунок підвищення посадових окладів та тарифних ставок.
      Фонд оплати праці та кількість працівників, які не перебувають в обліковому складі:
      - зовнішні сумісники – 1031,0 тис. грн (52 осіб);
      - працюючі за цивільно - правовими договорами 23 440,4 тис. грн (979 осіб).
     
      Емітент не має дочірні підприємства, які разом із емітентом становлять єдину групу суб'єктів господарювання, пов'язаних між собою відносинами економічної та/або організаційної залежності.
     
      6.2. Зазначити, чи укладено із працівниками колективний договір, строк дії колективного договору. У разі якщо працівниками емітента створено профспілкову організацію, зазначається ця обставина. Також потрібно описати практику емітента щодо укладання із працівниками договорів (правочинів) при прийнятті на роботу.
     
      Вирішення соціально-економічних питань, що стосуються діяльності залізниці, готуються і приймаються органами управління залізниці за участю уповноважених органів трудового колективу і відображаються в колективному договорі. Колективним договором також регулюються питання охорони праці, виробничі та трудові відносини трудового колективу з адміністрацією залізниці.
      Між адміністрацією державного підприємства "Південна залізниця" в особі начальника залізниці та Дорожнім комітетом профспілки Південної залізниці в особі Голови дорожнього комітету профспілки на конференції трудового колективу прийнятий колективний договір на 2002-2006 роки і продовжено на 2007-2015 роки (зі змінами та доповненнями).
      На залізниці діють такі профспілкові організації:
      дорожня профспілкова організація Південної залізниці профспілки залізничників і транспортних будівельників України (Дорпрофсож) - яка є єдиним представником інтересів трудового колективу в реалізації питань колективного договору залізниці,
      Харківська територіальна профспілка ВПЗУ (159 чол.),
      Вільна профспілка Південної залізниці ВППЗ (718 чол.),
      Дорожня профспілкова організація працівників Південної залізниці Вільної профспілки машиністів України ВПМУ (171 чол.),
      Дорожня профспілкова організація працівників ТЧ Кременчук Вільної профспілки машиністів України ВППдК (258 чол.).
      Державне підприємство «Південна залізниця» при прийнятті на роботу укладає з працівниками безстрокові трудові договори, що укладаються на невизначений строк, строкові – на визначений строк, встановлений за погодженням сторін, а також цивільно-правові угоди та контракти. Укладання трудового договору оформлюється наказом в письмовій формі.
     
      6.3. Інформація про соціальну, кадрову політику емітента із зазначенням рівня кваліфікації працівників та забезпеченості персоналом, узагальнених даних про рівень освіти працівників, програми підвищення кваліфікації працівників, системи заохочень, додаткових виплат, соціальних послуг та пільг працівникам (особам, що вийшли на пенсію) та, за бажанням емітента, інших питань стосовно відносин виконавчого органу і трудового колективу. Необхідно надати короткий опис таких соціальних заходів, розмір відповідних виплат, підстав їх здійснення. Зазначається загальний розмір коштів (у тому числі грошових), спрямованих на соціальні програми для працівників протягом звітного року.
     
      Станом на 31.12.2012 облікова кількість працівників склала 46955 осіб.
      Чисельність працівників з вищою освітою - 20784 осіб, в тому числі за освітньо-кваліфікаційними рівнями:
      молодший спеціаліст – 10351 особа;
      спеціаліст – 9306 осіб;
      бакалавр – 396 осіб;
      магістр – 731 осіб.
      У 2012 році пройшли підвищення кваліфікації 10560 осіб, у тому числі за такими формами:
      виробничо-технічні курси – 1389 особа;
      курси цільового призначення – 5067 особи;
      професійні курси – 3222 осіб;
      школи передових методів і прийомів праці – 882 осіб.
      Протягом 2012 року на залізниці значна увага приділялась гармонійному і повноцінному розвитку працівників, удосконаленню організації культурного обслуговування та дозвілля залізничників
      У 2012 році для підтримки найбільш соціально-незахищених ветеранів-залізничників магістралі надано матеріальної допомоги на загальну суму 12 225 тис. грн, а саме:
      - на забезпечення побутовим паливом – у сумі 241 тис. грн.;
      - на оплату медичного страхування пенсіонерів – 8144 тис. грн;
      - допомога галузевим ветеранським організаціям – 386 тис. грн.;
      - на надання матеріальної допомоги за колективним договором залізниці – 2001 тис. грн;
      - грошові виплати до святкових дат, тощо – 1453 тис. грн.
     
      6.4. Південа залізниця не є акціонерним товариством. Правочинів чи зобовязань Південної залізниці, що стосуються можливості участі працівників залізниці у її статутному капіталі - не було.

 

Розділ VІІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      7.1. Інформація про компетенцію утворених емітентом органів, їх персональний склад відповідно до статуту та внутрішніх положень емітента.
     
      Керівництво Залізницею здійснює її начальник, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України згідно з чиним законодавством за поданням Уповноваженого органу управління (Міністерство інфраструктури України).
      Начальник Залізниці:
      - самостійно вирішує питання діяльності Залізниці за винятком тих, що віднесені Статутом або чинним законодавством до компетенції інших органів управління;
      - діє без довіреності від імені Залізниці, представляє її в усіх установах та організаціях;
      - розпоряджається коштами та майном відповідно до чинного законодавства;
      - укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків поточний, валютний та інші рахунки;
      - несе повну відповідальність за стан та діяльність Залізниці;
      - несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;
      - за погодженням з Уповноваженим органом управління затверджує штатний розпис в частині керівного складу та організаційну структуру Залізниці;
      - затверджує положення про відокремлені структурні підрозділи Залізниці та структурні підрозділи апарату управління Залізниці;
      - призначає на посаду і звільняє з посади начальників відокремлених структурних підрозділів Залізниці керівників та спеціалістів структурних підрозділів аппарату управління Залізниці. Призначення на посаду керівних працівників Управління Залізниці здійснюється згідно зі штатним розписом та чинною номенклатурою посад;
      - несе персональну відповідальність за організацію додерження законодавства з охорони праці та пожежної безпеки;
      - визначає та забезпечує реалізацію політики безпеки у сфері охорони праці, пожежної та екологічної безпеки, безпеки руху.
     
      7.2. Інформація про внесені за звітний рік зміни та доповнення до статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента. За наявності вказується адреса веб-сторінки, на якій у вільному доступі розміщений повний текст чинної редакції статуту емітента і внутрішніх документів, які регулюють діяльність органів емітента.
     
      Змін та доповнень до Статуту чи інших внутрішніх документів емітента в частині регулювання діяльності органів емітента протягом звітного року не було.

      7.3. Основні дані про посадових осіб емітента розкриваються за формою, наведеною нижче.

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належною посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афі-
лійо-
ваних
осіб
разом
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Філатов Олександр Валентинович 2251000353 Начальник залізниці (0,12 років) 1961 Вища - - - - - - Не займає інших посад
Козир Ольга Михайлівна 2479800846 Заступник начальника залізниці з економічних питань (7 років) 1967 кен, Вища - - - - - - Не займає інших посад
Журавель Валентина Кирилівна 2027219320 Начальник фінансово-економчної служби (7 років) 1955 Вища - - - - - - Не займає інших посад

      7.4. Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх / залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/ залежного підприємства Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства емітента (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
- - - - - - - -

      7.5. Опис у хронологічному порядку попередніх посад (у тому числі за сумісництвом) та роботодавців, професійного досвіду кожної посадової особи, інформація щодо якої надана в таблиці, наведеній у підпункті 7.3 цього розділу, протягом п'яти останніх років.
      Опис у хронологічному порядку попередніх посад та роботодавців Філатова Олександра Валентиновича :
      24. 01.2006 - 28.11.2012 - головний інженер – перший заступник начальника державного підприємства «Донецька залізниця»;
      29.11.2012 – по теперішній час – начальник державного підприємства «Південна залізниця».
      Опис у хронологічному порядку попередніх посад та роботодавців Козир Ольги Михайлівни:
      10.07.2001 – 10.01.2006 - начальник фінансово – економічної служби Південної залізниці;
      11.01.2006 – по теперішній час – заступник начальника залізниці з економічних питань Південної залізниці.
      Опис у хронологічному порядку попередніх посад та роботодавців Журавель Валентини Кирилівни:
      20.08.2001 – 10.01.2006 - перший заступник начальника фінансово – економічної служби Південної залізниці;
      11.01.2006 – по теперішній час – начальник фінансово – економічної служби Південної залізниці.
     
      7.6. Інформація щодо наявності наведених нижче обставин протягом п'яти останніх фінансових років:
     
      - процедури банкрутства щодо суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа емітента була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом двох років до порушення справи про банкротство – не відбувалось;
     
      - непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності – не має.

 

Розділ VІІІ. Інформація про винагороду членам наглядової ради і виконавчого органу

      8.1. Інформація про сукупну суму винагороди, отриману членами наглядової ради і виконавчого органу (за винятком фізичної особи, яка виконує повноваження одноосібного виконавчого органу) у звітному році, за формою, наведеною нижче.
     
      Наглядова рада і виконавчий орган не створювались. Інформація про сукупну винагороду членів наглядової ради і виконавчого органу відсутня.

Сукупна сума винагороди членів наглядової ради і виконавчого органу (грн)
Вид виплатиНаглядова радаВиконавчий органРазом
201220112010201220112010201220112010
12345678910
Основна заробітна плата - - - - - - - - -
Премії - - - - - - - - -
Компенсаційні виплати - - - - - - - -
Виплати у натуральній формі - - - - - - - - -
Інші виплати (зазначити) - - - - - - - - -
Усього - - - - - - - - -

      8.2. Інформація, яка пояснює відомості, зазначені в підпункті 8.1 цього розділу - відсутня.
     
      8.3. Інформація, що передбачена підпунктом 8.1 цього розділу, за два роки, що передували звітному - відсутня.

 

Розділ ІХ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      9.1. Інформація про засновників емітента.
     
      Південа залізниця заснована на державній власності, підпорядковується Державній адміністрації залізничного транспорту (Укрзалізниця). Орган уповноважений управляти майном - Мiнiстерство iнфраструктури України.
     
      9.2. Інформація про загальну кількість учасників емітента на кінець звітного року. Емітенти - акціонерні товариства надають інформацію про загальну кількість акціонерів на кінець звітного року та кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного року.
     
      Залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про загальну кількість акціонерів на кінець звітного року та кількість власних акцій, які розміщені та перебувають в обігу на кінець звітного року не надається.

      9.3. Інформація про власників істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного періоду за формою, наведеною нижче.
      100% - державна власність

Власники істотної участі емітента станом на 31 грудня звітного року
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
- - - - - - -

      9.4. Південна залізниця не є акціонерним товариством тому інформація про зміни серед власників істотної участі емітента, які відбулися протягом звітного року не надається

 

Розділ Х. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      10.1. Інформація про всі правочини, укладені протягом звітного року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. Якщо правочини укладені з афілійованими особами вищезазначених осіб, то інформація про ці правочини наводиться як про правочини, укладені з такими особами.
     
      Протягом звітного періоду не було укладено ніяких правочинів між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, відокремленими підрозділами, з одного боку, і власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу або з іншими афілійованими особами вищезазначених осіб.
     
      10.2. Протягом звітного періоду операції з афілійованими особами не відбувались.

 

Розділ ХІ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      11.1. Судові процеси, процедури досудового врегулювання спору (які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів чи сумарного обсягу реалізації емітента, меншого з цих двох показників), у яких учасниками виступають емітент, його дочірні підприємства, відокремлені підрозділи, члени наглядової ради чи виконавчого органу, інші посадові особи емітента та які стосуються господарської або фінансової діяльності емітента – відсутні.
     
      Провадження у справі про банкрутство не порушувалося.
     
      Судові процеси та процедури досудового врегулювання спору, у яких сторонами виступають, з одного боку, емітент, а з іншого боку - посадові особи, або дочірні підприємства, або афілійовані особи емітента та переслідують у судовому спорі інтереси, протилежні інтересам емітента - відсутні.
     
      11.2. Інформація про факти виплати емітентом, його відокремленими підрозділами, дочірніми підприємствами протягом звітного року штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції.
      За 2012 рік отримано штрафних санкцій – 4307 тис.грн.
      За 2012 рік залізницею сплачено штрафних санкцій в сумі 1214 тис.грн., з них:
      - до державного бюджету – 920 тис.грн.;
      - до місцевого бюджету – 16 тис.грн.;
      - до державних цільових фондів – 51 тис.грн.;
      - за порушення господарських договорів – 153 тис.грн.;
      - за порушення умов перевезення – 74 тис.грн.

 

Розділ ХІІ. Політика і практика емітента у сфері корпоративного управління (для емітентів – акціонерних товариств)

      12.1. – 12.10 Південа залізниця не є акціонерним товариством.

 

Розділ ХІІІ. Інформація про цінні папери емітента

      13.1. Інформацію про акції емітента:
      Південа залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 13.1.1.-13.1.5.) не надається.

      Південа залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 13.1.1.-13.1.5.) не надається.

      Південа залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 13.1.1.-13.1.5.) не надається.

      Південа залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 13.1.1.-13.1.5.) не надається.

      Південа залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про акції емітента (в тому числі по підпунктах 13.1.1.-13.1.5.) не надається.

      13.2. Інформація про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій):
     
      13.2.1. Інформація про всі попередні випуски емісійних цінних паперів емітента окремо за випусками, цінні папери яких перебувають в обігу, випусками, реєстрацію яких скасовано, і випусками, зобов'язання за цінними паперами яких не виконані або виконані неналежним чином.
     
      Протягом звітного періоду в обігу знаходились облігації серії В випуску Південної залізниці:
     
      - вид, форма випуску, форма існування, серія (тип), інші ідентифікаційні ознаки цінних паперів - іменні, відсоткові, забезпечені облігаці серії В, бездокументарна;
     
      - дата реєстрації випуску і номер свідоцтва про реєстрацію випуску - 20 жовтня 2011 року №161/2/11, дата видачі 14.06.2012 року;
     
      - назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску - Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку;
     
      - кількість цінних паперів випуску - 300 000 шт;
     
      - номінальна вартість цінних паперів випуску - 1000,0 грн;
     
      - загальна номінальна вартість випуску - 300 000 000,0 грн;
     
      - права, закріплені за кожним цінним папером випуску:
      • купувати та продавати облігації на вторинному біржовому та позабіржовому ринку цінних паперів з наступного дня після реєстрації Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Звіту про результати розміщення облігацій та видачі Свідоцтва про реєстрацію випуску облігацій;
      • отримати номінальну вартість облігацій при настанні строку їх погашення;
      • отримувати відсотковий дохід у вигляді нарахованих відсотків на номінальну вартість облігацій в кінці кожного відсоткового періоду;
      • здійснювати інші операції, що не суперечать чинному законодавству України.
     
      - рівень рейтингової оцінки відповідного випуску цінних паперів - uaA (стабільний), визначений за національною рейтинговою шкалою (Україна) 31.08.2011; оновлений 29.03.2013 - рівень uaA (стабільний). Рейтингове агентство: ТОВ «Рейтингове агентство «ІВІ-Рейтинг»;
     
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску:
      Погашення облігацій буде здійснюватись в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента АТ «УкрСиббанк» на підставі зведеного облікового реєстру, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті погашення облігацій, за адресою: 04070, м. Київ. вул. Андріївська, 2/12. Телефон: (044) 585-01-20, (044) 585-01-32. Факс: (044) 537-50-27.
      Дата початку погашення облігацій: 28 жовтня 2014 року.
      Дата закінчення погашення облігацій: 29 жовтня 2014 року.
      При погашенні облігацій Емітент виплачує номінальну вартість облігацій та одночасно виплачує відсотковий дохід за останній відсотковий період.
      На підставі зведеного облікового реєстру станом на кінець 27 жовтня 2014 року Емітент виплачує власникам облігацій належні їм суми згідно з вимогами діючого законодавства України та умовами випуску.
      Для пред’явлення облігацій до погашення власники облігацій повинні перевести належні їм облігації з особистих рахунків у цінних паперах на рахунок Емітента в депозитарії ПрАТ “ВДЦП” до 12 години (за Київським часом) дати початку погашення облігацій. Після цього Емітент протягом 2 (двох) банківськів днів перераховує грошові кошти на поточні рахунки власників облігацій.
     
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови виплати відсоткового доходу:
      Розмір відсоткового доходу складає 14,5 % річних. Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день. Виплати відсоткового доходу здійснюються в національній валюті України (гривні) через уповноваженого Емітентом Платіжного агента (АТ «УкрСиббанк») на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець операційного дня, що передує даті виплати відсоткового доходу по облігаціям, та наданого на день виплати відсоткового доходу за адресою: 04070, м. Київ. вул. Андріївська, 2/12.
      У разі відсутності в зведеному обліковому реєстрі даних щодо реквізитів, за якими повинна бути проведена виплата відсоткового доходу за облігаціями, належна сума депонується на відповідному рахунку Емітента. Відсотки на депоновані кошти не нараховуються і не виплачуються. Перерахування грошових коштів Емітент здійснює після особистого звернення власника облігацій, який повинен надати заяву про отримання відповідної суми коштів.
     
      - вид наданого забезпечення;
      Облігації відповідно до договору поруки забезпечуються порукою.
     
      - Можливість обміну облігацій на власні акції емітента не передбачено.
     
      Скасування реєстрацій випусків у звітному періоді не було.
      Випусків, зобов’язання емітента за цінними паперами якого не виконане або виконане неналежним чином (дефолт) - немає.

      13.2.2. Відомості про забезпечення за облігаціями кожного випуску.
     
      Облігації відповідно до договору поруки №П/НФ-111021/НЮ від 29.06.2011 року забезпечуються порукою наступних Поручителів:
      - Державного територіально-галузевого об’єднання «Південно-Західна залізниця» код за ЄДРПОУ: 04713033, місцезнаходження: 01034, м.Київ, вул. Лисенка, Б.6, зареєстровано: Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 29.12.1997 р.,;
      - Державного підприємства «Донецька залізниця» код за ЄДРПОУ: 01074957, місцезнаходження: 83000, Донецька область, Ворошиловський район, м. Донецьк, вул. Артема, 68, зареєстровано: Виконавчим комітетом Донецької міської ради 18.05.1998 р.;
      - Державного підприємства «Придніпровська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01073828, місцезнаходження: 49602, Дніпропетровська обл., м. Дніпропетровськ, проспект Карла Маркса, будинок 108, зареєстровано: Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 30.12.1991 р..;
      - Державного підприємства «Одеська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01071315, місцезнаходження: 65012, Одеська область, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, буд. 19, зареєстровано: Виконавчим комітетом Одеської міської ради 18.02.1998 р.;
      - Державного територіально-галузевого об’єднання «Львівська залізниця» код за ЄДРПОУ: 01059900, місцезнаходження: 79007, Львівська область, м. Львів, вул.. Гоголя, буд.1 , зареєстровано: Виконавчим комітетом Львівської міської ради 16.03.1992 р.
     
      Поручителі зобов'язуються перед Власниками Облігацій у повному у обсязі солідарно відповідати за порушення Емітентом зобов’язань, передбачених Умовами розміщення облігацій, а саме виплати номінальної вартості облігацій при їх погашенні у порядку та строки, визначені у проспекті емісії облігацій.
      Відповідальність поручителів обмежується розміром загальної номінальної вартості випуску облігацій, який становить 300 000 000 (триста мільйонів) гривень.
      Договір поруки є укладеним на користь третіх осіб – Власників Облігацій, як кредиторів Емітента, відповідно до вимог ст. 636 Цивільного кодексу України.
     
      Між Емітентом та Поручителями відносин контролю немає

      13.2.3. Інформація про емісійні цінні папери (окрім акцій) емітента, які станом на кінець звітного року перебувають у процесі розміщення (за наявності таких цінних паперів):
      - вид цінних паперів, що перебувають у процесі розміщення: іменні, відсоткові, забезпечені облігаці серії С;
      - форма існування та форма випуску цінних паперів: бездокументарна
      - номінальна вартість цінних паперів, які передбачається розмістити - 1000,0 грн;
      - загальна кількість цінних паперів, які передбачається розмістити - 330 000 шт;
      - загальна номінальна вартість цінних паперів, які перебувають у процесі розміщення - 330 000 000,0 грн.
      - мета випуску цінних паперів - Використання фінансових ресурсів, залучених від продажу облігацій буде спрямовано на капітальні вкладення, в тому числі на оновлення і модернізацію основних фондів з метою досягнення їх конкурентоспроможності на зовнішньому i внутрішньому ринках та на удосконалення системи швидкісного просування транзитних вантажів територією України.
      - дата закінчення розміщення цінних паперів: 11.11.2013 року

      13.2.4. Інформація про додатковий випуск емісійних цінних паперів (окрім акцій), якщо емітентом прийнято рішення в наступному звітному році провести такий додатковий випуск - відсутнія

      13.3. Інформацію про факти лістингу (делістингу) цінних паперів на організаторі торгівлі, внутрішні та зовнішні ринки, на яких здійснюється торгівля цінними паперами
     
      В лістингу знаходяться облігації Південної залізниці серії В згідно рішення № 1402/2012/02 операційного управління ПАТ «Фондова біржа ПФТС» від 14 лютого 2012 року про переведення відсоткових іменних забезпечених облігацій до Котирувального списку ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС». Рішення набуло чинності з 15 лютого 2012 року.
      Співвідношення частки облігацій, щодо яких вчинена дія лістингу, до загального розміру випуску облігацій серії В складає 100%.
      Випуск облігацій серії В Південної залізниці зареєстровано Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20 жовтня 2011 року за № 161/2/11, дата видачі свідоцтва – 14 червня 2012 року.
      Номінальна вартість облігацій − 1 000 (одна тисяча) гривень, кількість − 300 000 (триста тисяч) штук.
      - повне найменування організатора торгівлі : Публічне акціонерне товариство “Фондова біржа ПФТС”;
      - дата укладення і номер договору, на підставі якого організатором торгівлі здійснюється лістинг цінних паперів емітента: договір від 14 лютого 2012 року б/н з ПАТ «Фондова біржа ПФТС»;
      - вид, форма випуску, форма існування, тип цінних паперів емітента, включених до лістингу організатора торгівлі – відсоткові, іменні, забезпечені облігації у бездокументарній формі;
      - назва котирувального списку, до якого включені цінні папери емітента - котирувальний список ПФТС 2-го рівня лістингу у відповідності з пунктом 5.28. Правил ПАТ «Фондова біржа ПФТС»

      13.4. Південна залізниця не є акціонерним товариством. З цієї причини інформація про ринкову капіталізацію емітента за звітний рік із наданням відомостей про ринкову капіталізацію на дату завершення кожного звітного року не надається.

      13.5. Інформація щодо дивідендної політики емітента не надається, оскільки Південна залізниця не є акціонерним товариством.
     
      Інформація щодо кожного випуску облігацій, за якими протягом звітного року виплачувався дохід:
     
      Серія В - відсоткові, іменні, забезпечені порукою у бездокументарній формі існування.
      Випуск серії В зареєстровано Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку 20.10.2011 року, реєстраційний №№161/2/11, дата видачі 14.06.2012 року. Номінальна вартість 1000 грн за облігацію, кількість 300 000 шт, загальна номінальна вартість - 300 000 000 грн,
      Відсотки по облігаціях нараховуються відповідно до відсоткових періодів. Відсоткова ставка на 1-12 відсоткові періоди встановлюється в розмірі 14,5% річних у гривні. Кожен відсотковий період складає 91 (дев'яносто один) календарний день:
      Виплата відсоткового доходу по облігаціям здійснюється у національній валюті України – гривні.
      Розмір доходу на одну облігацію складає 36,15 грн, в сукупності за всіма облігаціями випуску - 10 845 тис.грн.
      Період, за який виплачувався відсотковий дохід в звітному році:
      Початок відсоткового періоду - 01.11.2011, Кінець відсоткового періоду - 30.01.2012,
      Початок відсоткового періоду - 30.01.2012, Кінець відсоткового періоду - 30.04.2012,
      Початок відсоткового періоду - 01.05.2012, Кінець відсоткового періоду - 30.07.2012,
      Початок відсоткового періоду - 31.07.2012, Кінець відсоткового періоду - 29.10.2012.
      В кожному вищезазначеному періоді відсотковий дохід сплачувався в сумі 10 845 тис. грн., в звітному році за облігаціями Серії В відсотковий дохід було сплачено в повному обсязі в розмірі 43 380 тис. грн.

      13.6. Повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ та місцезнаходження особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, дата і номер ліцензії на цей вид діяльності.
      Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський Депозитарій Цінних Паперів" , код ЄДРПОУ 35917889, місцезнаходження 04107, Україна, м. Київ, вул. Тропiнiна, 7-Г, ліцензія АВ №498004 від 19.11.2009 р. - депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів.
      Зміни особи, що веде облік права власності на цінні папери емітента у депозитарній системі України, не було.

      13.7. Цінних паперів емітента, які перебувають в обігу за межами України, немає.

      13.8. Інші цінні папери емітента (окрім емісійних цінних паперів) не випускалися

 

Розділ ХІV. Фінансова звітність емітента
Фінансова звітність, підготовлена відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку разом із аудиторським висновком (формат pdf)
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку підписали:
Печатка ТзОВ "Аудиторська фірма "Транс-Аудит"
Аудитори: Якуба Є.А.
Аудиторський висновок про фінансову звітність відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності підписали:
Печатка
Аудитори:

 

Розділ ХV. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.

      15.1. Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин. Придбання цінних паперів емітента пов'язане з ризиками, описаними в цій річній інформації.
     
      15.2. Інформація про основні зміни у фінансово-господарській діяльності емітента за звітний рік, чинники, які спричинили такі зміни, із зазначенням рівня їх впливу на всю сукупність змін, а також очікування щодо тенденцій подальших змін.
     
      Південна залізниця впродовж звітного періоду працювала стабільно, в повному обсязі забезпечила потреби населення та підприємств у перевезеннях.
      За 12 місяців 2012 року залізниця виконала вантажообіг у розмірі 21 805,3 млн.т-км (на 3,5% вище рівня показників аналогічного періоду 2011 року) та пасажирообіг у розмірі 6 404,5 млн. пас-км ( на 3,4% нижче рівня 12 місяців 2011 року).
      Перевезено 100 624,4 тис. тонн вантажів
      Перевезено 78 483,3 тис. пасажирів
      Доходи від перевезень склали 6 638,37 млн.грн, що менше плану (план – 6 906,14 млн.грн.) на 267,77 млн.грн. (3,9%) та більше за показника відповідного періоду 2011 року (6 491,69 млн.грн.) на 146,68 млн.грн (2,3% ).
      Доходи від реалізації послуг допоміжного виробництва та реалізації інших послуг за 12 місяців 2012 ріку становлять 730,6 млн.грн. (9,9% обсягу чистого доходу від реалізації продукції), що більше плану (704,3 млн.грн.) на 26,3 млн.грн. або на 3,7% та вище звіту аналогічного періоду 2011 року (671,8 млн.грн.) на 8,8% або на 58,8 млн.грн.
      За підсумками фінансово-економічної діяльності за 12 місяців 2012 року залізниця спрацювала прибутково, з рентабельністю перевезень 8,1%.
      Чистий прибуток по залізниці за 12 місяців 2012 року склав 62,4 млн.грн.
      Темпи росту витрат відповідають темпам росту доходів.
      Забезпечено виконання встановлених завдань зі сплати податків та обов’язкових зборів до бюджету та цільових фондів.
      Змін у фінансово-господарській діяльності підприємства протягом звітного періоду, що суттєво вплинули на фінансовий стан або намітили тенденції до подальших змін не відбулось.
      На господарську діяльність та фінансовий стан емітента в майбутньому можуть вплинути наступні фактори: політична та економічна нестабільність, можливе підвищення собівартості металопродукції, зростання цін на енергоносії (в т.ч. дизпаливо), матеріали та послуги.
     
      15.3. Інформація щодо короткострокових (на наступний рік), середньо- та довгострокових планів розвитку емітента, у тому числі планів, що стосуються організації нового виробництва, розширення чи скорочення виробництва, розробки нових видів продукції, модернізації і реконструкції основних засобів, можливої зміни основної діяльності.
     
      Перспективи розвитку діяльності емітента у 2013 році та наступних роках пов’язані з розвитком мережі національної системи міжнародних транспортних коридорів, підвищенням ефективності діяльності галузі шляхом забезпечення безпеки функціювання і доступності ринку послуг залізниці для всіх суб’єктів господарювання, створенням умов для рівного доступу до користування послугами об’єктів інфраструктури залізничного транспорту та додатковими послугами, удосконаленням системи управління пасажирськими та вантажними залізничними перевезеннями, забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці працівників, забезпечення безпеки життя і здоров’я громадян, які користуються послугами залізничного транспорту. Комплексний розвиток та зміцнення матеріально-технічної бази і соціальної сфери залізниці. Утримання в належному стані споруд, пристроїв та технічних засобів, що забезпечують нормальне функціонування перевізного процесу.
     
      Короткострокова стратегія розвитку Південної залізниці на 2013 рік включає:
      - Електрифікацію дільниць, будівництво, реконструкцію систем електропостачання, у т.ч.: впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів на дільниці Гребінка – Полтава – Красноград – Харків - Лозова;
      - Будівництво, реконструкцію мостів, шляхопроводів, переїздних постів, колійного розвитку станцій, у т.ч.: будівництво двоколійних вставок на напрямку Гребінка-Полтава-Лозова;
      - Реконструкцію, приведення до належного стану і поліпшення об’єктів інфраструктури, в тому числі на дільницях швидкісного руху поїздів;
      - Реконструкцію ремонтно-екіпірувального депо Харківської вагонної дільниці для технічного обслуговування міжрегіональних поїздів;
      - Модернізацію пасажирських вагонів, тягового рухомого складу, колійного та іншого рухомого складу;
      - Модернізацію колії;
      - Залучення додаткових обсягів перевезень вантажів та пасажирів;
      - Забезпечення безпеки руху поїздів та охорони праці;
      - Вдосконалення експлуатаційної інфраструктури (залізничної колії і споруд, пристроїв енергозабезпечення, мереж зв’язку, систем сигналізації, централізації і блокування і т.і.);
      - Розвиток інформаційних технологій;
      - Вдосконалення процесу утилізації побутових відходів за допомогою пересувних сміттєпереробних установок.
     
      15.4. Інформація про витрати, заплановані емітентом на наступний рік з метою покращення майнового стану та результатів господарської діяльності, розвитку виробництва, у тому числі капітальні витрати на такі цілі, із зазначенням джерел їх покриття.
      Фінансовим планом на 2013 рік передбачено:
      - отримання прибутку у сумі 61492 тис.грн, рентабельність перевезень 9,7%.
      - отримання доходів від звичайної діяльності в сумі 8306692 тис. грн.
      - витрати звичайної діяльності 8245200 тис.грн з урахуванням податку на прибуток.
      Планами капітальних інвестиції на 2013 рік по Південній залізниці передбачено освоєння 584 728,0 тис. грн., з них на: Капітальні інвестиції всього – 409 055 тис. грн.. у т.ч.:
      - капітальне будівництво – 298 872 тис. грн.,
      - придбання основних засобів – 60 359 тис. грн.,
      - придбання інших необоротних матеріальних активів – 38 090 тис. грн.,
      - придбання (створення) нематеріальних активів – 11 734 тис. грн.,
      та на Модернізацію, модифікацію (добудову, дообладнання, реконструкцію) основних засобів – 175 673 тис.грн.
      Джерелом покриття витрат на капітальні інвестиції є амортизаційні відрахування та кредитні кошти.

 

Розділ ХVІ. Інформація про аудитора (аудиторську фірму) емітента

      16.1. Прізвище, ім'я та по батькові аудитора, місцезнаходження, номер сертифіката, виданого Аудиторською палатою України, дату його видачі і дату внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (якщо підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності емітента здійснював аудитор - фізична особа) або повне найменування, ідентифікаційний код за ЄДРПОУ, місцезнаходження, номер сертифіката, виданого Аудиторською палатою України, дату його видачі і дату внесення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів (якщо підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності емітента здійснювала аудиторська фірма). За наявності вказуються серія, номер та дата видачі Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку Свідоцтва про внесення аудитора/аудиторської фірми до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, що можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів.
      - Товариство з обмеженою відповідальністю “Аудиторська фірма “Транс-Аудит”;
      - код ЄДРПОУ 31895956;
      - 79007, м.Львів, вул. Джерельна, 38
      - Сертифікат аудитора - Серія А №004620 від 30.03.2001р. продовжено до 30.03.2015р.
      - Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 2866 від 23.04.02р. № 109 продовжено до 23.02.2017р.
     
      16.2. Інформація про орган емітента, який приймав рішення про затвердження аудитора (аудиторської фірми). Також вказуються факти зміни та причини таких змін аудитора (аудиторської фірми) протягом трьох останніх звітних років, а також періодичність проведення аудиторських перевірок протягом трьох останніх звітних років.
     
      - Рішення щодо обрання незалежним аудитором для проведення аудиту фінансової звітності залізниці та підготовки аудиторського висновку згідно вимог НКЦПФР Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Транс – Аудит» прийнято експертно – договірною комісією Південної залізниці по розгляду матеріалів для укладання договорів на конкурсних засадах;
      - зміни аудиторської фірми протягом останніх трьох років - не відбувалось.
      - періодичність проведення аудиторських перевірок: 2010 рік; 2010 рік та І-й квартал 2011 року; 2011 рік; 2011 рік та півріччя 2012 року; 2012 рік.
     
      16.3. Фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора (посадових осіб аудитора) від емітента, у тому числі інформація про наявність істотної зацікавленості, яка пов'язує аудитора (посадових осіб аудитора) з емітентом (посадовими особами емітента) – відсутні.
     
      16.4. Зміни аудиторської фірми протягом останніх трьох років - не відбувалось;
      - фактори, які можуть вплинути на незалежність аудитора від емітента - відсутні;
      - інформація про інші послуги, які надавав аудитор - інформаційно-консультаційні послуги з питань податкового законодавства;
      - причина проведення аудиту фінансової звітності та зведеної (консолідованої) звітності різними аудиторами (аудиторськими фірмами) - аудит фінансової звітності емітента проводився без змін аудиторської фірми. Підприємство немає зведеної (консолідованої) фінансової звітності емітента.
     
      16.5. Опис порядку вибору аудитора (аудиторської фірми).
      Вибір аудиторської фірми відбувався на конкурсній основі, шляхом вибору серед пропозицій інших аудиторських фірм, зареєстрованих у реєстрі аудиторських фірм, які мають право виконання завдання з аудиту фінансової звітності державних підприємств, за ціновим критерієм.
     
      16.6. Розмір винагороди аудитора за надання аудиторських послуг визначений у договорі, укладеним залізницею з аудиторською фірмою.

 

Інформація про осіб, що підписують документ
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у річній інформації.
Посада керівника емітента Заступник начальника Південної залізниці з економічних питань
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Козир Ольга Михайлівна
Посада головного бухгалтера емітента Начальник фінансово-економічної служби
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Журавель Валентина Кирилівна

Узагальнені дані річної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 01072609
1.1.2. Повне найменування Державне підприємство "Південна залізниця"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) Південна залізниця
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Державне підприємство
1.1.5. Поштовий індекс 61052
1.1.6. Область Харківська
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м.Харків
1.1.9. Вулиця вул. Червоноармійська
1.1.10. Будинок 7
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва виписка з Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серія АБ №820791.
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 26.04.2013
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комітет Харківської міської Ради
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 1863255000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 1863255000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
Харківська філія АБ "Експрес-Банк" 350716 26007000002 грн
Харківська філія АБ "Експрес-Банк" 350716 26007000002 дол.США

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Вантажний залізничний транспорт 49.20
Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 49.10
Пасажирський наземний транспорт міського та приміського сполучення 49.31
Транспортне оброблення вантажів 52.24
Фінансовий лізинг 64.91

1.5. Інформація про рейтингове агентство
Найменування рейтингового агентства Ознака рейтингового агентства (уповноважене, міжнародне) Дата визначення або поновлення рейтингової оцінки емітента або цінних паперів емітента Рівень кредитного рейтингу емітента або цінних паперів емітента
1234
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-РЕЙТИНГ" уповноважене 29.03.2013 uaA (стабільний)

 

2. Інформація про дивіденди
За звітний період За період, що передував звітному
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
12345
Сума нарахованих дивідендів, грн - - - -
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн - - - -
Сума виплачених дивідендів, грн - - - -
Виплачено дивідендів на одну акцію, грн - - - -

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код та телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитариій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7г, тел/факс 044-585-42-40 Депозитарна діяльність депозитарію цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 АВ №498004
Товариство з обмеженою відповідальністю "Аудиторська фірма "Транс-Аудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 31895956 79007, м.Львів, вул. Джерельна, 38, тел/факс 032-295-76-12 Аудиторська діяльність Аудиторська палата України 23.04.2002 Свідоцтво №2866 про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів; сертифікат аудитора А № 004620
Приватне акціонерне товариство "УкрСиббанк" Акціонерне товариство 09807750 06050, м.Харків, пр. Московський, 60, тел/факс 044-230-48-54 Діяльність з цінними паперами, брокерська діяльність, андеррайтинг Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.01.2010 АВ №507197
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "ІВІ-РЕЙТИНГ"" Товариство з обмеженою відповідальністю 33262696 03680, м.Київ, вул. Горького, 172, оф.1014 тел 044-362-90-84, факс 044-521-20-15 70.22 Консультування з питань комерційної діяльності й керування Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.04.2010 Свідоцтво про включення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агенств №3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Спарта Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 35746303 04053, м.Київ, вул. Артема, 50, оф.4-В, тел 044-590-51-25,044-220-00-14, факс 044-220-00-13 Діяльність з торгівлі цінними паперами, андеррайтинг Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 03.10.2012 АЕ №185209
Публічне акціонерне товариство "Фондова біржа ПФТС" Акціонерне товариство 21672206 01004, м.Київ, вул. Шовковична,буд.42-44, тел 044-277-50-00, факс 044-227-50-01 Діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 11.06.2012 АД №034421

* Указується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифіка-
ційний номер
Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Термін виплати процентів Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
20.10.2011 161/2/11 Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 300000 бездокументарна іменні 300000000.0 14.5 Відсотковий період 91 день 29.10.2014
30.10.2012 255/2/12-Т Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 330000 бездокументарна іменні 330000000.0 19 Відсотковий період 91 день 09.11.2015

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.)
у тому числі: сертифікатів акцій
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345
20.10.2011 161/2/11 Державне територіально-галузеве об`яднання "Південно-Західна залізниця" 04713033 01034,м.Київ,вул.Лисенка,6
20.10.2011 161/2/11 Державне територіально-галузеве об`яднання "Львівська залізниця" 01059900 79007,м.Львів,вул.Гоголя,1
20.10.2011 161/2/11 Державне підприємство "Одеська залізниця" 01071315 65012,м.Одеса,вул.Пантелеймонівська,19
20.10.2011 161/2/11 Державне підприємство "Придніпровська залізниця" 01073828 49602,м.Дніпропетровськ,вул.Карла Маркса,108
20.10.2011 161/2/11 Державне підприємство "Донецька залізниця" 01074957 83000,м. Донецьк, вул. Артема, 68
30.10.2012 255/2/12-Т Державне підприємство "Придніпровська залізниця" 01073828 49602, м. Дніпропетровськ, вул. Карла Маркса, 108
30.10.2012 255/2/12-Т Державне підприємство "Одеська залізниця" 01071315 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 19
30.10.2012 255/2/12-Т Державне територіально-галузеве об`яднання "Південно-Західна залізниця" 04713033 01034,м.Київ,вул.Лисенка,6

      Облігації відповідно до договорів поруки забезпечуються порукою вказаних Поручителів

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 13178049 14557355 13178049 14557355
будівлі та споруди 6271068 6543979 6271068 6543979
машини та обладнання 2106587 2450855 2106587 2450855
транспортні засоби 3492062 3347282 3492062 3347282
інші 1308332 2215239 1308332 2215239
2. Невиробничого призначення 131815 144976 131815 144976
будівлі та споруди 121346 132428 121346 132428
машини та обладнання 5219 4886 5219 4886
транспортні засоби 33 26 33 26
інші 5217 7636 5217 7636
Усього 13309864 14702331 13309864 14702331

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний рік За рік, що передував звітному
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 10356972000 10386073000
Статутний капітал 1863255000 1886462000
Скоригований статутний капітал 1863255000 1886462000
Опис* Розрахунок вартості чистих активів відбувався відповідно до методичних рекомендацій ДКЦПФР (рішення №485 від 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського обліку "Баланс", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України 31.03.99 №87. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів - Довггострокові зобов"язання - Поточні зобов"язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів
Висновок** Розрахункова вартість чистих активів (10 356 972 000 грн) більше статутного капіталу (1 863 255 000 грн). Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
14.02.2012 15.02.2012 Інформація про факти лістингу / делістингу цінних паперів на фондовій біржі
27.11.2012 29.11.2012 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
на 31.12.2012 р.
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Код рядка На початок звітного року На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 17842 16513
     первісна вартість 011 41174 44829
     накопичена амортизація 012 (23332) (28316)
Незавершені капітальні інвестиції 020 703026 388756
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 13309864 14702331
     первісна вартість 031 1219365411 1239950307
     знос 032 (1206055547) (1225247976)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035
     первісна вартість 036
     накопичена амортизація 037 () ()
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040
     інші фінансові інвестиції 045 53382 53382
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 9034 3095379
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056
Знос інвестиційної нерухомості 057
Відстрочені податкові активи 060
Гудвіл 065
Інші необоротні активи 070
Гудвіл при консолідації 075
Усього за розділом I 080 14093148 18256361
II. Оборотні активи:
Виробничі запаси 100 499632 412447
Поточні біологічні активи 110 3
Незавершене виробництво 120 9175 15094
Готова продукція 130 75034 106161
Товари 140 6356 9979
Векселі одержані 150
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 73803 52314
     первісна вартість 161 73803 52314
     резерв сумнівних боргів 162 () ()
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 361 259442
     за виданими авансами 180 1460929 6485
     з нарахованих доходів 190
     із внутрішніх розрахунків 200 2943 6328
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 11812 12636
Поточні фінансові інвестиції 220
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 50793 26966
     - у т.ч. в касі 231 122 105
     в іноземній валюті 240
Інші оборотні активи 250 412447 134169
Усього за розділом II 260 2603288 1042021
III. Витрати майбутніх періодів 270 3453 5287
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 74 9
Баланс 280 16699963 19303678
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 1886462 1863255
Пайовий капітал 310
Додатковий вкладений капітал 320
Інший додатковий капітал 330 5589401 5240147
Резервний капітал 340
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 2753570 3253579
Неоплачений капітал 360 () ()
Вилучений капітал 370 () ()
Накопичена курсова різниця 375
Усього за розділом I 380 10229433 10356981
Частка меншості 385
II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 138859 154978
Інші забезпечення 410
Сума страхових резервів 415
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї 417
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї 418
Цільове фінансування1 420
Усього за розділом II 430 138859 154978
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 2244170 3095071
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 300000 300000
Відстрочені податкові зобов'язання 460 134305 79729
Інші довгострокові зобов'язання 470 534744 307051
Усього за розділом III 480 3213219 3781851
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 315000 437000
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 356662 1067997
Векселі видані 520
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 1109596 1329171
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 95960 126606
     з бюджетом 550 170311 29573
     з позабюджетних платежів 560
     зі страхування 570 41161 47096
     з оплати праці 580 77887 90020
     з учасниками 590
     із внутрішніх розрахунків 600 941756 1729910
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605
Інші поточні зобов'язання 610 7355 9372
Усього за розділом IV 620 3115688 4866745
V. Доходи майбутніх періодів 630 2764 143123
Баланс 640 16699963 19303678

1 З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421)

 

Звіт про фінансові результати
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8030224 7917421
Податок на додану вартість 015 (661132) (753708)
Акцизний збір 020 () ()
      025 (117) (139)
Інші вирахування з доходу 030 () ()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 7368975 7163574
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (6535715) (6007233)
Валовий:
     прибуток 050 833260 1156341
     збиток 055 () ()
Інші операційні доходи 060 3048837 299047
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 061
Адміністративні витрати 070 (226904) (202594)
Витрати на збут 080 (3841) (5554)
Інші операційні витрати 090 (3277326) (512476)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 374026 734764
     збиток 105 () ()
Доход від участі в капіталі 110
Інші фінансові доходи 120 80763 3274
Інші доходи 1 130 90694 217333
Фінансові витрати 140 (506341) (375082)
Втрати від участі в капіталі 150 () ()
Інші витрати 160 (14274) (93278)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 24868 487011
     збиток 175 () ()
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 176
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності 177
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 () (371924)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 37570
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 62438 115087
     збиток 195 () ()
Надзвичайні:
     доходи 200
     витрати 205 () ()
Податки з надзвичайного прибутку 210 () ()
Частка меншості 215 () (0
Чистий:
     прибуток 220 62438 115087
     збиток 225 () ()
Забезпечення матеріального заохочення 226
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 2447317 2308976
Витрати на оплату праці 240 2071335 1813257
Відрахування на соціальні заходи 250 786960 690945
Амортизація 260 951249 954775
Інші операційні витрати 270 739582 767178
Разом 280 6996443 6535131
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330
Дивіденди на одну просту акцію 340

1 З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131)

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності

СтаттяКодЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 8980024 8242735
Погашення векселів одержаних 015
Покупців і замовників авансів 020 126606 95960
Повернення авансів 030 2556 2165
Установ банків відсотків за поточними рахунками 035 1046 2948
Бюджету податку на додану вартість 040
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 495 1174
Отримання субсидій, дотацій 050 8504 6579
Цільового фінансування 060 742 457
Боржників неустойки (штрафів, пені) 070 447 323
Інші надходження 080 1415319 1375056
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 (3161383) (2771502)
Авансів 095 (6485) (1460929)
Повернення авансів 100 (2658) (215)
Працівникам 105 (1630093) (1408203)
Витрат на відрядження 110 (20680) (11868)
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 (8883) (214284)
Зобов'язань з податку на прибуток 120 (230675) (305276)
Відрахувань на соціальні заходи 125 (860904) (727836)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 (378320) (347137)
Цільових внесків 140 () ()
Інші витрачання 145 (118405) (201176)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 4117253 2278971
Рух коштів від надзвичайних подій 160
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 4117253 2278971
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
     фінансових інвестицій 180
     необоротних активів 190 6011
     майнових комплексів 200
Отримані:
     відсотки 210
     дивіденди 220 558
Інші надходження 230
Придбання:
     фінансових інвестицій 240 () (1000)
     необоротних активів 250 (1694946) (146985)
     майнових комплексів 260 () ()
Інші платежі 270 (2095594) (2458988)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 (3789982) (2600962)
Рух коштів від надзвичайних подій 290
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 (3789982) (2600962)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310
Отримані позики 320 1210500 1832164
Інші надходження 330
Погашення позик 340 (893475) (921499)
Сплачені дивіденди 350 () ()
Інші платежі 360 (668265) (575713)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 (351240) 334952
Рух коштів від надзвичайних подій 380
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 (351240) 334952
Чистий рух коштів за звітний період 400 (23969) 12961
Залишок коштів на початок року 410 50793 37832
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 142
Залишок коштів на кінець року 430 26966 50793

 

Звіт про власний капітал
за 2012 рік
Складено:
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Стаття Код рядка Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Накопичена курсова різниця Разом
1234567891010.111
Залишок на початок року 010 1886462 5559924 2939761 10386147
Коригування:
Зміна облікової політики 020
Виправлення помилок 030 29477 (186191) (156714)
Інші зміни 040
Скоригований залишок на початок року 050 1886462 5589401 2753570 10229433
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 330688 330688
Уцінка основних засобів 070 (38356) (38356)
Дооцінка незавершеного будівництва 080
Уцінка незавершеного будівництва 090
Дооцінка нематеріальних активів 100 21 21
Уцінка нематеріальних активів 110
Використання дооцінки необоротних активів 120 (694438) 568806 (125632)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 62438 62438
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150
Відрахування до резервного капіталу 160
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 170 (18731) (18731)
Внески учасників:
Внески до капіталу 180
Погашення заборгованості з капіталу 190
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 200 17483 (17483)
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220
Анулювання викуплених акцій (часток) 230
Вилучення частки в капіталі 240
Зменшення номінальної вартості акцій 250
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260
Безкоштовно отримані активи 270 45601 45601
Інші зміни 280 (23207) (10253) (95021) (128481)
Разом змін в капіталі 290 (23207) (349254) 500009 127548
Залишок на кінець року 300 1863255 5240147 3253579 10356981

Примітки до річної фінансової звітності
за 2012 рік

 

I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація первісної (пере-оціненої) вартості нако-пиченої аморти-зації первісна (пере-оцінена) вартість нако-пичена аморти-зація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010 111 65 9 16 120 81
Права користування майном 020 346 47 60 25 406 72
Права на комерційні позначення 030 6 6 6 6
Права на об'єкти промислової власності 040
Авторське право та суміжні з ним права 050
060
Інші нематеріальні активи 070 40711 23214 3662 21 97 97 5040 44297 28157
Разом 080 41174 23332 3731 21 97 97 5081 44829 28316
Гудвіл 090

Із рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 44829
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
Із рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
Із рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 28316

 

II. Основні засоби
Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка+, уцінка-) Вибуло за рік Нараховано аморти-зації за рік Втрати від зменшення корисності Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісної (пере-оціненої) вартості зносу первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос первісна (пере-оцінена) вартість знос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100
Інвестиційна нерухомість 105
Капітальні витрати на поліпшення земель 110
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 167121170 159532707 10192 13749536 13572819 807318 806522 373122 839209 180912789 172672126 85765 58151
Машини та обладнання 130 32797196 30685390 141921 4639440 4603663 94434 94279 190143 356487 (48) 37840610 35384869 119433 29424 572 518
Транспортні засоби 140 1016521306 1013029211 2903539 3812302 3731689 594796 2989197 332131 157735 (56) 1017451086 1014103778 371613 70117
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 2765438 2654532 14856 245084 242224 3546 3537 17649 540697 (49) 3562529 2910819
Тварини 160 38 12 11 4 49 16
Багаторічні насадження 170 6272 5039 154 110 6426 5149
Інші основні засоби 180 26944 21615 449 607 452 46 46 818 378 (32) 28332 22807
Бібліотечні фонди 190 1310 1310 142 5 5 142 1447 1447
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 112493 112493 31685 10256 10256 31802 345 228 134267 134267
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 134 132 15 3 149 135
Природні ресурси 220
Інвентарна тара 230 30 30 30 30
Предмети прокату 240
Інші необоротні матеріальні активи 250 13080 13076 3643 5695 5695 5195 1565 (43) 12593 12533
Разом 260 1219365411 1206055547 3106453 22447123 22150847 6865096 3909537 951119 1896416 1239950307 1225247976 491046 99541 86337 58669

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 1239950307
вартість оформлених у заставу основних засобів (262)
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 578
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 9200580
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641)
З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265)
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (2651)
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266)
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 146713
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 1225247976
З рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269)

 

III. Капітальні інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 1741311 377865
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 3185945 6825
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів 300 36301 1533
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 5173 2533
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320
Інші 330
Разом 340 4968730 388756

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій(342)

 

IV. Фінансові інвестиції
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року довгострокові На кінець року поточні
12345
А.Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства 350
дочірні підприємства 360
спільну діяльність 370
Б.Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств 380 44716
акції 390 8666
облігації 400
інші 410
Разом (розд. А + розд. Б) 420 53382

з рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 53382
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)
з рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424)
за справедливою вартістю (425)
за амортизованою собівартістю (426)

 

V. Доходи і витрати
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів 440 3992 749
Операційна курсова різниця 450 20777 119318
Реалізація інших оборотних активів 460 2980727 2961658
Штрафи, пені, неустойки 470 4307 1214
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення 480 2209 5596
Інші операційні доходи і витрати 490 36825 188791
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів 491 x
непродуктивні витрати і втрати 492 x 2202
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства 500
дочірні підприємства 510
спільну діяльність 520
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди 530 558 x
Проценти 540 x 365936
Фінансова оренда активів 550 80205 55061
Інші фінансові доходи і витрати 560 85344
Г. Інші доходи і витрати
Реалізація фінансових інвестицій 570
Доходи від об'єднання підприємств 580
Результат оцінки корисності 590
Неопераційна курсова різниця 600
Безоплатно одержані активи 610 10253 x
Списання необоротних активів 620 x 13738
Інші доходи і витрати 630 80441 536

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами у % (632)
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633)

 

VI. Грошові кошти
Найменування показника Код рядка На кінець року
123
Каса 640 105
Поточний рахунок у банку 650 25472
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 11
Грошові кошти в дорозі 670 1378
Еквіваленти грошових коштів 680
Разом 690 26966

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691)

 

VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано невикористану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 75964 260374 11335 262890 2072 82711
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань 730
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів 750
760 62895 89335 995 80833 125 72267
770
Резерв сумнівних боргів 775
Разом 780 138859 349709 12330 343723 2197 154978

 

VIII. Запаси
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації * уцінка
12345
Сировина і матеріали 800 233059 356
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810
Паливо 820 77961 10
Тара і тарні матеріали 830 339
Будівельні матеріали 840 8504
Запасні частини 850 81998 323
Матеріали сільськогосподарського призначення 860
Поточні біологічні активи 870
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 10586
Незавершене виробництво 890 15094
Готова продукція 900 106161
Товари 910 9979
Разом 920 543681 689

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 689
переданих у переробку (922)
оформлених в заставу (923)
переданих на комісію (924)
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925)
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) 9

* визначається за п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 «Запаси»

 

IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т. ч. за строками непогашення
до 12 місяців від 12 до 18 місяців від 18 до 36 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 52314 15384 477 36453
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 12636 9634 12 2990

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 70
Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов`язаними сторонами (952)

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показника Код рядка Сума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 55
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 55
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 27

 

XI. Будівельні контракти
Найменування показника Код рядка Сума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110
Заборгованість на кінець звітного року:
     валова замовників 1120
     валова замовникам 1130
     з авансів отриманих 1140
Сума затриманих коштів на кінець року 1150
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160

 

XII. Податок на прибуток
Найменування показника Код рядка Сума
123
Поточний податок на прибуток 1210 97310
Відстрочені податкові активи:
     на початок звітного року 1220
     на кінець звітного року 1225
Відстрочені податкові зобов`язання:
     на початок звітного року 1230 134305
     на кінець звітного року 1235 79729
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 (37570)
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1241 97310
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 (134880)
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1243
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 80304
у тому числі:
     поточний податок на прибуток 1251
     зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252
     збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов`язань 1253 80304

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань
Найменування показника Код рядка Сума
123
Нараховано за звітний рік 1300 956200
Використано за рік - усього 1310 956200
у тому числі:
     будівництво об`єктів 1311 352747
     придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 309444
     з них машини та обладнання 1313 161330
     придбання (створення) нематеріальних активів 1314 5173
     погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 252535
1316 36301
1317

 

XIV. Біологічні активи
Групи біологічних активів Код рядка Обліковуються за первісною вартістю Обліковуються за справедливою вартістю
залишок на початок року надійшло за рік вибуло за рік нараховано амортизації за рік втрати від зменшення корисності вигоди від відновлення корисності залишок на кінець року залишок на початок року надійшло за рік зміни вартості за рік вибуло за рік залишок на кінець року
первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація первісна вартість накопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього 1410
в тому числі: робоча худоба 1411
продуктивна худоба 1412
багаторічні насадження 1413
1414
інші довгострокові біологічні активи 1415
Поточні біологічні активи - усього 1420 3 x 7 10 x x x
в тому числі: тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 3 x 7 10 x x x
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 x x x x
1423 x x x x
інші поточні біологічні активи 1424 x x x x
Разом 1430 3 7 10

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431)
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених внаслідок надзвичайних подій (1432)
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433)

 

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів
Найменування показника Код рядка Вартість первісного визнання Витрати, пов`язані з біологічними перетвореннями Результат від первісного визнання Уцінка Виручка від реалізації Собівартість реалізації Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохід витрати реалізації первісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього 1500
у тому числі: зернові і зернобобові 1510
з них: пшениця 1511
соя 1512
соняшник 1513
ріпак 1514
цукрові буряки (фабричні) 1515
картопля 1516
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517
інша продукція рослинництва 1518
додаткові біологічні активи рослинництва 1519
Продукція та додаткові активи тваринництва - усього 1520
у тому числі: приріст живої маси - усього 1530
з нього: великої рогатої худоби 1531
свиней 1532
молоко 1533
вовна 1534
яйця 1535
інша продукція тваринництва 1536
додаткові біологічні активи тваринництва 1537
продукція рибництва 1538
1539
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540

 

Інформація за сегментами
I. Показники пріоритетних звітних сегментів
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
Реалізація послуг з перевезення вантажівРеалізація послуг з перевезення пасажирівОбслуговування користувачів транспортних послуг
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
1. Доходи звітних сегментів:
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів, з них 010 5675466 5570154 985561 942378 174716 181532 563876 498304 7399619 7192368
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 011 5672035 5567559 966335 924131 174716 181532 555889 490352 7368975 7163574
іншим звітним сегментам 012
інші операційні доходи 013 3431 2595 19226 18247 7987 7952 30644 28794
Фінансові доходи звітних сегментів, з них: 020
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента 021
інші фінансові доходи 022
Інші доходи 030 27183 43864 8611 37726 54900 135743 90694 217333
Усього доходів звітних сегментів 040 5702649 5614018 994172 980104 174716 181532 618776 634047 7490313 7409701
Нерозподілені доходи, з них 050 x x x x x x x x x x x x 3136526 273527 3136526 273527
доходи від операційної діяльності 051 x x x x x x x x x x x x 3018193 270253 3018193 270253
фінансові доходи 052 x x x x x x x x x x x x 80763 3274 80763 3274
надзвичайні доходи 053 x x x x x x x x x x x x
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 060
Усього доходів підприємства(р. 040 + р. 050 - р. 060) 070 5702649 5614018 994172 980104 174716 181532 3755302 907574 10626839 7683228
2. Витрати звітних сегментів:
Витрати операційної діяльності, з них 080 3951291 3528564 2187367 2120775 107919 107291 289138 250603 6535715 6007233
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):
зовнішнім покупцям 081 3951291 3528564 2187367 2120775 107919 107291 289138 250603 6535715 6007233
іншим звітним сегментам 082
Адміністративні витрати 090 226904 202594 226904 202594
Витрати на збут 100 3841 5554 3841 5554
Інші операційні витрати 110 1530 1175 26608 25132 223 1591 28361 27898
Фінансові витрати звітних сегментів, з них: 120 506341 375082 506341 375082
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента 121
122 506341 375082 506341 375082
Інші витрати 130 6112 25774 5194 2176 2968 65328 14274 93278
Усього витрат звітних сегментів 140 3958933 3555513 2219169 2148083 107919 107291 1029415 900752 7315436 6711639
Нерозподілені витрати, з них 150 x x x x x x x x x x x x 3248965 856502 3248965 856502
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти 151 x x x x x x x x x x x x 3248965 484578 3248965 484578
фінансові витрати 152 x x x x x x x x x x x x
надзвичайні витрати 153 x x x x x x x x x x x x
податок на прибуток 154 x x x x x x x x x x x x 371924 371924
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам 160
Усього витрат підприємства(р. 140 + р. 150 - р. 160) 170 3958933 3555513 2219169 2148083 107919 107291 4278380 1757254 10564401 7568141
3. Фінансовий результат діяльності сегмента(р. 040 - р. 140) 180 1743716 2058505 -1224997 -1167979 66797 74241 -410639 -266705 174877 698062
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170) 190 1743716 2058505 -1224997 -1167979 66797 74241 -523078 -849680 62438 115087
5. Активи звітних сегментів, з них 200 13273588 13446390 2398841 2430071 3420511 336496 19092940 16212957
201 322668 583512 58313 105454 7775 14060 388756 703026
202 12202935 11047187 2205350 1996480 294046 266197 14702331 13309864
203 3095379 9034 3095379 9034
204 451255 489866 81552 88530 10874 11804 543681 590200
205 274348 1283667 49581 231988 6611 30932 330540 1546587
Нерозподілені активи, з них 220 x x x x x x x x x x x x 210738 487006 210738 487006
221 x x x x x x x x x x x x
222 x x x x x x x x x x x x 16513 17842 16513 17842
223 x x x x x x x x x x x x 53382 53382 53382 53382
224 x x x x x x x x x x x x
Усього активів підприємства 230 13273588 13446390 2398841 2430071 3631249 823502 19303678 16699963
6. Зобов`язання звітних сегментів, з них 240 1347221 1128823 243474 204004 330564 168824 1921259 1501651
241 154978 138859 154978 138859
242 1347221 1128823 243474 204004 32463 27201 1623158 1360028
243 143123 2764 143123 2764
244
Нерозподілені зобов`язання, з них 260 x x x x x x x x x x x x 7025438 4968879 7025438 4968879
261 x x x x x x x x x x x x 79729 134305 79729 134305
262 x x x x x x x x x x x x 5207119 3750576 5207119 3750576
263 x x x x x x x x x x x x 8680 142242 8680 142242
264 x x x x x x x x x x x x 1729910 941756 1729910 941756
Усього зобов`язань підприємства (р. 240 + р. 260) 270 1347221 1128823 243474 204004 7356002 5137703 8946697 6470530
7. Капітальні інвестиції 280 4124046 1886718 745309 340973 99375 45463 4968730 2273154
8. Амортизація необоротних активів 290 793646 718941 143430 129929 19124 17324 956200 866194

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
 (господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 300
Балансова вартість активів звітних сегментів 310
Капітальні інвестиції 320
330
340

III. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
 (виробничий, збутовий)

Найменування показникаКод рядкаНайменування звітних сегментівНерозподілені статтіУсього
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
звітний
рік
минулий
рік
123456789101112131415161718
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям 350
Балансова вартість активів звітних сегментів 360
Капітальні інвестиції 370
380
390

Узагальнена інформація про стан корпоративного управління

 

Загальні збори акціонерів
Кількість проведених загальних зборів за останні три роки
№ з/п Рік Чергові збори Позачергові збори
1234

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?
Який орган здійснював нагляд за реєстрацією акціонерів для участі в останніх загальних зборах, проведенням загальних зборів, голосуванням та підбиттям підсумків (за наявності нагляду)?
У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
Реорганізація
Внесення змін до статуту товариства
Прийняття рішення про зміну типу товариства
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства
Обрання членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень
Інше (запишіть)
Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (вкажіть необхідне)

 

Органи акціонерного товариства
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві
Кількість представників держави
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10 відсотків акцій
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?
Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
Стратегічного планування
Аудиторський
З питань призначень і винагород
Інвестиційний
Інші (запишіть)
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (вкажіть необхідне)
Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?
Винагорода є фіксованою сумою
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства
Члени наглядової ради не отримують винагороди
Інші (запишіть)
Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
Галузеві знання і досвід роботи в галузі
Знання у сфері фінансів і менеджменту
Особисті якості (чесність, відповідальність)
Відсутність конфлікту інтересів
Граничний вік
Відсутні будь-які вимоги
Інші (запишіть)
Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена
Інше (запишіть)
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (вкажіть необхідне)
Кількість членів ревізійної комісії (осіб)
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років?

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерів Засідання наглядової ради Засідання правління
1234
Члени правління (директор)
Загальний відділ
Члени наглядової ради (голова наглядової ради)
Юридичний відділ (юрист)
Секретар правління
Секретар загальних зборів
Секретар наглядової ради
Спеціальна особа, підзвітна наглядовій раді (корпоративний секретар)
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами
Інше (запишіть)

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
12345
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету
Обрання та відкликання голови виконавчого органу
Обрання та відкликання членів виконавчого органу
Обрання та відкликання голови наглядової ради
Обрання та відкликання членів наглядової ради
Обрання голови та членів ревізійної комісії
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій
Затвердження аудитора
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму та/або вид, від імені акціонерного товариства? (вкажіть необхідне)
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про порядок вчинення правочинів, щодо яких є заінтересованість? (вкажіть необхідне)
Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
Положення про загальні збори акціонерів
Положення про наглядову раду
Положення про виконавчий орган (правління)
Положення про посадових осіб акціонерного товариства
Положення про ревізійну комісію
Положення про акції акціонерного товариства
Положення про порядок розподілу прибутку
Інше (запишіть)

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація публікується в офіційному друкованому виданні, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній веб-сторінці акціонерного товариства
123456
Фінансова звітність, результати діяльності
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу
Інформація про склад органів товариства
Статут та внутрішні документи
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності? (вкажіть необхідне)
Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
Який орган приймав рішення про затвердження аудитора? (вкажіть необхідне)
Чи змінювало акціонерне товариство аудитора протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено аудитора?
Не задовольняв професійний рівень
Не задовольняли умови договору з аудитором
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів
Інше (запишіть)
Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
Ревізійна комісія
Наглядова рада
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства
Стороння компанія або сторонній консультант
Перевірки не проводились
Інше (запишіть)
З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
З власної ініціативи
За дорученням загальних зборів
За дорученням наглядової ради
За зверненням правління
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотками голосів
Інше (запишіть)
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (вкажіть необхідне)

 

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
Випуск акцій
Випуск депозитарних розписок
Випуск облігацій
Кредити банків
Фінансування з державного і місцевих бюджетів
Інше (запишіть)
Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (вкажіть необхідне)
З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
Не задовольняв професійний рівень особи
Не задовольняли умови договору з особою
Особу змінено на вимогу:
акціонерів
суду
Інше (запишіть)
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
У разі наявності в акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття.
Яким органом прийнятий?
Чи оприлюднена інформація про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (вкажіть необхідне)
Укажіть, яким чином кодекс (принципи, правила) корпоративного управління оприлюднено.

     
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.

 

Звіт про корпоративне управління*

* Заповнюється фінансовими установами, що утворені у формі акціонерних товариств.