ЕСКРІН Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"

Зміст

Квартальна інформація
Зміна до Квартальної інформації
Вступ
Розділ I. Основні відомості про емітента
Розділ II. Фактори ризику
Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента
Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента
Розділ V. Інформація про працівників емітента
Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента
Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента
Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій
Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента
Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента
Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
Інформація про осіб, що підписують документ
1. Основні відомості про емітента
2. Інформація про загальні збори акціонерів
3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
4. Відомості про цінні папери емітента
5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Баланс
Звіт про фінансові результати
Примітки до звітів
Квартальна інформація
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 21560766
Повне найменування емітента: Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
Скорочене найменування емітента (за наявності): ПАТ "Укртелеком"
Організаційно-правова форма емітента за КОПФГ: Акціонерне товариство
Місцезнаходження емітента:
Поштовий індекс: 01601
Область: м.Київ
Район:
Населений пункт: м. Київ
Вулиця: бульвар Шевченка
Будинок: 18
Корпус:
Офіс / квартира:
Міжміський код та телефон емітента: 0442262541
Номер факсу емітента: 0442343957
Веб-сайт емітента: www.ukrtelecom.ua
Дата, на яку складено квартальну інформацію (день, місяць, рік): 30.09.2011

 

Вступ

      Публічне акціонерне товариство «Укртелеком» — сучасне підприємство з розвиненою інфраструктурою, що займає лідируючі позиції на ринку послуг фіксованого телефонного зв'язку України. Компанія охоплює близько 71% ринку послуг місцевого телефонного зв'язку та 83% ринку послуг міжміського та міжнародного телефонного зв'язку.
     
      Історія створення ПАТ «Укртелеком» бере початок у 1993 році, коли було зареєстроване Українське об'єднання електрозв'язку «Укрелектрозв'язок» (з 1994 року — Укртелеком). Пізніше, у 1998 році, відповідно до затвердженої Кабінетом Міністрів України програми об'єднання «Укртелеком» було реорганізоване в єдине державне підприємство, а у січні 2000 року, після проведення корпоратизації, його було перетворено на відкрите акціонерне товариство. Згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства" 14.06.2011 Загальними зборами акціонерів було прийнято рішення про перейменування компанії на публічне акціонерне товариство "Укртелеком".
     
      Сьогодні ПАТ «Укртелеком» — це підприємство, організаційна структура якого сформована за вертикальним принципом управління фінансами, технологічними процесами, персоналом. До складу товариства входить 33 філії, одну з яких — філію «Утел» було створено у 2005 році за рішенням Загальних зборів акціонерів.
     
      У грудні 2005 року ПАТ «Укртелеком» отримав ліцензію на надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв’язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку за технологією UMTS/WCDMA. Реалізацією проекту з надання послуг нового мобільного стандарту займається філія «Утел». З 01.11.2007 компанія ПАТ «Укртелеком» розпочала продаж послуг мобільного зв’язку третього покоління.
     
      Мережа мобільного зв'язку Укртелекому побудована у вiдповiдностi з лiцензiйними умовами i працює за технологiєю UMTS/WCDMA. Стандарт UMTS/WCDMA дозволяє забезпечити практично непомiтний перехiд з мереж iнших операторiв на мережу нового стандарту мобiльного зв'язку. Абоненти компанiї отримуватимуть всi базовi послуги, але значно вищої якостi, а також принципово новi послуги, зокрема, вiдеодзвiнок, мультимедiйнi ролики, голосова та вiдео пошта, високошвидкiсний доступ до мережi iнтернет та багато iнших послуг.
     
      Компанія пропонує своїм клієнтам найновіші сучасні послуги: передавання даних та побудова віртуальних приватних мереж, відео-конференції, послуги мобільного зв’язку третього покоління, зокрема інноваційні – відеодзвінок, мобільний Інтернет зі швидкістю до 3,6 Мбітс, відправка СМС на номери фіксованого зв’язку та багато інших якісних послуг.
     
      Компанія надає по всій території України практично всі види сучасних телекомунікаційних послуг, таких як:
      - міжнародний, міжміський та місцевий телефонний зв'язок;
      - мобільний зв'язок за технологією UMTS/WCDMA
      - послуги передавання даних та побудови віртуальних приватних мереж;
      - Інтернет-послуги, у т. ч.: комутований та широкосмуговий доступ до мережі Інтернет для абонентів мережі фіксованого телефонного зв'язку;
      - постійне IP-з'єднання по виділеній лінії; апаратний і віртуальний хостінг;
      - надання в користування виділених некомутованих каналів зв'язку;
      - ISDN;
      - відеоконференц-зв'язок;
      - проводове мовлення;
      - телеграфний зв'язок;
      - здійснює діяльність з технічного обслуговування мереж ефірного телемовлення та радіомовлення.
      Товариство володіє потужною та розгалуженою транспортною мережею з високим ступенем надійності та резервування, яка є основою телекомунікаційної інфраструктури України.
     
      З метою задоволення зростаючих потреб клієнтів Укртелеком створює найпотужнішу в Україні національну магістральну мережу передавання даних, побудовану на базі сучасної технології DWDM, пропускна спроможність якої наближається до 4 Гбіт/с. Це дозволяє надавати якісні інформаційно-телекомунікаційні послуги, включаючи Інтернет, в усіх регіонах України. Для надання клієнтам послуг зв'язку з іноземними державами, а також для забезпечення послуг з транзитного передавання трафіку партнерів товариства як в Україні, так і за кордоном, Укртелеком бере активну участь у міжнародних телекомунікаційних проектах, що забезпечують вихід на цифрові телекомунікаційні системи країн Європи, Азії, Африки і Північної Америки, є співвласником 14 міжнародних підводних систем передавання даних, таких як ITUR, BSFOCS, а також є учасником проектів ТЕЛ та ТАЄ.
     
      Компанія є найбільшим в Україні оператором фіксованого телефонного зв'язку, обслуговуючи понад 10 млн. телефонних ліній, лідером серед провайдерів Інтернет в Україні, надаючи послуги комутованого доступу до мережі сотням тисячам клієнтів, а також компанією, що надає послуги мобільного зв'язку 3G UMTS.
     
      Співробітництво ПАТ «Укртелеком» базується на принципах партнерства з усiма мiжнародними органiзацiями, операторами, компанiями, урядовими та неурядовими iнститутами, якi функцiонують як в секторi телекомунiкацiй, так i за його межами, з врахуванням загальнодержавних iнтересiв України i на основi українського законодавства та мiжнародного права. Метою такого співробітництва товариства є створення сприятливих умов для досягнення стратегiчних цiлей дiяльностi компанiї, залученню нових телекомунiкацiйних технологiй та методiв управлiння, формуванню позитивного iмiджу ПАТ «Укртелеком».
      Укртелеком співпрацює за такими напрямками:
      - вiдносини з iноземними опеpатоpами зв’язку та компанiями-постачальниками телекомунiкацiйного обладнання та послуг;
      - спiвпpаця з мiжнаpодними оpганiзацiями;
      - участь у мiжнародних телекомунiкацiйних проектах;
      - вивчення пеpедового мiжнаpодного досвiду в галузi телекомунiкацiй.
     
      Одним з прiоритетiв ПАТ "Укртелеком" є спiвпраця з мiжнародними органiзацiями, що обумовлює розвиток зовнiшньоекономiчних зв'язкiв в галузi телекомунiкацiй за такими напрямами:
      - приєднання до мiжнародних та європейських телекомунiкацiйних союзiв, комiсiй, комiтетiв та об'єднань, а також участь у мiжнародних
      конференцiях, семiнарах, виставках, якi проводяться пiд егiдою зазначених органiзацiй;
      - послiдовне впровадження мiжнародних стандартiв на основi вивчення рекомендацiй мiждержавних структур (ITU, ETSI, РСЗ та iн.) в галузi
      телекомунiкацiй;
      - залучення iноземних кредитiв та iнвестицiй з метою розвитку мереж i послуг ПАТ "Укртелеком".
     
      30.05.2011 ПАТ "Укртелеком" - оголошено національним спонсором УЄФА ЄВРО 2012.
      ПАТ «Укртелеком» - офіційний провайдер телекомунікаційних послуг УЄФА ЄВРО 2012™ в Україні. Партнерство ПАТ «Укртелеком» з УЄФА відкриває широкі можливості та має величезне значення для компанії, адже в рамках цієї співпраці Укртелеком забезпечує комплексну та найсучаснішу телекомунікаційну підтримку UEFA EURO 2012™, а також, у свою чергу, отримує пакет ексклюзивних маркетингових та комерційних прав у категорії телекомунікаційних послуг. Забезпечення широкого спектру сучасних телекомунікаційних послуг на базі DWDM/IP/MPLS-мережі «Укртелеком», а головне – прямих трансляцій футбольних матчів, надасть змогу організаторам провести цю унікальну подію на найвищому рівні, а мільйонам вболівальників отримати максимум позитивних емоцій.
     
      Укртелеком вбачає свою місію в тому, щоб бути лідером телекомунікацій України:
      - задовільняти потреби підприємств та громадян України в телекомунікаційних послугах високої якості;
      - забезпечувати інтереси своїх акціонерів шляхом досягнення високих фінансових результатів;
      - забезпечувати інтереси суспільства у створенні високорозвиненої інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури держави;
      - забезпечувати доступність соціально значимих телекомунікаційних послуг для соціально вразливих верств населення.
     
      Придбання цінних паперів товариства пов'язане з ризиками, описаними у квартальній інформації.

 

Розділ I. Основні відомості про емітента

      1.1 1. Повне найменування емітента: Публічне акцiонерне товариство "Укртелеком" (ПАТ "Укртелеком");
      1.1 2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 21560766.
     
      1.2.1. Дата проведення державної реєстрації:21.04.2005;
      1.2.2. Місце проведення державної реєстрації: Шевченкiвська у м. Києвi районна державна адмiнiстрацiя;
      1.2.3. Місцезнаходження емітента: Україна, 01601 м. Київ бул. Шевченка, 18;
      1.2.4. Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 226-25-41 (044) 234-39-57;
      1.2.5. Електронна поштова адреса емітента: ukrtelecom@ukrtelecom.ua;
      1.2.6. Веб-сторінка емітента: www.ukrtelecom.ua;
      1.2.7. Підрозділ емітента по роботі з акціонерами знаходиться за адресою товариства: 01601, м.Київ, б. Шевченка, 18. Телефони:
      (044) 235-45-22, (044) 246-58-76; Ведення реєстру акціонерів та перереєстрацію прав на акції ПАТ "Укртелеком" здійснює реєстратор -
      ТДВ "ЕНСТІ Трансфер", який знаходиться за адресою: 03113, м.Київ, вул. Івана Шевцова, 1, корпус літера "Б1", оф. 301-304. Телефони:
      (044) 486-20-27, 486-59-40.
     
      1.3. Емітента створено на невизначений строк
     

      1.4. Протягом звітного періоду операції щодо купівлі або продажу понад 10 відсотків вартості активів (у тому числі акцій (частки, паю) у статутному (складеному, пайовому) капіталі іншої юридичної особи, не пов'язану з основною діяльністю товариство не здійснювало.
     
     
     

      1.5. Протягом звітного періоду в органах емітента, організаційній структурі емітента, основних структурних підрозділах емітента та їх функціональному призначенні змін в не відбувалось.
     
      1.6. У звітному періоді ПАТ "Укртелеком" стало засновником - товариства з обмеженою відповідальністю "ТРИМОБ".
      1.6.1. Рішення про створення ТОВ "ТРИМОБ" було прийнято на засіданні Наглядової ради ПАТ "Укртелеком" 30.08.2011.
      1.6.2. Товариство з обмеженою відповідальністю "ТРИМОБ" (ТОВ "ТРИМОБ"). Місцезнаходження: 03150, Україна,
      м. Київ, вул. Предславинська, 34-А.
      1.6.3. ТОВ "ТРИМОБ" зареєстровано у м. Києві (Україна) Печерською районною державною адміністрацією 05.09.2011.
      1.6.4. ПАТ "Укртелеком" є єдиним засновником та учасником ТОВ "ТРИМОБ".
      1.6.5. Мотивом створення є необхідність відокремлення з ПАТ "Укртелеком" діяльності у сфері надання послуг мобільного зв'язку.
      1.6.6. Види діяльності за КВЕД:
      64.20.0 Діяльність зв'язку.
      45.21.1 Будівництво будівель.
      45.21.3 Будівництво магістральних трубопроводів, ліній зв'язку та електропостачання.
      45.21.4 Будівництво місцевих трубопроводів, ліній зв'язку та електропостачання.
      45.21.7 Монтаж та встановлення збірних конструкцій.
      74.86.0 Діяльність телефонних центрів.
      1.6.7. Частка ПАТ "Укртелеком" у статутному капіталі ТОВ "ТРИМОБ" становить 100%.
     
     
     
     

      1.7. Розмір зареєстрованого та сплаченого статутного капіталу на початок та на кінець звітного періоду складає 4 681 562 000 грн.
      Власний капітал на початок звітного періоду - 6 526 605 000 грн., на кінець звітного періоду - 6 313 384 000 грн.
     
     
     

      1.8. Протягом звітного періоду емітент не входив і не припиняв участь в об'єднаннях підприємств (асоціаціях, корпораціях, концернах, консорціумах, інших об'єднаннях підприємств). Акції (частки, паї) статутного капіталу ПАТ "Укртелеком" до статутного капіталу державних (національних) акціонерних товариств або інших холдингових компаній, концернів не передавались.
     
     
     

      1.9. У звітному періоді чергові та позачергові збори акціонерів не проводились.

 

Розділ II. Фактори ризику

      2.1. - 2.3. Збиток компанії за 9 місяців 2011 року – 210,2 млн. грн.
      На погіршення фінансового стану та збитковість Товариства впливали наступні фактори:
      • компанією надаються універсальні послуги зв’язку за збитковими тарифами. Збитки, отримані від надання цих послуг, не відшкодовуються товариству з Фонду універсальних послуг, передбаченому статтею 64 Закону України «Про телекомунікації», чи в будь-який інший спосіб;
      • невирішене питання виділення зі складу Товариства філії спеціалізованого зв’язку та створення на її базі державного казенного підприємства «Укрспецзв’язок», що дозволило б зменшити збитки ПАТ «Укртелеком» за 9 місяців 2011 року на 53,5 млн. грн.
      Специфіка галузі не дозволяє пропорційно зменшенню доходів, трафіку та основних телефонних апаратів зменшувати витрати на експлуатацію через незмінність мережі електрозв'язку. Слід враховувати, що інфляційні процеси в країні, які впливають на рівень закупівельних цін на пально-мастильні матеріали, сировину, запчастини, послуги, призводять до суттєвого збільшення витрат. Для покращення фінансового стану в Товаристві, незважаючи на незмінність мережі, крім нарощування обсягів доходів від нових послуг проводяться роботи по оптимізації витрат.
      Коефіцієнти, що характеризують фінансовий стан компанії:
      • Коефіцієнт абсолютної ліквідності дорівнює 0,11 при нормативі 0,2 і вказує, яка частина поточних зобов’язань може бути сплачена
      негайно за рахунок власних коштів компанії;
      • Коефіцієнт фінансової незалежності (автономії) дорівнює 0,62 при нормативному значенні > 0,5 і вказує на можливість компанії
      виконати зовнішні зобов’язання за рахунок власних активів;
      • Коефіцієнт співвідношення позикового до власного капіталу – відповідає середньому рівню нормативного значення – 0,61
      (<1, зменшення) і вказує на можливість компанії забезпечити сплату всіх видів зобов’язань за рахунок власних коштів.
     
      Фактори ризику, пов’язані з інвестуванням у цінні папери емітента
      У звітному періоді інвестування в цінні папери товариства не проводилось, додаткового випуску та збільшення вартості акцій не здійснювалось. Товариство визначає такi фактори (чинники) ризику, пов’язанi з iнвестуванням у цiннi папери емiтента:
      - фактори, якi обмежують можливiсть акцiонерiв впливати на рiшення стосовно обрання членiв органiв управлiння емiтента або iнших питань, що вирiшуються шляхом голосування акцiонерiв;
      - фактори, що можуть спричинити «розмиття» поточної частки акцiонера у статутному капiталi емiтента не слiд вважати суттєвими через вiдсутнiсть прийняття в звітному періоді рішення уповноваженного органу про додатковий випуск акцiй;
      - фактори, що можуть обмежувати виплати дивiдендiв за акціями;
      - недостатню лiквiднiсть чи iншi фактори, що можуть обмежити можливiсть вiдчуження цiнних паперiв емітента;
      - порядок оподаткування доходiв за розмiщеними емiсiйними цiнними паперами та цiнними паперами, що розмiщуються, що може вплинути на розмiр прибутку власникiв цiнних паперiв також є загальновiдомим, але будь-які змiни в податковому законодавствi можуть вплинути на існуючий порядок оподаткування;
     

 

Розділ III. Інформація про господарську діяльність емітента

      3.1. Основний вид діяльності – телекомунікації.
      Основні види послуг, що надає ПАТ "Укртелеком":
      - послуги місцевого (міського, сільського) телефонного зв’язку;
      - послуги міжміського телефонного зв’язку;
      - послуги міжнародного телефонного зв’язку;
      - послуги комп’ютерного зв’язку, в т.ч. доступу до Інтернет;
      - послуги телеграфного зв’язку;
      - послуги проводового мовлення;
      - послуги надання в користування каналів електрозв’язку;
      - послуги мобільного зв’язку 3-го покоління;
      - послуги транзиту та послуги завершення з’єднань на телекомунікаційній мережі товариства для операторів (провайдерів) телекомунікацій.
      Протягом звітного періоду змін в переліку видів діяльності та видів послуг товариства не відбулось.
     
      3.2. Інформація про основні види продукції (товари, роботи, послуги), за рахунок продажу яких товариство у звітному періоді отримало більше 10% доходу:
      - міжміський та міжнародний телефонний зв'язок - 1 925 419 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 32,1%;
      - міський зв'язок - 2 264 187 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 37,7%;
      - комп'ютерний зв'язок - 1 107 517 тис. грн., питома вага у структурі доходів товариства - 18,4%.
     
      Інформація про обсяги виробництва у звітному періоді (у натуральному та грошовому виразі):
      - міжміський та міжнародний телефонний зв'язок (вихідні розмови) - 655 013,5 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях
      виміру - 1 925 419 тис. грн.;
      - телеграфний зв'язок (вихідні телеграми) - 881,1 тис. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 18 614 тис. грн.;
      - міський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 8 316,3 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 2 264 187 тис. грн.;
      - сільський зв'язок (осн. телефонних апаратів) - 1 564,6 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 218 778 тис. грн.;
      - проводове мовлення (осн. радіоточок) - 2 388,3 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 136 386 тис. грн.;
      - комп'ютерний зв'язок (задіяні порти) - 1 293,3 тис. од. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 1 107 517 тис. грн.;
      - телевізійні та радіопрограми, радіозв'язок - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 4 977 тис. грн.;
      - мобільний зв'язок - 697,3 тис. абонентів. Обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 270 625 тис. грн.;
      - інші товари, роботи (послуги) - обсяги продажів у грошових одиницях виміру - 59 400 тис. грн.
      Разом було надано послуг у звітному періоді на суму - 6 005 903 тис. грн.
     
      Загальна сума експорту у звітному періоді склала - 510 677 тис. грн., питома вага у загальному обсязі продажів - 8,5%.
     

      3.3. Протягом звітного періоду змін в системі збуту не відбулось.
     
      3.4. В джерелах надходжень матеріалів (сировини) у звітному періоді змін не відбувалося.
     
      3.5. Клієнти через яких було отримано 10 або більше відсотків доходу у звітному періоді не було.
     
      3.6. У звітному періоді товариство не здійснювало спільну діяльність.
     
     

      3.7. У звітному періоді ПАТ "Укртелеком" не отримувало, не продовжувало та не анульовувало ліцензії на види діяльності у галузі зв’язку.
     
      3.8. Протягом звітного періоду товариство набуло права інтелектуальної власності, а саме:
      1.Знак для товарів і послуг "ОГО! ТЕЛЕФОНИЯ"; Заявка m2010 08824 від 06.09.2010; Свідоцтво 141402 зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.07.2011. Термін дії 06.09.2020.
      2. Знак для товарів і послуг "ОГО! ТV"; Заявка m2010 08825 від 06.09.2010; Свідоцтво 141403 зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.07.2011. Термін дії 06.09.2020.
      3. Знак для товарів і послуг "ОГО! ТВ"; Заявка m2010 08826 від 06.09.2010; Свідоцтво 141404 зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.07.2011. Термін дії 06.09.2020.
      4. Знак для товарів і послуг "ОГО! ТЕЛ"; Заявка m2010 08827 від 06.09.2010; Свідоцтво 141405 зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.07.2011. Термін дії 06.09.2020.
      5. Знак для товарів і послуг "ОГО! ТЕL"; Заявка m2010 08826 від 06.09.2010; Свідоцтво 141406 зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.07.2011. Термін дії 06.09.2020.
      6. Знак для товарів і послуг "ОГО! СТАРТ"; Заявка m2010 08827 від 06.09.2010; Свідоцтво 141407 зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.07.2011. Термін дії 06.09.2020.
      7. Знак для товарів і послуг "ОГО! Wi-Fi"; Заявка m2010 08828 від 06.09.2010; Свідоцтво 141408 зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 11.07.2011. Термін дії 06.09.2020.
      8. Знак для товарів і послуг "ВІДЕО"; Заявка m2010 05079 від 06.04.2010; Свідоцтво 144033 зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 12.09.2011. Термін дії 06.04.2020.
      9. Знак для товарів і послуг "ОГО! ТЕЛЕБАЧЕННЯ"; Заявка m2010 10747 від 13.07.2010; Свідоцтво 144993 зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.09.2011. Термін дії 13.07.2020.
      10. Знак для товарів і послуг "ОГО! ТБ"; Заявка m2010 10748 від 13.07.2010; Свідоцтво 144994 зареєстровано Державному реєстрі свідоцтв України на знаки для товарів і послуг 26.09.2011. Термін дії 13.07.2020.
     
     
     
     
     
     
     
     

      3.9. Станом на 30.09.2011 ПАТ «Укртелеком» витратило на науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи кошти в сумі
      255 410 грн., за саме на:
     
      - Експериментальне дослідження метрологічних характеристик апаратно-програмних комплексів CISCO PGW 2200, Juniper MX 960/480, "BRAS –
      сервер", Huawei Quidway S9312/9306, CISCO 3400, ZTE ZXR10 2928-SI/2936-F1, CISCO 4924 і в тому числі розроблення їх програм та методик
      державної метрологічної атестації;
     
      - Розробка мобільного автоматизованого інтерферометричного пристрою для контролю якості торців армованих волоконних світловодів";
     
      - Розробка концепції створення Національного центру оперативно-технічного управління телекомунікаційними мережами України з урахуванням
      вимог забезпечення техногенної та інформаційної безпеки України;
     
      - Дослідження характеристик цифрових абонентських ліній ADSL 2+, побудованих на базі міської телефонної мережі ПАТ “Укртелеком”;
     
      - Розробка АРМу "Центр звітів" для аналізу та прогнозування економічних параметрів стану виконання проектів ПАТ "Укртелеком";
     
      - Заземлення для станційного і лінійного обладнання електрозв’язку та радіотрансляційних вузлів;
     
      - Інструкція з технічної експлуатації кросового обладнання;
     
      - Норми та електричні параметри сільських цифрових з’єднувальних ліній, побудованих за технологіями xDSL, та методи їх вимірювань;
     
      - Проектування, будівництво та приймання в експлуатацію базових станцій (Node B) третьої генерації стільникового зв’язку. Технічні вимоги;
     
      - Перегляд і доповнення «Правил технічної експлуатації електроустановок підприємств електрозв’язку України».
     
      Також протягом звітного періоду було підготовлено Стратегію розвитку інфраструктури ПАТ "Укртелеком".
     
     
     

 

Розділ IV. Інформація про основні засоби емітента

      4.1 - 4.8. Станом на 31.12.2010 року первісна вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості складає -
      19 464 312 тис.грн., на 30.09.2011 року - 19 705 842 тис.грн. Сума нарахованого зносу на основні засоби та інвестиційну нерухомість, станом на 31.12.2010 року, складає 11 409 127 тис.грн., на 30.09.2011 року – 12 252 583 тис.грн. Залишкова вартість основних засобів та інвестиційної нерухомості, станом на 31.12.2010 року складає 8 055 185 тис.грн, на 30.09.2011 року – 7 453 259 тис.грн. Переоцінка основних засобів у звітному періоді не проводилась.
      Станом на 30.09.2011 обліковується майно, щодо якого існують передбачені чинним законодавством обмеження прав власності, зокрема майно одержане у фінансовий лізинг а також майно, яке є державною власністю та не ввійшло до статутного капіталу товариства. У зв’язку із проведенням коригувань первісної вартості основних засобів за попередні звітні роки (виправлення помилок) у Формі 1 "Баланс" за 9 місяців 2011 року у графі «на початок року» скориговано (збільшено) 031 рядок «первісна вартість» на суму 1,0 тис.грн., скориговано 032 рядок "знос" на суму 68 тис.грн., тим самим збільшено залишкову вартість основних засобів рядок 030 «залишкова вартість» «на початок року» на суму 69.0 тис.грн.
      Умови користування основними засобами забезпечують організацію та надання телекомунікаційних послуг та інших Статутних вимог ПАТ «Укртелеком». Ступінь використання основних засобів дозволяє майже на 100 відсотків експлуатувати наявне майно. Знос основних засобів, станом на 30.09.2011 року, становить 62%. Амортизація основних фондів у бухгалтерському обліку протягом 9 місяців 2011 року нараховувалась із застосуванням прямолінійного методу, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується на очікуваний строк використання об’єкта. Облік нарахування та використання амортизаційних відрахувань ведеться на позабалансовому рахунку 09 «Амортизаційні відрахування». Збільшення вартості діючих основних засобів відбувається внаслідок витрат, пов’язаних з поліпшенням об’єктів (модернизації, добудови, дообладнання, реконструкції, тощо).
      Зменшення вартості основних засобів відбувається внаслідок часткового вилучення основних засобів як морально застарілих, фізично зношених комплектуючих, повного вилучення з виробництва внаслідок застосування нових технологій, та інших надзвичайних ситуацій. Переоцінка об’єктів основних засобів, протягом звітного періоду, не проводилась.
      Станом на 30.09.2011 в рамках проекту плану витрат на модернізацію та техпереозброєння телекомунікаційних мереж придбані:
      - засоби вимірювальної техніки на суму - 3 444 тис.грн.;
      - аккумуляторні батареї на суму - 2347,76 тис. грн.;
      - електронні лічильники електроенергії на суму - 123,54 тис. грн.;
      - ЗІП для телекомунікаційного обладнання на суму - 106 тис. грн.;
      - впроваджено на обласному рівні центри контролю та технічного обслуговування (ЦКТО) ЕАТС ТИПУ "Дніпро" на суму
      - 1848,0 тис.грн.
     
      Витрати ПАТ “Укртелеком” на поточний та капітальний ремонт за 9 місяців 2011 року за напрямком технічна експлуатація склали 64 461,1 тис. грн. на поточний ремонт (при 69368,95 тис. грн. за 9 місяців 2010 року) та 17 751,62 тис. грн. на капітальний ремонт (при 18 998,44 тис. грн. за 9 місяців 2010 року).
     

 

Розділ V. Інформація про працівників емітента

      5.1. Станом на 30.09.2011 облікова чисельність працівників становила - 67 679 чол., з яких 66 998 чол. працюють у філіях товариства.
      За основним місцем роботи у товаристві у звітному періоді працювало - 66 854 осіб, за суміцництвом - 825 осіб, на умовах неповного
      робочого часу - 2723 особи. Фонд оплати праці на кінець звітного періоду усіх працівників ПАТ "Укртелеком" склав - 540 793,3 тис.грн., фонд оплати праці штатних працівників - 536 422,7 тис.грн.
     
      5.2. Зобов'язань товариства, які стосуються можливості участі працівників товариства у його статутному капіталі у звітному
      періоді не відбувалось.

 

Розділ VІ. Основні дані про органи та посадових осіб емітента

      6.1. Протягом звітного періоду відбулись зміни в персональному складі посадових осіб ПАТ "Укртелеком", а саме:
      1. Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 12.09.2011р. №581-к заступника Голови Правління з питань праці та управління персоналом ПАТ «Укртелеком» Прутенко Людмилу Петрівну з 14.09.2011р. переведено на посаду директора дирекції праці та управління персоналом. Станом на 12.09.2011 інша особа на посаду заступника Голови Правління з питань праці та управління персоналом не призначалась. Прутенко Л.П, паспорт СН №831209, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 09.06.1998, перебувала на посаді заступника Голови Правління з питань праці та управління персоналом ПАТ «Укртелеком» 7 років. Попередня посада – заступник Генерального директора з питань управління персоналом і права ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 12.09.2011р. №582-к виконуючого обов’язки заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій ПАТ «Укртелеком» Тарасенка Ігоря Володимировича з 14.09.2011р. переведено на посаду директора дирекції розвитку інфраструктури. Станом на 12. 09.2011 інша особа на посаду виконуючого обов’язки заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій ПАТ «Укртелеком» не призначалась. Тарасенко І.В., паспорт СО №921368, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 12.11.2002, перебував на посаді виконуючого обов’язки заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій ПАТ «Укртелеком» з 09 листопада 2010 року. Попередня посада – директор філії інформаційно-комунікаційних систем ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 12.09.2011р. №583-к виконуючого обов’язки Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртелеком» Татарчука Сергія Івановича з 14.09.2011 переведено на посаду директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж. Станом на 12.09.2011 інша особа на посаду виконуючого обов’язки Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртелеком» не призначалась. Татарчук С.І., паспорт МК №353398, виданий МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 27.02.1997, перебував на посаді виконуючого обов’язки Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртелеком» з 10 травня 2011 року. Попередня посада – директор Харківської філії ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 12.09.2011р. №584-к заступника Голови Правління з питань економіки та фінансів ПАТ «Укртелеком» Шаповалова Євгена Анатолійовича з 14.09.2011р. переведено на посаду директора дирекції фінансової та комерційної діяльності. Станом на 12. 09.2011 інша особа на посаду заступника Голови Правління з питань економіки та фінансів ПАТ «Укртелеком» не призначалась. Шаповалов Є.А., паспорт СН №126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві 16.05.1996, перебував на посаді заступника Голови Правління з питань економіки та фінансів ПАТ «Укртелеком» 5 років. Попередня посада – директор фінансового департаменту ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 10 акцій, що становить 0,00000005 % від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      2. Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 14.09.2011р. №588-к за переведенням до Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 15.09.2011р. було звільнено з посади заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» Кравця Ігоря Васильовича. Станом на 14. 09.2011 інша особа на посаду заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» не призначалась. Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р., на посаді заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» перебував протягом 2 років. Попередня посада – генеральний директор УДППЗ «Укрпошта». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      3. Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 14.09.2011 № 75, припинено з 14.09.2011 повноваження членів Правління товариства:
      - Заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг Кравця Ігоря Васильовича
      Кравець І.В., паспорт НА № 124444, виданий Старосинявським РВ УМВС України в Хмельницькій області 18.05.1996р., перебував на посаді заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг ПАТ «Укртелеком» протягом 2 років. Попередня посада – генеральний директор УДППЗ «Укрпошта». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      - Заступника Голови Правління з питань корпоративних прав Зайцева Володимира Олександровича
      Зайцев В.О., паспорт СН №456695 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 19.03.1997р, перебував на посаді заступника Голови Правління з питань корпоративних прав 6 років. Попередня посада – заступник директора департаменту з питань державної корпоративної власності – начальник Управління з питань корпоративних відносин Фонду державного майна України. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      - Заступника Голови Правління з питань економіки та фінансів Шаполвалова Євгена Анатолійовича.
      Шаповалов Є.А., паспорт СН №126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві 16.05.1996, перебував на посаді заступника Голови Правління з питань економіки та фінансів ПАТ «Укртелеком» 5 років. Попередня посада – директор фінансового департаменту ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 10 акцій, що становить 0,00000005 % від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      - Заступника Голови Правління з питань праці та управління персоналом Прутенко Людмили Петрівни.
      Прутенко Л.П, паспорт СН №831209, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 09.06.1998, перебувала на посаді заступника Голови Правління з питань праці та управління персоналом ПАТ «Укртелеком» 7 років. Попередня посада – заступник Генерального директора з питань управління персоналом і права ВАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      - Члена Правління Гурського Станіслава Андрійовича.
      Гурський С. А., паспорт СН №205773 виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 21.05.1996. перебував на посаді члена Правління 6 років. Попередня посада – директор філії «Уктел» ПАТ «Укртелеком». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      Рішенням Наглядової ради ПАТ «Укртелеком», протокол від 14.09.2011 № 75, обрано з 14.09.2011 членами Правління товариства на невизначений термін:
      - Директора дирекції праці та управління персоналом Прутенко Людмилу Петрівну.
      Прутенко Л.П, паспорт СН №831209, виданий Московським РУГУ МВС України в м. Києві 09.06.1998, призначена на посаду директора дирекції праці та управління персоналом з 14.09.2011. Попередня посада – заступник Голови Правління з питань праці та управління персоналом ПАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      - Директора дирекції розвитку інфраструктури Тарасенка Ігоря Володимировича.
      Тарасенко І.В., паспорт СО №921368, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 12.11.2002, призначений на посаду директора дирекції розвитку інфраструктури з 14.09.2011. Попередня посада – виконуючий обов’язки заступника Голови Правління з питань інформаційних систем та перспективних мережних технологій ПАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      - Директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж Татарчука Сергія Івановича.
      Татарчук С.І., паспорт МК №353398, виданий МВМ Дзержинського РВХМУ УМВС України в Харківській області 27.02.1997, призначений на посаду директора дирекції технічної експлуатації телекомунікаційних мереж з 14.09.2011. Попередня посада – виконуючий обов’язки Першого заступника Голови Правління ПАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 3060 акцій, що становить 0,000016% від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      - Директора дирекції фінансової та комерційної діяльності Шаповалова Євгена Анатолійовича.
      Шаповалов Є.А., паспорт СН №126584, виданий Старокиївським РУГУ МВС України в м. Києві 16.05.1996, призначений на посаду директора дирекції фінансової та комерційної діяльності з 14.09.2011. Попередня посада – заступник Голови Правління з питань економіки та фінансів ПАТ «Укртелеком». У системі реєстру акціонерів є власником 10 акцій, що становить 0,00000005 % від статутного фонду товариства. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      - Директора дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів Лісак Ірену Олександрівну.
      Лісак І.О., тимчасова посвідка на тимчасове проживання серія КИ №011155 видана 16.06.2011, призначена на посаду директора дирекції продажу послуг та обслуговування споживачів з 14.09.2011. До призначення перебувала на посаді директора департаменту організації продажу інноваційних послуг ПАТ «Укртелеком». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      - Директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу Бургомістренка Андрія Анатолійовича.
      Бургомістренко А.А., паспорт СН № 217742, виданий Шевченківським РУГУ МВС України в м. Києві 09.07.1996, призначений на посаду директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу з 14.09.2011. До призначення перебував на посаді директора департаменту маркетингу ПАТ «Укртелеком». Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
      4. Наказом Голови Правління від 15.09.2011 №589-к відмінено наказ Голови Правління від 14.09.2011 №588-к про звільнення Кравця Ігоря Васильовича, заступника Голови Правління з питань маркетингу та продажу послуг 15.09.2011 за переведенням до Державної служби спеціалізованого зв’язку та захисту інформації України, згідно із п.5 ст. 36 КЗпП України.
     
      5. Наказом Голови Правління ПАТ «Укртелеком» від 19.09.2011р. №598-к заступника Голови Правління з питань корпоративних прав ПАТ «Укртелеком» Зайцева Володимира Олександровича було переведено на іншу посаду. Станом на 19.09.2011 інша особа на посаду заступника Голови Правління з питань корпоративних прав ПАТ «Укртелеком» не призначалась. Зайцев В.О., паспорт СН №456695, виданий Мінським РУГУ МВС України в м. Києві 19.03.1997р, перебував на посаді заступника Голови Правління з питань корпоративних прав 6 років. Попередня посада – заступник директора департаменту з питань державної корпоративної власності – начальник Управління з питань корпоративних відносин Фонду державного майна України. Акціями ПАТ «Укртелеком» не володіє. Судимості за посадові та корисливі злочини не має.
     
     
     

Основні дані про посадових осіб емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада (кількість років на посаді) Рік народження* Освіта* Розмір частки (паю), що належить посадовій особі (грн) Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), належними посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій емітента, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами емітента (шт.)** Посада в інших юридичних особах (із зазначенням їх повного найменування та ідентифікаційного коду за ЄДРПОУ)
у прямому
воло-дінні
через
афілі-йова-них
осіб
разом
123456789101112
Дзекон Георгій Борисович д/н Голова Правління (7 років) 1963 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Татарчук Сергій Іванович д/н Член Правління (менше року) 1959 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Прутенко Людмила Петрівна д/н Член Правління (7 років) 1953 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Шаповалов Євген Анатолійович д/н Член Правління (5 років) 1977 Вища 2.5 0 2.5 0.00000005 0.00000005 0 д/н
Тарасенко Ігор Володимирович д/н Член Правління (менше року) 1973 Вища 765 0 765 0.00001634 0.00001634 0 д/н
Лісак Ірена Олександрівна д/н Член Правління (менше року) 1957 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Бургомістренко Андрій Анатолійович д/н Член Правління (менше року) 1970 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Накалюжна Людмила Володимирівна д/н Головний бухгалтер (7 років) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 Член Ревізійної комісії (менше року) - - 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552 0 д/н
Пітер Голдшайдер д/н Голова Наглядової ради (менше року) 1945 Вища 0 0 0 0 0 0 управляючий партнер компанії ЕРІС (Австрія)
Солодовський Ілля Давидович д/н Член Наглядової ради (менше року) 1968 Вища 0 0 0 0 0 0 Генеральний директор товариства з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" (код ЄДРПОУ 33940565)
Клаус Хартман д/н Член Наглядової ради (менше року) 1961 Вища 0 0 0 0 0 0 д/н

      6.2. Правління товариства
      1. Дзекон Георгiй Борисович - Голова Правління
      Паспортні дані:МЕ 359574 25.08.2004 ТУМ-2 Шевченкiвського РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження:1963
      Освіта: Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
      Опис: Голова Правлiння здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком"
      Обов'язки Голови Правлiння:
      - органiзовує проведення засiдань Правлiння, керує його роботою;
      - здiйснює оперативне керiвництво товариством, спрямовує його дiяльнiсть на досягнення необхiдних темпiв розвитку та
      отримання прибутку;
      - виконує рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та Наглядової ради.
      Оплата працi згiдно контракту.
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      2. Татарчук Сергій Іванович - директор філії "Дирекція технічної експлуатації телекомунікаційних мереж"
      Паспортні дані: МК 353398 27.02.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
      Рік народження: 1959
      Освіта: Вища, Одеській електротехнічний інститут зв'язку
      Опис: Член Правлiння, директор філії "Дирекція технічної експлуатації телекомунікаційних мереж" здiйснює свої повноваження
      вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора філії "Дирекція технічної експлуатації телекомунікаційних мереж":
      - забезпечує безперебiйне функцiонування телекомунiкацiйних мереж ПАТ "Укртелеком";
      - забезпечує управлiння конфiгурацiєю телекомунiкацiйних мереж, а також радiо та телебачення;
      - забезпечує проведення єдиної технiчної та технологiчної полiтики ПАТ "Укртелеком".
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      3. Шаповалов Євген Анатолiйович - директор дирекції фінансової та комерційної діяльності
      Паспортні дані:СН 126584 16.05.1996 Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження: 1977
      Освіта: Вища, Київський нацiональний економiчний унiверситет
      Опис: Член Правлiння, директор дирекції фінансової та комерційної діяльності здiйснює свої повноваження
      вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції фінансової та комерційної діяльності:
      - забезпечує розробку бiзнес-плану товариства, складання поточних та фiнансових планiв дiяльностi товариствав
      цiлому i в розрiзi фiлiй, здiйснює контроль за їх виконанням;
      - забезпечує своєчасне проведення розрахункiв товариства.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      4. Прутенко Людмила Петрiвна - директор дирекції праці та управління персоналом
      Паспортні дані: СН 831209 09.06.1998 Московським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження: 1953
      Освіта: Вища, Київський полiтехнiчний iнститут
      Опис: Член Правлiння, директор дирекції праці та управління персоналом здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту
      та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції працi та управлiння персоналом:
      - забезпечує роботу iз забезпечення товариства кадрами потрiбних професiй, спецiальностей
      i квалiфiкацiй згiдно з рiвнем i профiлем отриманої ними пiдготовки;
      - органiзує роботу з поточної i перспективної пiдготовки, перепiдготовки, стажування, пiдвищення
      квалiфiкацiї працiвникiв товариства.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      5. Тарасенко Iгор Володимирович - директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
      Паспортні дані: СО 921368 12.11.2002 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження: 1973
      Освіта: Вища, Українська державна академiя зв'язку iм. О.С. Попова
      Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція розвитку інфраструктури" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту
      та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора філії "Дирекція розвитку інфраструктури"
      - забезпечує планування впровадження нової технiки i розвитку телекомунiкацiйних технологiй ПАТ "Укртелеком;
      - забезпечує розвиток та впровадження перспективних технологiй на телекомунiкацiйних мережах;
      - органiзовує роботу з впровадження нової технологiї, модернiзацiї дiючих телекомунiкацiйних об'єктiв.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      6. Лісак Ірена Олександрівна - директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів"
      Паспортні дані: тимчасова посвідка на тимчасове проживання серія КИ №011155 видана 16.06.2011
      Рік народження: 1957
      Освіта: Вища, Львівський ордена Леніна політехнічний інститут
      Опис:Член Правління, директор філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів" здiйснює свої повноваження
      вiдповiдно до Статуту та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора філії "Дирекція продажу послуг та обслуговування споживачів":
      - здійснення стратегічного та оперативного керівництва продажем інноваційних послуг;
      - розробка та впровадження с тратегій продажу інноваційних послуг масовим споживачам - через прямий та не прямий канали продажу;
      - організація та координація забезпечення виконання планів продажу послуг масовим та бізнес- споживачам.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      7. Бургомістренко Андрій Анатолійович - директор дирекції розвитку продуктів та маркетингу
      Паспортні дані: СН 217742 09.07.1996 Шевченкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження: 1970
      Освіта: Вища, Міжрегіональна Академія управління персоналом
      Опис:Член Правління, директор дирекції розвитку продуктів та маркетингу здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Статуту
      та Положення про Правлiння ПАТ "Укртелеком".
      Обов'язки директора дирекції розвитку продуктів та маркетингу:
      - розробка ринкової та маркетингової стратегії;
      - планування портфелю продуктів та пропозицій;
      - керування життєвим циклом продуктів від створення до виведення з ринку на основі аналізу показників ефективності;
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      8. Накалюжна Людмила Володимирiвна - Головний бухгалтер
      Паспортні дані:СН 082333 02.02.1996 Харкiвським РУ ГУ МВС України в м. Києвi
      Рік народження:1961
      Освіта: Вища, Львiвський торгово-економiчний iнститут
      Опис:Головний бухгалтер ПАТ "Укртелеком" здiйснює свої повноваження вiдповiдно до Положення
      про Головного бухгалтера.
      До обов'язкiв Головного бухгалтера вiдносяться:
      - забезпечення дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних засад бухгалтерського
      облiку, складанняi подання в встановленi строки фiнансової звiтностi;
      - органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй.
      Заробiтна плата (винагорода) виплачується згiдно штатного розпису та Колективного договору ПАТ "Укртелеком".
      Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      Наглядова рада
      1. Пітер Голдшайдер – Голова Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код AUT № J 0330380 8, виданий Магістратом м. Відень (Австрійська Республіка) 25.05.2003. Дата народження – 09.04.1945. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
      2. Солодовський Ілля Давидович – член Наглядової ради. Паспорт КЕ № 641685, виданий Київським РВ УМВС України в Одеській області 22.05.1997. Дата народження – 01.07.1968. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має;
      3. Клаус Хартман – член Наглядової ради. Паспорт Тип Р Код D № 355908743, виданий Посольством Німеччини в м.Будапешті (Угорщина) 09.01.2006. Дата народження – 18.05.1961. Судимостi за посадовi та корисливi злочини не має.
     
      Ревізійна комісія
      Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю
      4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком» та знаходиться за адресою: 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4.
     
     
     
     
     

Дані про участь посадових осіб емітента в дочірніх/залежних підприємствах емітента
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Посада в емітента Повне найменування дочірнього/
залежного підприємства
Розмір частки (паю) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/
залежного підприємства емітента (грн)
Відсоток, який становлять акції (частка, пай) посадової особи у статутному (складеному, пайовому) капіталі дочірнього/ залежного підприємства Відсоток голосів у вищому органі дочірнього/ залежного підприємства за акціями (часткою, паєм), що належать посадовій особі, у загальній кількості голосів Кількість акцій дочірнього/ залежного підприємства, які можуть бути придбані посадовою особою в результаті здійснення прав за належними їй опціонами дочірнього/ залежного підприємства*
12345678
Дзекон Георгій Борисович д/н Голова Правління д/н 0 0 0 0
Татарчук Сергій Іванович д/н Член Правління д/н 0 0 0 0
Прутенко Людмила Петрівна д/н Член Правління д/н 0 0 0 0
Шаповалов Євген Анатолійович д/н Член Правління д/н 0 0 0 0
Тарасенко Ігор Володимирович д/н Член Правління д/н 0 0 0 0
Лісак Ірена Олександрівна д/н Член Правління д/н 0 0 0 0
Бургомістренко Андрій Анатолійович д/н Член Правління д/н 0 0 0 0
Накалюжна Людмила Володимирівна д/н Головний бухгалтер д/н 0 0 0 0
Пітер Голдшайдер д/н Голова Наглядової ради д/н 0 0 0 0
Солодовський Ілля Давидович д/н Член Наглядової ради д/н 0 0 0 0
Клаус Хартман д/н Член Наглядової ради д/н 0 0 0 0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 Член Ревізійної комісії д/н 0 0 0 0

      6.3. Станом на 30.09.2011 посадові особи товариства участі в дочірніх (залежних) підприємствах не приймали.

      6.4. Інформація щодо:
      - процедури банкрутства, що застосовувалися до суб'єктів підприємницької діяльності, в яких посадова особа товариства
      була засновником, учасником чи посадовою особою на момент провадження у справі про банкрутство або протягом
      двох років до порушення справи про банкрутство.
      - наявності у посадової особи непогашеної судимості за злочини, вчинені з корисливих мотивів, чи злочини у сфері господарської, службової діяльності.
      у звітному періоді відсутня.

 

Розділ VІІ. Інформація про засновників, учасників (акціонерів) та власників істотної участі емітента

      7.1. На кінець звітного періоду загальна чисельність акціонерів ПАТ "Укртелеком" становила - 61 098 особи. Станом на 30.09.2011 в обігу перебувало - 18 726 248 000 штук простих іменних акцій ПАТ "Укртелеком".

Власники істотної участі емітента станом на останнє число звітного періоду
Повне найменування юридичної особи - власника істотної участі або зазначення - "фізична особа" Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ - для юридичних осіб - резидентів або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований іноземний суб'єкт господарської діяльності, - для юридичних осіб - нерезидентів Розмір частки (паю), що належить власнику істотної участі Відсоток, який становлять акції (частка, пай) у статутному (складеному, пайовому) капіталі емітента Відсоток голосів у вищому органі емітента за акціями (часткою, паєм), що належать власнику істотної участі, у загальній кількості голосів
у прямому
володінні
через
афілійованих
осіб
разом
1234567
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЕСУ" 33940565 4344047372 0 4344047372 92.7905552 92.7905552

      7.2. Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕСУ» - код ЕДРПОУ 33940565. ТОВ «ЕСУ» є власником 17 376 189 488 акцій, загальною номінальною вартістю 4 344 047 372,00 грн., що складає 92,7905552% від статутного фонду ПАТ «Укртелеком», які обліковуються у ПАТ "Національний депозитарій України". Місцезнаходження ТОВ "ЕСУ": 02002, м.Київ, вул. Луначарського, 4. Акції перейшли до ТОВ "ЕСУ" під час приватизації ПАТ "Укртелеком".

 

Розділ VІІІ. Інформація про правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами

      8.1. Інформація щодо правочин, укладених протягом звітного періоду між товариством, з одного боку, і власниками істотної участі,
      членами Наглядової ради або членами Правління, з іншого боку, відсутня.
     
      8.2. Операцій з власниками істотної участі, членами Наглядової ради або членами виконавчого органу, іншими афілійованими особами
      у звітному періоді не проводилось.

 

Розділ ІХ. Інформація про судові процеси, процедури досудового врегулювання спору, виплати штрафних санкцій

      9.1. У звітному періоді процедур досудового врегулювання спору, які включають вимоги на суму 10 або більше відсотків сумарних активів товариства не було.
     
      9.2. Інформація про факти виплати товариством та його підрозділами протягом звітного періоду штрафних санкцій, а також опис правопорушень, за вчинення яких було виплачено штрафні санкції:
     
      Апарат управління
     
      1. РВДК у Шевченківському районі м. Києва. Штраф з ПДВ. Штраф – 549,00 грн.
      2. РВДК у Шевченківському районі м. Києва. Пеня з прибуткового податку. Пеня – 28, 85 грн.
      3. РВДК у Шевченківському районі м. Києва. За порушення строку сплати податку (прострочення - 90 днів). Пеня – 27 204,25 грн.
      4. РВДК у Шевченківському районі м. Києва. За порушення касової дисципліни. Штраф – 45 263,54 грн.
      5. РВДК у Шевченківському районі м. Києва. За порушення валютного законодавства. Штраф – 340,00 грн.
      6. РВДК у Дніпровському районі м. Києва. Інші правопорушення. Штраф, пеня, неустойка - 2 030,93 грн.
      7. РВДК у Деснянському районі м. Києва. Інші правопорушення. Штраф, пеня, неустойка – 326,63 грн.
      8. РВДК у Святошинському районі м. Києва. Інші правопорушення. Штраф, пеня, неустойка – 206,52 грн.
      9. ТОВ «Острів». Інші правопорушення. Штраф, пеня, неустойка – 953,62 грн.
      10. РВДК у Шевченківському районі м. Києва. Інші правопорушення. Штраф, пеня, неустойка – 364 232,39 грн.
      11. РВДК у Шевченківському районі м. Києва. Донарахування ПДФО за актами перевірок. Донарахування - 674,80 грн.
      12. РВДК у Дніпровському районі м. Києва. Донарахування податку на землю за актами перевірок. Донарахування - 8 123,73 грн.
      13. РВДК у Деснянському районі м. Києва. Донарахування податку на землю за актами перевірок. Донарахування - 1 306,50 грн.
      14. РВДК у Святошинському районі м. Києва. Донарахування податку на землю за актами перевірок. Донарахування - 826,06 грн.
      15. РВДК у Шевченківському районі м. Києва. Донарахування інших податків та зборів за актами перевірок. Донарахування - 1 437 950,57 грн.
     
      Вінницька філія
     
      1. Департамент комунальних ресурсів виконавчого комітету Вінницької міської ради Невчасне перерахування орендної плати
      за червень 2011р., за договором від 01.03.2011 №14-21. Кількість днів прострочки - 1. Пеня в розмірі 3,53 грн
      2. Департамент комунальних ресурсів виконавчого комітету Вінницької міської ради Невчасне перерахування орендної плати
      за червень 2011р., за договором від 01.03.2011 №3-120. Кількість днів прострочки - 1. Пеня в розмірі 1,02 грн.
      3. Департамент комунальних ресурсів виконавчого комітету Вінницької міської ради Невчасне перерахування орендної плати
      за червень 2011р., за договором від 01.04.2011 №7-30. Кількість днів прострочки - 1. Пеня в розмірі 2,96 грн.
      4. Департамент комунальних ресурсів виконавчого комітету Вінницької міської ради Невчасне перерахування орендної плати
      за червень 2011р., за договором від 01.03.2011 №4-053. Кількість днів прострочки - 1. Пеня в розмірі 0,20 грн.
      5. Департамент комунальних ресурсів виконавчого комітету Вінницької міської ради Невчасне перерахування орендної плати
      за червень 2011р., за договором від 01.03.2011 №5-37. Кількість днів прострочки - 1. Пеня в розмірі 5,16 грн.
      6. Департамент комунальних ресурсів виконавчого комітету Вінницької міської ради Невчасне перерахування орендної плати
      за червень 2011р., за договором від 16.12.2008 №22-10. Кількість днів прострочки - 1. Пеня в розмірі 0,07 грн.
      7. Абоненти ВФ ПАТ «Укртелеком». Порушення контрольних строків усунення пошкоджень. Штраф – 55,49 грн.
     
      Волинська філія
     
      1. Місцевий бюджет Іваничі. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 16,10 грн.
      2. Місцевий бюджет Кам.-Каширськ. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 13,67 грн.
      3. Місцевий бюджет Нововолинськ. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 1,70 грн.
      4. Місцевий бюджет Любомль. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 11,32 грн.
      5. Місцевий бюджет Вол.-Волинськ. Уточнення суми екологічного податку . Штраф – 40,72 грн.
      6. Місцевий бюджет Шацьк. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 15,35 грн.
      7. Місцевий бюджет Турійськ. Уточнення суми екологічного податку. Штраф - 0,02 грн.
      8. Місцевий бюджет Локачі. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 0,69 грн.
      9. Місцевий бюджет Луцьк. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 96,31 грн.
      10. Місцевий бюджет Рожище. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 0,27 грн.
      11. Місцевий бюджет Горохів. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 303,31 грн.
      12. Місцевий бюджет Ковель. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 2,60 грн.
      13. Місцевий бюджет Ківерці. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 32,67 грн.
      14. Місцевий бюджет Ратне. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 0,08 грн.
      15. Місцевий бюджет Стара Вижва. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 0,02 грн.
      16. Місцевий бюджет Маневичі. Уточнення суми екологічного податку. Штраф – 11,70 грн.
      17. Місцевий бюджет Маневичі. Уточнення суми податку на воду. Штраф – 2,68 грн.
      18. Місцевий бюджет Стара Вижва. Уточнення суми податку на воду. Штраф – 0,26 грн.
      19. Місцевий бюджет Вол.-Волинський. Уточнення суми податку на воду. Штраф – 7,04 грн.
      20. Крат Василь Григорович. Інформаційно-технічне забезпечення судового процесу (рішення Луцького міськрайонного суду від 06.06.2011 р.)
      Судові витрати - 120,00 грн.
      21. Крат Василь Григорович. Матеріальна шкода (рішення Луцького міськрайонного суду від 06.06.2011 р.). Матеріальна шкода – 92,65 грн.
      22. Крат Василь Григорович. Моральна шкода (рішення Луцького міськрайонного суду від 06.06.2011 р.) . Моральна шкода – 200,00 грн.
     
      Дніпропетровська філія
     
      1. Абоненти телефонної мережі. За ненадання послуг зв’язку (непрацюючі телефони) відповідно до ЗУ «Про телекомунікації».
      Штраф – 79 500,00 грн.
     
      Донецька філія
     
      1. ДПІ Київського району міста Донецька. Недоїмка зі збору за розміщення відходів за І квартал 2011 року. Пеня у розмірі 1,99 грн.
      2. ДПІ у місті Торезі Донецької області. Недоїмка зі збору за розміщення відходів за І квартал 2011 року. Пеня у розмірі 5,23 грн.
      3. Державні податкові інспекції у Донецькій області (всього 51). Недоїмка зі збору за розміщення відходів за І квартал 2011 року. Штраф
      у загальному розмірі 790,76 грн.
      4. ДПІ у місті Новоазовську Донецької області. Недоїмка з податку за землю (Седовська сільська рада). Штраф у розмірі 488,94 грн.
      5. ДПІ у місті Амвросіївка Донецької області. Недоїмка зі збору за розміщення відходів за І квартал 2011 року. Пеня у розмірі 0,17 грн.
      6. ДПІ у місті Єнакієве Донецької області. Недоїмка зі збору з водокористування за І квартал 2011 року. Штраф та пеня у загальному розмірі
      5,34 грн.
      7. Донецьке обласне відділення ФСС з ТВП. Неправомірно використані страхові кошти, що виявлено у ході перевірки. Штраф - 209,79 грн.
     
      Дирекція первинної мережі
     
      1. ВАТ «Свемон – Захід». Рішення Господарського суду м. Києва № 53/200 від 06.06.2011 року. Штрафні санкції у розмірі 20 835,79 грн.
      (15 945,12 - інфляційних збитків; 4 890,67 грн. – 3% річних).
     
      Закарпатська філія
     
      1. Відділ управління майном Іршавської РР. Нарахована пеня за несвоєчасну сплату оренди приміщень згідно договору №159161158162160
      від 29.04.2011р. Пеня за оренду приміщень – 19,98 грн.
      2. Місцевий бюджет м.Мукачева. Пеня за несвоєчасну сплату податку. Пеня за податок на землю – 0,29 грн.
      3. Баранинська с/р Ужгородського району . Пеня за несвоєчасну сплату податку. Пеня за податок на землю – 0,48 грн.
      4. Астейська с/р м.Берегово. Нарахована пеня за несвоєчасну сплату оренди приміщень згідно договору №264322 від 28.02.2008р.
      Пеня за оренду приміщень – 0,11 грн.
     
      Запорізька філія
     
      1. Населення, організації. Згідно ст.40 ЗУ «Про телекомунікації». Штраф – 5 141,98 грн.
      2. Організації. По оренді землі відповідно до ст. 50 Податкового кодексу України. Штраф – 467,05 грн.
      3. Організації. По екологічному збору відповідно до ст. 50 Податкового кодексу України. Штраф – 78,34 грн.
     
      Київська міська філія
     
      1. ФСС з ТВП Київське міське відділення. Виконавча дирекція Перевірка по коштах ФСС з ТВП. Рішення від 19.07.2011р. №58-Г.
      Неприйнято до зарахування вартість неправомірно наданих та використаних путівок незастрахованим особам. Штраф - 3728,70 грн.
     
      Київська обласна філія
     
      1. А.Е.С. «Київобленерго» Баришівський РП. Порушення строку оплати згідно п. 4.2.1 договору №240 від 18.11.2005р. Пеня – 20,53 грн.
      2. А.Е.С. «Київобленерго» Білоцерківський РП. Порушення строку оплати згідно п. 4.2.1 договору № 25 від 30.06.2005р. Пеня – 31,20 грн.
      3. А.Е.С. «Київобленерго» Іванівський РП. Порушення строку оплати згідно п. 4.2.1 договору № 22 від 03.02.2007р. Пеня - 8,60 грн.
      4. А.Е.С. «Київобленерго» К.Святошинський РП. Порушення строку оплати згідно п. 4.2.1 договору № 262 від 01.07.1997р. Пеня – 81,01 грн.
      5. А.Е.С. «Київобленерго» Богуславський РП. Порушення строку оплати згідно п. 4.2.1 договору № 23 від 02.04.2009р. Пеня – 12,56 грн.
      6. А.Е.С. «Київобленерго» Володарський РП. Порушення строку оплати згідно п. 4.2.1 договір № 11 від 27.04.2009р. Пеня - 9,58 грн.
      7. А.Е.С. «Київобленерго» Рокитнянський РП. Порушення строку оплати згідно п. 4.2.1 договору № 87 від 23.03.2005р. Пеня - 0,07 грн.
      8. А.Е.С. «Київобленерго» Бородянський РП. Згідно п. 4.2.1 договір № 505 від 20.01.2007р. (порушення терміну оплати). Пеня 7,68 грн.
      9. А.Е.С. «Київобленерго» Миронівський РП. Порушення строку оплати згідно п. 4.2.1 договору № 225-10 (165) від 02.01.2008р.
      Пеня – 97,74 грн.
      10. А.Е.С. «Київобленерго» Фастівський РП. Порушення строку оплати згідно п. 4.2.1 договору № 156 від 09.06.2005р. Пеня – 14,04 грн.
      11. УПФУ в Дніпровському р-ні м. Києва. За несвоєчасну сплату пенсійного збору вартості путівки (згідно п. 2 частини 9 ст. 106 Закону
      України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», Рішення № 2650 від 22.08.2011р.). Штраф – 44,30 грн.
      12. ДПА з ВПП в м. Києві. Пені, штрафи, самостійно нараховані з екологічного податку (згідно п. 4.1.4 та 6.1.4 податкової декларації)
      Штраф – 156,69 грн.
      13. Фізичні особи (абоненти). За ненадання послуг зв’язку (непрацюючі телефони понад 5 днів). Пеня – 2665,31 грн.
     
      Кіровоградська філія
     
      1. Споживачі (абоненти) телекомунікаційних послуг. Штраф на користь абонента за договором надання телекомунікаційних послуг (в тому числі
      за користування радіоточкою) за несвоєчасне усунення пошкоджень. Штраф на користь абонента в розмірі – 2 655,00 грн.
     
      Кримська філія
     
      1. Управління у справах захисту прав споживачів АРК. Порушення законодавства про захист прав споживачів на підставі постанови №2188
      від 23.08.2011р. Штраф в розмірі 910, 64 грн.
     
      Луганська філія
     
      1. Фізичні особи-абоненти. Відповідальність за неналежне надання телекомунікаційних послуг. Штраф - 7759,98 грн.
      2. Контрагенти по договорам. Порушення умов оплати господарських договорів. Пеня – 2120,86 грн.
      3. Фонд соціального страхування по тимчасовій втраті працездатності. Акт перевірки. Штраф – 44,93 грн.
     
      Львівська філія
     
      1. Львівська національна академія ветеринарної медицини. Пеня за оренду приміщення с. Домашів (Договір №55 від 01.07.2009р.).
      Пеня - 2,09 грн.
      2. Районний вiддiл освiти м.Сокаль. Пеня за оренду приміщення (договір № 478 від 02.02.2009р.). Пеня - 0,37 грн.
      3. ВАТ «Львівтеплоенерго». Пеня за теплоенергію (договір № 5028/Р від 01.08.2003р.). Пеня – 152,40 грн.
      4. Управління комунунальної власнасності Львівської міської ради. Пеня за оренду приміщення (договір № 460200-107 від 01.09.2005р.).
      Пеня – 266,31 грн.
      5. Районний вiддiл освiти м.Сокаль. Пеня за оренду приміщення с. Бутини (договір № 477 від 02.02.2009р.). Пеня - 0,70 грн.
      6. Районний вiддiл освiти м.Сокаль. Пеня за оренду приміщення с. Переспа (договір № 476 від 02.02.2009р.). Пеня - 1,57 грн.
      7. Районний вiддiл освiти м.Сокаль. Пеня за оренду приміщення с. Домашів (договір № 478 від 02.02.2009р.). Пеня - 1,41 грн.
      8. Виконавчий комітет Гірницької селишної ради. Пеня за оренду приміщення смт. Гірник (договір б/н від 02.01.2008р.). Пеня - 2,86 грн.
      9. ЛМКП «Львівводоканал». Пеня за водопостачання (договір № 177 від 02.04.2010р.). Пеня - 8,84 грн.
      10. Львівська національна академія ветеринарної медицини. Пеня за оренду приміщення (договір № 460500-585 від 30.09.2009р.).
      Пеня - 3,76 грн.
      11. Львівська національна академія ветеринарної медицини. За оренду приміщення (договір № 460500-585 від 30.09.2009р.). Пеня - 2,00 грн.
      12. Рудки міська рада. Пеня за несвоєчасну оплату по оренді приміщення (договір № 6 від 02.07.2007 р. ). Пеня - 2,73 грн.
      13. Енергозбут Львівської залізниці. Штраф згідно акту порушення ПКЕЕ (договір № 8048 від 10.07.2008р.). Штраф – 245,95 грн.
      14. Виконавчий комітет Гірницької селишної ради. Пеня за оренду приміщення смт. Гірник (договір б/н від 02.01.2008р.). Пеня - 1,24 грн.
      15. Мостиська районна рада. Пеня за оренду приміщення с. Малнівська Воля (договір № 45 від 01.12.2007р.). Пеня - 0,12 грн
      16. Мостиська районна рада. Пеня за оренду приміщення с. Довгомостиська (договір № 42 від 01.12.2007р.). Пеня - 0,13 грн.
      17. Мостиська районна рада. Пеня за оренду приміщення с. Гостинцеве (договір № 43 від 01.12.2007р.). Пеня - 0,18 грн
      18. Мостиська районна рада. Пеня за оренду приміщення с. Бортятино (договір № 44 від 01.12.2007р.). Пеня - 0,12 грн.
      19. Мостиська районна рада. Пеня за оренду приміщення с. Старява (договір № 41 від 01.12.2007р.). Пеня - 0,36 грн.
      20. Львівська національна академія ветеринарної медицини. Пеня за оренду приміщення (договір № 55 від 01.07.2009р.). Пеня - 0,84 грн.
      21. Львівська національна академія ветеринарної медицини. Пеня за оренду приміщення (договір № 460500-585 від 30.09.2009р.).
      Пеня - 1,57 грн.
      22. Районний вiддiл освiти м.Сокаль. Пеня за оренду приміщення (договір № 477 від 02.02.2009 р.). Пеня - 0,19 грн.
      23. Районний вiддiл освiти м.Сокаль. Пеня за оренду приміщення (договір № 476 від 02.02.2009р.). Пеня - 0,42 грн.
      24. Львівська національна академія ветеринарної медицини. Пеня за оренду приміщення (договір № 460500-585 від 30.09.2009р.).
      Пеня - 1,11 грн.
     
      Миколаївська філія
     
      1. Доманівський РВДК. Несвоєчасне подання податкового звіту. Штраф – 170,00 грн.
     
      Одеська філія
     
      1. Покупці ЦОСПП (Населення). За ненадані послуги зв"язку (непрацюючі телефони). Штраф - 8184,39 грн.
      2. Покупці ЦОСПП (Юридичні особи). За ненадані послуги зв"язку (непрацюючі телефони). Штраф -1053,88 грн.
      3. УДК Одеської області. По платі за воду за 1 кв. 2011 р. Штраф – 15,70 грн.
      4. УДК Одеської області. По екологічному податку за 1 кв. 2011 р. Штраф – 139,67 грн.
     
      Полтавська філія
     
      1. Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». За непрацюючі понад контрольний термін (1 доба) засобів фіксованого зв’язку (ОТА) (згідно п.94
      Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.05р. №720)
      Штраф на користь споживача - 3271,74 грн.
     
      2. Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». За непрацюючі понад контрольний термін (1 доба) засобів проводового мовлення (згідно п.94
      Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.05р. №720)
      Штраф на користь споживача - 954,24 грн.
     
      3. Абоненти ПФ ПАТ «Укртелеком». За непрацюючу понад контрольний термін (1 доба) послугу Інтернет.
      Штраф на користь споживача - 778,11 грн.
     
      Рівненська філія
     
      4. Соціальне страхування. За перевитрати на харчування. Штраф - 1874,00грн.
     
      Севастопольська філія
     
      1. Фонд комунального майна Севастопольської міської Ради. За несвоєчасне звільнення Севастопольською філією орендованих
      приміщень (договір № 345-99/932 від 10.09.1999 «Оренда приміщень за адресою: м.Севастополь, пр. Жовтневої революції, буд. 26»).
      Неустойка у розмірі 920,78 грн.
     
      Харківська філія
     
      1. Недержавні організації. Згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Пеня, нарахована на користь абонента - 965,14 грн.
      2. Державні організації. Згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Пеня, нарахована на користь абонента - 209,62 грн.
      3. Організації Агропромислового комплексу. Згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Пеня,
      нарахована на користь абонента - 21,96 грн.
      4. Бюджетні установи, що фінансуються з місцевого бюджету. Згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Пеня, нарахована на користь
      абонента - 406,14 грн.
      5. Бюджетні установи, що фінансуються з державного бюджету. Згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Пеня, нарахована на користь
      абонента - 77,45 грн.
      6. Фізичні особи. Згідно ст.40 Закону України "Про телекомунікації". Пеня, нарахована на користь абонента - 18 094,49 грн.
      7. Лозівське УДК. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу (екологічний податок).
      Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 1,93 грн.
      8. УДК у Великобурлуцькому р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу (екологічний
      податок) Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені - 0,68 грн.
      9. Ізюмське УДК. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу (екологічний податок).
      Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 2,16 грн.
      10. УДК у Богодухівському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 70,45 грн.
      11. УДК у Краснокутському р-ні . араховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 28,50 грн.
      12. УДК у Валківському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 69,40 грн.
      13. УДК у Близнюківському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 0,80 грн.
      14. УДК у Балаклійському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 1,91 грн.
      15. УДК у Зміївському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 5,44 грн.
      16. УДК у Коломацькому р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 0,45 грн.
      17. УДК у Печенізькому р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 0,43 грн.
      18. УДК у Кегичівському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 0,48 грн.
      19. Чугуївське УДК. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 1,39 грн.
      20. УДК у Красноградському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 1,51 грн.
      21. Первомайське УДК. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 1,13 грн.
      22. УДК у Нововодолазькому р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 103,71 грн.
      23. УДК у Київському районі м.Харкова. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 6 263,67 грн.
      24. УДК у Сахновщанському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 0,70 грн.
      25. УДК у Борівському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 110,87 грн.
      26. УДК у Дворічанському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені - 0,74 грн.
      27. УДК у Золочівському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені - 0,91 грн.
      28. ВДК у Вовчанському районі. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені - 228,89 грн.
      29. УДК у Барвінківському р-ні Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та пені – 76,37 грн.
      30. УДК у Дергачівському р-ні Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені - 21,6 грн.
      31. УДК у Шевченківському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені - 0,76 грн.
      32. Куп'янське УДК. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені - 6,06 грн.
      33. УДК у Зачепилівському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені - 0,7 грн.
      34. УДК у Харківському р-ні. Нараховується платником відповідно до пункту 50.1 "а" та пункту 129.1.2 Податкового кодексу
      (екологічний податок). Сума штрафу по екологічному податку в розмірі 3% від суми недоплати та сума пені - 748,07 грн.
      35. Харківська філія Українського державного центру радіочастот. За несвоєчасну сплату відповідно до акту КРУ в Харківській області від
      20.07.2011р. №06-12/97 та ст.231 Господарського Кодексу України, п. 5.2 Договору №674 від 02.06.2003р. Пеня – 124,57 грн.
     
      Херсонська філія
     
      1. Споживачі телекомунікаційних послуг. За ненадання або неналежне надання телекомунікаційних послуг (згідно ст.40 Закону України «Про
      телекомунікаціі»). Штраф - 4 500,00 грн.
      2. ПАТ «Херсонобленерго». За перевищення ліміту споживання електроенергії згідно договору. Штраф - 1600,00 грн.
     
      Чернівецька філія
     
      1. Фізичні особи. Штрафні санкції на користь абонентів (телефони яких не працювали зверх контрольного терміну. Штраф - 2 617,78 грн.
      2. РЕМ ПУТИЛА. За прострочення платежу за електроенергію. Пеня - 1,73 грн.
      3. РЕМ ГЕРЦАЇВСЬКИЙ. За простроченя платежу за електроенергію. Пеня - 1,18 грн.
      4. РЕМ НОВОСЕЛИЦЯ. За прострочення платежу за електроенергію. Пеня - 0,7 грн.
      5. РЕМ НОВОСЕЛИЦЯ. За прострочення платежу за електроенергію. Пеня - 7,16 грн.
      6. РЕМ ГЕРЦАЇВСЬКИЙ. За прострочення платежу за електроенергію. Пеня - 8,68 грн.
      7. РЕМ СОКИРЯНИ. За прострочення платежу за електроенергію. Пеня - 0,36 грн.
      8. РЕМ СОКИРЯНИ. За прострочення платежу за електроенергію. Пеня - 0,07 грн.
      9. РЕМ ПУТИЛА. За прострочення платежу за електроенергію. Пеня - 0,24 грн.
      10. ФСС з тимчасової втрати працездатності. За завищені суми по заявам-розрахункам лікарняних листків. Штраф – 9,46 грн.
      11. Пашківська сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 0,73 грн.
      12. Зеленівська сільська рада Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 3,29 грн.
      13. Рукшинівська сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 0,23 грн.
      14. Ленковецька сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 0,88 грн.
      15. Путильська сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 0,41 грн.
      16. Ярівецька сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 1,36 грн.
      17. Кельменецька селищна рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 13,72 грн.
      18. Полянська сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф - 0,75 грн.
      19. Іванівецька сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 1,87 грн.
      20. Кам"янська сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 1,85 грн.
      21. В.Петрівська сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф - 4,2 грн.
      22. Недобоївська сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 0,65 грн.
      23. Зарожанська сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 7,33 грн.
      24. Клішківецька сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 0,74 грн.
      25. Перківська сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 0,22 грн.
      26. Подвір"ївська сільська рада. Штрафні санкції по перерахунку оренди землі у зв"язку з невідповідністю коефіцієнту зазначеному в договорі
      Штраф – 0,44 грн.
     
      Чернігівська філія
     
      1. Фізичні (юр.) особи. За непрацюючі телефони (відповідно до договорів за телекомунікаційні послуги) .
      Штрафи на користь абонентам – 4 395,85 грн.
      2. Державна інспекція з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної і теплової енергії у Чернігівської області За несвоєчасне
      виконання приписів Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами споживання електричної та теплової енергії
      (Постанова № 08/40-05-002 про накладання штрафу за порушення законодавства про електроенергетику). Штраф – 2 550,00 грн.
     
     
     
     
     
     
     
     

 

Розділ Х. Інформація про цінні папери емітента

      10.1. Інформацію про акції емітента:
      10.1.1. Тип акцій: прості іменні
      Форма випуску: документарна
      Номінальна вартість акції: 0, 25 грн
      Кількість акцій, що перебувають в обігу: 18 726 248 000 шт.
      Дата реєстрації випуску: 22.12.2000
      Номер свідоцтва про реєстрацію випуску: 661/1/00
      Назва органу, що видав свідоцтво про реєстрацію випуску: Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку.
      Привілейовані акції товариством не випускались.
     

      10.1.2. У звітному періоді додатковий випуск акцій товариством не здійснювався.

      10.1.3. У звітному періоді рішення про здійснення додаткового випуску акцій у поточному році товариством не приймалося.
     
     

      10.1.4. У звітному періоді загальними зборами акціонерів товариства рішення про анулювання, консолідацію та дроблення акцій не приймалося.

     
      10.2. Інформацію про емісійні цінні папери емітента (окрім акцій).
     
      10.2.1. Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені); форма існування - бездокументарна
     
      1. Серії C, D, E, F
      - облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії C, D, E, F
      - свідоцтва про реєстрацію випусків: серія C - 9/2/09, серія D – 10/2/09, серія E – 11/2/09, серія F – 12/2/09, дата реєстрації випусків 29.01.2009,
      видане ДКЦПФР
      - кількість облігацій кожної серії: 50 000 штук
      - номінальна вартість облігацій кожної серії: 1 000 грн.
      - загальна номінальна вартість кожного випуску: 50 000 000 грн.
      - права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
      - вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному
      законодавству України;
      - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені цим проспектом емісії облігацій;
      - пред’являти облігації для їх викупу в порядку, встановленому проспектом емісії облігацій.
      - рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
      - порядок та умови погашення цінних паперів випусків:
     
      Погашення облігацій здійснюється емітентом за адресою: Україна, 01030, м. Київ, бульвар Т. Шевченка, 18.
     
      Серія облігацій Дата початку погашення облігацій Дата закінчення погашення облігацій (включно)
      C 05.11.2012 10.11.2012
      D 04.02.2013 09.02.2013
      E 06.05.2013 11.05.2013
      F 05.08.2013 10.08.2013
     
      Якщо дата погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
      Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку погашення облігацій. Емітент перераховує номінальну вартість облігацій та відсотковий дохід за останній відсотковий період на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, протягом 3-х робочих днів після зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії.
      Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку погашення облігацій.
      Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду їх погашення або якщо у зведеному обліковому реєстрі немає реквізитів банківського рахунка власника облігацій, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки за облігаціями та депонованими сумами за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Перерахування номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу за останній відсотковий період здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про їх перерахування зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії ВАТ «МФС» та вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
     
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
     
      Відсотковий дохід на перший – четвертий відсоткові періоди встановлюється в розмірі 30% (тридцяти) річних; на 5-8 відсоткові періоди – 19% річних, на 9-12 відсоткові періоди – 16,5% річних. Відсоткова ставка на наступні відсоткові періоди визначається Правлінням ВАТ «Укртелеком», виходячи з ринкової кон’юнктури, але не може бути меншою за 0,1% річних.
      Відсотки за облігаціями розраховуються відповідно до відсоткових періодів. Кожний відсотковий період становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід розраховується на одну облігацію та визначається з точністю до однієї копійки за такою формулою:
      Кі = ( 1000 x Сі x 91 ) / (365x100%),
      де:
      і – порядковий номер відсоткового періоду;
      Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
      1000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      Сі – розмір відсоткової ставки відповідного відсоткового періоду;
      91 – кількість днів відсоткового періоду;
      365 – кількість днів у році.
     
      Процедура проведення виплати відсоткового доходу
      Емітент здійснює виплату доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує дню початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.
      Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів з джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, подаються емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу. Власники облігацій – фізичні особи повинні відкрити на дату виплати відсоткового доходу та погашення облігацій рахунок у будь-якій банківській установі.
      У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або якщо реквізити його банківського рахунка вказані неправильно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку Емітента і сплачуються за його особистим зверненням. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються.
     
      - облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
     
      2. Серії J, K
      - облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серії J, K
      - свідоцтва про реєстрацію випусків: серія J - 90/2/10, серія K – 91/2/10, дата реєстрації випусків 07.10.2010, видане ДКЦПФР
      - кількість облігацій: серія J - 125 000 штук, серія K – 150 000 штук
      - номінальна вартість облігацій кожної серії: 1 000 грн.
      - загальна номінальна вартість: серія J - 125 000 000 грн., серія K – 150 000 000 грн.
      - права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
      - вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному
      законодавству України;
      - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.
      - рівень кредитного рейтингу: uaA, прогноз рейтингу – стабільний
      - порядок та умови погашення цінних паперів випусків:
     
      Погашення облігацій обох серій здійснюється емітентом з 18.10.2011 по 24.10.2011 включно за адресою: Україна, 01601, м. Київ,
      бульвар Т. Шевченка, 18.
      Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
      Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій. Емітент перераховує номінальну вартість облігацій на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, протягом 3 (трьох) робочих днів після зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії.
      Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, мають бути подані емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до дати початку погашення облігацій.
      Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду погашення облігацій або якщо у зведеному обліковому реєстрі відсутні реквізити банківського рахунка власника облігацій, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями та на депоновані суми за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються. Перерахування номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про перерахування облігацій зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії та вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
     
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
     
      Відсоткова ставка за облігаціями обох серій на весь період обігу облігацій встановлюється у розмірі 17% (сімнадцять відсотків) річних.
      Відсотковий дохід за облігаціями розраховується та виплачується відповідно до відсоткових періодів, кожний з яких становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід на одну облігацію за один відсотковий період становить 42 (сорок дві) гривні 38 копійок. Відсотковий дохід розраховано з точністю до однієї копійки за такою формулою:
     
      Кі = (1000 x 17% x 91) / (365 x 100%),
      де:
      Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
      1000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      17% – розмір відсоткової ставки;
      91 – кількість днів відсоткового періоду;
      365 – кількість днів у році.
      Процедура проведення виплати відсоткового доходу
      Емітент здійснює виплату доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями.
      Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій з урахуванням вимог чинного законодавства України. З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, мають бути подані емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу.
      У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або, якщо реквізити банківського рахунка такого власника вказані невірно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються. Перерахування відсоткового доходу здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
     
      - облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
     
      3. Серія L
      - облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія L
      - свідоцтво про реєстрацію випуску: 23/2/11, дата реєстрації випуску 03.02.2011, видане ДКЦПФР
      - кількість облігацій: 250 000 штук
      - номінальна вартість облігацій: 1 000 грн.
      - загальна номінальна вартість випуску: 250 000 000 грн.
      - права, закріплені за кожним цінним папером випусків:
      - вільно купувати та продавати облігації на вторинному ринку цінних паперів, а також здійснювати інші операції, що не суперечать чинному
      законодавству України;
      - отримувати номінальну вартість облігацій при їх погашенні та відсотковий дохід у терміни, встановлені проспектом емісії облігацій.
      - рівень кредитного рейтингу: uaK3, прогноз рейтингу – стабільний
      - порядок та умови погашення цінних паперів випуску:
     
      Погашення облігацій здійснюється емітентом з 14.02.2012 по 17.02.2012 включно за адресою: Україна, 01601, м. Київ, бульвар Т.Шевченка, 18.
      Дострокового погашення емітентом облігацій не передбачено.
      Якщо день погашення облігацій припадає на святковий (вихідний) день за законодавством України, погашення облігацій здійснюється, починаючи з наступного за святковим (вихідним) робочого дня.
      Емітент здійснює погашення облігацій на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку погашення облігацій, та наданого на початок погашення. Емітент перераховує номінальну вартість облігацій на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, протягом 3 (трьох) робочих днів після зарахування облігацій на рахунок у цінних паперах емітента в депозитарії.
      Погашення облігацій здійснюється у національній валюті України (гривні) з урахуванням вимог чинного законодавства України.
      Якщо власник облігацій не перерахував облігації на рахунок емітента протягом періоду погашення облігацій або якщо у зведеному обліковому реєстрі відсутні реквізити банківського рахунка власника облігацій, належні до виплати кошти депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки за облігаціями та на депоновані суми за час, що минув з дати початку погашення облігацій, не нараховуються та не виплачуються.
      Перерахування номінальної вартості облігацій та відсоткового доходу здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен повідомити про перерахування облігацій зі свого рахунка у цінних паперах на рахунок у цінних паперах емітента у депозитарії та вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
     
      - розмір відсоткового доходу, порядок та умови його виплати:
     
      Відсоткова ставка за облігаціями на весь період обігу облігацій встановлюється у розмірі 16,5% (шістнадцять цілих п’ять десятих відсотків) річних.
      Відсотковий дохід за облігаціями розраховується та виплачується відповідно до відсоткових періодів, кожний з яких становить 91 (дев’яносто один) календарний день. Відсотковий дохід на одну облігацію за один відсотковий період становить 41 (сорок одну) гривню 14 копійок. Відсотковий дохід розраховано з точністю до однієї копійки за такою формулою:
     
      Кі = ( 1000 x 16,5% x 91 ) / (365x100%),
      де:
      Кі – сума відсотків за однією облігацією відповідного відсоткового періоду;
      1000 – номінальна вартість однієї облігації в гривнях;
      16,5% – розмір відсоткової ставки;
      91 – кількість днів відсоткового періоду;
      365 – кількість днів у році.
      Процедура проведення виплати відсоткового доходу
      Емітент здійснює виплату відсоткового доходу за облігаціями на підставі зведеного облікового реєстру власників облігацій, складеного депозитарієм на кінець останнього операційного дня, що передує даті початку виплати відсоткового доходу за облігаціями, та наданого на початок виплати доходу.
      Виплата доходу за облігаціями здійснюється у національній валюті України (гривні) шляхом перерахування коштів на банківські рахунки власників облігацій, вказані у зведеному обліковому реєстрі власників облігацій, з урахуванням вимог чинного законодавства України.
      З метою звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України документ, який підтверджує, що власник облігацій є резидентом країни, з якою укладено міжнародний договір, а також інші документи, якщо це передбачено міжнародним договором, мають бути подані емітенту не пізніше ніж за 5 (п’ять) робочих днів до початку виплати відсоткового доходу.
      У разі відсутності в обліковому реєстрі реквізитів банківського рахунка власника облігацій або, якщо реквізити банківського рахунка такого власника вказані невірно, кошти, які належать до виплати такому власнику, депонуються на рахунку емітента і сплачуються за особистим зверненням власника облігацій. Відсотки на депоновані таким чином кошти не нараховуються та не виплачуються. Перерахування відсоткового доходу здійснюється емітентом на підставі заяви власника облігацій протягом 5 (п’яти) робочих днів з дати отримання такої заяви емітентом. У заяві власник облігацій повинен вказати реквізити свого банківського рахунка для перерахування коштів.
     
      - облігації є незабезпеченими та неконвертованими.
     
      По кожному випуску, реєстрація якого у звітному періоді була скасована:
      Облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія В
      Свідоцтво про реєстрацію випуску 601/2/08, дата реєстрації випуску 17.07.2008, видане ДКЦПФР
      Кількість облігацій: 250 000 штук
      Номінальна вартість облігацій: 1 000 грн.
      Загальна номінальна вартість випуску: 250 000 000 грн.
      Підстава для скасування реєстрації випуску: погашення випуску облігацій у повному обсязі. Розпорядження про скасування від 01.09.2011
      № 208-С-О, видане ДКЦПФР.
     
      Усі зобов’язання за цінними паперами належним чином виконуються.
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

      10.2.2. Усі види облігацій звичайні (незабезпечені).
     

      10.2.3. Інформація про облігації, які станом на кінець звітного періоду перебувають у процесі розміщення.
      - облігації іменні відсоткові звичайні (незабезпечені), форма існування - бездокументарна, серія M, кількість облігацій: 250 000 штук, номінальна вартість облігацій: 1 000 грн., загальна номінальна вартість випуску: 250 000 000 грн.
      - мета випуску цінних паперів: залучені від продажу облігацій кошти у повному обсязі (100%) планується використати на збільшення кількості та ємності вузлів широкосмугового доступу до мережі Інтернет та цифрових мультимедіа ресурсів на базі технології ADSL, модернізацію систем обробки та передачі потокового відео та відео по запиту, оновлення систем замовлення послуг та самообслуговування через мережу Інтернет та власний контакт центр, розробку власних продуктів та послуг з метою задоволення попиту на комплексні телекомунікаційні рішення з боку приватних підприємців та малих підприємств.
      Дата закінчення розміщення цінних паперів: 02.12.2011 або до дати розміщення останньої облігації, якщо таке розміщення відбудеться до 02.12.2011.
     

      10.2.4. Рішення щодо додаткового випуску облігацій у звітному періоді не приймалось.
     

      10.3. Протягом звітного періоду лістинг (делістинг) акцій на організаторах торгівлі товариством не здійснювався. Торгівля акціями товариства здійснюється на організованому ринку України. Акцiї компанiї внесенi до Котирувального листа першого рiвня Списку Фондової бiржi ПФТС. Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку України. Акцiї ПАТ "Укртелеком" включено до першого рiвня лiстингу Бiржового реєстру ПАТ "Українська бiржа". Торгiвля здiйснюється на внутрiшньому ринку України. У звітному періоді найвища ціна акцій складала - 0,607 грн. за акцію, найнижча ціна - 0,354 грн. за акцію.
      Інформація про факти лістингу облігацій на організаторі торгівлі протягом звітного періоду: до лістингу організаторів торгівлі облігації товариства протягом звітного періоду (IІI квартал 2011 року) не включались.

      10.5. У звітному періоді облік прав власності на акції ПАТ «Укртелеком» здійснював незалежний реєстратор – товариство з додатковою відповідальністю «ЕНСТІ Трансфер». Номер ліцензії - АГ 399415, дата видачі ліцензії – 19.11.2010. Адреса: 03113, м. Київ,
      вул. І.Шевцова, 1, корпус літера "Б1", офіс 301-304.
      У звітному періоді облік прав власності на інші цінні папери товариства у депозитарній системі України здійснювало - приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів". Номер ліцензії - АВ 498004, дата видачі ліцензії - 19.11.2009. Місцезнаходження: 04107, Київ, вул.Тропініна, буд. 7-Г. Особа, що веде облік прав власності на цінні папери товариства у депозитарній системі України протягом звітного періоду не змінювалась.
     

      10.6. Цінні папери товариства, які перебувають в обігу за межами України відсутні.
     

      10.7. Інші цінні папери товариства протягом звітного періоду не розміщувались.

 

Розділ ХІ. Фінансова звітність емітента

      На дату оприлюднення звіту фінансова звітність за міжнародними стандартами за звітній період у товаристві відсутня.

 

Розділ ХIІ. Висновок щодо операційної та фінансової діяльності емітента
     
Цей розділ містить оцінки і прогнози уповноважених органів емітента щодо майбутніх подій та/або дій, перспектив розвитку галузі економіки, в якій емітент здійснює основну діяльність, і результатів діяльності емітента, у тому числі планів емітента, ймовірності настання певних подій чи вчинення певних дій. Інвестори не повинні повністю покладатися на оцінки і прогнози органів емітента, оскільки фактичні результати діяльності емітента в майбутньому можуть відрізнятися від прогнозованих результатів з багатьох причин.

      12.1. - 12.3. Загальний обсяг доходів компанії від всіх видів діяльності за 9 місяців 2011 року склав 6362,5 млн.грн., що на 4,1 млн.грн. більше аналогічного періоду минулого року, без урахування ПДВ, ПФ та інших вирахувань з доходу – 5416,2 млн.грн. або на 1,3 млн.грн. більше.
      Обсяг доходів від наданих послуг зв’язку – 5946,5 млн.грн., що на 5,3 млн.грн. або на 0,1% менше аналогічного періоду минулого року. Зменшення обсягів доходів обумовлено скороченням обсягів вихідного трафіку по всіх напрямках по відношенню до аналогічного періоду минулого року на 16,8%. Частково зменшення доходів від падіння трафіку компенсовано за рахунок підвищення тарифів на послуги місцевого телефонного зв’язку з 1 травня 2011 року – І етап та з 1 вересня 2011 року –ІІ етап (приріст становить –142,0 млн.грн.). Кількість основних телефонних апаратів продовжує скорочуватись і станом на 01.10.2011 року їх кількість становила 9,88 млн.номерів, проти 10,13 млн. на початок року. Приріст доходів від надання послуг комп’ютерного зв’язку склав 95,2 млн.грн. Жорстка конкуренція на ринку комп’ютерного зв’язку призвела до зниження темпів нарощування доходів і склала 9,4 % проти 28,6 % у аналогічному періоді минулого року, частка доходів в загальній суму доходів зросла з 17,0 % до 18,6 %, відповідно. Кількість користувачів широкосмугового доступу станом на 01.10.2011 досягла 1260,5 тис., це на 126,9 тис., або на 11,2% більше по відношенню до початку року. На 66,2 тис. збільшилася кількість абонентів мобільного зв’язку і на 01.10.2011 становила 697,3 тис., які згенерували 270,6 млн.грн. доходів, що в 1,8 рази більше ніж у аналогічному періоді минулого року.
      Загальний обсяг витрат склав 5 626,3 млн. грн., що на 148,8 млн.грн. або 2,7% більше аналогічного періоду минулого року. В тому числі:
      Матеріальні витрати складають 575,5 млн.грн., що на 2% або 11,4 млн. грн. більше аналогічного періоду минулого року, а саме: на 47,1 млн. зросли витрати на придбання паливо-мастильних матеріалів та енергоносіїв у зв’язку зі зростанням закупівельних цін; на 10,7 млн. зменшились витрати на ридбання абонентського обладнання та телекомунікаційних карток, решта матеріальних витрат (сировина, запасні частини для ремонту, тощо) в порівнянні з 9 місяцями 2010 року зменшились на 24,8 млн. грн.
      Витрати на оплату праці з нарахуваннями складають 2 193,7 млн.грн., що на 5,9% або 137,1 млн. менше аналогічного періоду минулого року.
      Амортизаційні відрахування складають 1 016,3 млн.грн., що на 19,2 млн. грн. менше 9 місяців минулого року.
      Витрати по розрахунках з технологічними партнерами скаладають 632,5 млн.грн., що на 1,5 млн. менше аналогічного періоду минулого року. Обсяг інших витрат операційної діяльності без врахування собівартості реалізованої іноземної валюти становить 716 млн. грн., що на 26,4% або на 149,4 млн. грн. більше аналогічного періоду минулого року. Зростання відбулось за рахунок збільшення збору за користування радіочастотним ресурсом України на 29,8 млн. грн. в зв’язку із підвищенням ставки збору за користування радіочастотним ресурсом відповідно до змін у Податковому кодексі України; витрат на просування послуг на ринку (продаж абонентського обладнання за акційною ціною) на 55,8 млн.; для забезпечення безперервної роботи та працездатності засобів зв’язку були збільшені витрати на плату стороннім організаціям за техобслуговування основних засобів та послуги з програмного забезпечення на 31,3 млн.грн., а також в зв’язку з оптимізацією чисельності витрати на одноразову грошову виплату при припиненні трудового договору збільшились на 31,6 млн. грн.
      По результатам роботи за 9 місяців 2011 року чистий збиток компанії склав 210,2 млн.грн.
      Ускладнює фінансовий стан компанії той факт, що ПАТ «Укртелеком» як оператор електрозв’язку залишається єдиним оператором, який надає збиткові загальнодоступні телекомунікаційні послуги в сільській місцевості, послуги телеграфного зв’язку та проводового мовлення, не отримуючи при цьому компенсації. Продовжується також заміщення фіксованого зв’язку послугами мобільного зв’язку інших операторів, що призводить до зменшення доходів.
     
      12.4. Для збільшення кількості абонентів та обсягу на найбільш швидкозростаючому сегменті ринку фіксованого швидкісного доступу до мережі Інтернет товариство інвестує кошти в розвиток мережі, просування послуги та рекламно-маркетингові заходи. Так у ІІІ кварталі 2011р. розпочато розширення мережі ADSL-доступу товариства (159 000 портів).

 

Інформація про осіб, що підписують документ
     
Зазначені нижче особи підтверджують достовірність відомостей, що містяться у квартальній інформації.
Посада керівника емітента Голова Правління
Прізвище, ім'я та по батькові керівника емітента Дзекон Георгій Борисович
Посада головного бухгалтера емітента Головний бухгалтер
Прізвище, ім'я та по батькові головного бухгалтера емітента Накалюжна Людмила Володимирівна

Узагальнені дані квартальної інформації

 

1. Основні відомості про емітента
1.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
1.1.1. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 21560766
1.1.2. Повне найменування Публічне акціонерне товариство "Укртелеком"
1.1.3. Скорочене найменування (за наявності) ПАТ "Укртелеком"
1.1.4. Організаційно-правова форма за КОПФГ Акціонерне товариство
1.1.5. Поштовий індекс 01601
1.1.6. Область м.Київ
1.1.7. Район
1.1.8. Населений пункт м. Київ
1.1.9. Вулиця бульвар Шевченка
1.1.10. Будинок 18
1.1.11. Корпус
1.1.12. Офіс / квартира

1.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
1.2.1. Номер свідоцтва 10741200000006797
1.2.2. Дата видачі свідоцтва 15.12.1993
1.2.3. Орган, що видав свідоцтво Шевченківська районна у м.Києві державна адміністрація
1.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн) 4681562000
1.2.5. Сплачений статутний капітал (грн) 4681562000

1.3. Банки, що обслуговують емітента
Найменування банку (філії, відділення банку) МФО банку Поточний рахунок Валюта
1234
АТ "Райффайзен Банк Аваль" 300335 2600257 UAH
АТ "Укрексімбанк" 322313 2600101284666 Мультивалютний (UAH, USD, EUR, RUR, GBR, CHF, BYR, CAD, DKK)

1.4. Основні види діяльності
Найменування виду діяльності Код за КВЕД
12
Діяльність зв"язку 64.20.0

 

2. Інформація про загальні збори акціонерів
Чергові Позачергові
123
Вид загальних зборів*
Дата проведення
Кворум зборів**

* Поставити помітку 'x' у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.

 

3. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент*
Повне найменування Організаційно-
правова
форма
Іденти-
фікацій-
ний
код за
ЄДРПОУ
Місцезнаходження, міжміський код, телефон, факс Вид
діяльності
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ на цей вид діяльності Дата видачі
ліцензії
або іншого
документа
Номер
ліцензії
або іншого
документа
12345678
Приватне акціонерне товариство "Страхова Група "ТАС" Акціонерне товариство 30115243 03062, м. Київ, пр. Перемоги, 65. Телефон/факс (044) 536-09-62, 536-00-21 Послуги у сфері страхування Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг 02.12.2009 АВ 500428, АВ 500431, АВ 500444, АВ 500446, АВ 500445, АВ 500437, АВ 500426, АВ 500442
Товариство з обмеженою відповідальністю "Тройка Діалог Україна" Товариство з обмеженою відповідальністю 33603418 01025, м.Київ, пров. Рильський, 6. Телефон/факс (044) 207-37-80, 207-37-84 Діяльність з торгівлі цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 05.10.2010 АГ 399143
Товариство з додатковою відповідальністю "ЕНСТІ Трансфер" Товариство з додатковою відповідальністю 20028791 03113, м.Київ, вул. Івана Шевцова, 1 (літера Б1), оф. 301-304, Телефон/факс (044) 486-59-40, 486-20-27 Діяльність з ведення реєстрів власників іменних цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2010 АГ 399415
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "ІФГ Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 36645230 01033, м. Київ, вул. Тарасівська, 23/25. Телефон/факс (044) 590-51-20 Зберігач цінних паперів Державна комісія з цінних паперів та фондового ринка 02.12.2009 АВ 498095
Приватне акціонерне товариство "Всеукраїнський депозитарій цінних паперів" Акціонерне товариство 35917889 04107, м.Київ, вул. Тропініна, 7-Г, Телефон/факс (044) 585-42-00, 585-42-40 Депозитарна діяльність Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.11.2009 АВ 498004
Товариство з обмеженою відповідальністю "Інвестиційна компанія "Добрий Капітал" Товариство з обмеженою відповідальністю 33948171 01030, м.Київ, вул. Б.Хмельницького, 32, оф. 49, Телефон/факс (044) 284-04-20, 279-53-02 Діяльність з торгівлі цінними паперами Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 23.09.2009 АВ 493117
Товариство з обмеженою відповідальністю "Кредит-Рейтинг" Товариство з обмеженою відповідальністю 31752402 01030, м.Київ, вул. Верхній Вал, 72, Телефон/факс (044) 490-25-50, 490-25-54 Консультації з питань комерційної діяльності та управління; дослідження ринку та вивчення суспільної думки Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 19.12.2006 Свідоцтво №2 (Анульовано Рішенням ДКЦПФР від 15.03.2011 №246)
Товариство з обмеженою відповідальністю "Рейтингове агенство "IBI-Рейтинг"" Товариство з обмеженою відповідальністю 33262696 03680, м.Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014 Телефон/факс (044) 362-90-84, 521-20-15 Консультування з питань комерційної діяльності та управління; інша допоміжна діяльність у сфері фінансового посередництва Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 12.04.2010 Свідоцтво №3
Товариство з обмеженою відповідальністю "Консалтингова фірма "Острів" Товариство з обмеженою відповідальністю 23444389 03680, м. Київ, вул. Горького, 172, оф. 1014. Телефон/факс (044) 521-22-32, 521-22-33 Послуги з оцінки Фонд державного майна України 29.07.2010 9830/10
Товариство з обмеженою відповідальністю "Донецькінаудит" Товариство з обмеженою відповідальністю 13543179 83050, м.Донецьк, вул. Університетська, 37, Телефон/факс (062) 337-01-55, 305-46-62 Надання аудиторських послуг Аудиторська палата України 23.02.2001 0074
Закрите акціонерне товариство "КПМГ Аудит" Закрите акціонерне товариство 31032100 01001, м.Київ, вул. Михайлівська, 11, Телефон/факс (044) 490-55-07, 490-55-08 Надання аудиторських та консультаційних послуг Аудиторська палата України 26.01.2001 2397

* Вказується інформація про професійних учасників фондового ринку, послугами яких користується емітент, аудиторів (аудиторські фірми), які надають аудиторські послуги емітенту, юридичних осіб, які надають правову допомогу емітенту, юридичних осіб, які надають страхові послуги емітенту, юридичних осіб, які уповноважені здійснювати рейтингову оцінку емітента та/або його цінних паперів.

 

4. Відомості про цінні папери емітента
4.1. Інформація про випуски акцій
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма
існування
Форма
випуску
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
акцій
(шт.)
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Частка у
статутному
капіталі
(відсотки)
1234567891011
22.12.2000 661/1/00 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку д/н прості документарна іменні 0.25 18726248000 4681562000 100

4.2. Інформація про облігації емітента (для кожного непогашеного випуску облігацій)
4.2.1. Процентні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування
органу, що
зареєстрував випуск
Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість у випуску (шт.) Форма
існування
Форма
випуску
Загальна номінальна вартість (грн) Відсоткова ставка за облігаціями (відсотки) Строк виплати відсотків Дата пога-
шення облі-
гацій
1234567891011
29.01.2009 9/2/09 серія С Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 10.11.2012
29.01.2009 10/2/09 серія D Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 09.02.2013
29.01.2009 11/2/09 серія E Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 11.05.2013
29.01.2009 12/2/09 серія F Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 50000 бездокументарна іменні 50000000 30 згідно проспекту емісії 10.08.2013
07.10.2010 90/2/10 серія J Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 125000 бездокументарна іменні 125000000 17 згідно проспекту емісії 24.10.2011
07.10.2010 91/2/10 серія K Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 150000 бездокументарна іменні 150000000 17 згідно проспекту емісії 24.10.2011
03.02.2011 23/2/11 серія L Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 250000 бездокументарна іменні 250000000 16.5 згідно проспекту емісії 17.02.2012
30.08.2011 122/2/11-Т серія М Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 1000 250000 бездокументарна іменні 250000000 14.5 згідно проспекту емісії 12.09.2014

4.2.2. Дисконтні облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма існування Форма випуску Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Дата
погашення
облігацій
123456789

4.2.3. Цільові (безпроцентні) облігації
Дата
реєстрації
випуску
Номер
свідоцтва про
реєст-
рацію
випуску
Найменування органу, що зареєстрував випуск Номі-
нальна
вартість
(грн)
Кількість
у випуску
(шт.)
Форма
існування
Форма
випуску
Загальна
номінальна
вартість
(грн)
Найме-
нування
товару (послуги),
під який
здійснено
випуск
Дата
погашення
облігацій
12345678910

4.3. Інформація про інші цінні папери, випущені емітентом (емісія яких підлягає реєстрації) (крім іпотечних облігацій, іпотечних сертифікатів, сертифікатів ФОН)
Дата випуску Вид цінних паперів Обсяг випуску Обсяг розміщених цінних паперів на звітну дату (грн) Умови обігу та погашення
12345
27.03.2000 похідні цінні папери (деривативи) 23096000 22015000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
03.10.2001 похідні цінні папери (деривативи) 56000000 56000000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
11.02.2002 похідні цінні папери (деривативи) 13720000 12055000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.01.2003 похідні цінні папери (деривативи) 86400000 53398000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
24.02.2004 похідні цінні папери (деривативи) 75900000 75900000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
28.01.2005 похідні цінні папери (деривативи) 35840000 35188000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)
29.12.2005 похідні цінні папери (деривативи) 67200000 34513000 Випуск та обіг деривативів проводиться виключно на фондових біржах чи організаційно оформлених позабіржових торгівельно-інформаційних системах виключно через торговців цінними паперами; погашення здійснюється шляхом постачання базового активу в термін, визначений умовами випуску (протягом одного року з моменту купівлі)

4.4. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
№ з/п Дата зарахування акцій на рахунок емітента Кількість акцій, що викуплено (шт.) Дата реєстрації випуску акцій, що викуплено Номер свідоцтва про реєстрацію випуску акцій, що викуплено Найменування органу, що зареєстрував випуск акцій, що викуплено Частка у статутному капіталі (відсотки)
1234567
1 12.08.2011 3060 22.12.2000 661/1/00 Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку 0.0000163

4.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (шт.) 226300
у тому числі: сертифікатів акцій 326300
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (шт.) 1886
у тому числі: сертифікатів акцій 73
сертифікатів облігацій
сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів) похідні цінні папери - 1813

 

5. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування особи гаранта Ідентифі-
каційний
код за
ЄДРПОУ
гаранта
Місцезнаходження гаранта
12345

      Гарантії третіх осіб при випуску боргових цінних паперів у звітному періоді не надавались.

 

6. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобів Власні основні засоби
(тис. грн)
Орендовані основні засоби
(тис. грн)
Основні засоби, всього
(тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1234567
1. Виробничого призначення 7948471 7262486 90667 174388 8039138 7436874
будівлі та споруди 3948672 3781929 2488 2362 3951160 3784291
машини та обладнання 3814075 3360513 81716 158712 3895791 3519225
транспортні засоби 50724 34922 1160 3291 51884 38213
інші 135000 85122 5303 10023 140303 95145
2. Невиробничого призначення 16047 16370 0 0 16047 16370
будівлі та споруди 13029 14226 0 0 13029 14226
машини та обладнання 1787 1341 0 0 1787 1341
транспортні засоби 78 66 0 0 78 66
Інші 1153 737 0 0 1153 737
Усього 7964518 7278856 90667 174388 8055185 7453259

 

7. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показника За звітний період За попередній період
1 2 3
Розрахункова вартість чистих активів 6313384 6526605
Статутний капітал 4681562 4681562
Скоригований статутний капітал 4681562 4681562
Опис* Розрахункова вартість чистих активів «за попередній період» наведена з врахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. №137 (зі змінами і доповненнями). Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів на кінець звітного періоду: 10184243 - 3870859 = 6313384 тис. грн. Розрахункова вартість чистих активів «за попередній період» наведена з врахуванням вимог Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.05.99 р. №137 (зі змінами і доповненнями). Чисті активи розраховано, як різницю між сумою необоротних активів, оборотних активів, витрат майбутніх періодів, необоротних активів, що утримуються з метою продажу та сумою довгострокових зобов’язань, короткострокових зобов’язань, забезпечення наступних виплат та платежів, доходів майбутніх періодів на початок звітного періоду: 10475770 - 3949165 = 6526605 тис. грн.
Висновок** Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України. Вартість чистих активів товариства як за звітний період, так і за попередній звітний період перевищує вартість статутного капіталу, що відповідає вимогам ст.155 Цивільного кодексу України.

 

8. Відомості щодо особливої інформації, що виникала протягом звітного періоду.
Дата вчинення дії Дата оприлюднення повідомлення Вид інформації
123
12.09.2011 13.09.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
14.09.2011 14.09.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
14.09.2011 16.09.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
15.09.2011 16.09.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента
19.09.2011 20.09.2011 Інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Фінансова звітність

 

Баланс
за 3 квартал 2011 року
Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1234
          АКТИВ
I. Необоротні активи:
Нематеріальні активи
     залишкова вартість 010 176819 153838
     первісна вартість 011 491418 497731
     накопичена амортизація 012 (314599) (343893)
Незавершені капітальні інвестиції 020 351168 356740
Основні засоби:
     залишкова вартість 030 8053761 7451566
     первісна вартість 031 19459603 19699990
     знос 032 (11405842) (12248424)
Довгострокові біологічні активи:
     справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
     первісна вартість 036 0 0
     накопичена амортизація 037 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
     які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 1221 1195
     інші фінансові інвестиції 045 8628 8628
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 13293 12469
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 1424 1693
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 4709 5852
Знос інвестиційної нерухомості 057 (3285) (4159)
Відстрочені податкові активи 060 35544 35544
Гудвіл 065 219747 219747
Інші необоротні активи 070 78 78
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I 080 8861683 8241498
II. Оборотні активи:
Запаси
     виробничі запаси 100 390528 550909
     поточні біологічні активи 110 1 1
     незавершене виробництво 120 0 0
     готова продукція 130 691 384
     товари 140 6856 9628
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
     чиста реалізаційна вартість 160 696871 772630
     первісна вартість 161 768544 849498
     резерв сумнівних боргів 162 (71673) (76868)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
     з бюджетом 170 20492 20637
     за виданими авансами 180 143985 226617
     з нарахованих доходів 190 15386 16369
     із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 21337 27237
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
     в національній валюті 230 77821 65754
     - у т.ч. в касі 231 1232 1663
     в іноземній валюті 240 138361 116686
Інші оборотні активи 250 86673 110857
Усього за розділом II 260 1599002 1917709
III. Витрати майбутніх періодів 270 10359 20803
IV. Необоротні активи та групи вибуття 275 4726 4233
Баланс 280 10475770 10184243
     
          ПАСИВ
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 4681562 4681562
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 567785 567785
Інший додатковий капітал 330 3117876 1052401
Резервний капітал 340 222812 222812
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 (2063430) (211174)
Неоплачений капітал 360 0 0
Вилучений капітал 370 0 (2)
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I 380 6526605 6313384
Частка меншості 385 0 0
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 140792 114145
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
Усього за розділом II 430 140792 114145
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків 440 1993283 1484815
Інші довгострокові фінансові зобов'язання 450 452514 339396
Відстрочені податкові зобов'язання 460 0 0
Інші довгострокові зобов'язання 470 38906 115161
Усього за розділом III 480 2484703 1939372
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків 500 116241 451344
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 456161 508966
Векселі видані 520 334 433
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 326037 371190
Поточні зобов'язання за розрахунками:
     з одержаних авансів 540 81848 106685
     з бюджетом 550 68577 69960
     з позабюджетних платежів 560 19633 19633
     зі страхування 570 39246 35161
     з оплати праці 580 84517 72220
     з учасниками 590 1942 1926
     із внутрішніх розрахунків 600 767 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 61638 92829
Усього за розділом IV 620 1256941 1730347
V. Доходи майбутніх періодів 630 66729 86995
Баланс 640 10475770 10184243

 

Звіт про фінансові результати
за 3 квартал 2011 року
Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
1234
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
          СТАТТЯ
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 6005903 6017593
Податок на додану вартість 015 (911922) (920485)
Акцизний збір 020 0 0
      025 (15116) (7667)
Інші вирахування з доходу 030 (19327) (15420)
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 5059538 5074021
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 040 (3762205) (4120224)
Загальновиробничі витрати 045 (287815) 0
Валовий:
     прибуток 050 1009518 953797
     збиток 055 0 0
Інші операційні доходи 060 283438 178297
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 (364547) (370080)
Витрати на збут 080 (577959) (514350)
Інші операційні витрати 090 (250913) (126384)
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності 091 0 0
Фінансові результати від операційної діяльності:
     прибуток 100 99537 121280
     збиток 105 0 0
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 16480 28262
Інші доходи 130 56600 134275
Фінансові витрати 140 (264135) (244318)
Втрати від участі в капіталі 150 (34) 0
Інші витрати 160 (118484) (100903)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
     прибуток 170 0 0
     збиток 175 (210036) (61404)
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 0 0
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 0 0
Доход від податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
     прибуток 190 0 0
     збиток 195 (210036) (61404)
Надзвичайні:
     доходи 200 119 0
     витрати 205 (251) (1251)
Податки з надзвичайного прибутку 210 0 0
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
     прибуток 220 0 0
     збиток 225 (210168) (62655)
Забезпечення матеріального заохочення 226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
          Найменування показника
Матеріальні затрати 230 572229 548818
Витрати на оплату праці 240 1612693 1716739
Відрахування на соціальні заходи 250 581047 614061
Амортизація 260 1016252 1035462
Інші операційні витрати 270 1338484 1189164
Разом 280 5120705 5104244
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
          Назва статті
Середньорічна кількість простих акцій 300 18726244940 18726248000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 18726244940 18726248000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 (0.0112) (0.0033)
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 (0.0112) (0.0033)
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.0 0.0

 

Примітки до звітів

      Бухгалтерський облік і звітність у товаристві грунтується на основних принципах обліку, викладених у нормах Закону України від 16.07.1999 р.
      № 996-XIV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" з наступними змінами та доповненнями. При відображенні господарських операцій у бухгалтерському обліку товариство керується нормами відповідних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку, затверджених наказами Міністерства фінансів України та наказом товариства "Про організацію бухгалтерського обліку та облікову політику".
      Невiдповiднiсть окремих показникiв в формі №1 "Баланс" на початок звiтного перiоду та на кiнець звiтного перiоду є наслiдком виправлення помилок, допущених при складаннi фiнансової звiтностi за попереднi звiтнi періоди, вiдповiдно до Положення (стандарту) бухгалтерського облiку №6 "Виправлення помилок i змiни у фiнансових звiтах", затвердженому наказом Мiнiстерства фiнансiв України вiд 28.05.1999 №137.